Arkiv

Archive for the ‘Glistrups trontale 1973’ Category

Glistrups trontale

27. juli 2008 1 kommentar

Glistrups trontale

Efter af Fremskridtspartiet har sikret sig flertallet her i Folketinget, er befolkningens udsigter blevet lyse. Den håbløshed og græmmelse som længe har bredt sig her fra Christiansborg og ud over det ganske land er væk. I tyve år har vi været vant til, at der hvert halve år eller så fra denne talerstol er fremsat udtalelser om, at nu må befolkningen bære ofre, for at vi kan få reddet landets økonomi. Hver gang er ofrene båret forgæves. Selv de mest tungnemme i og udenfor Folketinget har efter få måneder indset, at de trufne foranstaltninger ikke hjalp noget som helst.

Økonomi
Nu er de kortsynede lapperiers tid forbi. Orden i dansk økonomi forudsætter en langsigtet tilrettelæggelse. Man kan ikke fra den ene dag til den anden rette op, hvad næsten en generations perspektivløse politikere med mindre og mindre jordforbindelse har spoleret. Derfor retter regeringen (A, red) ikke først og fremmest sine øjne mod indeværende eller det komne finansår. Vore to hovedforslag får først virkning fra 1. januar 1975. De vil komme til at gå ud på, at de første 60.000 kr. for hver dansk skatteborger ikke skal belægges med nogen indkomstskat og, at indtægter ud over denne grænse skal beskattes med 50%. Regeringen sætter sin eksistens ind på, at disse to forslag er færdigbehandlede inden Mortensaften, således at vi om en måneds tid præcist ved, hvordan grundlaget for indkomstskatteudskrivningen i 1975 bliver.

Herefter vil der ske noget fundamentalt nyt i dansk politik. Finansbevillingerne vil blive ydet efter princippet, at der sættes tæring efter næring og ikke på det hidtidige grundlag, at man uden noget samlet overblik strøer om sig med skatteydernes penge. I løbet af november måned vil der fra regeringens side blive forelagt et forslag til, hvordan det samlede skatteprovenu i finansåret 1975/76 skal fordeles over en lille halv snes hovedområder. Det vigtigste arbejde for folketinget i den kommende vinter bliver at gennemføre principdrøftelser vedrørende dette forslag.

Lovgivning
Sideløbende med de nævnte forberedelser til at vi får indført rationelle tilstande i den offentlige økonomi, vil regeringen fremsætte et væld af forslag, som på næsten alle områder indenfor lovgivningen vil sigte efter, at overflødige love bliver ophævet, og de tilbageværende love bliver udtrykt i overskuelige, enkle og for næsten alle letforståelige sætninger. Disse mange lovforslag vil som en af hovedvirkningerne have, at det administrative arbejde her i landet – både i og udenfor den offentlige sektor – bliver drastisk reduceret.

Et af de første lovforslag der fremkommer i så henseende er ophævelse af landets fjorten amter. Dette lovforslag skal nemlig gerne være gennemført inden nytår, således at amtsrådsvalget i marts 1974 kan afblæses, og der bliver den fornødne forberedelsestid for at amterne og deres virke kan være totalafviklet inden 1. april.
Totalafskaffelse vil ligeledes meget hurtigt finde sted af det offentliges bidrag til filmoptagelser og andre såkaldte kulturelle aktiviteter. Arbejdet med oprettelse af universiteter i Aalborg og Esbjerg vil øjeblikkeligt blive standset, og Roskilde Universitets Center vil ikke fungere som uddannelsessted efter udløbet af indeværende efterårssemester. Bygningerne vil blive afhændet så betids, at køberne vil kunne foretage de fornødne installationer af badeværelser etc. til, at bygningerne kan bruges for eksempel som ungdomsmotel fra og med turistsæsonen 1974.

Udenrigspolitik
Udenrigspolitisk vil Danmark ophøre med at blande sig i fremmede landes forhold. Det er ikke den danske regerings opgave at give hverken belønningspræmier eller nedrakninger til fremmede landes regimer. Rationalisering inden for udenrigstjenesten vil ske derved, at alle – der udenfor Bruxelles er beskæftiget under Udenrigsministeriet i fremmed lande – snarest vil blive hjemkaldt og danske ambassadebygninger m.v. i udlandet solgt. Arbejdet hermed forventes at være tilendebragt pr. 1. juni 1974.

Forureningsbekæmpelse
Regeringen vil med særlig styrke sætte ind på, at landet får danske og/eller udenlandske forureningsbekæmpelseseksperter til rådighed i langt større mængde, end tilfældet i øjeblikket er. Der vil blive søgt bevillinger til overensstemmende med disse eksperters råd at iværksætte forureningsbekæmpelse i langt større omfang, end vi hidtil har kendt. På længere sigt vil regeringen arbejde for princippet om, at forurenende virksomheder eller personer selv må betale deres forureningsomkostninger, men for virkelig at få gang i miljøbeskyttelser, er det nødvendigt i indeværende og de kommende finansår at afsætte langt flere skatteydermidler til dette formål end sket på hidtidige budgetter.

Regeringen
Regeringen vil fortsat bestå af otte ministre, men det må forventes, at de enkelte ministre vil blive udskiftet, efterhånden som det lykkedes at få frigjort folk, der er endnu dygtigere til at lede forretningen Danmark til ministerposter. Det politiske tyngdepunkt ligger i folketinget. Ministres opgave er at gennemføre folketingets politik, mens det ikke på længere sigt er meningen med ministerposter, at de skal være belønninger til folk, der har arbejdet indenfor regeringspartiet.

Regeringen er sig bevidst, at det arbejde den skal udføre sammen med folketinget i indeværende og de kommende tre folketingsår, vil komme til at stå som en model ikke blot for vore skandinaviske broderlande, men tillige for en lang række andre lande ud over verden, og at det derfor ikke blot af hensyn til Danmark er særdeles vigtigt, at den folketingsvalgperiode, der nu indledes, bliver en succes, men det vil tillige have betydning langt ud over landets grænser.

Velkommen til et inspirerende arbejde uden smålig kævl.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973

%d bloggers like this: