Arkiv

Posts Tagged ‘VK-regeringens flygtningepolitik’

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato

8. oktober 2012 Skriv en kommentar

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato 

Når Danmarks Radio i dag kl. 16.00 i Radioavisen oplyser at en rapport udarbejdet af angiveligt 17 amerikanske efterretningstjenester afdækker, at “den amerikanske præsidents kamp mod terroren har ført til øget islamisk ekstremisme“, er der næppe grund til at betvivle dette.

Der er ej heller nogen særlig grund til at handle indenrigspolitisk overilet med udenrigspolitiske overtoner, således som SF’s landsformand Villy Søvndal straks gør det.

Udgangspunktet, også i den danske politiske debat med relation til terrorbekæmpelse, er et villet politisk anlagt forløjet standpunkt støttet helt frem til og med i dag og langt ud over alle rimelige grænser af en medspillende og uansvarligt handlende ekstrem venstresnoet medieverden tilstræbende særinteresser af tvivlsom karakter.

Ingen har mere end Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup i tide advaret mod den udvikling, der er i gang og som klart manifesterer, at den til en vis grad politikerstøttede politiske Islam med fortsæt arbejder ud fra en dobbelt-standard, der indebærer, og som mål har den totale konfrontation mellem på den en side den politiske Islam og på den anden side den demokratiske verden.

Det må derfor betegnes som helt naturligt, at al indsats mod terror vil føre til en “paralleloptrapning” fra den politiske Islams side af den grundlæggende konflikt indtil konfrontation eller underkastelse.

Modarbejdes terroren ikke, vil den politiske Islam lettere, hurtigere og mere smertefrit nå den politiske Islams erklærede overordnede mål: Den totale undertrykkelse af al ikke-islamisk kultur, hvilket vil betyde al kulturs ophør!

SF’eren Villy Søvndal og tilsvarende politikere her i landet og ud over verden bærer et særskilt meget stort ansvar for det Damoklessværd i luksus-Saracener-udgave, der nu er ophængt over den demokratiske verden.

Enhver politiker i den demokratiske verden der virker for et ophør af terrorbekæmpelsen gør sig derfor skyldig i et forsætligt politisk svig overfor den kultur, som vedkommende har sit udspring i.

Et svig der vil få katastrofale følger for enhver, der vil opleve sig indblandet i det af den politiske Islam aktivt tilstræbte kulturopgør.

Derfor skal navnene huskes på de personer og de politiske bevægelser, der svigter den demokratiske verden.

“Der kommer en dag”.

Jørn Herkild, landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 og 4 / 34. årgang / september og oktober 2006

Velfærdens unødvendige vandring derhen, hvor “hønsene skraber”?

28. september 2012 Skriv en kommentar

Velfærdens unødvendige vandring derhen, hvor “hønsene skraber”? 

Velfærdskommissionens oplæg er jf. mediers omtale netop nu til afsluttende politisk behandling. I løbet af kort tid må der derfor forventes et forlig, idet det bredest mulige forlig er regeringens (V og C, red.) mål. Et forlig, der ifølge regeringens politiske udmeldinger vil føre til en række stramninger af betingelser for morgendagens og fremtidens velfærdsydelser.

Med udgangspunkt i artiklen “Aftenlandets undergang”, skrevet af Klaus Wivel og bragt i denne uges udgave af Weekendavisen, synes hele basis for velfærdsreformen at være et politisk bedrag af de ganske store.

Udgangspunktet for artiklen er Bruce Bawer´s bog “While Europe slept – How radical Islam is destroying the West from within”. I artiklen anføres, at Bawer, der også mestrer det danske sprog, har fundet frem til, at de europæiske storbyer kendetegnes ved ressourcetunge “indvandrerghettoer, som for det meste består af muslimer“.

Det anføres, at disse muslimer udgør en typisk befolkningsandel af størrelsesordenen 5% med en ret omfattende beslaglæggelse af velfærdsforbrug, idet dette forbrug angiveligt er af størrelsesordenen 40% af de samlede velfærdsressourcer.

Når dertil kommer ubændig tildeling af ydelser som ulandshjælp og lignende ydelser i form af en meget omfattende dansk militær deltagelse i fjern-operationer af (kultur-) politisk natur, synes det lidt malplaceret, at fjerne danskerens velfærd for at tækkes opgaver, der ikke er folkeligt belæg for.

Fremskridtspartiet noterer sig derfor, at folketingets partier, der måtte indgå et velfærdspolitisk forlig, vil skaffe sig selv dels et alvorligt forklaringsproblem, dels en besværlig fremtid.

Regeringens udmeldinger om, at problemerne løses ved dialog samt sikring af beskæftigelse af de fortsat overrepræsenterede ubeskæftigede indvandrere, må betragtes som ønsketænkning, baseret tillige på en meget omfattende fortielse af den politiske løgn, der har styret den danske politiske debat og beslutningstagen gennem nu mere end 20 år.

Velfærden i Danmark bør gerne fastholdes og om muligt udbygges, medens den “udviklingens bremseklods”, som en hysterisk forsvaret urealistisk og tillige ufolkelig tilvandringspolitik udgør, straks underkastes en afviklingsproces gennem tilbagevisning af personer med muslimsk baggrund og uden reel opfyldelse af indvandrerkriterier til disse personers oprindelige hjemlande.

Politikere og implicerede myndigheder, deltagende i den negativt befolkningsforandrende proces, skal efterfølgende i det danske folks navn underkastes den for sådanne van-styringer af samfundet hjemlede rettergangsaktivitet. Et retsopgør, som før set i Danmarks historie, men uden de pletter, der prægede retsopgøret efter befrielsen i maj 1945.

J. Herkild, Landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 34. årgang / juli 2006

Følgende indgik i Kim Behnkes Grundlovstale på Mors

4. februar 2012 Skriv en kommentar

Følgende indgik i Kim Behnkes Grundlovstale på Mors 

”Under besættelsen af Danmark gik en gruppe modige mænd og kvinder til modværge mod besættelsesmagten. De brød den danske lov, de overtrådte regler og påbud – men de gjorde en gavnlig indsats for Danmark. Efter krigen blev de hyldet som frihedskæmpere på trods af, at de var lovbrydere.

Der er nemlig grænser for, hvilke love Folketinget kan vedtage og så forlange, at de overholdes. Den grænse nærmer flertal sig ofte med hovedrysten fra befolkningen som resultat.

De ministre og embedsmænd, der så bort fra Folketingets vedtagelse om retskrav for tamilske familier brød nok loven, men de udførte et prisværdigt stykke arbejde. De overtrådte regler, som befolkningen heller ikke vil acceptere”.

”Grundloven giver i § 44 mulighed for, at udlændinge kan erhverve dansk statsborgerskab. Folketinget udnytter den mulighed groft, når der bevilges op imod 3.000 statsborgerskaber om året. Det er også groft, når Folketinget bevilger statsborgerskab til personer, der har en lang kriminel fortid med sig.

Grundlovens fædre vil vende sig i graven, hvis de præsenteres for det misbrug af § 44, som finder sted i disse år”.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 19. årgang / juni 1991

Aflast danske kommuner – Opret flygtningecenter i Søndre Strømfjord

15. januar 2012 Skriv en kommentar

Aflast danske kommuner – opret flygtningecenter i Søndre Strømfjord 

2.000 flygtninge kan sendes til Grønland, hvis regeringen (V og C, red.) opretter et nyt flygtningecenter i Søndre Strømfjord på Grønland, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

Det amerikanske forsvar har forladt det store US AIR BASE i Sdr. Strømfjord og efterladt et komplet center med alle nødvendige faciliteter til brug for et flygtningecenter.

Centret vil uden problemer kunne huse op imod 2.000 flygtninge. Flygtningene kan selv sørge for alle daglige fornødenheder lige fra madlavning til bygningsvedligeholdelse og dermed opnå et meningsfyldt ophold, siger Kim Behnke, der har rejst sagen i Folketinget i et spørgsmål til statsministeren (Poul Schlüter, C, red.), som han beder svare på de praktiske muligheder for at oprette et flygtningecenter på Grønland.

Tiden er inde til, at den nuværende næsten tvungne oprettelse af flygtningecentre i danske kommuner må standses. Et center på Grønland vil både aflaste danske kommuner og frasortere de flygtninge, som alene rejser til Danmark af velfærds-egoistiske grunde, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 20. årgang / november 1992

At informere om udlændingespørgsmål kræver mod

23. februar 2011 Skriv en kommentar

At informere om udlændingespørgsmål kræver mod

I 1985 oplyste daværende formand for Socialdemokratiets Udlændingeudvalg, Vibeke Storm Rasmussen, at en seriøst udarbejdet prognose byggende på den hidtidige udvikling viser, at de fremmede i Danmark omkring år 2000 ville udgøre 400.000-500.000.

Hun blev straks afskediget fra posten.

Den danske Forening viste i 1987, hvorledes kun 1/5 – 1/7 af fremmedudgifterne fremgår af Finansloven og samtidig viste vi, at befolkningsstrukturen løber af sporet i begyndelsen af næste århundrede med udgangspunkt i kulegravning af manglerne i de af vor befolkningsstatistik og dermed i den virkelighed, der tegnes af det officielle Danmark. Vi blev kaldt alt muligt unævneligt herunder fuskere og fupmagere. Vi var tilmed dumme, mente Kirsten Lee (B).

I sommer fik Pia Kjærsgaard (Z) vor daværende økonomiminister Niels Helveg Petersen (B) til at nedsætte et statistikudvalg.

Den danske Forening havde for længst foreslået et helt uvildigt udvalg nedsat til at skabe klarhed. Vi havde nemlig den allerstørste demografiske ekspertises ord for, at det er helt galt fat med både registreringsgrundlag og bevillingerne.

Ishøjrapporten

Dette afvistes dengang af vor daværende justitsminister, Erik Ninn-Hansen (C), Ishøj kommune offentliggjorde 16/10 90 en undersøgelse af, hvorledes antallet af tyrkere har udviklet sig fra 145 mandlige i 1970. I 1990 var det blevet til 1.824, hvoraf 1.030 er kommet hertil ved familiesammenføring. Undersøgelsen bygger på indvandrede til familier i Ishøj.

I Ishøjrapporten er der ligeledes en perspektivdel indeholdende tre forskellige udviklingsmodeller, som der frit kan vælges imellem, når man samtidig vil tage blot forsvarligt hensyn til de hidtidige kendsgerninger for udviklingen fra 1970 til 1990.

Historien viser nutiden og dermed grundlaget for, hvorledes de fremtidige forhold kan forventes at udvikle sig.

  • 1.model viser 7.500 tyrkere i år 2000 som følge af en primærindvandring på 145 i 1970. Af disse kan 41,6 % forventes at være kommet hertil ved familiesammenføring.
  • 2. model viser 5.080 i år 2000, hvoraf 47 % er kommet ved sammenføring.
  • 3. model ender på 8.566 tyrkere i år 2000 med 40,9 % som familiesammenførte.

De tre modeller bygger på lidt forskellige forudsætninger om bl.a. tilbøjeligheden til at hente ægtefælle i hjemlandet i 1. til 4. generation.

Modellerne viser også, at tyrkerbefolkningen med udgangspunkt i 145 indrejste til Ishøj har fordoblet og vil fordoble deres antal på 5-6 år.

En mindre undersøgelse i Farum viste sidste år, at tyrkere havde fordoblet deres antal på 4 år og 9 måneder siden begyndelsen af 1970-erne.

Unik undersøgelse

Undersøgelsen i Ishøj er udført i et samarbejde mellem magister i kultursociologi Ejvind Vesselbo og Ishøj kommunes EDB-register-afdeling. Undersøgelsen (specielt af den hidtidige udvikling) er helt unik og bringer ny viden om både indvandringsmønstret og de bagvedliggende demografiske forhold. Uanset de talrige mangler i den eksisterende officielle statistik kan man nu måle udlændingeantallets vækst fordelt på fødte i Danmark og familiesammenførte hertil.

Undersøgelsen er lokal, men metoden er lige, hvad vi i årevis har bedt om i Den danske Forening. Den bør gennemføres andre steder og i hele Danmark.

Den viser, at 56 % af væksten i tyrkerantallet siden 1970 skyldes familiesammenføring. Resten af væksten indgår i fødselsoverskuddet i Danmark. Dette giver et langt mere sikkert grundlag at prognosticere udefra.

Hidtil har vi været henvist til at antage værdier for nettotilvæksten eksklusiv nettoindvandringen. Disse byggede delvis på forholdene i hjemlandene og delvis på en ændret aldersfordeling blandt de indvandrede her til lands. FNs verdensbefolkningsundersøgelser var dengang det centrale kildemateriale.

Vitalt for Danmark

Det er yderst vitalt for Danmark, at vore ledere kender de demografiske faktorer, der ligger bag væksten i tilgangen udefra og væksten som følge af fødsler og dødsfald her i landet.

F.eks. er 59 % at de tyrkiske kvinder her i de fødedygtige aldre, og ingen tyrk er over 70 år, når vi ser på Ishøjindvandringen.

I alle andre europæiske lande har man bedre statistik end her, når vi ser bort fra England og Frankrig. Her bliver man skældt ud, skal helst hænges ud og også helst helt passiviseres, når krav om forbedringer stilles, eller kendsgerninger fremlægges. Hvorfor mon?

Se Lars Thygesen (cand. Polit.) er formand for det statistikudvalg, som vor daværende “og ærede” økonomiminister følte sig presset til at nedsætte I sommeren 1990 ved kulminationen på tre års sønderlemmende kritik af de officielle opgørelser.

Da Ishøjundersøgelsen forelå, var denne cand.polit., Lars Thygesen, ikke sen til at angribe sin egen medarbejder Vesselbo.

Vesselbo afdækkede nemlig ny viden trods de officielle mangler. 19/10 (tre dage efter offentliggørelsen) angribes Vesselbo i Berlingske Tidende af Lars Thygesen, som her anfægter undersøgelsen og dens perspektiver som totalt usagligt.

Før undersøgelsen anvendte vi (i Den danske Forening) 4 % i nettotilvækstrate pr. år (eksklusiv nettoindvandringen), fordi FN kunne angive procenter fra 4 til 6 og det til trods for, at de fødedygtige aldre er overrepræsenteret blandt indvandrere i Danmark.

Forsigtighed tilrådes

Vi skulle jo være forsigtige, men nu viser Ishøjundersøgelsen, som jeg vil betegne som intet mindre end eminent og modigt udført i samarbejde med en frygtløs borgmester, at den årlige tilvækstrate blandt tyrkere i Ishøj er 5,2 % i perioden 1970 til 1990. Tyrkerne er ingenlunde de mest fødende, men de dominerer i fremmedbefolkningen her i landet i modsætning til, hvad der er tilfældet i flere andre lande i Europa.

Vore forsigtige antagelser ”slog altså mere end til”.

Lars Thygesen foretrækker hypotetiske analyser af mere spekulativ karakter udført af Socialforskningsinstituttet, hvor forventet/villet/udtrykt om adfærd skal erstatte de nøgne kendsgerninger.

Da skolekonsulent på fremmedsprogområdet i Århus Skoleforvaltning, Jens Lundby, advarede mod udviklingen i fremmedantallet i Gellerup-Ghettoen, fordi han var bekendt med udviklingen i København tilsyneladende i modsætning til skoleinspektør Graversen (landsholds-håndboldspilleren fra 60-erne), der i begyndelsen af 80-erne lovede de danske forældre, at alt var og ville forblive fred og idyl på skolen (Nordborgskolen), ja, så blev Lundby flyttet af sin uduelige SF-rådmand til anden beskæftigelse.

Blot Vesselbo og Lundby kunne gentage deres succeser i andre af landets kommuner, hvor det snart også brænder på.

Danskerne bør beskytte disse hædersmænd om ikke for andet så for deres egen skyld.

J. Vig

Må citeres med fuld kilde angivelse:

Fremskridt nr. 1 / 19. årgang / januar 1991

Godt at regler om indfødsret strammes op

25. marts 2010 Skriv en kommentar

Godt at regler om indfødsret strammes op

Fremskridtspartiet konstaterede med glæde, at reglerne for tildeling af indfødsret (statsborgerskab) nu langt om længe ser ud til at blive strammet op.

Gennem de seneste år har Fremskridtspartiet systematisk søgt at få sorteret de kriminelle ud af de årlige 3.000 tildelinger af indfødsret. Fremskridtspartiet har hidtil stået ene med det synspunkt

Nu tyder det på, at folketingets partier er indstillet på at få opstrammet reglerne for tildeling af indfødsret. Og allerede nu kan Fremskridtspartiet med glæde konstatere, at Folketingets indfødsretsudvalg har oppet sig ganske gevaldigt og får sorteret mange kriminelle fra, inden de overhovedet når frem til en indfødsretslov.

Med udsigt til at de meget store kontingenter af flygtninge vi modtog i årerne 1984-86, nu har været i Danmark i mere end syv år og dermed fået mulighed for at søge indfødsret, er det overordentligt vigtigt, at Folketinget er fedtet med tildeling af indfødsret.

Fremskridtspartiet mener, at indfødsret ikke skal tildeles personer, som enten har begået kriminalitet, har levet af bistandshjælp eller af arbejdsløshedsunderstøttelse. Det må også være et krav at personer, der søger om dansk indfødsret kan udtrykke sig på et forståeligt dansk. Hvis der sker en opstramning på de her nævnte områder, hilser Fremskridtspartiet det velkomment.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Folket skal spørges oftere

15. oktober 2009 8 kommentarer

Folket skal spørges oftere

Vi skal spørge befolkningen oftere i politiske spørgsmål, siger statsministeren (Poul Schlüter, C, red.).

Vi i Fremskridtspartiet hilser dette forslag meget velkommen, og vi håber, at statsministerens udtalelse vil blive fastholdt i folketinget.

Desværre har regeringen (V og C, red.) haft en slem vane med at komme med nogle glimrende forslag og så sidenhen glemme dem. Det har ikke skortet på løfter om skattelettelser lige siden den borgerlige regerings (V, C, CD og KrF, red.) start i 1982.

Foreløbig er det blevet ved snakken.

Der skulle også ske forenklinger af love og paragraffer, og der skulle tyndes ud i lovjunglen, – desværre har kendsgerningerne vist, at det modsatte er sket.

Befolkningen har i mange år bedt om en folkeafstemning omkring flygtninge-/indvandrerpolitikken, og man har ønsket en om Øresundsbroen og diskussionen omkring amternes eksistens kunne afgøres af vælgerne, og der findes masser af andre emner, som vælgerne kunne tage stilling til.

Flere folkeafstemninger ville samtidigt give befolkningen en større indsigt i politiske spørgsmål, og det ville øge interessen for det politiske liv i Danmark. Med andre ord ville demokratiet få et godt og meget sundt liv.

Vi i Fremskridtspartiet vil hurtigt i det nye folketingsår teste, om statsministerens ord kun var ord, eller om han virkelig ønsker handling.

Johannes Sørensen

Landsformand for Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

%d bloggers like this: