Arkiv

Archive for the ‘Flygtninge’ Category

Forslag om opstramninger for kriminelle udlændinge

5. november 2012 10 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 7

Forslag om opstramninger for kriminelle udlændinge

Fremskridtspartiet foreslår:

Fremskridtspartiet vil ikke acceptere, at gæster i Danmark begår vold, mord, voldtægt etc. Fremskridtspartiet vil have strammet kravene til, hvornår der skal ske udvisning af kriminelle udlændinge.

Flygtninge og indvandrere der dømmes for grovere kriminalitet – det vil sige over 30 dages fængsel – skal efter endt afsoning udvises af Danmark. Samtidig skal det sikres, at afviste og udviste udlændinge rent faktisk forlader landet. Fremskridtspartiet foreslår også, at flygtninge medhukommelsestabfængsles. Det er uacceptabelt, at flygtninge nægter at opgive deres identitet for at sikre sig ophold i Danmark.

Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om, at der sker opstramninger på ovenstående områder vedrørende kriminalitet og udlændinge.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Forslag på det økonomiske område ift. flygtninge og indvandrere

4. november 2012 13 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 6

Forslag på det økonomiske område

Fremskridtspartiet foreslår:

Flygtninge og indvandrere koster danske skatteydere milliarder af kroner. Ingen har i dag et samlet overblik over udgifterne da beløbene er spredt ud på et stort antal konti i stat, amter og kommuner. Et kvalificeret bud ligger på langt over 30 milliarder kroner.

Det er for Fremskridtspartiet uforståeligt, at et flertal i Folketinget årligt bruger et tocifret milliardbeløb på udlændinge, mens vore egne svage ikke får den hjælp og omsorg, de har krav på. Den prioritering vil Fremskridtspartiet have lavet om.

Antallet af familiesammenføringer stiger konstant. Det samme gør udgifterne til forsørgelse, undervisning, integration, boligsikring, etnisk ligestilling etc. Fremskridtspartiet vil have fjernet retskravet på familiesammenføringer. Hvis en indvandrer vil have en slægtning til landet, skal vedkommende kunne forsørge sig selv. Den forpligtelse må aldrig overgå til det offentlige. Sker det, skal den pågældende straks forlade landet.

Det skal ikke være muligt for pensionister at opnå kontanthjælp. Herved sikres, at udenlandske pensionister ikke får udbetalt mere i offentlig hjælp end danske pensionister, der har knoklet på arbejdsmarkedet for at opbygge det samfund, vi andre nyder godt af idag.

Fundamentet for al integration er gode danskkundskaber. Derfor vil Fremskridtspartiet tvinge indvandrerne på skolebænken. Kommunerne skal have pligt til at trække i de offentlige ydelser, for hver dag indvandreren udebliver fra danskundervisning.

Der er næsten ingen grænser for, hvad flygtninge kan opnå i offentlig hjælp. Derfor har Danmark udviklet sig til en magnet for luksusflygtninge fra fjerntliggende lande. Fremskridtspartiet vil gerne hjælpe rigtige flygtninge i virkelig nød. Men de skal kun have til kost og logi i flygtningelejre. Når forholdene i hjemlandet er til det, skal de sendes hjem.

Fremskridtspartiet fremsætter et samlet beslutningsforslag om opstramninger på området vedrørende udgifter til udlændinge.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Forslag om strammere regler for at blive dansk statsborger

3. november 2012 25 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 5

Forslag om strammere regler for at blive dansk statsborger

Fremskridtspartiet foreslår:

 • 3-års reglen for permanent opholdstilladelse i Danmark ophæves.
 • Grænsen for opnåelse af dansk statsborgerskab skal forlænges fra 7 til 12 år.
 • Kravene for at blive dansk statsborger skal generelt strammes op.
 • Fortrydelsesretten ved repatriering skal ophæves.
 • Opholdstilladelsen i Danmark skal inddrages ved ferie i hjemlandet.

Det er alt for nemt for udlændingene at blive danske statsborgere. Hvert år vedtager et flertal i Folketinget, at nye tusinder skal være danske statsborgere. Hertil skal lægges de efterfølgende familiesammenføringer.

Folketinget skal være meget mere tilbageholdende med at give dansk statsborgerskab. Hvis en person har dom for kriminelle handlinger, har levet af offentlig bistand eller ikke behersker det danske sprog, så skal der ikke tildeles statsborgerskab.

I dag får mange kriminelle dansk statsborgerskab. Det samme gælder ansøgere, der end ikke kan tale et minimum dansk. Det mener Fremskridtspartiet er uacceptabelt.

Fremskridtspartiet vil indføre en årlig kvote på tildeling af højst 1.000 statsborgerskaber. Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om ovennævnte opstramninger.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Dansk Flygtningehjælps vetoret skal ophæves

2. november 2012 6 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 4

Dansk Flygtningehjælps vetoret skal ophæves

Dansk Flygtningehjælp skal ikke have vetoret i sager om udvisning af asylansøgere. Flygtningehjælpen er en selvbestaltet privat organisation. En sådan kan selvfølgelig komme med gode råd, men den skal ikke have nogen indflydelse på den endelige afgørelse.

Dansk Flygtningehjælp er en interesseorganisation, der har et formål: At hjælpe flygtninge. Den har derfor en åbenlys interesse i at så mange flygtninge som muligt tildeles opholdstilladelse. Derfor kan organisationen ikke betegnes som uvildig.

Dansk Flygtningehjælp har en kæmpestab af medarbejdere, hvis ansættelse afhænger af, at Danmark modtager en fortsat strøm af flygtninge.

Det er utåleligt, at Dansk Flygtningehjælp gennem årerne har tilranet sig den særstatus, den har i dag. Fremskridtspartiet vil ikke acceptere, at flygtningehjælpen gang på gang spænder ben for Udlændingestyrelsen, når denne vil have åbenlyst grundløse asylansøgere udvist.

Fremskridtspartiet fremsætter lovforslag, som betyder, at Dansk Flygtningehjælp mister enhver status og vetoret i flygtningesager.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12  / 25. årgang / december 1997

Flygtningenævnet skal nedlægges

1. november 2012 5 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 3

Flygtningenævnet skal nedlægges

Fremskridtspartiet vil have nedlagt Flygtningenævnet, der har udviklet sig til et ”overfolketing”. Senest har Flygtningenævnet tilsidesat Folketingets beslutning om, at narkokriminelle flygtninge skal udvises. Det finder Fremskridtspartiet helt uacceptabelt.

Når en flygtning får afslag på opholdstilladelse i Danmark, skal afgørelsen ikke kunne ankes i en uendelighed. I sidste ende er det de danske skatteydere, der står med regningen. Både i den periode ansøgningen skal behandles, og når ansøgeren efter 3 år automatisk får opholdstilladelse.

Fremskridtspartiet har fuld tillid til de afgørelser, der træffes i Udlændingestyrelsen. Fremskridtspartiet anser Flygtningenævnet som en overflødig instans, der alene er med til at trække sagerne i langdrag.

Fremskridtspartiet afleverer lovforslag om, at Flygtningenævnet nedlægges fra 1. januar 1998.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12  / 25. årgang / december 1997

AIDS-kontrol og DNA-test af alle indvandrere og flygtninge

31. oktober 2012 1 kommentar

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 2

AIDS-kontrol og DNA-test

Alle indvandrere og flygtninge der kommer hertil skal underkastes en AIDS-kontrol og en DNA-test.

Mange udlændinge kommer til Danmark fra områder i verden, hvor AIDS er meget udbredt. Derfor skal det være et krav, at de pågældende kontrolleres for AIDS. Af hensyn til folkesundheden må vi i Danmark have kontrol med hvem og hvor mange AIDS-smittede, der ønsker at komme til Danmark.

Indvandrere i Danmark og flygtninge der ønsker at komme til landet skal underkastes en obligatorisk DNA-test. Den skal også omfatte alle børn.

En DNA-test er nødvendig for at imødegå svindel med fx familiesammenføring. DNA-tests har allerede afsløret at i omkring cirka 30 % af disse sager, er der tale om fup. Derfor skal DNA-testen gøres obligatorisk.

Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om disse forhold.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Forslag om kontrakt for flygtninge og indvandrere

30. oktober 2012 7 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 1

Forslag om kontrakt for flygtninge og indvandrere

Fremskridtspartiet stiller forslag om, at alle flygtninge og indvandrere der opholder sig i Danmark skal underskrive en opholdskontrakt. Hvis de nægter, medfører det øjeblikkelig udvisning.

Kontrakten skal altid kun give midlertidig opholdstilladelse og sikre at de krav, der stilles til danske statsborgere om at overholde dansk lov også stilles til flygtninge og indvandrere.

Kontrakten skal indeholde bestemmelser om pligt til at tage imod anvist arbejde og om, at den pågældende skal hjemsendes, så snart forholdene i hjemlandet tillader det og om, at der ikke kan ske familiesammenføring. Der skal også være en indberetningspligt for alle pengeoverførsler mellem Danmark og hjemlandet. Overtrædes kontraktens bestemmelser, skal det medføre øjeblikkelig udvisning.

Kontrakten indeholder desuden følgende:

 1. Flygtninge og indvandrere skal efter meddelt opholdstilladelse opholde sig i det anviste område, kommune, by.
 2. Det er flygtningens og indvandrernes pligt at lære sig dansk.
 3. Fradrag i skattepligtig indkomst er afhængig af, at modtageren er bosiddende i Danmark.
 4. Turistrejse til udlandet for flygtninge medfører udelukkelse fra Danmark.
 5. Indfødsret tildeles ikke automatisk ved fødsel her i landet for flygtninges børn.
 6. Statsborgerskab kan kun opnås ved særlig tilknytning til Danmark.
 7. Flygtningene tillades ophold i Danmark med heraf følgende fysisk beskyttelse og garanti af basale rettigheder.

Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om, at alle flygtninge og indvandrere fremover kun kan opholde sig i Danmark, hvis de underskriver en kontrakt.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Vort store gæstebud

29. oktober 2012 4 kommentarer

Vort store gæstebud

Det er ikke god skik at diskutere, om gæster er velkomne, når gæsterne selv er til stede, og om de er dukket op på en noget ureglementeret måde. Men hvis der stadig dukker flere og flere gæster op, som ikke er inviteret, og som endog laver om på husets orden og åbent praktiserer egen sæd og skik, som er huset fremmed, – ja, så er det på tide at holde husmøde om sagen.

På husmødet viser det sig, at den ansvarlige for indbydelsen har skrevet: “Alle er hjertelig velkomne til gæstebuddet”! Der er ikke sat nogen begrænsninger i indbydelsen – hverken på antal gæster eller varigheden på gæstebuddet. Gæsterne kan altså ikke klantres, det er indbydelsen, der er noget i vejen med.

Hvem er de ansvarlige?

Det er en sådan situation, Danmark befinder sig i i dag, fordi vore politikere i 1983 vedtog en fremmedlov, som ikke sætter nogen grænser for det antal asylsøgere, vort land skal være forpligtet til at modtage.

Dansk retsområde, der ellers kun omfatter rigets territorium, er udvidet til at omfatte den vide verden, så enhver udvandrer fra den tredje verdens mange befolkningseksploderende lande, der ved grænsen eller på et dansk konsulat i udlandet er i stand til at stave til “A-s-y-l“, har ret til at blive modtaget enten som såkaldt flygtning – eller mere ærligt og redeligt – som bekvemmelighedsindvandrer. For Danmark er et dejligt land – har de hørt, – hvor få har for meget og færre for lidt. Ganske vist kom der i 1987 en lille stramning af loven, men ikke nær tilstrækkeligt til at standse folkevandringen, som 1983-loven afstedkom. Vore politikere har forpligtet det danske folk – uden at spørge det – til at være værter for et ubegrænset antal fremmede, som af en eller anden grund finder det opportunt at fremstille sig som asylansøger, fordi græsset er grønnere på vore marker.

Hvem bør de ansvarlige være?

Ikke politikerne, som af frygt for en fædrelandsforagtende og alt dominerende presses verbale overgreb og terror har vedtaget lovene hen over hovedet på det menige folk, der alene bør træffe en så vigtig afgørelse, der berører folkets råderum over sit eget territorium. Det er danskernes soleklare ret til at udforme en fremmedlov, der er i overensstemmelse med almindelige menneskers retsopfattelse. En sådan lov er vigtigere end nogen anden paragraf i den danske grundlov, fordi den får konsekvenser for vore børn ikke blot i 2 og 3 led, men i 10 og 20 led, og videre endnu. Den får konsekvens for Danmark som nationalstat. Derfor skal loven laves om, indvandringen af fremmede religioner og kulturer stoppes, ved en folkeafstemning og reglerne for dansk statsborgerskab skærpes meget.

Hvor og hvem skal vi hjælpe?

Vi skal hjælpe nødlidende mennesker i den 3 verden så nær deres hjem som muligt. Der kan vi hjælpe langt flere og bedre end i Danmark.

T. Lassen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 37 / 16. årgang / 11. november 1988

Somaliasagen flyttes fra finansudvalget til Folketinget

9. oktober 2012 1 kommentar

Somaliasagen flyttes fra finansudvalget til Folketinget 

– Det bliver ikke i finansudvalget, sagen om 56 mio. kr. til Somalia bliver afgjort. Fremskridtspartiet vil gøre brug af sin mindretalsbeskyttelse og kræve sagen behandlet i Folketinget, siger partiets finansordfører, Kim Behnke.

– Dette spørgsmål skal ikke behandles bag lukkede døre i Finansudvalget. Derfor har jeg allerede henvendt mig til Finansudvalgets formand. Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen, A, Red.) må herefter bede om at få Folketinget ekstraordinært indkaldt, hvis regeringen (A og B, red.) vil have sagen afgjort nu, siger Kim Behnke og fortsætter:

– Sagen skal behandles i fuld offentlighed i Folketingssalen. Befolkningen har krav på at vide, hvordan hvert enkelt folketingsmedlem stemmer i denne absurde sag. Fremskridtspartiet vil ikke medvirke til, at regeringen gennemfører menneskehandel for 56 mio. kr., uden befolkningen får fuld indsigt.

– Tilsyneladende er der et flertal imod, at der skal betales løsepenge til regeringens gidsel-politik. Det er Fremskridtspartiet godt tilfreds med. Ruller millionerne, vil der blive tale om skruen uden ende.

– Blot et medlem af Finansudvalget kræver sagen behandlet i Folketingssalen, skal det ske. Det er den ret, vi nu benytter os af, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 25. årgang / september 1997

Luksusflygtninge investerer gerne 200.000 kr. i deres ”flugt” til Dannevang

1. oktober 2012 1 kommentar

Luksusflygtninge investerer gerne 200.000 kr. i deres ”flugt” til Dannevang 

Men det “glemte” flygtningehjælpsformand Thor A. Bak at fortælle om i skandaleudsendelsen “Ugens gæst” i monopol-fjernsynet

Allerede i november 84 kunne Fremskridt fortælle hvorledes en del af de iranere, der oversvømmer Danmarks grænser med påstand og krav om status som politisk flygtning, i deres hjemland for 100.000 kroner og mere har købt sig til færdigpakkede “flugtrejser”.

Dansk Flygtningehjælp afsløringer bekræftes nu af oplysninger i s blad “Flygtninge”. Her beskriver Regner Hansen iranernes tur, der ofte går gennem Tyrkiet og Østberlin blandt andet således:

“Vejen er lang, fyldt med forhindringer og sine steder farlig, inden en spontan flygtning fra Iran kan stige i land i Gedser og fremsætte ønsket om asyl over for det danske grænsepoliti.

Et blik på landkortet og kendskab til den politiske situation i Nærorienten forklarer, hvorfor næsten alle de iranske flygtninge lader deres fælles eksodus gå via Tyrkiet først.

At søge tilflugt gennem Irak er en umulighed, fordi landet som bekendt er i krig med Iran. I den persiske Golf våger det iranske søværn nidkært over ind- og udgående trafik på havet. Et mindre antal flygtninge anvender Pakistan som springbræt, men en restriktiv flygtningepolitik over for iranere gør naboen mod vest til et stadig mindre populært mål. Afghanistan er hærget af krig og Sovjetunionen betragtes som et ugæstfrit værtsland for flygtninge. Tilbage er Tyrkiet, blot man husker at medbringe klækkelige pengesummer.

“Hvis man kan tilbyde tilstrækkeligt med penge, er alt muligt, når man går til de tyrkiske myndigheder”, siger en iransk flygtning.

Iranerne, som overvejende tilhører middel- og overklassen, fortæller, at de før flugten er nødt til at sælge deres ejendele, bl.a. biler. Økonomisk støtte fra forældrene er en anden kilde.

Enkelte rejser direkte med fly til Istanbul i Tyrkiet, og de slipper ud enten ved at bruge falske pas eller bestikke embedsmænd i lufthavnen i den iranske hovedstad Teheran.

De fleste må imidlertid tage den mindre bekvemme tur over land, og de køber en kurdisk fører til at lede sig igennem det uvejsomme og ikke-afmærkede terræn over bjergene. Priser på alt fra 10.000 til 200.000 kroner har været nævnt for denne særtjeneste.

Køb af visa

Næste opgave for dem, der vil videre fra Tyrkiet, er at sikre sig et visum. En mulighed er at købe visummet. Udbuddet er stort og varierer i kvalitet. Priserne svinger tilsvarende. Højest i kurs er visa til USA og Storbritannien. Visaerne sælges på gaden af tyrkere, der har skaffet dem ved – med penge som overtalelsesmiddel – at få udenlandske turister til at søge om visum til udvalgte. Tyrkerne udskifter bare fotoet, og Visaerne er klar til videresalg…

De iranske flygtninge, der kommer til Danmark, hører i Istanbul, hvordan det lader sig gøre. De benytter en anden mulighed. De køber nemlig ikke konstruerede visa. Nej, de tager til DDR-ambassaden i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor de kan få udstedt transitvisum, som gælder til gennemrejse i DDR i op til 36 timer. Flygtninge forklarer, at ambassaden udsteder visa, selv om man ikke er klar over, at passene er falske. En iraner fik endda visum med et pas, han selv havde lavet..

Herefter går de til det østtyske luftfartsselskab Interflugs kontor og køber billet til flyafgang IF 719, den ugentlige forbindelse mellem Istanbul og Østberlin. Flygtninge nævner, at de betaler, hvad der svarer til 50-75 pct. mere end normalprisen.

Efter landingen i Schönefeld-lufthavnen i Østberlin tager nogle iranere med undergrundsbanen til Vestberlin, som i diplomatisk forstand er en åben by, og derfor kræves der ikke indrejsevisum. Iranerne med Danmark som endemål sætter sig derimod i en taxa til Berlin Ostbahnhof. Her tager de plads i Neptunekspressen (eller Østersø-ekspressen) med kurs mod København.

Falske pas

På færgen mod Warnemünde til Gedser smider nogle af iranerne deres pas over bord for at sløre deres identitet ved ankomsten. Andre beholder passet, men indrømmer over for politiet, at det er falsk. Fremgangsmåden afhænger af, hvad de har fået at vide vil fremme deres sag bedst. Og i Gedser er det så, at de fremsætter ønsket om politisk asyl i Danmark.

De fortsætter med toget til Københavns Hovedbanegård, hvor en grøn politibus holder parat til at køre dem til politiet, så de kan blive registreret.

Ganske få iranere kommer over landegrænserne fra Vesttyskland og melder sig hos det såkaldte baglandspoliti, der patruljerer med Padborg som udgangspunkt.

Begge grupper iranere afhøres kort og køres derpå til deres indkvarteringssted, hvor de i den kommende tid venter på, at deres asylansøgning skal blive behandlet. De venter med andre ord på at få at vide, om de får flygtningestatus i Danmark eller ej”.

Overstående afsløringer stammer altså fra Dansk Flygtningehjælps officielle blad!

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 13. årgang / 22. februar 1985

%d bloggers like this: