Forside > Økonomi, Skat og afgifter > Hvad koster 60.000 kr. skattefrit?

Hvad koster 60.000 kr. skattefrit?

22. oktober 2008

Hvad koster 60.000 kr. skattefrit?

Indkomstskatternes ulemper vokser. Allerede nu er de væsentligt større end fordele. Som samfundet udvikler sig, bliver misforholdet større og større hvert år.

Kapitalvindingsskatten

Den særlige indkomstskat (kapitalvindingsskatten) kan uden videre fjernes fra den ene dag til den anden. Herved frigøres nemlig så store økonomiske, at de offentlige får større indtægter i form af andre skatter og afgifter end de ca. 600 millioner kroner, som skatten nu indbringer årligt. Også sømandsskatten bør væk med det samme (370 millioner).

Indkomstskatten

Derimod kan den almindelige indkomstskat ikke afskaffes uden forøgelse af andre skatter og afgifter og/eller offentlige besparelser.

Fremskridtspartiet tør ikke i væsentligt omfang gå ind for nye skatteformer eller forhøjelser af satserne for moms eller andre eksisterende skatter og afgifter. Følgelig må indkomstskattens afvikling finansieres ved, at det offentlige bruger færre penge.

Skattefri bundgrænse

De offentlige udgifter kan ikke med nogenlunde øjeblikkelig virkning nedsættes med stort mere end en halv snes procent. Dette giver plads for forhøjelse af den skattefri bundgrænse (personfradraget) i 1977 fra 12.600 til 25.000 kr. denne bundgrænseforhøjelse vil indebære, at ca. 700.000 personer kommer ud af skattesystemet, og at de resterende 2½ million skatteydere får skattelempelser, der kommer til at ligge på knapt 450 kr. om måneden. Altså svarende til en lønforhøjelse på ca. 1.000 kr. månedlig.

Yderligere offentlige besparelser kræver længere forberedelsestid og vil først fuldt ud kunne slå igennem i 1978.

Allerede i løbet af 1977 vil adskillige offentlige udgifter imidlertid kunne nedsættes. Fremskridtsmodellen herfor er de 790 ændringsforslag (”overgangsbesparelser”), som Fremskridtspartiet fremsatte ved finanslovsbehandlingen i marts 1976. Tilsvarende forbedringer vil blive udarbejdet til finanslovsforslaget for 1977/78.

60.000 kr.

Gennemføres denne sparelinje vil det være muligt i 1978 at få en skattefri bundgrænse på 60.000 kr. (med bevarelse af de nuværende fradrag, såsom rentefradrag, børneopsparing o.s.v.) og en samlet indkomstskat på 50 % af, hvad den enkelte tjener skattepligtigt ud over dette beløb. Disse 50 % dækker såvel statsindkomstskatten som indkomstskatterne til amter og kommuner. Der skal ikke være forskel på byrden eller på de offentlige ydelser, om man bor i en rig eller fattig kommune. Kommunernes nuværende indkomstskatteudskrivning erstattes derfor af statstilskud. Herved styrkes det lokale selvstyre.

Så kraftige nedsættelser af indkomstskatten medfører, at det igen kan betale sig at være flittig og initiativrig. Den økonomiske aktivitet vil derfor utvivlsomt blive forøget meget kraftigt. Dette medfører, at forbruget stiger. Uændret moms på 15 % og uændrede afgiftssatser i øvrigt vil derfor give et væsentligt større milliardprovenu.

Afvikling af indkomstskatten

Denne udvikling vil yderligere accelerere i de følgende år. Uden væsentligt større offentlig sparsommelighed vil den resterende indkomstskat så kunne afvikles ved, at den skattefri bundgrænse bliver 75.000 kr. i 1979, 100.000 kr. i 1980 og 125.000 kr. i 1981. Indkomstskatten kan derefter helt forsvinde fra 1. januar 1982.

Samtidig med at den almindelige indkomstskat således ophæves, forsvinder formueskatten, der jo blot er et appendiks til indkomstskatten, mens selskabsindkomstskatterne planlægges ophævet i begyndelsen af 1980´erne.

1978

Det store spring fremad i retning af offentlige besparelser skal altså tages i 1978. Som følge af finansårsomlægningen til kalenderåret vil der i 1978 alene være tale om et 9 måneders regnskabsår for staten, dækkende perioden 1. april til 31. december 1978.

Fremturer Folketinget med den nuværende beskatningspolitik, bliver det offentliges indtægter (altså såvel statens som kommunernes og amternes) i disse 9 måneder ca. 104.000 millioner kroner fordelt som anført i Kolonne A.

Kolonne Z viser, at beløbet bliver ca. 91.000 millioner kroner, hvis Fremskridtspartiet kommer til at bestemme (heri inkluderet merindgang på tidligere skatte- og afgiftsrestancer). Tallene er derhos omregnet til årsudgift for en gennemsnitshusstand på 4 personer.

Offentlige udgifter ved 60.000 kr. skattefrit

1. april – 31. december 1978

Mia. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mia. kr.  (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Personlig indkomst 1.254 1.256.208 28 1.229.141
Andre skatter og afgifter 1.250 1.252.043 55 1.257.248
Salg og udleje af aktiviteter, der ikke mere behøves til offentligt brug, herunder også salg af obligationer fra Den sociale Pensionsfond og ATP-fonden 120 120 8 128.331
I alt 12.104 12108251 91 1.294.720

Udgifterne

I samme 0 måneders periode vil det offentliges udgifter formentlig komme til at fordele sig som ovenstående anført i kolonne A, hvis den nuværende politik fortsætter, mens en indarbejdelse af Fremskridtspartiets spareforslag vil føre til den i kolonne Z anførte udgiftsspecifikation (i A og Z kolonnerne er der i venstre række regnet med millioner kroner for det offentlige – også her er højrerækkerne årsbeløbene i hele kroner for en fire personers gennemsnitsfamilie).

Offentlige udgifter ved 60.000 kr. skattefrit

1. april – 31. december 1978:

Mia. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mia. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
1 Sociale udgifter 1240.000 41.637 1233.000 1234.453
2 Sundhedsvæsenet 1213.000 13.531 1214.000 1214.576
3 Uddannelse og forskning 1220.000 20.816 1213.300 1213.845
4 Trafik og off.anlægsarbejder 128.300 8.640 125.400 125.621
5 Forureningsbekæ¦mpelse 121.600 1.554 122.200 122.288
6 Militæret 124.900 5.099 124.100 124.267
7 Det offentliges gæld 128.200 8.533 128.200 128.533
8 Sociale pensionsfond og ATP 123.000 3.125 120 120
9 Andre udgifter 1225.000 26.021 1210.700 1211.136
I alt   12124.000 129.066 1291.000 1294.719
Underskud   1220.000 20.816 120 120
Ovenstående offentlige indtægter   12104.000 108.250 1291.000 1294.719

Nogle specifikationer til disse hovedudgiftstal:

1.

Socialområdet Den sociale sikringsvagt mio. kr.: Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Folkepension   11.600 12.075 13.200 13.744
Invalidepension   4.400 4.581 3.845 4.005
Enkepension 350        
Husmoderafløsning og hjemmehjælp 970        
Boligsikring for pensionister 180        
Boligstøtte i øvrigt 2.600        
Daginstitutioner 2.000        
Børnetilskud 2.700        
Ungdomsydelser 200        
Off. Forsorg i øvrigt 4.000 13.000 13.531 9.840 10.240

2.

Sundhedsvæsenet Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Arbejdsløshedsbekæmpelse 4.900 5.099 500 517
Plejehjem og anden ældreforsorg 3.700 3.851 3.700 3.851
Beskyttede værksteder og lignende 700 731 450 469
Åndssvageforsorgen 900 933 1.000 1.040
Børne- og ungdomshjem 685 720 450 469
I alt tabel 1 og 2 40.000 41.638 33.100 34.452

3.

Uddannelse og forskning Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Folkeskolerne 10.000 10.400 7.900 8.224
Gymnasier 1.600 1.664 1.000 1.040
Videregående uddannelse og forskning 7.700 8.021 4.400 4.581
Fritidsundervisning 700 731 0 120
I alt 20.000 20.816 13.300 13.845

4.

Trafik- og anlægsarbejde Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Luftfart (nettounderskud) 170 176 90 96
Havne og søfart (do) 260 272 90 96
Jernbaner, busser og postvæsenet (do) 1.100 1.147 350 363
Veje, gader og broer 5.300 5.515 4.140 4.320
Retsvæsen og politi (trafik) 520 544 520 544
Offentlig jord og ejendomme (netto) 950 987 200 208
I alt 8.300 8.641 5.400 5.627

6.

Militæret Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Hær, marine, luftvåben og hjemmeværn 4.650 4.843 3.900 4.059
Civilforsvaret 210 213 200 208
Militærnægtere 40 43 0 0
I alt 4.900 5.099 4.100 4.267

7.

Offentlig gæld (nettotal) Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Afdrag 3.000 3.120 3.000 3.120
Renter 5.200 5.413 5.200 5.413
I alt 8.200 8.533 8.200 8.533

8.

Andre udgifter Mio. kr. (A) Hele kr. pr. familie (A) Mio. kr. (Z) Hele kr. pr. familie (Z)
Skattevæsenet 1.000 1.040 170 176
Anden administration 6.600 6.869 2.200 2.288
Omskoling af papirnussere 120 120 200 208
Pension til tidligere tjenestemænd 1.960 2.037 750 779
Kommunale værkers underskud 500 523 0 120
Erhvervstilskud 3.450 3.589 1.470 1.531
Rets- og politivæsen, bortset fra trafik 2.250 2.341 1.700 1.771
Folkekirken 970 1.008 45 48
Biblioteker 840 875 480 501
Museer 370 389 90 96
Teatrene 225 240 0 120
Film 47 48 0 120
Andre kulturaktiviteter 165 160 11 12
Indextillæg 60 64 30 32
Færøerne 260 272 8 10
Grønland 1.170 1.216 530 549
Ulandene 1.195 1.253 19 21
Fællesmarkedet 1.600 1.664 1.600 1.664
Nordisk Investeringsbank 150 155 0 0
Udenrigstjenesten i øvrigt 330 341 40 43
Kongehuset 18 21 15 16
Folketinget 75 80 52 53
Radio og fjernsyn 525 544 380 389
Diverse (1 % af udgifterne) 1.240 1.291 910 949
I alt 25.000 26.020 10.700 11.13 

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20  / 4. årgang / 18. november 1976

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 24. maj 2010 kl. 08:36
 2. 20. juni 2010 kl. 07:26
 3. 26. juni 2010 kl. 03:45
 4. 14. juli 2010 kl. 09:01
 5. 29. august 2010 kl. 08:14
 6. 30. april 2011 kl. 06:32
 7. 17. juni 2012 kl. 05:58
 8. 11. marts 2013 kl. 09:23
 9. 15. marts 2013 kl. 11:49
 10. 9. april 2013 kl. 06:13
 11. 12. april 2013 kl. 05:23
 12. 5. juni 2013 kl. 06:16
 13. 5. juni 2013 kl. 06:17
 14. 10. juni 2013 kl. 11:05
 15. 28. juni 2013 kl. 09:45
 16. 5. juli 2013 kl. 06:34
 17. 9. juli 2013 kl. 06:41
 18. 10. juli 2013 kl. 04:58
 19. 15. juli 2013 kl. 09:31
 20. 17. juli 2013 kl. 08:37
 21. 18. juli 2013 kl. 09:14
 22. 18. juli 2013 kl. 10:21
 23. 18. juli 2013 kl. 10:51
 24. 25. juli 2013 kl. 06:43
 25. 3. august 2013 kl. 07:44
 26. 5. august 2013 kl. 10:48
 27. 5. august 2013 kl. 12:04
 28. 6. august 2013 kl. 04:35
 29. 6. august 2013 kl. 06:10
 30. 6. august 2013 kl. 07:46
 31. 10. august 2013 kl. 05:35
 32. 12. august 2013 kl. 07:44
 33. 12. august 2013 kl. 09:32
 34. 14. august 2013 kl. 09:50
 35. 15. august 2013 kl. 12:59
 36. 17. august 2013 kl. 04:43
 37. 17. august 2013 kl. 10:16
 38. 18. august 2013 kl. 05:03
 39. 18. august 2013 kl. 08:42
 40. 18. august 2013 kl. 09:27
 41. 20. august 2013 kl. 10:50
 42. 22. august 2013 kl. 06:59
 43. 22. august 2013 kl. 07:28
 44. 23. august 2013 kl. 06:01
 45. 23. august 2013 kl. 06:39
 46. 26. august 2013 kl. 07:05
 47. 27. august 2013 kl. 05:59
 48. 28. august 2013 kl. 09:31
 49. 30. august 2013 kl. 14:30
 50. 30. august 2013 kl. 14:57
 51. 31. august 2013 kl. 10:16
 52. 1. september 2013 kl. 06:50
 53. 3. september 2013 kl. 10:43
 54. 3. september 2013 kl. 10:59
 55. 3. september 2013 kl. 11:05
 56. 4. september 2013 kl. 06:09
 57. 4. september 2013 kl. 10:11
 58. 5. september 2013 kl. 04:15
 59. 5. september 2013 kl. 07:12
 60. 5. september 2013 kl. 08:21
 61. 6. september 2013 kl. 06:02
 62. 7. september 2013 kl. 07:55
 63. 7. september 2013 kl. 08:59
 64. 7. september 2013 kl. 10:00
 65. 8. september 2013 kl. 07:50
 66. 8. september 2013 kl. 08:45
 67. 8. september 2013 kl. 08:56
 68. 9. september 2013 kl. 04:47
 69. 9. september 2013 kl. 05:08
 70. 10. september 2013 kl. 06:57
 71. 10. september 2013 kl. 08:29
 72. 10. september 2013 kl. 09:53
 73. 11. september 2013 kl. 10:12
 74. 12. september 2013 kl. 09:40
 75. 13. september 2013 kl. 04:21
 76. 13. september 2013 kl. 10:07
 77. 16. september 2013 kl. 04:19
 78. 16. september 2013 kl. 08:24
 79. 16. september 2013 kl. 09:11
 80. 17. september 2013 kl. 07:14
 81. 17. september 2013 kl. 09:22
 82. 17. september 2013 kl. 10:28
 83. 18. september 2013 kl. 07:43
 84. 23. september 2013 kl. 07:40
 85. 23. september 2013 kl. 10:13
 86. 25. september 2013 kl. 07:09
 87. 25. september 2013 kl. 11:44
 88. 26. september 2013 kl. 07:46
 89. 29. september 2013 kl. 05:46
 90. 29. september 2013 kl. 08:27
 91. 30. september 2013 kl. 05:32
 92. 3. oktober 2013 kl. 06:40
 93. 3. oktober 2013 kl. 09:38
 94. 4. oktober 2013 kl. 10:49
 95. 6. oktober 2013 kl. 09:12
 96. 8. oktober 2013 kl. 07:04
 97. 8. oktober 2013 kl. 11:20
 98. 9. december 2013 kl. 12:20
 99. 16. december 2013 kl. 11:53
 100. 3. april 2014 kl. 05:52
 101. 19. august 2016 kl. 05:36
 102. 6. november 2018 kl. 10:39
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: