Arkiv

Archive for the ‘EU/EF’ Category

Med Z for et renere EF

26. oktober 2012 4 kommentarer

Med Z for et renere EF

Forureningen i Europa skal stoppes. EF har muligheden.

I 1977 blev forureningen fra elværkerne i EF målt. Der blev bl.a. udsendt 50 millioner ton svovldioxid, samt tilsvarende enorme mængder af kuldioxid og andre giftgasser, samt sod og aske i umålelige mængder.

Hvis anden industri også tages med, er det klart for enhver, at disse mængder luftforurenende stoffer ikke ustraffet udsendes. Nu begynder skaderne, at melde sig overalt i Europa. Skovene dør, plante og dyreliv bliver nedbrudt. Problemet er, at selvom man satte filtre på alle skorstenene, så kommer der blot forurening fra nabolandene.

Derfor er det ikke alene en fornem opgave for EF, at koordinere en omfattende bekæmpelse af luftforureningen, det kan også blive en livsvigtig opgave, hvis tilsviningen fortsætter uhæmmet de kommende år.

Også floderne

Tilsvarende kan EF også bidrage til at få renset de store floder som uden hensyn til grænsepassage flyder ned gennem Europa. Den europæiske forurening skal stoppes, EF har mulighederne.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan opgaven gribes an, bl.a. derfor er der også på dette område et stort behov for, at der bliver en stor og handlekraftig Fremskridtsrepræsentation i det nye parlament efter 14. juni.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 12. årgang / 18. maj 1984 

Vi må ikke glemme vi er medlem af EF

21. oktober 2012 Skriv en kommentar

Vi må ikke glemme vi er medlem af EF

I anledning af at der i dagspressen er blevet meddelt, at der vil blive rejst sigtelse med overdyrlæge Th. Riemann, for overtrædelse af dansk lovgivning vedrørende race diskriminering, finder jeg det rigtigt, at fremkomme med følgende oplysning:

Såfremt Fremskridtspartiet får gennemført sin økonomiske politik vil det medføre en voldsom opblomstring af dansk industri, handel og landbrug. En sådan ekspansion vil betyde en stærkt forøget efterspørgsel efter arbejdskraft, som igen vil betyde en øget indvandring af arbejdere af fremmed nationalitet. Folketingets partier – med Fremskridtspartiet som eneste undtagelse – hævder at indvandringen er standset. Dette er ikke tilfældet. Et af EF`s vigtigste principper er netop arbejdskraftens frie bevægelighed, og da der som følge af det engelske imperiums afvikling efter den anden verdenskrig befinder sig ca. 2 millioner englændere, som har deres oprindelse i Indien, Pakistan, Afrika o.s.v., vil Danmark ikke kunne afvise disse EF-borgere.

En logisk følge af Th. Riemanns ubehag ved arbejdere fra andre lande må derfor være modstand mod EF.

Grækenland er netop optaget i EF. Spanien vil sikkert snart følge efter. Såfremt modvilje mod at andre nationaliteter slår sig ned i Danmark, er hovedmotivet for at deltage aktivt i politik, er Fremskridtspartiet det dårligste tænkelige valg, da vi ikke alene er tilhængere af EF, men at selve gennemførelsen af vor økonomiske politik vil øge antallet af arbejdere af fremmed nationalitet i Danmark.

Det Fremskridtspartiet har gjort, har været at stemme nej til at gøre kriminelle til danske statsborgere samt at påpege de økonomiske og kulturelle problemer, der er opstået.

C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 9. årgang / 3. april 1981 

Nej til bureaukratisk EF-Union

23. september 2012 8 kommentarer

Nej til bureaukratisk EF-Union 

Vi kan aldrig indtræde i EF-Unionen, hvis vælgerne siger Nej Tak til Unionen den 2. juni 1992. Sådan forsøger de fanatiske EF-tilhængere at skræmme den danske befolkning.

Vi danskere skal ikke lade os påvirke af sådan latterlige skræmmekampagner, men vurdere om vi virkelig vil overgive magten til EF´s bureaukrati.

EF har travlt med at lære de østeuropæiske stater om demokrati, men burde man ikke starte demokratiseringen i EF-systemet først, før man belærer omverdenen. Den mest magtfulde institution i EF er Kommissionen, men ikke én af dens medlemmer er folkevalgte. Dog er det herfra, alle direktiver o.l. udspringer, og det er her, unionsplanerne udarbejdes. Det er totalitært.

EF ønsker markedsøkonomi i andre europæiske lande, men fortsætter selv i den socialistiske og planøkonomiske retning. Man ønsker et stærkt formynderi og bureaukrati til at undergrave vores personlige frihed.

Danske skatteydere har slidt og slæbt for det offentlige system i Danmark, og nu skal de samme skatteydere også betale for et lignende system i Sydeuropa.

Vi i Fremskridtspartiet er tilhængere af EF, men vi er kraftige modstandere af en Union. Der er alt for mange løse ender, alt for meget bureaukrati og alt for lidt demokrati i Unionsplanerne.

Vælgerne kan roligt stemme NEJ til Unionen den 2. juni. Skulle EF-Unionen så en dag blive mere demokratisk og åben, kan vi jo søge om at komme med. Hvis EF-Unionen skulle sige nej til denne ansøgning, vil det blot bekræfte vores mistanke om et totalitært og lukket system, som vi ikke vil være part af.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 20. årgang / marts 1992

EUs tilskudssystem bryder sammen ved optagelse af Østlande

14. september 2012 2 kommentarer

EUs tilskudssystem bryder sammen ved optagelse af Østlande 

– Hvis ikke EU´s tilskudssystem ændres, bryder det sammen, når de østeuropæiske lande optages. Fremskridtspartiet kræver, at regeringen (A og B) under den igangværende regeringskonference arbejder for, at ordningerne aftrappes og at opbygningen ændres. Det siger formanden for Fremskridtspartiets Folketingsgruppe, Kim Behnke. Han oplyser, at Fremskridtspartiet har rejst en forespørgselsdebat om sagen, til afholdelse torsdag den 20. februar 1997.

– De nye demokratier i øst vil med de nuværende ordninger suge så mange penge ud af tilskudsordningerne, at EU vil gå fallit. Trods løfter fra Kommissionen om det modsatte, stiger den samlede EU-støtte markant. Det er ødelæggende for europæisk økonomi. De frie markedskræfter er reelt sat ud af spillet.

Fremskridtspartiet vil under forespørgselsdebatten søge Folketingets flertal for at pålægge regeringen at arbejde for en aftrapning og markant ændring af tilskudsordningerne. EU skal koncentrere sig om frihandel. Det skal ikke være en tilskudsklub, hvor kunstige tilskud koster skatteyderne dyrt og ødelægger de frie markedskræfter, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 25. årgang / januar 1997

Der findes et ord

13. september 2012 Skriv en kommentar

Der findes et ord 

 • Der var Rom-traktaten.
 • Der var Danmarks Grundlov.
 • Der var statsminister J.O. Krag (A).
 • Og så var der danskerne, som måske nok ville i EF, men som ikke vidste, om det kunne lade sig gøre, uden grundloven blev lavet om.
 • Så var der professor dr. jur. Max Sørensen.
 • Han ville i EF.
 • Krag ville i EF.
 • Sammen fandt de to ud af, at grundloven ikke skulle laves om. Og at Danmark skulle i EF.
 • Og danskerne troede på dem.
 • Og så kom Danmark i EF.
 • Det gjorde Max Sørensen også, – som dommer i Luxembourg.
 • Og Krag kom til EF, – og fik en pris på kr. 55.000,- og blev lektor i statskundskab.
 • Sådan noget findes der et ord for!

“H.C. Grimm” 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 1. årgang  / juli 1973

Fuld fart bak!

17. maj 2012 2 kommentarer

Fuld fart bak!

Under en debat med Mogens Glistrup på Østrigsgade Skole den 10. april 1978 benægtede finansminister Heinesen (Knud Heinesen, A, red.) vigtigheden af den arbejdsplads og den valutaindtjening, som Københavns Frihavn udgør i kraft af sin funktion som indfaldsport for Japan-biler til bl.a. EF.

Heinesens partifæller på Københavns Rådhus er dog gået ind for at bevare arbejdspladsen Københavns Frihavn. Statsministeren (Anker Jørgensen, red.) er af EF blevet pålagt at true japanerne med bl.a. bilimportboykot, såfremt Japan ikke vil importere flere EF-produkter.

Har finansministeren og statsministeren gjort sig konsekvenserne af en importbegrænsning klar?  Følgevirkninger som økonomisk ruin for importører og serviceværksteder, nedlagte arbejdspladser og et tab for Københavns Kommune berettede finansministeren nemlig ikke noget om. Han udtrykte blot, at der var vigtigere valutaindtjenende beskæftigelser, men ikke hvilke og hvornår, han ville sætte dem i gang.

Det blev heller ikke nævnt, hvorledes de bilproducerende EF-lande ville godtgøre de tab, som de nævnte indgreb ville påføre Danmark.

P. V. Aagesen

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 6. årgang  / 19. juni 1978

Slut med favorable skatteordninger

22. april 2012 13 kommentarer

Slut med favorable skatteordninger 

Omfattende beslutningsforslag fra Fremskridtspartiet skal sikre normal beskatning af politikere.

Fremskridtspartiet har i Folketinget fremlagt et forslag til folketingsbeslutning, der drejer sig om, at politikerne m.fl. der modtager betaling i forbindelse med Danmarks internationale aktiviteter, skal underlægges normal dansk beskatning.

Forslaget indeholder følgende fire hovedelementer:

1. Politikere, med bopæl i Danmark, som er valgt eller udpeget til varetagelse af hverv i internationale fora, skal underlægges normal dansk beskatning af den betaling, de modtager for varetagelse af hvervet.

2. Politikere, med bopæl i udlandet, som er valgt eller udpeget fra dansk side til varetagelse af danske interesser, og som modtager betaling for hvervet fra danske skatteyder-finansierede kilder skal underlægges normal dansk beskatning.

3. Personer, med bopæl i Danmark, som er ansat til varetagelse af officielle danske interesser i danske eller internationale organer, skal underkastes normal dansk beskatning.

4. Pensionsordninger, med bidrag fra dansk eller international skatteyderkilde for de under punkt 1, 2 og 3 nævnte personer skal underkastes normal dansk beskatning af pensionsordningen.

I bemærkningerne til forslaget hedder det:

Fremskridtspartiet er af den opfattelse, at det er ganske urimeligt, at en række politikere m.fl. som er ansat eller valgt til varetagelse af hverv i forbindelse med Danmarks internationale aktiviteter opnår meget mild eller slet ingen beskatning af de særdeles favorable betalinger, de modtager for deres hverv.

Fremskridtspartiet mener ikke, det er rimeligt, at den danske lønarbejder eller anden lavindkomstgruppe skal betale over 50 pct. i indkomstskat af deres løn. Derfor skal indkomstskatten afvikles fuldstændigt og helst gennem forhøjelse af den skattefri bundgrænse. Indtil skatterne bliver nedsat, må der være rimelighed i skattebyrden.

Mens regeringen (A, B og CD, red.) og ikke mindst skatteministeren (Carsten Koch, A, red.), bruger mange ressourcer på at jagte danske lønarbejdere for at pine flere skattepenge ud af deres kørselsfradrag eller forhøje afgiften på forbrug af el eller vand, så er samme regering totalt passiv, når det gælder beskatning af de politikere m.fl., som modtager enorme honorarer for de internationale hverv, de er valgt eller ansat til.

Regeringen har jagtet såkaldte frynsegoder i dansk erhvervsliv samtidig med, at man ser gennem fingrene med, at politikere f.eks. i EU-systemet skovler skattefri frynsegoder ind hver måned. Det er ikke rimeligt.

Derfor dette forslag.

Fremskridtspartiet ønsker med forslaget at få kortlagt, hvordan de 179 folketingsmedlemmer stiller sig. Det spørgsmål, som Folketinget kommer til at stemme om er:

Skal toppolitikere have markant lavere skat end danske lønmodtagere?

Hvis svaret er nej, så skal man vedtage dette pålæg til regeringen.

Bemærkninger til de enkelte punkter:

ad1) Politikere, som er valgt til eller udpeget til at varetage hverv i f.eks. EU-systemet, herunder Europaparlamentet og EU-Kommissionen, FN og alle underorganer, OSCE, Nordisk Råd, Europarådet m.v., og som bor her i landet skal betale normal skat af det vederlag eller den løn, de får for hvervet. Det gælder uanset, hvem der er den officielle “arbejdsgiver” og udbetaler lønnen. Uanset om det er danske skatteyderkilder, eller det er EU-skatteyderkilder, så skal der betales normal dansk skat.

ad2) Politikere, som er udstationeret fra Danmark til varetagelse af danske interesser i internationalt fora, men som har valgt at flytte bopæl til udlandet skal også betale normal dansk skat, såfremt de modtager deres betaling fra danske skatteyderkilder.

ad3) Da det ikke kun er politikere, som varetager hverv i internationale organer, så er det vigtigt, at reglerne også kommer til at omfatte de personer (som ikke er politikere), som er ansat eller udpeget til at varetage et dansk hverv i et internationalt organ. Det gælder f.eks. ansatte ved EU-kommissionens kontor i Danmark, ansatte ved UNICEF og andre FN underorganers kontor i Danmark, EU’s Miljøagentur og alle øvrige lignende internationale organers medarbejdere med bopæl i Danmark. Det er aldeles urimeligt, at en person, som går på arbejde i en dansk virksomhed skal betale over 50 pct. indkomstskat, mens de ansatte i nabobygningen, som tilfældigvis er EU-kommissionens kontor bliver beskattet meget mildere. De ansatte ved EU-kommissionen m.fl. har jo samme adgang til sygehushjælp, skoler, biblioteker og de andre offentlige goder, som finansieres af skatterne.

ad4) Et er den løn eller det vederlag, man får for at varetage de i forslagets omfattende hverv. Men mange af disse hverv er med tilknyttende særdeles favorable pensionsordninger. EU-parlamentsmedlemmer og EU-kommissærer modtager meget store særpensioner, der ikke beskattes på normal vis. Det er meget urimeligt, eftersom almindelige danskere brandbeskattes af deres pensionsordninger.

Økonomiske konsekvenser og omfang:

Fremskridtspartiet har gennem spørgsmål via Folketingets Skatteudvalg, til skatteministeren søgt at få afdækket omfanget af de i dette forslag omfattende personer. Selvom spørgsmålene er stillet på bilag 540 fra den 15. august 1996, så er de til dato ubesvarede. På grund af ny Folketingssamling har vi endda været nødsaget til at genstille spørgsmålene. Når skatteministeren afgiver fyldestgørende svar, vil der kunne sættes antal og økonomi bag de punkter, som dette forslag omfatter.

Folketinget har tidligere medtaget komplette lister over, hvilke fhv. ministre der modtager pension, hvor stor den er, og hvor længe de har fået den m.v. Det er altså muligt at opgøre omfanget af disse horrible ordninger, hvis viljen er til stede. Vi forventer, at der i forbindelse med udvalgsbehandlingen af dette forslag vil kunne ske yderligere afklaring af, hvor mange der er med i den “gyldne båd”, og hvor meget skatteyderne går glip af.

Fremskridtspartiet har gennem svar på spørgsmål i Folketingets Finansudvalg bilag 09-01 af 14. oktober 1996, fået dokumenteret, at når f.eks. Folketingsmedlemmer tager deres ægtefælle med på rejse til udlandet (f.eks. FN), så er denne rejse skattefri for ægtefællen! Mens ministeren slår fast, at f.eks. en privat ansat vil være skattepligtig, hvis der medtages ægtefælle på rejse betalt af firmaet.

Disse urimeligheder skal nu bringes til ophør. Derfor dette forslag.

Er det muligt at lave de nødvendige ændringer:

Det er ofte blevet fremført, at honorar, løn, frynsegoder eller pension for disse grupper ikke kan underkastes normal beskatning, eftersom de udfører helt specielle hverv og derfor er omfattet af andre regler. Dette forslag er derfor heller ikke kun et påbud om at ændre dansk lovgivning, men i lige så høj grad et påbud til regeringen om, at de øvrige regler som forvalter dette område bliver ændret. Det er muligt, at sagen skal rejses i EU’s Ministerråd. Det er muligt, sagen skal rejses i FN og andre relevante steder. Hvis det er tilfældet, må regeringen påtage sig opgaven.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 24. årgang / november 1996

Seks milliarder suges ud af danske lommer til prestigepamperprojekter i udlandet

13. april 2012 1 kommentar

Seks milliarder suges ud af danske lommer til prestigepamperprojekter i udlandet 

Statsminister H (Poul Hartling, V, red.) har det ikke for godt for tiden.

Slap og fordærvet økonomisk politik og mangel på intelligent og inspireret styring har ført til forbitrelse på arbejdspladserne og pristrøstesløshed på husmoderindkøbsturene.

Lige om hjørnet lurer et valg.

I denne situation strækker statsminister H tiggerarmene frem mod folketingsmand G. Kan han dog ikke bevæges til at betale med danske skatteyderes penge for statsminister Hs´ mange tabte slag?

Siger Guldberg (Udenrigsminister Ove Guldberg, V, red.) den 18. februar ja til Heaths´ (Engelsk premierminister, red.) pågåenhed, er fælden klappet i for Danmark. Vi får ingen praktisk eller juridisk mulighed for at hindre, at milliarder suges ud af danskernes lommer for at havne i prestigepamperprojekter i det fremmede. Der er mange tabte slag at betale for i irsk, italiensk og skotsk-engelsk politik.

Ufolkelig EF-politik

Sligt bør ikke ske, uden at det danske vælgerfolks majoritet ved en folkeafstemning har sagt ja.

Dagsordenvedtagelsen ved folketingets markedsdebat gik den durk modsatte vej. De seks af folketingets partier ønsker, at dansk EF-politik skal føres så ufolkeligt som muligt. Helst skal tingene klares af i det lukkede markedsudvalg. Når vanskelighederne er ryddet bort, kan resultaterne tages til efterretning i folketingssalen.

Folkeafstemninger derimod skal undgås i det omfang, de ikke er strengt nødvendige efter grundlovens ufravigelige bud. Heroverfor finder vi de mindste af folketingspartierne. De har ikke opdaget, at kalenderen er vandret forbi 2. oktober 1972. De holder stadig deres forsamlingshustaler fra olympiadesommeren om, at Danmark ikke skal snavse sine hænder til ved at opgive sin splendide isolation (storslåede afsondrethed, red.)  – uanset at teknikken og handlen hver dag gør verden mindre.

Tidsødende drillerier

Ene af alle partier kæmper Fremskridtspartiets tilhængere for, at det danske folk ved jævnlige afstemninger skal træffe afgørelse om tempoet i udviklingen frem mod Europas Forenede Stater. Ene af alle afviser vi Christiansborg-taktikken med tidsødende drillerier i form af dagsordensspilfægterier.

Det var kun ni partier, som var forslagsstillere til de to dagsordensformuleringer, hvorom folketinget stemte onsdag den 30. januar, – på treårsdagen for Fremskridtsbevægelsens start på den lange march for det danske folks frigørelse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang / 19. februar 1974

Huslejestigninger i EF

23. marts 2012 Skriv en kommentar

Huslejestigninger i EF 

Danmark havde største huslejestigninger i EF, oplyser EF-kommissionen i en beretning om udviklingen på det sociale område i EF i tiden 1976 til 1977.

Den gennemsnitlige husleje i Danmark steg med 12,1 %. I de øvrige EF-lande svingede huslejestigningerne fra nul procent i Irland til 8,5 % i Belgien.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 6. årgang / 19. juni 1978

EU-sager på Folketingets dagsorden

16. marts 2012 2 kommentarer

EU-sager på Folketingets dagsorden

Fremskridtspartiet fremsætter nu forslag om, at Folketinget skal inddrages langt mere direkte i EU-sagerne.

På et møde for Folketingets udvalgsformænd den 17. april om udvidelse af Folketingets arbejde med EU-sagerne, fremsatte partiets gruppeformand, Kim Behnke det nyskabende forslag.

Fremskridtspartiet foreslår, at der mindst en gang hver måned reserveres en fast dag til debat om EU-sager. Det være sig grøn- og hvidbøger, nye forslag fra kommissionen, udkast til direktiver og andet relevant EU-stof. Derved gives offentligheden adgang til at følge EU-sagerne mere direkte, end når de behandles bag en lukket dør i Europa-udvalget.

Forhandlingsmandater skal fortsat gives i Europa-udvalget, mens debatten og udviklingen i EU fremover vil foregå direkte i Folketingssalen.

– Vi forventer, at et månedligt fast møde vil være nok til at nå EU-stoffet, men ellers må Folketinget afsætte mere tid. Mængden af EU-stof er stigende, og det er vigtigt, at Folketinget mere direkte følger sagerne, eftersom vedtagne EU-direktiver har retsvirkning i Danmark, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 24. årgang / maj 1996

%d bloggers like this: