Arkiv

Archive for the ‘Indvandrerstoppet’ Category

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol

24. maj 2012 1 kommentar

Indvandrerpolitik gledet ud af kontrol 

Pia Kjærsgaard siger, Socialdemokratiet er til grin. Var et så uskyldigt prædikat blot fyldestgørende, når det gælder Christiansborg. Imidlertid kræves langt skarpere ord, hvis situationens alvor skal afspejles med partierne, der nu kværner om sammenhold for enhver pris, så Fremskridtspartiet igen kan køres ud på et sidespor. Det skyldes deres syn på indvandringen, siger man.

Hvad er Fremskridtspartiets synspunkter i denne henseende? Argumenter!  Hvis i såkaldte politikere blev afkrævet en forklaring, ville det jo blot afsløres, at Fremskridtspartiet ønsker at sætte bremsen i en indvandrerpolitik, der for længst er gledet ud af kontrol.

Lad os også få en forklaring på, hvorfor en aftale fra 1979 med Tyrkiet eksisterer, ifølge hvilken tyrkiske statsborgere kan opnå livslangt ophold i Danmark, bare de har haft 12 måneders arbejde i landet? Hvad skal vi så med de dyre DNA-tests? Er det spil for galleriet for at give danskerne en falsk forestilling om kontrol?

Og hvornår har i fået et mandat til at uddele jobs, boliger, uddannelsespladser, m.v. til et stadigt voksende antal tyrkere endda med dobbelt statsborgerskab?

K. Holt 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang /  marts 1990

Påtrængende ”gæster”

16. september 2008 1 kommentar

Påtrængende ”gæster”

Det var en fantastisk Tv-udsendelse den 21. november 1980.

En ”fremmedarbejder” erklærede frejdigt, at ”fremmedarbejderne” vil beholde deres ”identitet”, – kultur, sprog og levemåde i Danmark, selvom man kræver arbejde, undervisning og sociale goder.

”Fremmedarbejdernes” talsmand hævdede tillige, at Danmark skylder ”fremmedarbejderne” tusindvis af millioner kr.!

Kendsgerningerne er, – som Glistrup fremhævede -, at udgifterne til ”fremmedarbejderne” er i færd med at sprænge mange kommunekasser. De  unddrager sig skatter, belaster valutabeholdningen, øger betalingsbalanceunderskuddet og forværrer kriminalitet. Alt dette er der masser af beviser på.

Lad os dog se realistisk på forholdene og ved udformning af en fremmedarbejderpolitik studere forholdene i andre EF-lande, der har de samme problemer.

Et ordsprog fra ”fremmedarbejdernes” hjemlande siger:

Hellere en slange end en fremmed i huset!

Vi har alt for mange ”fremmede” i Danmarks hus.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 9. årgang / 6. februar 1981

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

12. september 2008 13 kommentarer

Hvem bestemmer, hvad der skal undgå vores opmærksomhed?

Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed i dette land – men det kan af og til være vanskeligt at komme igennem med samme ytringsfrihed – ikke mindst når det drejer sig om Danmarks Radio og Tv.

Jeg er derfor Wencke Hansen stor tak skyldig, fordi du via Radiorådet arbejder med det af mig stillede spørgsmål – Hvad sagde man om Glistrup i ”Indvandrernes time” på P2 den 24. august kl. 10:05. Jeg havde ved et tilfælde radioen gående den nævnte dag og hørte den danske indleder af udsendelsen udtale sig om, ”At man i fremmedarbejder-kredse var meget utilfreds med Glistrups udtalelser om fremmedarbejderpolitikken i dette land” – derefter hørte jeg Glistrups navn nævnt en masse gange, men da jeg ikke taler urdu eller serbokroatisk kunne jeg af gode grunde ikke forstå, hvad der blev sagt. Da jeg som fri borger i dette land ikke ønsker, at der via Danmarks Radio bliver sagt diskriminerende udtalelser om bl.a. Glistrup – eller eventuelt aftalt en revolution hen over vore hoveder, indtalte jeg omgående en klage på Ritzaus bånd, sendte læserbreve til BT og Jyllands-Posten og anmodede om taletid i Radio Syd (hvilket jeg har haft mange gange), men intet lykkedes.

Danmarks Radio meddelte mig, at jeg ikke kunne få en oversættelse p.g.a. ophavsretten. BT returnerede brevet, idet de mente, at jeg ville bruge det til personlig PR., og siden har Wencke Hansen haft sit besvær i Radiorådet. For øjeblikket ser det ud, som om ingen ved, hvad der blev sagt, og så er der da først grund til at være yderst opmærksomme.

E. Bardino

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 9. årgang / 9. januar 1981

Hvorfor statsborgerskab når…?

10. september 2008 7 kommentarer

Hvorfor statsborgerskab når…?

Som så ofte før erfares ting ved rene tilfældigheder. Således også for professor dr. jur. Ole Hasselbalch som ved et tilfælde fik Lovtidende B i hænderne, som bl.a. indeholder navne på personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab.

Normalt fylder svenskerne og andet godtfolk navnelisterne. Men i dette tilfælde var det ganske anderledes. Ud af 544 tilhørte 204 denne kategori. Resten var hovedsageligt marokkanere og pakistanere, som betingelsesløst havde fået dansk statsborgerskab. I tiåret 1976-87 havde små to tusinde fra disse eksotiske lande opnået statsborgerskab, og tendensen er støt stigende.
Professoren kommer med bl.a. disse betragtninger i midtpunkt i Jyllands-Posten efter at have gjort sin “opdagelse”:

“Når opnåelse af statsborgerskab er en så vigtig ting, at der ligefrem skal en lov til for at få det, så må man vel også gå ud fra, at de, der laver denne lov holder øje med de tendenser, som aftegner sig i denne lovgivning. Men gør de det?

Kan det virkelig være rigtigt, at der i en periode med arbejdsløshed og dramatisk voksende økonomiske vanskeligheder for landet uddeles statsborgerskaber til store persongrupper, som tydeligvis aldrig kan være kommet her ved tilfældigheder endsige som flygtninge? Kan det virkelig være rigtigt, at man blot ved simpelt hen at komme her og være her kan kvalificere sig til statsborgerskab? Og kan det være rigtigt at de, der endnu ikke er statsborgere, bare kan blive her, selv om der er arbejdsløshed?

Ved opslag i Karnovs Lovsamling lader der sig hurtigt finde i al fald en delvis besvarelse af disse spørgsmål. Ifølge reglerne om meddelelse af indfødsret er der således en vis automatik i uddelingen af dansk statsborgerskab. Denne er udmøntet i et cirkulære, hvoraf det fremgår, at statsborgerskab normalt vil kunne opnås efter syv års ophold – dog kortere, hvis man erhverver en dansk ægtefælle eller en flygtning. For børn og ældre gælder andre regler. Men altså normalt syv år. Det fremgår også af Karnov, at ret til deltagelse i kommunevalg opnås allerede efter tre års ophold i landet.

Det er indlysende, at sådanne regler kan være fornuftige nok, når det drejer sig om at få et menneskeligt samvirke til at fungere under omstændigheder, hvor der finder tilfældig udveksling af mennesker sted mellem nationerne. Det vil i almindelighed være urimeligt at fastholde personer i en anden national tilhørighed, end den de har indlevet sig i.

Men det er lige så klart, at i en situation hvor der er opnået et enormt befolkningstryk i visse dele af verden, er en praksis, som tillader uddeling af andele i et land til personer, der blot har haft held til at opholde sig der længe nok ødelæggende for dette land.

Jeg spørger derfor nu lige ud de, der har og har haft ansvaret for udviklingen på dette område: Hvad er meningen? Har i taget højde for, at der er ved at opstå et helt andet billede på indvandrerområdet end det, som tegnede sig, dengang indfødsreglerne blev skabt?

Repræsenterer det nummer af Lovtidende, jeg henviste til blot en sanseløs videreførelse af en praksis, som for længst har mistet sin begrundelse?

Hvad er i det hele taget meningen med at fastholde et stort antal gæstearbejdere her i landet i årtier efter, at begrundelsen for deres tilstedeværelse er faldet væk?

Hvordan kan antallet af udlændinge fra fjerne lande, som opholder sig her på denne basis oven i købet vokse trods af voksende arbejdsløshed i Danmark?

JL

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 16. årgang / 3. juni 1988

Groft overfald på Fremskridtspartiet

9. september 2008 2 kommentarer

Groft overfald på Fremskridtspartiet

Fremmedarbejdernes fællesråd tillader sig at kalde Fremskridtsfolk for nazister og fascister.

Indvandrernes Fællesråd, der stort set udelukkende eksisterer takket være betydelige økonomiske midler – tvangsudskrevet blandt danske borgere – bryder nu med al god skik for anstændigt gæstebud.

I publikationen “Indvandrernyt” afholder Fællesrådets formand Mehmet Ôzcan sig ikke fra på groveste vis, at svine et af værtslandets mest demokratiske og frihedselskende partier – Fremskridtspartiet – til. Det sker med blandt andet disse udgydelser:

En ny ultra-højre orienteret bølge er over Vesteuropa… Ligesom i 30´ernes krisetider, prøver de fascistiske kræfter desperat at tiltrække sig primitivt tænkende og ringe oplyste vælgere.

Nynazistiske idéer har fået fodfæste i Fremskridtspartiet ved partiets landsmøde. Partiet fik meget travlt med at fiske stemmer med partiets fascistiske idéer, nu da partiet har opdaget, at det ligger under spærregrænsen.

Hvordan tackler Europa bedst den økonomiske krise”? den franske fascistiske Nationale Fronts leder har svaret: “Ud med fremmedarbejderne“. Hvordan kan Danmark bedst tackle den økonomiske krise”? Det har Fremskridtspartiet også svaret på: “Ud med fremmedarbejderne“. Så vil det blive et paradis i Danmark.

Vi protesterer imod Fremskridtspartiet s nynazistiske og fascistiske idéer og de forslag, som partiet har lånt fra Den sorte Internationale, der er en paraplyorganisation for nazistiske og fascistiske organisationer.

Vi håber, at danske demokratiske kræfter – sammen med os – vil være det nynazistiske højre en for stærk modstander imod nazihetz mod indvandrerne“.

Injurier

Til disse aldeles grundløse, grove og hetz-lignende beskyldninger, siger Helge Dohrmann:

Jeg er sikker på, at partiet kan vinde en injuriesag mod Fællesrådet for disse udtalelser. Men jeg gider ikke engang anlægge en sådan sag.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 35 / 12. årgang / 12. oktober 1984

Thorkild Simonsen skal tages på ordet

8. september 2008 11 kommentarer

Thorkild Simonsen skal tages på ordet

Med Thorkild Simonsen (A) som ny indenrigsminister vil Fremskridtspartiet øjeblikkelig få konstateret om regeringen (og B, red.) dermed også har ændret udlændingepolitik.

Thorkild Simonsen har i sin tid som borgmester i Århus kommune udtalt sig særdeles kritisk om regeringens udlændingepolitik. Han har foreslået et flygtningestop og opfordret til betydelige stramninger af udlændingepolitikken. Det vil Fremskridtspartiet holde ham fast på. Vi vil nu i Folketinget fremsætte præcis de forslag Thorkild Simonsen har sagt han ønsker gennemført.

Hvis regeringen stemmer imod forslagene, er der ikke tale om andet end en kosmetisk paradeudskiftning og spil for galleriet, der skal søge at sikre Socialdemokratiet et godt kommunalvalg. En sådan forestilling hopper befolkningen naturligvis ikke på.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 25. årgang / november 1997

Forespørgsel til indenrigs- og arbejdsministeren

17. august 2008 1 kommentar

Forespørgsel til indenrigs- og arbejdsministeren

Hvorfor er der kommet flere gæstearbejdere fra de narkoproducerende lande ind i Danmark efter indvandrerstoppets indførsel i 1971, end der kom før?

Cirka 39 % af arbejdsløsheden er importeret efter 1971, hvor indvandrerstoppet blev vedtaget i Folketinget. Er det ikke på tide at sætte en effektiv stopper for arbejdsløshedsimporten, når vi nu har en kvart million arbejdsløse?

E. Frantzen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 9. årgang / 13. marts 1981 

%d bloggers like this: