Arkiv

Posts Tagged ‘voldsforbrydere’

15 fremskridt – for retssikkerheden

17. november 2011 11 kommentarer

15 fremskridt – for retssikkerheden 

 1. Politiet skal have de nødvendige ressourcer til, at de effektivt kan beskytte borgerne mod kriminalitet.
 2. Politiet skal lave politiarbejde og ikke være administrative medarbejdere for forsikringsselskaberne.
 3. For at stoppe en kriminel løbebane i tide skal en lovovertrædelse straffes allerede første gang.
 4. Den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år.
 5. Voldsforbrydere skal ikke sættes på fri fod efter afhøring, men gå direkte fra anholdelse til domsafsigelse og afsoning.
 6. Der skal være større mulighed for udeblivelsesdomme.
 7. Der skal sættes hårdt ind mod Bz’ere, autonome og rockeres kriminalitet bl.a. ved at indføre maskeringsforbud, nedlægge Christiania og tillade brug af anonyme vidner.
 8. Alle kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark efter udstået fængselsstraf. Kriminelle asylansøgere udvises øjeblikkeligt.
 9. Alle dømte skal – udover den idømte straf – betale ofret erstatning, betale sagens omkostninger samt betale afsoningsomkostningerne.
 10. Prøveløsladelse, orlov og udgang uden ledsager fra fængslerne skal begrænses mest muligt.
 11. Narkomaners kriminalitet er nøje forbundet med deres misbrug. Narkomaner skal derfor have kvalificerede tilbud om afvænning, ligesom behandlingsdomme skal bruges i stedet for fængsel.
 12. Ingen automatisk hastighedsovervågning på vejene.
 13. Nævninge skal udpeges efter folkeregistret og ikke af politiske partier.
 14. Fængsler kan privatiseres, ligesom elektronisk fængsling i eget hjem for mindre forseelser skal indføres.
 15. Det er nødvendigt med arresthuse over hele landet, så politiet ikke skal bruge tiden på transport af anholdte og varetægtsfængslede.

 —————————————————————————————————————————————————-

FREMSKRIDTSPARTIET vil ændre lovgivningen, så vold, voldtægt, overfald, røveri og lignende bliver straffet hårdere og kontant, da netop den type forbrydelser er de groveste krænkelser af den personlige frihed.

Lovgivningen skal forenkles og reduceres, så den bliver forståelig og overskuelig for befolkningen. Samtidig skal politiets mulighed for at efterforske sager gøres nemmere.

Det er usagligt at jagte den almindelige borger for småforseelser, som reelt er uden betydning samtidig med, at politiet og anklagemyndigheden ikke kan gøre noget ved de grove forbrydere – rockere, Bz’ere, autonome og andre samfundsnedbrydere.

FREMSKRIDTSPARTIET mener, at straffen skal være så hård, at det har en præventiv virkning, og at gerningsmanden allerede første gang lærer, at kriminalitet er en dårlig idé.

FREMSKRIDTSPARTIET vil ikke acceptere at den nuværende udlændingelov har gjort Danmark til opholdssted for organiserede kriminelle og velfærdsflygtninge. Udlændingeloven skal strammes betydeligt op.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

Må citeres med fuld kildeangivelse

Kategorier:15 Fremskridt for Danmark-serien. Gode forslag der gør Danmark til et bedre land - igen., Retspolitik Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Straf og skyld

16. august 2008 19 kommentarer

Straf og skyld

En ny forening med det formål at få voldsforbrydere idømt hårdere straffe er startet. Baggrunden herfor er den socialistiske, som Socialdemokratiet i stedse højere grad formår at præge det danske samfund med. Socialdemokratiet har den opfattelse, at vi alle er et produkt af miljø og opvækst. – Begår den enkelte derfor en kriminel handling, er det et resultat af forkerte opvækstbetingelser – den pågældende skal derfor behandles og ikke straffes. Den enkelte bliver derigennem uansvarlig for sine handlinger.

Når Danmark trods 50 års socialdemokratisk ledelse stadig ikke er blevet lykkeland – uden kriminelle – skyldes det efter socialistisk tankegang – at interessegrupper og enkeltpersoner har forhindret Socialdemokratiet i at skabe en egentlig socialistisk stat. – Når heller ikke de kommunistiske østeuropæiske lande eller Sovjetunionen er blevet lykkelande er det naturligvis af samme årsag. Samfundets egentlige forbrydere er – stadig i socialistisk tankegangde mennesker, der har forhindret socialismen i at blive enerådende. De kontrarevolutionære – de usolidariske – de egoistiske – eller hvad man nu foretrækker at kalde dem. – Derfor er der dødsstraf i Sovjetunionen for økonomiske forbrydelser. Derfor behandling af politiske afvigere på såkaldte nervesanatorier og derfor – såfremt behandlingen ikke skulle lykkes – deportation til Gulag-ølejre.

Når alle er et produkt af omgivelserne – og dermed uansvarlige – vil der kun være en, der er ansvarlig: Nemlig partiet – staten. Derfor vil en socialistisk stat blive styret af de mennesker, der dels anses for at være bedst egnede og dels – naturligvis – har partibogen i orden. Denne socialistiske elite vil derfor som “ansvarlig” styre over de “uansvarlige”.

Derfor vil en socialistisk stat uvægerligt blive en totalitær stat. Når Socialdemokratiet presser sine egne ind overalt, er det ikke tilfældigt. Det er en kendsgerning, at Danmark efter to generationers socialdemokratisk styre ikke har en neutral uafhængig embedsmandsstand, men i stedet en embedstand gennemsyret af socialister.

Socialdemokratiets Danmark vil – hvis udviklingen fortsætter – blive præget af stadig større strafudmåling for “økonomiske” forbrydelser.

Befolkningen vil sandsynligvis også i større omfang blive indoktrineret i den tankegang, at de egentlige forbrydere er de mennesker, som står systemet i vejen. Egentlig straf over politiske afvigere er påbegyndt, således som f.eks. forskelsbehandlingen mellem Danmarks tidligere skatteminister Karl Hjortnæs (A) og et af Fremskridtspartiets folketingsmedlemmer Ole Maisted klart viser.

Den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen glædede sig på Grundlovsdagen i år over, at Danmark har en “smidig” Grundlov. Socialdemokratiet vil sandsynligvis benytte denne “smidige” Grundlov til at tilpasse det danske retssystem efter socialistisk tankegang.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 24 / 9. årgang / 26. juni 1981 

 

Kategorier:Folkestyre/demokrati, Retspolitik, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dit dejlige Danmark….

2. august 2008 24 kommentarer

Dit dejlige Danmark…


Forsommeren i Danmark berettiger overskriften. Efter den grå og triste vinter med kulde, snesjap og tykt vintertøj er vi nået til den smukkeste årstid af alle – forsommeren –, hvor naturen gør, hvad den kan for at få os til at juble – med alt det grønne, som vælter op af jorden, træernes lysegrønne blade, blomstrende frugttræer og fuglesang.


Det må der gøres noget ved, siger de regerende politikere, vi kan ikke have al den lyksalighed. Den gør menneskene overmodige og alt for optimistiske.


Og det gør de så.


Hvem regerer

De sørger for, at halvblinde, gigtplagede – ja, endog kræftpatienter – vente i måneds- eller årevis på hospitalisering. Sundhedsvæsenet mangler nemlig adskillige millioner for, at kunne hjælpe dem. Folketinget forærer tusindvis af millioner til indere, negere, asiater og grønlændere. Et påbud fra FN – siger man,  som om det var FN, der regerede Danmark.


Vi mangler plejehjem til vore gamle, boliger til nygifte par og kollegieværelser til de studerende, men Folketinget inviterer krigeriske og voldelige mennesker til at komme og slå sig ned i landet, selv om de bekæmper hinanden og deres danske hjælpere så blodet det flyder. En dansk politibetjent – som i selvforsvar skyder en af de gale – slæbes for retten anklaget for drab.


Dygtige og initiativrige mennesker (Wilhelmsen, Bonde Nielsen) trækkes gennem retsmaskineriets søle, medens Folketinget legaliserer Nordeuropas største center for narkotikahandlere, voldsforbrydere og tyveknægte i Københavns centrum, og oven i købet forærer disse gangstere et par millioner.


I fængslerne danner fangerne fagforeninger og går i strejke, når forholdene ikke passer dem, og de vil i særdeleshed ikke finde sig i at fængselsmurerne spærres med pigtråd, så de ikke kan flygte uden at komme slemt til skade.


København ligner en svinesti – beskidt, overmalet og fyldt med menneskelige vrag, som sidder og ligger på alle gader med en bajer i hånden, hvis de da ikke drager hærgende gennem gaderne og smadrer ruder, så de kan stjæle de udstillede varer.


Ligger i ruiner

Folketingets medlemmer – med undtagelse af Fremskridtspartiets – bevilger sig selv et årligt gagepålæg på 70.000 kroner, medens pensionisterne – de mennesker, der opbyggede velfærdssamfundet – må leve for mindre end 50.000 kroner om året.


Danmarks militære forsvar ligger i ruiner, materiellet er udslidt, der er ikke penge til ammunition, og officererne flygter ud til det private erhverv, fordi lønningerne er for ringe.


Og Folketinget har ulovliggjort samkvem med Sydafrika, medens det er helt i orden at omgås Sovjetunionen venskabeligste vis – historiens mest brutale og truende diktatur. Hvis politik for øvrigt koster os adskillige milliarder om året i nødvendige forsvarsudgifter.


En anden ordning

25-30 års misregime har omskabt Danmark fra et velfungerende samfund til en tilstand af ufattelig hæslighed – plaget af narkotikamisbrug og alkoholisme. Et kulturforfald der savner sidestykke i landets historie.


Ja, det er dit ”dejlige Danmark” og det bliver værre endnu, hvis der ikke kommer en anden ordning.


Måtte det ske snart – helst i eftermiddag!

Claus Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 14. årgang / 6. juni 1986

%d bloggers like this: