Folketinget blæser på befolkningsflertallets ønske

6. september 2008

Folketinget blæser på befolkningsflertallets ønske

 

Det viste debatten om fremmedarbejderne, hvor kun Fremskridtspartiet var i overensstemmelse med, hvad et flertal af befolkningen har givet udtryk for.

 

“Der er heldigvis næppe noget parti – ud over Fremskridtspartiet -, der vil pålægge regeringen at fremsætte lovforslag af denne art.”

 

Sådan sagde Britta Schall Holberg (V), da Fremskridtspartiets forslag om at tilbyde fremmedarbejderne 25.000 kroner for at forlade landet var til første behandling i Folketinget. Og dermed afdækkede ministeren på uhyggelig vis, hvorledes såvel regeringen som Folketingets flertal i opfattelse og handling klart går imod befolkningsflertallets ønsker.

 

For resultatet af Gallups og Berlingske Tidendes meningsundersøgelse fra oktober 1984 hvor et flertal i befolkningen på hele 42 % svarede ja til spørgsmålet: “Finder De det er en god idé at tilbyde gæstearbejderne penge for at rejse hjem?”, er jo ikke ukendt hverken for indenrigsministeren eller de øvrige partier på tinge. (Se også FREMSKRIDT nr. 37-84)

Hvor galt det bag Christiansborgs tykke mure står til med respekten for befolkningsflertallets ønsker og demokratiets spilleregler fremgår vist med al tydelighed af følgende pluk fra debatten.

 

Indvandrernes livsopfattelse

 

Indenrigsminister Britta Schall Holberg (V) sagde blandt andet:

 

“Forslaget er udtryk for en tankegang, som jeg finder overordentlig beklagelig for ikke at sige farlig.”

 

Jeg gav i redegørelsen udtryk for, at regeringen fandt, at bestræbelserne på at integrere indvandrerne i det danske samfund burde fortsætte, og regeringen er stadig af den opfattelse, at det bør ske. Indvandrerne – navnlig fra det vi kalder tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EF og Nordamerika – har ofte vanskeligt ved at klare sig i det danske samfund på lige fod med danskerne. Indvandrerne har højere arbejdsløshed end danskerne, deres børn får en dårligere uddannelse, mange indvandrere har vanskeligt ved at forstå dansk, og der kan nævnes en lang række andre problemer, som indvandrerne har i dag.

 

De problemer der vitterlig eksisterer, bør efter regeringens opfattelse i videst muligt omfang søges løst i samarbejde med indvandrere. Der er ingen tvivl om, at problemerne kun kan løses, hvis vi danskere er indstillet på, at indvandrerne i hvert fald til en vis grad kan beholde deres egne traditioner og deres egen livsopfattelse”.

 

En forkastelig tanke

 

Socialdemokratiets ordfører – Ole Vagn Christensen – der ikke plejer at være bange for at påstå, at han taler på folkets vegne, havde blandt andet disse bemærkninger:

 

“Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at Socialdemokratiet under ingen omstændigheder kan tilslutte sig dette usmagelige forslag hverken helt eller delvist. At sende vore indvandrere ud af landet eller hvis de nægter dette at fratage dem rettigheder, som de har i kraft af deres indvandring, er en forkastelig tanke og burde slet ikke kunne nå frem på folketingets bord. Socialdemokratiet har en indvandrerpolitik, der er stik modsat Fremskridtspartiets. Vi vil give mulighed for integration i det danske samfund og sikre retten til at etablere sig i Danmark på lige fod med andre grupper. Vi finder den gensidige kulturelle påvirkning gavnlig, og vi lægger vægt på at indvandrernes aktive deltagelse i samfundsdebatten i Danmark. Denne aktive deltagelse kan hjælpe på nogle af de problemer, vi ser nu.

 

Men som sagt vil vi naturligvis ikke støtte dette forslag. Der er ingen grund til overhovedet at takke for, at forslaget er kommet frem, tværtimod. Men når vi nu har debatten, synes vi, at det er på sin plads at råbe vagt i gevær imod racismen.”

 

Hadske angreb

 

For de konservative talte Poul Henrik Houe:

“Hvis de åbenlyse sociale og arbejdsmæssige problemer for indvandrerne skal løses, kan det formentlig kun ske ved, at indvandrerne integreres i det danske samfund, og en sådan integration fremmes ikke ved hadske angreb på en gruppe mennesker, som er anderledes i tanke- og væremåde end det, vi i daglig tale forstår ved dansk kultur.

 

Forslaget om at tilbyde 25.000 kr. til dem der ønsker at rejse hjem og undlade at betale lovfæstede ydelser, til dem som foretrækker at blive i landet, er menneskeligt og socialt set usmageligt.”

 

Venstres Jens Peter Jensen var naturligvis med på den usaglige vogn:

“Jeg ganske tilslutter mig den højtærede indenrigsministerens udtalelser om det foreliggende forslag. Jeg synes, at det var en god og lærerig beretning, vi her fik.


Det foreliggende forslag er af en karakter, som godt kunne bringe mig til ophidselse, og jeg skal derfor bruge et af de stærkeste ord, jeg anvender fra talerstolen; jeg synes, at det er et særdeles underlødigt forslag.”

 

Forsøgsordning

 

Ole Henriksen fra SF vendte sagen på hovedet, det gør man jo ofte på den fløj og stillede følgende forslag:

Kunne vi komme frem til en forsøgsordning, hvorefter Fremskridtspartiet selv lagde ryg til først, så vi fik sendt de folk ud af landet, kunne vi jo se, hvordan det fungerede, Vi kan i hvert fald ikke medvirke til dette forslag. Vi mener sådan set, at det også i denne juletid er den rene blasfemi at fremsætte den slags forslag.

 

Lone Dybkjær: – Det radikale venstre kan ikke medvirke til det foreliggende forslag og finder, at vi allerede ved, at vi har måttet gå på talerstolen og bruge den tid hertil har brugt rigelig tid på et forslag af den karakter.

 

Kan vi ikke snart blive fri for disse billige forslag, der får én til at skamme sig over at være dansker.”

 

Centrums-Demokraterne afviser meget kraftigt dette forslag, som aldrig burde være fremsat, sagde Addi Andersen (CD).”

 

VS’eren Jørgen Lenger så spøgelser:

“Indvandrerne skal efter vores opfattelse beholde deres rettigheder, og de skal også have nogle flere. Det ville være frivillighed. Det vil vi gerne diskutere ved en anden lejlighed, men ikke i dag og med det, jeg har sagt, kan det næppe komme som nogen overraskelse, at vi afviser dette forslag – dette spøgelse fra 1930´erne -, som vi overhovedet ikke vil være med til at kigge på.”

 

For kristeligheden talte formanden Kofod-Svendsen:

“Mit parti vil også klart afvise dette primitive egoistforslag.

 

Det må slås fast, at den normale og rigtige løsning er integrering d.v.s. optagelse i det danske samfund uden opgivelse af identitet i henseende til livsmønstre og religion.”

 

Ingen fortjener tak

Efter disse – og mange flere – usaglige udgydelser holdt Helge Dohrmann (Z) en flot, værdig og saglig tale, hvori han blandt andet sagde:” Jeg er jo i den situation, at ingen af ordførerne fortjener tak heller ikke ministeren. Helt bevidst har samtlige ordførere og ministeren forsøgt at fordreje forslagets indhold og forsøgt at tillægge forslagsstillerne nogle motiver – nogle mindre pæne hensigter -, som forslaget i sig selv burde give lige præcist den modsatte opfattelse af.

Hvis det virkelig forholdt sig sådan, at vi forfulgte fremmedarbejderne eller andre, var det ikke et tilbud om økonomisk bistand til at rejse hjem for, der var blevet fremsat. Så var det et forslag om udvisning, og det er der jo slet ikke tale om.

 

Den historiske baggrund er den, at uanset hvad man siger, at sidst i 1960´erne og i begyndelsen af 1970´erne – hvor vi havde de gode år -, havde vi behov for arbejdskraft her i Danmark. Andre steder i verden gik der nogle personer rundt, som ikke kunne få job i deres hjemlande. Der kom så den, synes jeg, fornuftige ordning i stand at arbejdskraften søgte derhen, hvor der var arbejde at få, og fik sin løn for det.

 

Forslaget er simpelthen fremsat som et økonomisk værn. Det lyder da vældigt flot, når man står her og siger, at vi skal være så og så gode, men med de enorme beløb vi låner i udlandet, er det jo fuldstændig vildledende, ja, jeg vil næsten kalde det vælgerbedrag at stå her og påstå, at Danmark har råd til at være en slags socialkontor for alverdens lande, og det er jo præcist det, man gør.

 

Danmark skal ikke være lukket

Man vil også lægge mærke til, at det ikke er nævnt med én eneste sætning at de, der kan klare sig selv og deres skal sendes ud af landet. Vi ønsker ikke Danmark gjort til et lukket land, tværtimod. Det er positivt, at der kommer folk her, som vil udføre et job, og som vel at mærke mange gange besidder nogle kvalifikationer, som vi måske har brug for her i landet.

 

Der er vedtaget en midlertidig lov i Vesttyskland gående ud på nøjagtigt det samme. Vil man virkelig stå her og påstå, at vesttyskerne i dag er racister? Det er jo indirekte det, man gør. Jeg vil også gøre opmærksom på den Gallupundersøgelse, som Berlingske Tidende havde. Først spørger man 1.000 personer, om de har kendskab til de tanker, der er fremsat om at yde et beløb til fremmedarbejderne, således at de kan rejse hjem. 76 % af dem der blev spurgt, havde hørt om forslaget. 42 % – et stort flertal – svarede, at det fandt de var en god idé. Vil man virkelig påstå, at over halvdelen af Danmarks befolkning, – der var nemlig et mindretal imod – er racister? Det er simpelthen under lavmålet at komme med den slags udtalelser, og derfor må jeg generelt sige om samtlige ordførere, at man har søgt efter nogle udtalelser blot for at genere forslagsstillerne. Det reelle problem springer man let og elegant hen over.

 

Sandheden er jo også, at det er mange år siden, vi fik et stop for tilgang af fremmedarbejdere, hvilket med andre ord vil sige at de, som det drejer sig om, har opholdt sig i landet i 10 år eller mere. Jeg vil også lige bede om, at man lægger mærke til, at vi aldrig har stemt imod de forskellige love om indfødsret, der har ligget på folketingets bord, dem har vi støttet hver eneste gang. Men er det for meget at forlange at personer, der har boet her i landet i over 10 år, gør deres stilling op med hensyn til, om de vil være danskere, eller de fortsat vil være fremmedarbejdere.

 

Det sociale system

Ministeren gik så vidt, at hun begyndte at nævne polakker og svenskere, og hun brugte også udtrykket “indvandrere”, ligesom flere af ordførerne gjorde det. En person der kommer her til landet med det formål at slå sig varigt ned og blive dansker er indvandrer. Det er slet ikke dem, vi taler om. Vi taler om dem, der ikke har søgt indfødsret. Dem der faktisk kun bliver her i dag for at kunne lukrere af det gode sociale system, vi har i hvert fald sammenlignet med det, de har i deres hjemlande.

 

Hr. Ole Henriksen fra SF sagde, at det var på grænsen af det acceptable, Ja, men, hvorfor skal dette være et tabuemne? Hvorfor må man ikke tale om den slags ting her i folketinget? Udenfor skal jeg love for, at det er noget, der optager sindene ret så kraftigt.

 

Som sagt er en tilsvarende lovgivning vedtaget i Vesttyskland. Vi danskere er naive. Vi må konstatere her, at selv om vi er et meget lille mindretal i folketinget, så er samtlige partier gået imod os. Det er rart at vide, at der er et flertal ude i befolkningen, som har den modsatte opfattelse.

 

Flygtningene er også blevet nævnt, og jeg skal da allerede nu røbe over for dem, der ikke bryder sig om at tale om den slags ting her, at vi for øjeblikket er ved at udarbejde et forslag om, at flygtningestrømmen til Danmark skal begrænses”, sluttede Helge Dohrmann.

 

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 13. årgang / 11. januar 1985

Kategorier:Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Folkestyre/demokrati, Fremmedarbejder-politik, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Tossegode Danmark, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 4. marts 2009 kl. 12:35
 2. 23. marts 2009 kl. 05:51
 3. 28. marts 2009 kl. 06:10
 4. 28. marts 2009 kl. 06:27
 5. 1. april 2009 kl. 09:33
 6. 3. april 2009 kl. 10:27
 7. 28. april 2009 kl. 14:44
 8. 21. maj 2010 kl. 07:31
 9. 8. juni 2010 kl. 08:30
 10. 10. juni 2010 kl. 04:56
 11. 10. juni 2010 kl. 06:15
 12. 11. juni 2010 kl. 03:55
 13. 11. juni 2010 kl. 03:56
 14. 12. juni 2010 kl. 17:06
 15. 24. juni 2010 kl. 06:56
 16. 28. juni 2010 kl. 05:27
 17. 28. juni 2010 kl. 05:36
 18. 14. marts 2013 kl. 10:57
 19. 17. marts 2013 kl. 07:44
 20. 22. marts 2013 kl. 06:26
 21. 26. marts 2013 kl. 09:35
 22. 12. august 2013 kl. 05:09
 23. 25. august 2013 kl. 04:43
 24. 26. oktober 2013 kl. 07:33
 25. 26. oktober 2013 kl. 09:19
 26. 27. oktober 2013 kl. 09:46
 27. 8. november 2013 kl. 12:40
 28. 6. december 2013 kl. 09:35
 29. 25. august 2014 kl. 06:04
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: