Arkiv

Archive for november 2011

15 fremskridt – for det lokale demokrati

30. november 2011 32 kommentarer

15 fremskridt for det lokale demokrati

 1. Amtskommunerne nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre overføres til private, kommunerne og staten.
 2. Der skal være orden i den kommunale økonomi. Låntagning og skatteforhøjelser skal stoppes.
 3. Kommunerne skal ikke deltage i private virksomheder.
 4. Der skal indføres kritisk revision i kommunerne.
 5. Kommunernes indsats for ældre, syge og handikappede skal styrkes.
 6. Der skal foretages lokale folkeafstemninger til styrkelse af demokratiet.
 7. Kommunale driftsopgaver skal privatiseres og udliciteres mest muligt.
 8. Kommunerne skal ikke være jordspekulanter – overflødige kommunale jorder og bygninger skal sælges.
 9. Selvstyret i kommunerne skal være udstrakt, men under ansvar.
 10. Kommunesammenlægninger skal kun ske på lokalt initiativ.
 11. Kommunale kontorer skal have kundevenlige åbningstider.
 12. Stop for tvangstilslutning til kollektiv energiforsyning.
 13. Større egenbetaling ved kulturudbud.
 14. Jordskatter og dækningsafgifter afvikles.
 15. Kommunal ret til at sige nej til flere flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

I et land med bare 5 millioner indbyggere er det helt unødvendigt med amtskommuner. Amterne skal nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre, overføres til private, til kommunerne og til staten. Nedlæggelsen af amterne vil reducere bureaukratiet betydeligt. Borgernes indflydelse på lokale forhold skal styrkes gennem lokale folkeafstemninger og gennem udlægning af flere opgaver til kommunerne. Lokale afgørelser sker ofte hurtigere ved direkte kontakt mellem borgere og politikere.

FREMSKRIDTSPARTIET vil også privatisere og udlicitere mange af de kommunale opgaver. Tendensen til øget kommunal deltagelse i erhvervslivet skal stoppes – politikere og embedsmænd skal ikke drive forretning for skatteydernes penge.

FREMSKRIDTSPARTIET vil styrke kommunernes ansvar for de svageste i samfundet. Syge, ældre og handikappede skal hjælpes til en værdig tilværelse. Det offentlige er til for borgerne og ikke omvendt.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 fremskridt – for miljøet

29. november 2011 32 kommentarer

15 fremskridt – for miljøet 

 1. Erhvervslivets konkurrenceevne ikke skades af miljøhensyn.
 2. CO2-afgiften ophæves.
 3. Dyrkning af energiafgrøder tillades.
 4. Danske særregler på miljøområdet ophæves.
 5. Landzonemyndighederne overføres til kommunalbestyrelserne.
 6. Frihed til at drikke vand fra egen brønd.
 7. Sommerhuse skal kunne bebos hele året.
 8. Skattereformens nye grønne afgifter ophæves. Ressourceafgifter skal altid modsvares af tilsvarende skattelettelser.
 9. Fjernelse af erhvervsskadelige miljøskatter- og gebyrer.
 10. Stop for skovrejsningsprojektet.
 11. Ophævelse af regler om dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb.
 12. Ophævelse af urimelige regler om kystzone.
 13. Indsatsen over for A-kraftværkerne i Østeuropa skal forstærkes.
 14. Miljøorganisationernes rettigheder skal fjernes fra lovgivningen.
 15. Internationalt miljøsamarbejde skal fremmes, hvorved forureningen kan bekæmpes, hvor behovene er størst.

 —————————————————————————————————————————————————-

Miljøpolitik skal bygge på tillid og ansvar frem for forbud og afgifter. Regler og krav til virksomhederne må afpasses efter erhvervslivets økonomiske formåen.

Alt for ofte er miljøpolitikken blevet styret af hysteri og hovsaløsninger til stor skade for hele samfundet. Miljøorganisationernes indflydelse på miljøpolitikken skal derfor reduceres. Den, der forurener, skal naturligvis selv betale for at rense op efter sig. Afgørelsen af om miljøet er truet skal bygge på seriøse undersøgelser og ikke styres af politiske mål.

FREMSKRIDTSPARTIET er tilhænger af et godt miljø, men vil altid bekæmpe en miljøpolitik, der har til formål at reducere ejendomsretten og skjulte politiske motiver. Internationalt samarbejde er altafgørende for forureningsbekæmpelsen. National engang skader den danske konkurrenceevne.

FREMSKRIDTSPARTIET vil genskabe sund fornuft i den danske miljøpolitik.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for trafikpolitik

28. november 2011 7 kommentarer

15 Fremskridt – for trafikpolitik 

 1. Nyinvesteringer skal primært gavne privatbilismen.
 2. Registreringsafgiften på biler skal nedsættes.
 3. Hastigheden på motorvejene sættes op til 120 km/t.
 4. Rutebilsdrift skal gøres til et frit erhverv uden offentlig regulering.
 5. Tilskud til kollektiv trafik skal afvikles samtidig med, at de offentlige busselskaber privatiseres.
 6. DSB skal deles op i flere private firmaer gennem privatisering.
 7. Alle færgeforbindelser skal overgå til privat drift, ligesom rederier frit skal kunne besejle havnene.
 8. Danair/SAS´ monopol på indenrigsflyvning skal ophæves.
 9. Statens beholdning af aktier i SAS (DDL) skal afhændes.
 10. Stop bygningen af forbindelsen over Øresund.
 11. Vejafgifter skal kunne forekomme, hvis andre bilskatter reduceres med mindst tilsvarende beløb.
 12. Stop for favorisering af godstransport med tog på bekostning af lastvogne.
 13. Lastvognsbranchen skal lempes for regler og skatter således, at erhvervet får forbedret konkurrenceevnen.
 14. Transport af handicappede og ældre skal ske med taxa-bon ordningen frem for kostbare offentlige busordninger.
 15. Afgifterne benzin og diesel skal ikke sættes op, med mindre der samtidig sker nedsættelser af  vægtafgiften med samme beløb.

 —————————————————————————————————————————————————-

Det moderne samfund kan kun fungere med en billig og effektiv transport af mennesker og gods. Private er bedst til at forestå denne transport, derfor må alle områder inden for transport og trafiksektoren i videst muligt omfang privatiseres.

De offentlige transportmidler koster store skatteydertilskud. Alene DSB bliver årligt tilført 3.800 millioner kroner i tilskud. Kollektiv transport må konkurrere på lige fod med private biler.

Investeringer i vejnettet må hvert år afpasses efter de økonomiske forhold. Investeringer i vejnettet skal primært gavne privatbilismen. Der er ikke offentlige midler til at bygge fast forbindelse over Øresund eller Fehmern.

FREMSKRIDTSPARTIET ser det som sin vigtigste opgave at få trafiksektoren privatiseret mest muligt. Det offentlige skal derfor afvikle sit engagement i trafik og transport.

FREMSKRIDTSPARTIET vil have reduceret beskatningen af bilfolket.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for sundhedspolitikken

27. november 2011 49 kommentarer

15 Fremskridt – for sundhedspolitikken

 1. Ventelisterne og ventetiden ved sygehusene afskaffes.
 2. Helt frit valg mellem private og offentlige sygehuse.
 3. Sygehusene skal gøres fri af amtskommunerne.
 4. Færdigbehandlede patienter skal udskrives evt. på plejehjem.
 5. Egenbetaling for kosmetiske operationer, abort, inseminationer og andre behandlinger, der ikke er lægeligt begrundet.
 6. Hiv-smittede henføres under epidemilovgivningen og registreres.
 7. Fri etablering for apoteker med farmaceutisk personale.
 8. Helt fri prisdannelse på medicin.
 9. Skattefradragsret for private sygehusforsikringer.
 10. Styrket indsats for forebyggelse af sygdomme.
 11. Fri etableringsret for alle med godkendt sundhedsuddannelse.
 12. Nye saglige kampaner for at skaffe flere organdonorer.
 13. Stop for fagforeningernes ledelse på sundhedssektoren.
 14. Stop for tildeling af orlov til sundhedspersonale, så længe der er ventelister.
 15. Prioritering af de nødvendigste bevillinger til en bedre sundhedssektor.
—————————————————————————————————————————————————-

Det vigtigste indenfor sundhedsområdet er forebyggelse. Vi må gøre alt for at undgå, at mennesker bliver syge. Et godt og sundt liv uden høje skatter og med økonomisk stabilitet er væsentligt.

Bliver mennesker syge, skal der helbredes hurtigt og kvalificeret. Det sker bedst i et sundhedssystem, hvor patienterne er i centrum. Ventelister, patienter på gangene og utilfredse er blot få symptomer på, at vores sundhedssystem ikke fungerer godt.

FREMSKRIDTSPARTIET vil gennem reformer forbedre sundhedsvæsenet. Gode erfaringer fra udlandet skal bruges i Danmark. Politikere, embedsmænd og administratorer har haft chancen for at vise deres ledelsesevner, men de dumpede. Sundhedsvæsenet skal derfor frigøres for politikere og embedsmænd.

FREMSKRIDTSPARTIET har utrætteligt kæmpet for patienterne. Det gælder alt fra fjernelse af apoteksmonopolet til indførelse af frit sygehusvalg. Moderne mennesker har krav på kvalificeret behandling af sygdomme – også selvom det er kostbart.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for lavere skatter

24. november 2011 14 kommentarer

15 Fremskridt for lavere skatter

 1. Den skattefri bundgrænse forhøjes til 60.000 kroner.
 2. Bruttoskatten afskaffes hurtigst.
 3. Topskatten på 15 % nedsættes til 10 %.
 4. Repræsentationsfradraget genindføres fuldt ud.
 5. Skattereformens skadelige virkninger ophæves.
 6. Selskabsskatten nedsættes til under EU-gennemsnittet.
 7. Aktieomsætningsafgiften fjernes.
 8. Der gives adgang til frem- og tilbageføring af virksomhedsunderskud.
 9. Regelforenkling af skattelovene genoptages.
 10. Den skærpede frynsegode beskatning ophæves herunder beskatning af erhvervsbiler.
 11. Lejeværdien afvikles og boligbeskatningen lempes.
 12. Vedligeholdelsesfradraget forhøjes.
 13. Beskatning af ejedomsavancer afskaffes.
 14. Momsligestilling for hotelog restaurationsydelser.
 15. Momsregistreringensgrænsen forhøjes til 40.000 kroner.
—————————————————————————————————————————————————

Det danske indkomstskatteniveau er alt for højt. Særlig skat på arbejde er med til at skabe arbejdsløshed. Der er desuden markant brug for forenkling af skattesystemet. Skatten ødelægger samfundsøkonomien og den enkeltes privatøkonomi.

Derfor skal skatten nedsættes, og indkomstskatten afskaffes helt over en årrække. Det er påkrævet med betydelige offentlige besparelser og privatiseringer til finansiering af de store skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil kæmpe for nedsættelse af alle skatter og afgifter, men særlig hårdt vil vi arbejde for at få ophævet de mange skadelige virkninger af skattereformen. Ny vækst og fremgang i danske erhvervsliv kommer ikke gennem tilskud, men gennem store målrettede skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke medvirke til skatteomlægninger, men kræver at skatterne nedsættes til glæde for befolkningen og til styrkelse af beskæftigelsen og den private sektor.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 


15 Fremskridt – for de ældre

22. november 2011 59 kommentarer

15 Fremskridt – for de ældre

 1. Forhøjet og ens folkepension for alle uanset ægtestand og formueforhold.
 2. Hjemmehjælpen skal fungere ordentligt i alle kommuner.
 3. Der skal være tilstrækkeligt med ægte plejehjemspladser.
 4. Slut med at have færdigbehandlede ældre liggende på sygehusene.
 5. Nedsættelse af lejeværdien for pensionister med ejerbolig.
 6. Indførelse af klageorganer hvor ældre, handikappede eller deres pårørende kan klage over kommuner med dårlig service.
 7. 3 måneders pladsgaranti for ældre der venter på plejehjem eller lignende.
 8. Skærpet ansvar i kommunerne for at give ordentlig service for de ældre og de handicappede.
 9. Ældres fritidsinteresser og behov skal fremmes gennem større kommunal fleksibilitet.
 10. Fri adgang til at grupper af ældre kan danne egne bofællesskaber.
 11. Omprioritering af ressourcerne til ældepleje således at færre midler går til administration og flere går til mennesker.
 12. Udlicitering af serviceopgaver i kommuner når private kan gøre det bedre og billigere.
 13. Frihed til at plejekrævende ældre også kan bosætte sig hvor i landet, de ønsker.
 14. Ældre skal ikke skubbes ud af arbejdsmarkedet, men blive i job, så længe de har lyst og evner.
 15. Ændrede skatteregler således at selvpensionering stimuleres yderligere.

 —————————————————————————————————————————————————-

Ældre og handikappede behandles ikke godt nok her i landet. Alt for ofte fungerer den offentlige service ikke for disse svage grupper. Hvis man er gammel og syg, så må det offentlige system ikke svigte.

Det er ikke værdigt, at vores service er så dårlig, at ældre må ligge på sygehusgange, mangle hjemmehjælp eller miste plejehjemsplads. Stat og kommuner må have pligt til at sørge for, at disse svage grupper bliver behandlet ordentligt.

FREMSKRIDTSPARTIET vil have folkepensionen gjort ens for alle og forhøjet således, at de ældre ikke skal gå tiggergang for at få supplerende tilskud til fx medicin eller briller.

FREMSKRIDTSPARTIET vil pålægge landets kommuner at leve op til deres ansvar for, at behandlingen af vores ældre og handikappede er i orden. Det skal være slut med at have færdigbehandlede ældre liggende på sygehusene. Det skal være slut med ventelister til ægte plejehjem – også for senil demente. Det skal være slut med dårlige madudbringningsordninger. Og det skal være slut med dårlig hjemmehjælp.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for ulandene

20. november 2011 42 kommentarer

15 Fremskridt – for ulandene 

 1. Den danske statslige ulandsbistand afvikles over få år.
 2. DANIDA nedlægges, og udenrigstjenesten reduceres kraftigt.
 3. Der opretholdes kun en statslig pulje for ydelse af katastrofehjælp.
 4. Den danske ulandsbistand overlades til private hjælpeorganisationer, hvis midler må komme fra frivillige bidrag fra befolkningen.
 5. Ulandsbistanden skal i højere grad anvendes liberalt med hjælp fra private hjælpeorganisationer, indtil statens engagement er afviklet.
 6. Dansk erhvervsliv skal have større indflydelse og deltagelse i danske ulandsprojekter, indtil statens engagement er afviklet.
 7. Ulandene skal stilles over for skrappere krav om overholdelse af menneskerettighederne, indtil statens engagement er afviklet.
 8. Ulande, der er krigsførende, skal udelukkes fra dansk ulandsbistand.
 9. Dansk ulandsbistand skal primært gå til mennesker og ikke til stater.
 10. Danmark skal i alle internationale organer arbejde for at få åbnet for fri verdenshandel.
 11. Danmark skal gå foran med åbning af vores markeder for import fra østlandene.
 12. Ulandene skal gøres til ligeværdige lande med selvrespekt og ikke holdes i tilskudsmodtagerens ydmyge rolle.
 13. Danmarks hjælp til Østeuropa skal gælde teknologihjælp og fri handel, mens tilskud afvikles.
 14. Den danske internationale miljøhjælp skal primært gå til afhjælpning af miljøkatastrofer i vore nabolande.
 15. Ofre for krige, naturkatastrofer og lignende skal hjælpes i nærområdet og ikke fragtes jorden rundt som flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

Danmarks rolle i det internationale samarbejde er kritisabel. Vi vil i 1995 yde ca. 18.000 millioner kroner i ulandsbistand, østhjælp og miljøhjælp. Det er penge, som alle må lånes. Danmark yder ukritisk hjælp til totalitære regimer ofte med kommunistisk ledelse, hvilket langt fra afspejler danskernes holdning. DANIDAs udøvelse af ”kollektiv moral” må bringes til ophør. Danskerne skal have frihed til – gennem private donationer – at hjælpe hvem, og hvor de vil.

Ulandshjælp bliver ofte spist op af korruption og fejlslagne projekter. Ulandsbistand er med til at fastholde ulandene i den umyndige rolle som modtager af gaver. 

FREMSKRIDTSPARTIET vil ændre dansk ulandsbistand markant og grundlæggende. Fri handel mellem alle lande er midlet til opnåelse af bedre vilkår i ulandene. Indtil den statslige ulandsbistand er helt afviklet, må reglerne strammes betydeligt op.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 fremskridt – for retssikkerheden

17. november 2011 11 kommentarer

15 fremskridt – for retssikkerheden 

 1. Politiet skal have de nødvendige ressourcer til, at de effektivt kan beskytte borgerne mod kriminalitet.
 2. Politiet skal lave politiarbejde og ikke være administrative medarbejdere for forsikringsselskaberne.
 3. For at stoppe en kriminel løbebane i tide skal en lovovertrædelse straffes allerede første gang.
 4. Den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år.
 5. Voldsforbrydere skal ikke sættes på fri fod efter afhøring, men gå direkte fra anholdelse til domsafsigelse og afsoning.
 6. Der skal være større mulighed for udeblivelsesdomme.
 7. Der skal sættes hårdt ind mod Bz’ere, autonome og rockeres kriminalitet bl.a. ved at indføre maskeringsforbud, nedlægge Christiania og tillade brug af anonyme vidner.
 8. Alle kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark efter udstået fængselsstraf. Kriminelle asylansøgere udvises øjeblikkeligt.
 9. Alle dømte skal – udover den idømte straf – betale ofret erstatning, betale sagens omkostninger samt betale afsoningsomkostningerne.
 10. Prøveløsladelse, orlov og udgang uden ledsager fra fængslerne skal begrænses mest muligt.
 11. Narkomaners kriminalitet er nøje forbundet med deres misbrug. Narkomaner skal derfor have kvalificerede tilbud om afvænning, ligesom behandlingsdomme skal bruges i stedet for fængsel.
 12. Ingen automatisk hastighedsovervågning på vejene.
 13. Nævninge skal udpeges efter folkeregistret og ikke af politiske partier.
 14. Fængsler kan privatiseres, ligesom elektronisk fængsling i eget hjem for mindre forseelser skal indføres.
 15. Det er nødvendigt med arresthuse over hele landet, så politiet ikke skal bruge tiden på transport af anholdte og varetægtsfængslede.

 —————————————————————————————————————————————————-

FREMSKRIDTSPARTIET vil ændre lovgivningen, så vold, voldtægt, overfald, røveri og lignende bliver straffet hårdere og kontant, da netop den type forbrydelser er de groveste krænkelser af den personlige frihed.

Lovgivningen skal forenkles og reduceres, så den bliver forståelig og overskuelig for befolkningen. Samtidig skal politiets mulighed for at efterforske sager gøres nemmere.

Det er usagligt at jagte den almindelige borger for småforseelser, som reelt er uden betydning samtidig med, at politiet og anklagemyndigheden ikke kan gøre noget ved de grove forbrydere – rockere, Bz’ere, autonome og andre samfundsnedbrydere.

FREMSKRIDTSPARTIET mener, at straffen skal være så hård, at det har en præventiv virkning, og at gerningsmanden allerede første gang lærer, at kriminalitet er en dårlig idé.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke acceptere at den nuværende udlændingelov har gjort Danmark til opholdssted for organiserede kriminelle og velfærdsflygtninge. Udlændingeloven skal strammes betydeligt op.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

Må citeres med fuld kildeangivelse

Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen., Retspolitik Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 fremskridt – for erhvervslivet

15. november 2011 83 kommentarer

15 fremskridt  for erhvervslivet 

 1. Markedsføringsloven liberaliseres markant.
 2. Lukkeloven afskaffes.
 3. 100 % fradrag for forskningsudgifter.
 4. Erhvervszoner erstatter tilskudsordninger.
 5. Hjemmeserviceordningen afskaffes.
 6. Anpartsordninger for småskibe indføres.
 7. Styrkelse af dansk søfart gennem internationale aftaler.
 8. Genindførsel af ret til nedskrivning af varelager.
 9. Reduktion af kapitalkrav ved oprettelse af nye virksomheder.
 10. Afskaffelse af etableringsydelse.
 11. Indslusningsløn for unge.
 12. Afskaffelse af unødigt offentligt formularbureaukrati.
 13. Fri og hurtig etableringsret for alle erhverv.
 14. Reduktion af alle konkurrencehæmmende skatter og afgifter.
 15. Realisering af EU’s indre marked.

 —————————————————————————————————————————————————-

Dansk erhvervsliv er krumtappen i det danske velfærdssamfund. Det er i det private erhvervsliv, samfundets værdier skabes. Derfor skal der gives frihed og stimuleres til fornyet vækst i den private sektor.

Dansk erhvervsliv har evnen og muligheden for at forøge sin produktion og eksport. Det kræver imidlertid, at den offentlige sektor letter skattebyrden og den administrative byrde, der tynger erhvervslivet unødigt.

FREMSKRIDTSPARTIET er tilhænger af vækst og udvikling i erhvervslivet. Det giver bedre samfundsøkonomi og nye arbejdspladser. Derfor skal centrum for samfundets vækst flyttes fra den offentlige sektor til den private sektor.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke føre såkaldt ”aktiv erhvervspolitik” gennem tilskud og reguleringer. Erhvervslivet skal derimod have vækstfrihed og lavere skatter, hvorved den frie konkurrence afgør, hvem der overlever. 

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 

Må citeres med fuld kildeangivelse

15 Fremskridt – for økonomien

14. november 2011 251 kommentarer

15 Fremskridt for økonomien 

 1. Den skattefrie bundgrænse forhøjes til 60.000 kroner. Skattelettelsen betales ved, at:
 2. den offentlige sektor reduceres betydeligt gennem
 3. omfattende privatiseringer, afbureaukratiseringer og færre ansatte ved naturlig afgang, som giver
 4. større erhvervsfrihed og ny vækst i den private sektor, hvorved
 5. flere kommer i arbejde i den private sektor, så de offentlige budgetter aflastes, og
 6. udgifterne til dagpenge og bistandshjælp reduceres som følge af færre modtagere, som giver endnu flere
 7. besparelser, der sammen med indtægter fra privatiseringer kan nedbringe den alt for store statsgæld, hvorved
 8. statens renteudgift kan nedsættes og skabe plads til endnu flere
 9. skattelettelser, herunder nedsættelse af topskatten og bruttoskatten, samt
 10. nedsættelse af afgifter på erhvervslivet, herunder CO2-afgiften, så
 11. den danske befolkning får råd til investeringer og forbrug, der giver
 12. nye arbejdspladser og investeringer således, at
 13. samfundsøkonomien igen bliver sund, og vi kan
 14. tiltrække udenlandske virksomheder og kapital – alt sammen for at opnå
 15. et skattefrit Danmark uden gæld.
 —————————————————————————————————————————————————–

Alt for længe har man søgt at løse landets alvorlige problemer ved at gøre en offentlig sektor større og forhøje skatterne. Det skal være slut nu. De offentlige budgetter skal reduceres, og væksten skal ske i den private sektor. Det er helt absurd med over 500.000 ansatte i det offentlige, da det betyder: verdens højeste skatteniveau * over 300.000 arbejdsløse og * en statsgæld på 700.000 millioner kroner Erhvervslivet kan ikke brødføde så stor en offentlig sektor.

FREMSKRIDTSPARTIET vil vende udviklingen. Der skal fart på den private erhvervssektor og gang i skattelettelserne. Løsningen er derfor at reducere den offentlige sektor gennem omfattende PRIVATISERINGER og udliciteringer.

FREMSKRIDTSPARTIET vil gøre DANMARK til landet hvor arbejde, kreativitet, virkelyst og initiativ belønnes. Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994  

Må citeres med fuld kildeangivelse

%d bloggers like this: