Det konservative bidrag

23. august 2008

Det konservative bidrag

Efter sit brud med Det konservative Folkeparti skriver Max Blicher Hansen:

Jeg meldte mig i sin tid ind i Det konservative Folkeparti, fordi jeg havde opfattelsen af, at det var “partiet”, der stod for et frit samfund og den personlige frihed.

Men nu, efter at jeg har set tingene indefra, har jeg skuffet måttet opdage, at den konservative politik i dag lever på en løgn og udelukkende er floskler, der bliver fremsat for at bevare et vist image overfor partiets kernevælgere.

I dag er partiet blevet så midtsøgende i sin iver efter at blive det største parti, at det faktisk fører det socialistiske flag frem for det konservative. På denne baggrund kunne partiet lige så godt skifte partinavn til Det konservative Socialistparti.

I dag er der stor frustration over den førte politik, og mange vælgere overvejer at skifte parti af samme grund herunder jeg selv. Der er faktisk kun et parti tilbage, der fører en åben og ærlig politik nemlig Fremskridtspartiet.

Både Poul Schlüter og Henning Dyremose står frem og siger, at de vil fremme et frit og uafhængigt samfund med personlig frihed, men det er en stor løgn, de her fremfører. De ønsker ikke et frit samfund.  De ønsker, at arbejdsmarkedets organisationer – DA og LO – skal have del i magtens centrum, og de beskytter disse to organisationer. Det gør de ikke for medlemmernes skyld, men fordi de er afhængige af, hvad disse to organisationer vil. De tør ikke gå imod dem, bl.a. fordi der fra disse organisationer flyder en pengestrøm til visse politiske partier herunder Det konservative Folkeparti.

Det passer fint for ledelserne i DA og LO, at politikerne er bange for dem. Så kan de fortsat udøve deres diktatoriske magt overfor deres respektive medlemmer.

Nægtet ord på landsråd

På det nylig afholdte landsrådsmøde blev jeg nægtet ytringsfrihed. Ledelsen vidste, at jeg ville komme med nogle kritiske bemærkninger, – specielt ang. partiets behandling af spørgsmålet om tvangsmedlemskab af fagforeningerne samtidig. De vidste, jeg ville fremføre, hvordan Henning Dyremose via løgn havde prøvet at få mig overbevist om en anden stillingtagen, end den jeg havde til fagforeningsspørgsmålet. Men jeg fik ikke lov til at komme til orde. Man var bange for at blive konfronteret med sandheden.

Jeg forstår ikke, at det er nødvendigt med fordækte kort i politik. Hvorfor i al verden kan man ikke stå frem og sige tingene, som de er i stedet for al den udenomssnak? Befolkningen ønsker at kende sandheden.

Da jeg ikke vil deltage i dette dobbeltspil og den falskhed, som Det konservative Folkeparti på ovennævnte områder lægger for dagen, må jeg nødvendigvis tage konsekvensen og melde mig ud af partiet og trække mig som partiets folketingskandidat.

Lovforslag vedr. foreningsforhold

Nedenstående udkast til lovforslaget er udarbejdet af Max Blicher Hansen og sendt til arbejdsminister Henning Dyremose.

Vedr. lov nr. 285 af 9. juni 2982 ang. foreningsforhold.

Den nuværende lovs § 2. Stk. 2 og 3 udgår samt hele § 3 og 4. Hele loven ser herefter således ud.

§ 1. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne er medlem af en forening eller af en bestemt forening.

§ 2. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening.

Stk. 2. Hvis en arbejdsgiver afskediger efter § 1 eller § 2, er han pligtig til at genansætte den afskedigede på samme betingelser som tidligere straks efter påkrav fra den afskedigede herom.

Stk. 3. Skulle en genansættelse medføre kaotiske tilstande på den pågældende arbejdsplads, kan arbejdsgiveren subsidiært vælge at fastholde afskedigelsen, men må da udbetale den afskedigede erstatning svarende til livslang løn.

§ 3. Hvis en fagorganisation stiller som betingelse for arbejdsgiver eller en af de ansatte, at den ansatte skal være medlem af en fagforening, og den ansatte vægrer sig herved, og det derfor resulterer i en afskedigelse af den ansatte, så er det den pågældende fagorganisation, der bliver erstatningspligtig over for den afskedigede og skal udbetale erstatning efter reglen i § 1 stk. 2.

§ 4.Hvis en ansat ved privat som offentlig arbejdsgiver bliver friholdt fra sit hidtidige arbejde, fordi den ansatte ikke vil være medlem af en fagorganisation eller en bestemt forening, og uanset den friholdte ansatte modtager fuld løn, er det arbejdsgiverens pligt stadig efter denne lovs vedtagelse at genindsætte den friholdte ansatte i sit hidtidige arbejde.

Stk. 2. Vil arbejdsgiveren ikke genindsætte efter stk. 1., skal han straks afskedige den friholdte ansatte og udbetale den erstatning efter reglen i § 1 stk. 3.

Selv om arbejdsministeren gentagne gange har bebudet, at ville fremsætte lovforslag af samme sigte som det af Max Blicher Hansen udarbejdede forslag, er der stadig intet sket.

Ministeren har heller ikke besvaret en henvendelse fra Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger med spørgsmål om, hvornår der vil blive taget de nødvendige initiativer.

Max Blicher Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 42 / 15. årgang / 11. december 1987 

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 8. april 2009 kl. 08:59
 2. 17. april 2009 kl. 16:29
 3. 24. april 2009 kl. 08:27
 4. 3. oktober 2009 kl. 05:45
 5. 3. oktober 2009 kl. 06:52
 6. 28. april 2010 kl. 16:41
 7. 12. august 2012 kl. 04:42
 8. 21. september 2012 kl. 04:50
 9. 22. september 2012 kl. 05:50
 10. 27. oktober 2012 kl. 05:23
 11. 22. juli 2013 kl. 10:53
 12. 24. juli 2013 kl. 08:32
 13. 3. august 2013 kl. 06:33
 14. 8. august 2013 kl. 03:52
 15. 8. august 2013 kl. 09:34
 16. 9. september 2013 kl. 08:34
 17. 26. oktober 2013 kl. 06:32
 18. 26. oktober 2013 kl. 08:23
 19. 14. november 2013 kl. 12:56
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: