Arkiv

Archive for the ‘15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land – igen.’ Category

15 friske pust der gør Danmark til et bedre samfund

26. januar 2014 Skriv en kommentar

Tryghed med Fremskridtspartiet gør Danmark til et bedre samfund…med 15 friske pust:

——————————————————————————————————————————————–

1. Personlig frihed giver virkelyst og velfærd.

– Den offentlige sektor skal reduceres.

2. Stop EU´s udvikling mod et socialistisk Europa.

– Vi siger klart nej til mere union.

3. Der skal være orden i økonomien.

– Statens gældsætning skal stoppes.

– Vi skal leve af vores børns arbejde.

4. Skatter og afgifter skal sættes ned, så borgerne kan klare sig selv.

– Det vigtigste er forhøjelse af den skattefri bundgrænse.

5. Arbejdsløsheden skal fjernes ved at give erhvervslivet bedre forhold.

– Arbejdsløse skal have job – ikke offentlig forsørgelse.

6. Virksomhederne skal lettes for de administrative byrder og betale lavere skatter.

Erhvervslivets styrke er samfundets styrke.

7. Familien skal være i centrum med tryghed for børn og unge.

– Stop for formyndersamfundet.

8. Samfundets svage, de ældre, de handicappede og de syge skal have langt bedre forhold.

9. Alle ventelister for syge skal væk.

– Sygehusene skal styrkes, og der skal være behandlingsgaranti.

10. Befolkningen skal have direkte indflydelse ved flere folkeafstemninger… også i kommuner.

11. Uddannelsen af vores børn og unge skal være bedre.

– Fra folkeskole til universitetet skal vi forbedre uddannelserne.

12. Vi skal have god service i vores samfund.

Udlicitering af opgaver til private giver konkurrence og kvalitet.

13. Vores miljø skal være iorden.

– Vi skal værne om naturen – men afvise fanatikernes hysteri.

– Et rigt samfund har bedre råd til et godt miljø.

14. Vold og kriminalitet skal stoppes.

– Politi og domstole skal styrkes, så rockere og andre kriminelle stoppes.

15. Udlændinge, der ikke kan klare sig selv eller er kriminelle skal straks udvises.

– Stop for særbehandling af udlændinge.

—————————————————————————————————————————————————-

Fremskridtspartiet arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund med tryghed og velfærd for alle.

Et samfund med frie borgere uden formynderi.

Hvis du fortsat ønsker:

 • Stigende skatter og afgifter
 • En elendig udlændingepolitik
 • Ventelister ved sygehusene og
 • Dårlig behandling af vores ældre

– så skal du fortsat stemme på de andre partier.

Er du derimod enig med Fremskridtspartiet og kræver:

 • En strammere udlændingepolitik
 • Lavere skatter
 • Bedre sygehusvæsen og
 • Anstændig behandling af de svage

– så skal du støtte Fremskridtspartiet.

Fremskridtspartiet vil have:

 • Et samfund i frihed
 • Et samfund med tryghed for alle uden vold og kriminalitet
 • Et samfund, hvor familierne ikke skal frygte den næste skatteregning

Hvad siger du?

Kilde: Brochure fra 1998

Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 fremskridt – for landbrug og fiskeri

1. december 2011 29 kommentarer

15 fremskridt – for landbrug og fiskeri 

 1. Liberaliseringer af både landbrug og fiskeri.
 2. Jordskatter afvikles.
 3. Skemabureaukratier forenkles og reduceres.
 4. Generationsskiftet lettes.
 5. Danske særregler på miljøområdet for dansk landbrug ophæves.
 6. Opkrævning af produktions afgifter stoppes.
 7. Dyrkning af energiafgrøder tillades.
 8. Landbrugsordningerne tilpasses GATT-aftalen.
 9. Braklægning med EU-tilskud standses.
 10. Fiskerikontrollen reduceres til EU-gennemsnittet.
 11. Fiskekvotesystemet i EU afskaffes til fordel for mindstemål, maskestørrelser og evt. fredning i gydeperioden.
 12. Forsøg med satellitovervågning stoppes.
 13. Nedsættelse af bøder og konfiskationer.
 14. Danmark skal ikke fortsat gå foran med nye love og regler i EU.
 15. Bedre konsoliderings muligheder for erhvervene.

 —————————————————————————————————————————————————-

Landbruget og fiskeriet er blevet viklet godt og grundigt ind i planøkonomiens ulyksaligheder. Det er ikke landmændene og fiskerne, der har bragt kaos til erhvervene, men den politiske bedrevidenhed og indblanding.

For at sikre at landbruget og fiskeriet igen kan fungere som frie og effektive erhverv, skal unødigt bureaukrati og regelstyring afskaffes. Spillereglerne i erhvervene skal være få, enkle og retfærdige. Det omfattende kontrol- og skematyranni skal begrænses mest muligt. Den politiske indblanding i erhvervene må stoppes.

Miljøkrav af hensyn til miljøet og konkurrencevilkårene i EU håndhæves ens i alle lande. Danske særregler på miljøområdet ødelægger dansk konkurrenceevne.

Dansk landbrug og fiskeri skal bringes tilbage til tidligere tiders niveau, hvor landmandsskab og frie fiskere med virkelyst var de bærende elementer.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 fremskridt – for det lokale demokrati

30. november 2011 32 kommentarer

15 fremskridt for det lokale demokrati

 1. Amtskommunerne nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre overføres til private, kommunerne og staten.
 2. Der skal være orden i den kommunale økonomi. Låntagning og skatteforhøjelser skal stoppes.
 3. Kommunerne skal ikke deltage i private virksomheder.
 4. Der skal indføres kritisk revision i kommunerne.
 5. Kommunernes indsats for ældre, syge og handikappede skal styrkes.
 6. Der skal foretages lokale folkeafstemninger til styrkelse af demokratiet.
 7. Kommunale driftsopgaver skal privatiseres og udliciteres mest muligt.
 8. Kommunerne skal ikke være jordspekulanter – overflødige kommunale jorder og bygninger skal sælges.
 9. Selvstyret i kommunerne skal være udstrakt, men under ansvar.
 10. Kommunesammenlægninger skal kun ske på lokalt initiativ.
 11. Kommunale kontorer skal have kundevenlige åbningstider.
 12. Stop for tvangstilslutning til kollektiv energiforsyning.
 13. Større egenbetaling ved kulturudbud.
 14. Jordskatter og dækningsafgifter afvikles.
 15. Kommunal ret til at sige nej til flere flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

I et land med bare 5 millioner indbyggere er det helt unødvendigt med amtskommuner. Amterne skal nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre, overføres til private, til kommunerne og til staten. Nedlæggelsen af amterne vil reducere bureaukratiet betydeligt. Borgernes indflydelse på lokale forhold skal styrkes gennem lokale folkeafstemninger og gennem udlægning af flere opgaver til kommunerne. Lokale afgørelser sker ofte hurtigere ved direkte kontakt mellem borgere og politikere.

FREMSKRIDTSPARTIET vil også privatisere og udlicitere mange af de kommunale opgaver. Tendensen til øget kommunal deltagelse i erhvervslivet skal stoppes – politikere og embedsmænd skal ikke drive forretning for skatteydernes penge.

FREMSKRIDTSPARTIET vil styrke kommunernes ansvar for de svageste i samfundet. Syge, ældre og handikappede skal hjælpes til en værdig tilværelse. Det offentlige er til for borgerne og ikke omvendt.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 fremskridt – for miljøet

29. november 2011 32 kommentarer

15 fremskridt – for miljøet 

 1. Erhvervslivets konkurrenceevne ikke skades af miljøhensyn.
 2. CO2-afgiften ophæves.
 3. Dyrkning af energiafgrøder tillades.
 4. Danske særregler på miljøområdet ophæves.
 5. Landzonemyndighederne overføres til kommunalbestyrelserne.
 6. Frihed til at drikke vand fra egen brønd.
 7. Sommerhuse skal kunne bebos hele året.
 8. Skattereformens nye grønne afgifter ophæves. Ressourceafgifter skal altid modsvares af tilsvarende skattelettelser.
 9. Fjernelse af erhvervsskadelige miljøskatter- og gebyrer.
 10. Stop for skovrejsningsprojektet.
 11. Ophævelse af regler om dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb.
 12. Ophævelse af urimelige regler om kystzone.
 13. Indsatsen over for A-kraftværkerne i Østeuropa skal forstærkes.
 14. Miljøorganisationernes rettigheder skal fjernes fra lovgivningen.
 15. Internationalt miljøsamarbejde skal fremmes, hvorved forureningen kan bekæmpes, hvor behovene er størst.

 —————————————————————————————————————————————————-

Miljøpolitik skal bygge på tillid og ansvar frem for forbud og afgifter. Regler og krav til virksomhederne må afpasses efter erhvervslivets økonomiske formåen.

Alt for ofte er miljøpolitikken blevet styret af hysteri og hovsaløsninger til stor skade for hele samfundet. Miljøorganisationernes indflydelse på miljøpolitikken skal derfor reduceres. Den, der forurener, skal naturligvis selv betale for at rense op efter sig. Afgørelsen af om miljøet er truet skal bygge på seriøse undersøgelser og ikke styres af politiske mål.

FREMSKRIDTSPARTIET er tilhænger af et godt miljø, men vil altid bekæmpe en miljøpolitik, der har til formål at reducere ejendomsretten og skjulte politiske motiver. Internationalt samarbejde er altafgørende for forureningsbekæmpelsen. National engang skader den danske konkurrenceevne.

FREMSKRIDTSPARTIET vil genskabe sund fornuft i den danske miljøpolitik.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for trafikpolitik

28. november 2011 7 kommentarer

15 Fremskridt – for trafikpolitik 

 1. Nyinvesteringer skal primært gavne privatbilismen.
 2. Registreringsafgiften på biler skal nedsættes.
 3. Hastigheden på motorvejene sættes op til 120 km/t.
 4. Rutebilsdrift skal gøres til et frit erhverv uden offentlig regulering.
 5. Tilskud til kollektiv trafik skal afvikles samtidig med, at de offentlige busselskaber privatiseres.
 6. DSB skal deles op i flere private firmaer gennem privatisering.
 7. Alle færgeforbindelser skal overgå til privat drift, ligesom rederier frit skal kunne besejle havnene.
 8. Danair/SAS´ monopol på indenrigsflyvning skal ophæves.
 9. Statens beholdning af aktier i SAS (DDL) skal afhændes.
 10. Stop bygningen af forbindelsen over Øresund.
 11. Vejafgifter skal kunne forekomme, hvis andre bilskatter reduceres med mindst tilsvarende beløb.
 12. Stop for favorisering af godstransport med tog på bekostning af lastvogne.
 13. Lastvognsbranchen skal lempes for regler og skatter således, at erhvervet får forbedret konkurrenceevnen.
 14. Transport af handicappede og ældre skal ske med taxa-bon ordningen frem for kostbare offentlige busordninger.
 15. Afgifterne benzin og diesel skal ikke sættes op, med mindre der samtidig sker nedsættelser af  vægtafgiften med samme beløb.

 —————————————————————————————————————————————————-

Det moderne samfund kan kun fungere med en billig og effektiv transport af mennesker og gods. Private er bedst til at forestå denne transport, derfor må alle områder inden for transport og trafiksektoren i videst muligt omfang privatiseres.

De offentlige transportmidler koster store skatteydertilskud. Alene DSB bliver årligt tilført 3.800 millioner kroner i tilskud. Kollektiv transport må konkurrere på lige fod med private biler.

Investeringer i vejnettet må hvert år afpasses efter de økonomiske forhold. Investeringer i vejnettet skal primært gavne privatbilismen. Der er ikke offentlige midler til at bygge fast forbindelse over Øresund eller Fehmern.

FREMSKRIDTSPARTIET ser det som sin vigtigste opgave at få trafiksektoren privatiseret mest muligt. Det offentlige skal derfor afvikle sit engagement i trafik og transport.

FREMSKRIDTSPARTIET vil have reduceret beskatningen af bilfolket.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for sundhedspolitikken

27. november 2011 49 kommentarer

15 Fremskridt – for sundhedspolitikken

 1. Ventelisterne og ventetiden ved sygehusene afskaffes.
 2. Helt frit valg mellem private og offentlige sygehuse.
 3. Sygehusene skal gøres fri af amtskommunerne.
 4. Færdigbehandlede patienter skal udskrives evt. på plejehjem.
 5. Egenbetaling for kosmetiske operationer, abort, inseminationer og andre behandlinger, der ikke er lægeligt begrundet.
 6. Hiv-smittede henføres under epidemilovgivningen og registreres.
 7. Fri etablering for apoteker med farmaceutisk personale.
 8. Helt fri prisdannelse på medicin.
 9. Skattefradragsret for private sygehusforsikringer.
 10. Styrket indsats for forebyggelse af sygdomme.
 11. Fri etableringsret for alle med godkendt sundhedsuddannelse.
 12. Nye saglige kampaner for at skaffe flere organdonorer.
 13. Stop for fagforeningernes ledelse på sundhedssektoren.
 14. Stop for tildeling af orlov til sundhedspersonale, så længe der er ventelister.
 15. Prioritering af de nødvendigste bevillinger til en bedre sundhedssektor.
—————————————————————————————————————————————————-

Det vigtigste indenfor sundhedsområdet er forebyggelse. Vi må gøre alt for at undgå, at mennesker bliver syge. Et godt og sundt liv uden høje skatter og med økonomisk stabilitet er væsentligt.

Bliver mennesker syge, skal der helbredes hurtigt og kvalificeret. Det sker bedst i et sundhedssystem, hvor patienterne er i centrum. Ventelister, patienter på gangene og utilfredse er blot få symptomer på, at vores sundhedssystem ikke fungerer godt.

FREMSKRIDTSPARTIET vil gennem reformer forbedre sundhedsvæsenet. Gode erfaringer fra udlandet skal bruges i Danmark. Politikere, embedsmænd og administratorer har haft chancen for at vise deres ledelsesevner, men de dumpede. Sundhedsvæsenet skal derfor frigøres for politikere og embedsmænd.

FREMSKRIDTSPARTIET har utrætteligt kæmpet for patienterne. Det gælder alt fra fjernelse af apoteksmonopolet til indførelse af frit sygehusvalg. Moderne mennesker har krav på kvalificeret behandling af sygdomme – også selvom det er kostbart.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

15 Fremskridt – for lavere skatter

24. november 2011 14 kommentarer

15 Fremskridt for lavere skatter

 1. Den skattefri bundgrænse forhøjes til 60.000 kroner.
 2. Bruttoskatten afskaffes hurtigst.
 3. Topskatten på 15 % nedsættes til 10 %.
 4. Repræsentationsfradraget genindføres fuldt ud.
 5. Skattereformens skadelige virkninger ophæves.
 6. Selskabsskatten nedsættes til under EU-gennemsnittet.
 7. Aktieomsætningsafgiften fjernes.
 8. Der gives adgang til frem- og tilbageføring af virksomhedsunderskud.
 9. Regelforenkling af skattelovene genoptages.
 10. Den skærpede frynsegode beskatning ophæves herunder beskatning af erhvervsbiler.
 11. Lejeværdien afvikles og boligbeskatningen lempes.
 12. Vedligeholdelsesfradraget forhøjes.
 13. Beskatning af ejedomsavancer afskaffes.
 14. Momsligestilling for hotelog restaurationsydelser.
 15. Momsregistreringensgrænsen forhøjes til 40.000 kroner.
—————————————————————————————————————————————————

Det danske indkomstskatteniveau er alt for højt. Særlig skat på arbejde er med til at skabe arbejdsløshed. Der er desuden markant brug for forenkling af skattesystemet. Skatten ødelægger samfundsøkonomien og den enkeltes privatøkonomi.

Derfor skal skatten nedsættes, og indkomstskatten afskaffes helt over en årrække. Det er påkrævet med betydelige offentlige besparelser og privatiseringer til finansiering af de store skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil kæmpe for nedsættelse af alle skatter og afgifter, men særlig hårdt vil vi arbejde for at få ophævet de mange skadelige virkninger af skattereformen. Ny vækst og fremgang i danske erhvervsliv kommer ikke gennem tilskud, men gennem store målrettede skattelettelser.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke medvirke til skatteomlægninger, men kræver at skatterne nedsættes til glæde for befolkningen og til styrkelse af beskæftigelsen og den private sektor.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

 


%d bloggers like this: