Arkiv

Archive for november 2008

Danmark har EF-rekord i TV-licens

30. november 2008 1 kommentar

Danmark har EF-rekord i TV-licens

 

Danmark er det land i EF, hvor der betales den højeste radio- og TV-licens. Dette fremgår af EF-kommissionens bog “Fjernsyn uden grænser”, hvor EFs nuværende situation indenfor de elektroniske medier analyseres.

 

I Danmark opkræves der en årlig radio- og TV-licens pr. husstand på 1.080 kr., omregnet i ECU bliver det 132,61.

* Belgien ligger på andenpladsen med 107,25 ECU om året.

 

* I Vesttyskland opkræves der 195 DM, svarende til 85,97 ECU om året.

 

* Briterne betaler 78,84 ECU

* og derefter følger Frankrig med 69,13

* Irland med 62,47

* Holland med 60,21 og

* Italien med 58,68 ECU.

 

* I Grækenland betaler man i stedet for licens et tillægsgebyr til elregningen.

 

* I Luxembourg er radio og TV licensfri.

 

Licensgennemsnittet indenfor EF ligger dermed på 77,33 ECU.

 

For tiden beskæftiger EFs radiofonier 105.000 faste medarbejdere, som udarbejder programmer for 98,4 mio. radioer og 83,2 mio. Tv-apparater i de 10 EF-lande.

 

Frihed til at modtage fjernsyn

I Belgien er der etableret kabelforbindelse næsten over alt. I Vesttyskland er kabelarbejdet i fuld gang. EF-kommissionen har undersøgt de problemer, der vil opstå ved harmoniseringen på mediemarkedet.

 

Ifølge artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention skal der være frihed til “at have meninger og kunne modtage og udbrede informationer og idéer uden myndighedernes indgriben og uden hensyntagen til landegrænser”. Men det blæser minister Melchior (Arne Melchior, CD, Red.) på.

EF-kommissionen samler i bogen de krav, der nu skal realiseres, således at det retslige grundlag for den tekniske udvikling er til stede. Udviklingen af den nye kommunikationsteknik i Vesteuropa vil kunne komme til at involvere investeringer på op til 200 mia. DM.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 42  / 12. årgang / 30. november 1984

Afskaf licensen til Danmarks Radio

30. november 2008 27 kommentarer

Afskaf licensen til Danmarks Radio

 

Siden 1973 har et af programpunkterne i “Det vil vi i Fremskridtspartiet” været afskaffelse af licensopkrævningen til Danmarks Radio.

Finansieringen bør ske over statsskatten.

 

Det samme mener politimester Kai Harne, Hobro. I et “Synspunkt” i Aalborg Stiftstidende skriver han under overskriften “Danmarks Radios licenssystem er bureaukratisk og bekosteligt” blandt andet: “Danmarks Radio taber millioner på licens-sager” og “licens er en belastning for fogedkontorerne”: Sådan hedder det i overskrifter i Aalborg Stiftstidende.

 

Det kunne undgås. Afskaf dog den licens!

 

Det er sagt før. Mange gange og af mange. Da der kun var få, der havde radioapparater, og senere kun få, der havde fjernsyn, kunne der være en vis mening i, at det var disse forholdsvis få, der skulle betale for fornøjelsen. Men nu, da praktisk taget alle har fjernsyn og radio, var det noget nemmere, om udgiften for staten blev vederlagt gennem skatten, ligesom mange andre af de goder, som staten tilbyder os.

 

Mange omkostninger

Omkostningerne er ikke alene de nævnte fogedgebyrer, tab af u-inddrivelige licenser, drift af pejlevogne og kampagner i radio og dagspressen for at få folk til at tilmelde sig som lyttere og seere.

 

Til omkostningerne må også henregnes løn til de ansatte i licenskontoret (ca. 150?) og løn til de øvrige ansatte, som har med inddrivelsen at gøre, d.v.s. dommerkontorernes personale og politiet, der skal rejse sag mod plankeværkslytterne og -seerne.

 

Begrundelsen – den eneste? – for at opretholde dette bureaukratiske system må være den, at Danmarks Radio skal hvile økonomisk i sig selv, et smukt princip. Men netop også kun et princip, der har tabt forbindelsen med den praktiske virkelighed og kun giver besvær, bekostning og i realiteten uligelig behandling samt – og det er ikke det mindst væsentlige – kriminalitet, der i dette og i andre tilfælde kunne undgås ved simpelthen at ophæve den lov, der overtrædes.

 

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 13. årgang / 1. februar 1985

190 millioner skattekroner fejlinvesteret

30. november 2008 Skriv en kommentar

190 millioner skattekroner fejlinvesteret

Dette statsmonopol, der stort set varetager magthavernes interesser og driver selvstændig politisk virksomhed af venstreorienteret observans, trænger i den grad til konkurrence fra et frit TV og en fri radio.

Havde det været en privat virksomhed, der havde brugt virksomhedens overskud til at investere i bygninger og apparatur, den ikke kunne bruge og samtidig havde belastet driftsbudgettet med en renteudgift på 38 millioner kroner, havde virksomhedens direktør næppe overlevet den førstkomne generalforsamling. Det er pudsigt nok, at Danmarks røde radio klager over sortseere, når den samtidig viser, at den er parat til at smide et overskud ud af vinduet.

Det er også bemærkelsesværdigt, at det overhovedet ikke er faldet Radiorådets flertal ind, at et overskud kunne anvendes til at nedsætte licensen.

Det er moderne med hvidbøger – som f.eks. om B & W. Mon ikke kulturministeren (Niels MatthiasenA, red.)skulle udarbejde et par stykker om Danmarks Radio og dets leverandører!

Ole Maisted

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3  / 9. årgang / 23. januar 1981

Tak for denne gang

29. november 2008 2 kommentarer

Tak for denne gang

 

Dette lille land højt mod nord har taget imod flere hundrede tusinde af de rettroende flygtninge, har givet dem mad, bolig, uddannelse, sundhedsvæsen, ubegrænset taletid i Danmarks Radio, religionsfrihed og statsbetalte imamer. Alt sammen for talrige milliarder af kroner leveret af hårdtarbejdende skatteydere, der ikke modtager nogen tak for deres indbetaling.

 

Landet er demokratisk, og man har ytringsfrihed. Flygtningene bliver beskyttet mod vold af landets myndigheder. Der udøves ikke tortur, og fængslede risikerer ikke at blive fløjet til en ukendt fangelejr i et fjernt land. Man bliver stillet for en dommer inden 24 timer, og i fængslerne får man mad 3 gange dagligt. En fængselsimam afholder fredagsbøn.

 

Alligevel rejste den ledende imam – Abu Laban – med følge Mellemøsten tyndt. Han foreslog ikke takkebønner, men ophidsede til vrede og had mod det land, der havde vist en venlighed, der ikke kendes i noget Mellemøstligt land, hvor man ikke selv modtager flygtninge til trods for ufattelige olieindtægter.

Her kan man høre radiointerviews med Mogens Glistrup

 

Og imam Abu Laban fik med sine løgne oppisket en stemning i de Mellemøstlige lande, så imamer og statsligt TV tordnede imod danskernes gode sunde eksportprodukter, og man afbrændte danskernes flag på gaden. Imam Abu Laban hævder, at han repræsenterer tusinder. Er det ikke på tide, at imamen og disse tusinder bliver udstyret med en enkeltbillet til et rettroende område, og at vi så siger selv tak og tak for denne gang?

 

O. Gerstrøm

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 34. årgang / februar 2006

Tomme radikale fraser

29. november 2008 5 kommentarer

Tomme radikale fraser


– Principprogram og faktisk adfærd ligger milevidt fra hinanden i Det radikale Venstre (B). Derfor er det nye principprogram et spil for galleriet, som kun kan bruges som valgflæsk, siger Kim Behnke og fortsætter:


– Det nye radikale principprogram indeholder en masse flotte fraser om folkeafstemninger og sikring af organisationsfriheden. Men faktum er, at Det radikale Venstre gennem de sidste 10 år har stemt imod hvert eneste af de 14 forslag om konkrete folkeafstemninger og folkeafstemninger ved vælgerinitiativ, som Fremskridtspartiet har fremsat.


De radikale har også et alvorligt troværdighedsproblem, når de fremstiller sig selv som organisationsfrihedens vogter.


De har stiltidende accepteret de grove overgreb på organisationsfriheden, som foregår i den socialdemokratiske familie.


Fremskridtspartiets forslag om folkeafstemninger drejer sig bl.a. om:


1. Vejledende folkeafstemning om amternes nedlæggelse.


2. Folkeafstemningen om Danmarks udlændingepolitik.


3. Folkeafstemning om Øresundsforbindelsen.


4. Vejledende folkeafstemning ved vælgerinitiativ, hvor 50.000 vælgere kan kræve afstemning om et givet emne.


5. Folkeafstemning på kommunalt og amtskommunalt niveau, hvor 5 pct. af vælgerne kan kræve afstemning.Organisationsfriheden bliver dagligt krænket, her skal blot nævnes nogle af de seneste eksempler:


1. Kommunal indblanding i Nyhavnskonflikten.


2. SID (i dag 3F, red.) og FOA har blokeret buslinjer i København i kamp om chaufførernes faglige tilhørselsforhold.


3.Taxachauffører i Århus vil ikke underkaste sig SID´s eksklusivaftale.


– Fremskridtspartiet mener, at Det radikale Venstre skal satse mere på at efterleve egne principper end at spilde kræfter på et nyt overfladisk principprogram, slutter Kim Behnke.Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 25. årgang / marts 1997

Radikal muslimsk dødsstraf og håndsafhugning

29. november 2008 29 kommentarer

Radikal muslimsk dødsstraf og håndsafhugning

I den radikale (B) top blev man åbenbart forvirret, da det radikale medlem af Københavns Amtsråd og folketingskandidat i Glostrup-kredsen – Mazhar Hussain – først gik ind for dødsstraf og  siden skrev under på er erklæring imod dødsstraf, og herefter ikke ville tale om den sag mere. Hvis man kender lidt til islam, er der ikke noget uforståeligt i denne sag.

Muhamedansk løgnhals!

For som troende muslim er Mazhar Hussain nødt til at gå ind for dødsstraf som foreskrevet af profeten. Men, hvis dette giver problemer i partiet, kan man bruge det islamiske begreb ”khud´a”, som betyder at over for de vantro, er en hvilken som helst falsk bekendelse tilladt. På denne måde kan man berolige danskerne, medens man opbygger de muslimske styrker.

Her kan man høre radioudsendelser med Mogens Glistrup

Dette princip står i skærende kontrast til den kristne tradition, hvor man som martyr er villig til at ofre sit liv, fordi man nægter at afsværge sin kristne tro.

Støtter lemlæstelse

Men i øvrigt er det ikke kun dødsstraf, som Mazhar Hussain er fortaler for. På et offentligt møde på Nørrebro har han også udtalt sig som tilhænger af en anden muhamedansk straf nemlig håndsafhugning. Og bemærk at manden er læge og arbejder på et offentligt hospital. Havde han været etnisk dansker, havde der været et ramaskrig på alle kanaler, og han var blevet tvangspensioneret omgående. Nu er Mazhar Hussain altså muslim, og så er der ingen grænser for interviewerens ærbødige og respektfulde nikken. Jo, der er forskel på folk i Danmark. Året er 2000.

Endnu ser der ud til at være fred i landet.

O. Gerstrøm

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3-4-5-6 / 28. årgang / marts – juni 2000

Marianne Jelved – en ægte socialist

28. november 2008 5 kommentarer

Marianne Jelved – en ægte socialist

 

Med sit forslag om at pensionsopsparerne ikke må placere deres sparepenge steder, hvor der kan være tale om frynsegoder, afslører økonomiminister Marianne Jelved (B) sig som en ægte socialist.

Det siger Fremskridtspartiets ordfører Kim Behnke, der betegner forslaget som rent galimatias og fuldstændigt uigennemførligt.

Ministeren mener, at man f.eks. ikke må placere sine sparepenge i aktier i Tivoli, fordi det så udløser en rabat på indgangen, eller i fodboldklubben Brøndby, fordi man så kan komme billigt til kampene. Noget sådant skal ministeren overhovedet ikke blande sig i, siger Kim Behnke og fortsætter:

 

Hvis ministeren kommer igennem med sine planer, vil der opstå et rent kaos. Man kan tænke sig en situation, hvor en person har investeret sine pensionsmidler i aktier i et bestemt firma. Hvis firmaet senere vil yde aktionærerne rabat på et produkt, skal vedkommende så sælge sine aktier eller hvad?

 

Ønsker Marianne Jelved også, at folk – før de køber aktier – skal finde ud af om firmaet yder visse fordele til sine aktionærer? Det er bl.a. ting, jeg nu vil have svar på i en række spørgsmål til ministeren i Folketinget.

 

Staten skal ikke blande sig i, hvor folk investerer deres sparepenge. Forslaget er udtryk for ren socialisme, og Fremskridtspartiet vil gøre alt for, at det ikke bliver vedtaget, siger Kim Behnke.

 

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 25. årgang  / marts 1997

Den radikale kolbøttefabrik

28. november 2008 3 kommentarer

Den radikale kolbøttefabrik

Det kan konstateres, at der ingen grænser er for politisk opportunisme.

Det er helt oplagt, at der ikke kunne vedtages en lov om eksklusivaftaler med de Radikale, fordi Centrum Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti ville stemme for. Derimod kunne de Radikale (B) stemme for et dagsordensforslag med samme indhold, fordi CD stemte imod.

Alt skete på samme dag.

Kendsgerningen er, at de små forligspartier gerne må have en markant holdning imod Socialdemokratiet – bare det ikke er samtidigt.

Den radikale kolbøttefabrik mestrer denne holdningsløshed. Det er der en politisk opbakning af hos den danske befolkning på 5 – 6 %, og i demokratiets hellige navn har de Radikale en politisk indflydelse, der langt overstiger deres vælgertilslutning.

CD og Kristeligt Folkeparti optræder som pedalpartierne, hvor det afgørende er, at når det ene parti holder fanen højt (den øverste stilling af pedalen), så udfører det andet parti politisk rakkertjeneste for Socialdemokratiet (den nederste stilling af pedalen).

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 23 / 9. årgang / 19. juni 1981 

En gang til for prins Jakobsen

28. november 2008 1 kommentar

En gang til for prins Jakobsen

Det må være uendeligt trættende for de Fremskridtsfolk, der har været med siden begyndelsen, for 117 gang at forklare “de vantro”, hvordan vores social– og sundhedspolitik hænger sammen. Man turde formode, at vi dels har skåret den ud i tommetykke papstykker, dels via vore lovforslag og stemmeafgivninger i Folketingssalen har kommunikeret vores politik ud til de fleste.

Men stadig er der folk, der i ramme alvor tror, at Fremskridtspartiet er et amerikanerparti, hvis formål det er at overhale den amerikanske sundhedspolitik indenom og lade de “fattige” ligge og dø på gaderne og i ghettoerne.

Skuffende var det i udpræget grad at opleve Centrumdemokraternes (D) åndelige leder, Erhard Jakobsen, i TVs søndagsavis den 4. september fremture om “Fremskridtspartiets egoistiske politik” og om, at vores politik i sin yderste konsekvens ville medføre brugerbetaling hospitalsindlæggelser!

Sådan en gang forvrøvlet snak, kære Erhard! Og det værste er, at det ved du meget vel! På den ene side skældes vi hæder og ære fra fordi vi ikke vil sluge den konservative ideologiske penicillin-brugerbetalings-kamel, og på den anden side skal vi altså fra en reserve-socialdemokrat høre, at vores politik i sin yderste konsekvens vil medføre brugerbetaling på sundhedsområdet.

Fremskridtspartiet har aldrig, vil aldrig og skal heller aldrig stemme for brugerbetaling på dette vigtige område. Den politik har der aldrig hersket nogen tvivl om fra vor side, og Erhard & Co. ved det så ganske udmærket.

Om så de andre partier bliver tvunget til at æde hele kamelkaravaner for at tilpasse deres egen sundhedspolitik til idelogi-Palles besparelsesmiskmask vil vi stå lige så klippefast, som vi altid har gjort.

En fornuftig og medmenneskelig sundhedspolitik, hvor de stærkeste skuldre bærer de største byrder, kræver nemlig ikke pr. automatik tvangsinddrivelse af skatter på indkomsterne.

Det er den mudderpølsvanetænkning om indkomstskattenødvendigheden, som de andre partier har levet fedt af siden 1903 og som de under ingen omstændigheder vil fravige.

Ynkeligt, Erhard Jakobsen.

Ready

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 16. årgang / 16. september 1988

Utilfredse Venstrefolk

28. november 2008 37 kommentarer

Utilfredse Venstrefolk

Hundredvis af organiserede venstrefolk har siden sidste folketingsvalg henvendt sig til mig og forsigtigt spurgt, om jeg dog ikke på en eller anden måde kunne gøre medlemmerne af Venstres folketingsgruppe opmærksomme på, at de burde lægge stilen om og ophøre med at føre socialdemokratisk/radikal politik.

Mit svar til de utilfredse venstrefolk har hver gang været, at jeg om fornødent i folketingssalen højt ville citere Venstres partiprogram for at minde dem om, hvad de egentlig er blevet valgt på, men at jeg i øvrigt ikke forventede de store resultater, fordi Venstre på Christiansborg er blevet et dikkende lammehale-parti, der er langt mere optaget af at skaffe flere flygtninge til landet, forholdene i Tyrkiet og dans på de bonede gulve i udlandet, end de er i at løse hjemlige problemer.

Stor var derfor min overraskelse, da Venstres koteletsvinger i Haderslev-kredsen – folketingskandidat Eva Kjær Hansen – på et møde har udtalt, at Fremskridtspartiet faktisk var skyld i alle landets ulykker, og den eneste redning lå i nogle flere stemmer til partiet Venstre.

Må det være tilladt at spørge Eva Kjær Hansen, hvad disse eventuelle Venstrestemmer skulle bruges til? Fem lange år har Venstre nu siddet som det næststørste regeringsparti. Samtidig med at gælden er blevet fordoblet, skatterne steget og titusinder af selvstændige – heriblandt mange landmænd – har fået tilværelsen ødelagt af sindssyge miljøindgreb. Nu vil Eva Kjær Hansen måske hævde, at Venstres ansvar ikke er større end de øvrige regeringspartier. Nej såmænd, de radikale har da også et medansvar, men Eva Kjær Hansen kommer ikke uden om, at de stemmer, der ved sidste valg faldt på Venstre, er blevet misbrugt på det groveste til – under en såkaldt borgerlig regering – at føre socialdemokratisk politik. Den slags fejltagelser risikeres ikke, hvis Fremskridtspartiet får stemmerne. Derimod er det at spille hasard, hvis vælgerne deponerer deres stemmer hos Svend Heiselberg, Peder Sønderby eller Eva Kjær Hansen.

Hvem husker ikke, da Venstre for få år siden pludselig dannede fælles regering med Socialdemokratiet? Noget sådant kan næppe udelukkes igen, hvis ministertaburetterne er i fare.

Derfor skal Venstres mandatstørrelse reduceres og Fremskridtspartiet styrkes.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 15. årgang / 4. september 1987

%d bloggers like this: