Arkiv

Archive for august 2011

Historien gentager sig

30. august 2011 1 kommentar

Historien gentager sig

Ved Erik Eriksens fald i 1965 forsvandt den sidste Venstrehøvding af den historiske gedigne slags.

De efterfølgende tre akademikerledere har blot levet på at bruge Venstres formandsstol som springbræt til, at de personligt selv kunne få et internationalt topjob med den hermed forbundne nimbus og store egen økonomiske fordele. Blandt andet i kraft af de skatteforhøjelsesfiduser der er forbundet med den slags stillinger.

Jordforbindelsen har de savnet alle tre til at gavne den arbejdssomme flittige dansker. Derfor har de ødelagt landets økonomi. Især gennem deltagelse i VKR-regeringerne nr. 1 og 2 og SV-regeringen.

Om den nuværende gennemrejsende i stolen skriver Mette Kryger i Børsen:

Uffe Ellemann-Jensen håber nok på, at kan fortsætte som udenrigsminister, indtil han en dag drager ud i den store verden til en international topstilling.

Udenrigsministeren er måske allerede ved at vende blikket mod fjerne horisonter.”

Mogens Glistrup 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

Tre af kravene til vælgerne

28. august 2011 Skriv en kommentar

Tre af kravene til vælgerne 

  1. Du skal have basisviden om de problemer, som de valgte skal løse.
  2. Du skal være alsidigt orienteret.
  3. Du skal gennemsyres af vilje til at lade dit valg bestemme a.h.t. helheden på lang sigt og ikke af kortsynet varetagelse af dine egne interesser eller specielle kæpheste.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 8. årgang / 27. oktober 1980

Det såkaldte gratisprincip

25. august 2011 2 kommentarer

Det såkaldte gratisprincip 

Et samfund, hvor næsten alle får tilskud fra det offentlige, er et unødvendigt svagt samfund. Det offentlige skaffer sig jo pengene ved at opkræve flere skatter hos borgerne. Derfor er det rasende uforstandigt at opkræve 10.000 kroner mere i skat hos Petersen for, at han selv – efter at der er brugt 1.000 kroner til administration – kan få udbetalt 9.000 kroner til et bestemt formål. I stedet for kunne han have haft alle de 10.000 kroner til det, han helst ville have og derfor frit ville vælge.

Som generel teori vil de fleste være enige heri et meget langt stykke.

Når vi kommer til den praktiske arbejdsopgave, siger Fremskridtspartiet: Ned med skatten. Og det er ved at tilskud fjernes til dem, som ikke er i direkte nød.

Så falder man over os og ser kun, at vi vil stjæle folks tilskud.

Det er skrigende uretfærdigt at bebrejde os skatterebeller. Den uholdbare situation er alene tilvejebragt af de egocentrerede gammelpolitikere. De bevarer indkomstskatten som det bekvemmeste middel for, at de kan skaffe sig tocifrede kronebeløb at øse ud af, så de kan opnå genvalg i et demokratisk system, der bygger på, at hver vælger kan sætte ét kryds hvorfor folk erfaringsmæssigt, som de er flest krydser ved det parti, som giver størst tilskud, til den gruppe de selv tilhører.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22  / 15. årgang / 19. juni 1987

Folkeafstemning skal være bindende

23. august 2011 1 kommentar

Folkeafstemning skal være bindende

Fremskridtspartiet tilslutter sig ønsket fra Socialdemokratiet og SF om, at en kommende folkeafstemning om EF-Unionen skal være bindende og ikke kun vejledende. Med Fremskridtspartiets tilslutning til ønsket er der flertal i Folketinget.

I en kommentar siger Fremskridtspartiets gruppeformand og medlem af markedsudvalget, Aage Brusgaard: – Fremskridtspartiet har længe ønsket langt flere spørgsmål ud til folkeafstemning, så ønsket herom ligger helt på linje med vor politik. Vi skal naturligvis forud for afstemningen have en grundig debat, så befolkningen ved, hvad sagen drejer sig om. Men når der er taget stilling til sagen, bør det være en bindende stillingtagen og ikke kun en vejledende tilkendegivelse.

Netop spørgsmålet om EF-Unionen er velegnet til en folkeafstemning, idet det vil berøre alle danskere, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri

21. august 2011 9 kommentarer

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri 

De nuværende socialdemokratiske ledere har aldrig bekymret sig særligt om dansk fiskeri.

Værst var det, da K. B. Andersen i Haag oktober/november 1976 sagde ja og amen til alle englændernes og irernes ønsker. Angola og Rhodesia-manifestationer ligger vor udenrigsminister meget mere på sinde end sperling og tobis.

Men godt har det heller ikke været med det ene tilbagetog efter det andet fra først Poul Dalsager (A) og senere Svend Jakobsen (A).

Næsten i hver eneste af de over 150 uger, der er forløbet siden Dalsagers første kapitulation den 8. juli 1975, har vi hørt ministrene fortælle os, at hvis Danmark nu bare gav denne eller hin indrømmelse, ville de andre EF-lande støtte os og så var der opnået en – for dansk fiskeri – acceptabel ordning.

Venstre og konservative har til stadighed bakket socialdemokratiet op. Fremskridtspartiets vedholdende protester har derfor ikke kunnet hindre de mange nederlag.

Hvornår vil ABCMQV-partierne dog forstå, at det eneste England respekterer, er fasthed og bestemthed og at det intet hjælper med den hidtidige eftergivenhed for at undgå mere vrøvl og vinde goodwill hos de seks oprindelige medlemslande. Sandheden er, at Italien, Luxembourg o.s.v. er sprøjtende ligeglade med Vesterhavsfiskeriet. De vil blot have fred for at skulle høre mere om det.

Engang skabte dansk fiskeri ved dygtighed og udholdenhed Vesterhavets altdominerende kutterflåde.

Snart har de gamle partier – skår for skår – dræbt fiskeriets muligheder.

Men Eva Gredals (A) bistandskontorer står parat. Og kunderne dér er ligesom meget bedre tilpassede til at indgå i den socialdemokratiske verdensopfattelse end uregerlige fribårne fiskere.

Anker Jørgensen begyndte at dressere dem, da han var fagforeningsmand. Som statsminister er han ved at fuldbringe værket.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 6. årgang / 3. juli 1978

Socialdemokratiet vil umyndiggøre folket

18. august 2011 143 kommentarer

Socialdemokratiet vil umyndiggøre folket 

Er det en socialdemokratisk valgstrategi at lade folkestyret degenerere? – spørger medlem af Helsingør lokalforening, Marianne Lorensen, i denne artikel.

Et sundt folkestyre er ikke foreneligt med velfærdsstatens atmosfære. Vælgerens tilslutning til de socialdemokratiske velfærdsforanstaltninger opnås ved, at man appellerer til egensindethed og dumhed og ikke til retfærdighedssans eller den sunde fornuft. Samtidig fører socialdemokraterne meget snedigt ved disse foranstaltninger landet længere herimod PLANSTATEN, hvor det offentlige regulerer og kontrollerer både produktion og planlægning. Derfor hverken kræver eller befordrer den socialdemokratiske velfærdsstat den selvstændighed og handlekraft hos borgerne, uden hvilken et folkestyre bliver en ynkelig parodi. Selvstændighed og handlekraft er uønskede begreber hos den socialdemokratiske elite. De er nemlig farlige for partiets fortsatte eksistens. Den velfærdsstat der er skabt af Socialdemokratiet, er efter alt at dømme kun at betragte som en indledende fase af en uheldig udvikling, som vil ende i en ret systematisk, formynderisk umyndiggørelse af borgerne, hvis den får lov at fortsætte uhindret.

Hvis man er i stand til at sætte sig ned på det socialdemokratiske tankeniveau, hører der ikke ret meget ”rød fantasi” til at forestille sig samfundet i dets næste fase som ”behandlingssamfundet”, hvis helligste opgave er at registrere, behandle og omvende anderledes tænkende højremennesker til ensartede mønsterundersåtter i en socialistisk, formynderisk ”terapistat”.

Hvis dette er de ledende politikeres velvalgte strategi, minder det påfaldende om en socialiseret udgave af Marx’s terminologi, der så via den hule lighedsideologi tager sigte på at udråbe politisk degenererede, indavlede personligheder til normale personligheder.

Det er en ganske snedig måde socialdemokraterne lige så stille – lidt efter lidt – forfører og til sidst ændrer visse folks relativbegreber derhen, at de samme folks opfattelse af, hvad der er normalt bliver ændret i den for partiet ønskede retning. Man kan tale om ”mental krigsførelse”.

Dette skaffer uden tvivl socialdemokraterne en del vælgere blandt den dårligst begavede femtedel af voksenbefolkningen, der således bliver stemmekvæg for en forfejlet lighedsideologi, som de ikke engang selv fatter betydningen og konsekvensen af. ”Fødekæden” fortsætter, idet den socialdemokratiske folkeskole er hofleverandør til næste årgangs politisk, gasforgiftede individer. Ritt (Ritt Bjerregaard, A, red.) gør skam sit arbejde!! Stygt, men sandt!

Fremskridtspartiet ville kunne mase sig hårdt ind på socialdemokraterne til næste valg, hvis man fra en skjult indfaldsvinkel kunne neutralisere denne mentale forgiftning af det, jeg vil kalde den voksenpolitiske risikogruppe med en virksomhed ideologis modgift i form af en utraditionel, letfattelig virksomhedsgørelse af fremskridtsidéen overfor denne gruppe. Man kunne forestille sig en fremskridtsgruppe, der arbejder overfor Danmarks lavest betalte kontornussere.

Marianne Lorensen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 6. årgang / 14. august 1978

Kategorier:Folkestyre/demokrati, Fremskridtspartiet, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Politikervoldtægt

16. august 2011 Skriv en kommentar

Politikervoldtægt 

De dagblade der ønsker at orientere sine læsere på en rigtig og saglig måde plejer normalt at undersøge forholdene, inden de beskriver dem.

Det var derfor med nogen overraskelse man lørdag den 23. maj i Vestkysten kunne læse, at det konservative folketingsmedlem Svend Åge Petersen havde begået fuldbyrdet voldtægt over for Vestkystens medarbejder på Christiansborg ved helt misvisende, – og uden at nogen fra Fremskridtspartiets folketingsgruppe er blevet spurgt – at fremstille det, som om Fremskridtspartiet nærmest overtrådte Grundloven ved at stemme imod et socialdemokratisk forslag, som Svend Åge Petersen og hans konservative gruppe vanen tro i øvrigt støttede.

Lad gå at det konservative folketingsmedlem har en fortid som socialdemokratisk medlem og måske forsøger at påvirke den konservative folketingsgruppe i den retning, men der må siges stop, når Svend Åge Petersen offentligt begynder at fremstille det, som om vi andre er de rene tåber, når der stemmes imod de fjollede forslag Socialdemokratiet fremsætter, og Det konservative Folkeparti ydmygt bøjer sig for og støtter.

Afgiftslettelsen for katalysatorer – som det så smukt kaldes – er det rene bluff  idet skatterne forhøjes andre steder, da hverken Socialdemokratiet eller de konservative vil nedsætte de offentlige udgifter, men tværtimod forhøje dem.

Det er svært at sige, om Svend Åge Petersen ikke kan tåle solen, eller om det skyldes frygt for det kommende folketingsvalg. I hvert fald må det forventes, at han inden længe vil hævde, at Isi Foighels (C) store skatte- og afgiftsforhøjelser er ensbetydende med, at skatteyderne får flere midler til rådighed. En sådan påstand vil være mindst lige så troværdig som udtalelserne til Vestkysten den 23. maj.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20  / 15. årgang / 5. juni 1987

%d bloggers like this: