Arkiv

Posts Tagged ‘VK regeringens erhvervspolitik’

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

28. december 2011 2 kommentarer

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

Det vil være en kæmpe skandale, hvis skibsværfter involveret i million-bedrageri slipper for tiltale, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke som begrundelse for at have kaldt industriministeren (Anne Birgitte Lundholt, C, red.) og justitsministeren (Hans Engell, C, red.) i samråd.

En række skibsværfter har gennem systematiske prisaftaler muligvis snydt staten for op til 300 millioner kroner i den såkaldte ”Snydedok”-sag. Statsadvokat Michael Clans vurdering er, at man ikke kan rejse tiltale, fordi man ikke kender beløbene vidner om, hvor absurde forhold der hersker. Regeringens (V og C, red.) ministre må derfor gribe aktivt ind og sikre, at de mulige ansvarlige for 300 millioner kroner-bedrageriet bliver retsforfulgt.

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, finder desuden, at der er behov for nogle klarere retningslinjer for udbuds- og tilbudsgivning inden for skibsbygning og – reparation. Licitationsloven kan i dag kun benyttes ved bygge- og anlægsvirksomhed på faste anlæg og ikke på tilbudsgivning ved skibsbygning og – reparation. EF har således endnu ikke fået sig samlet sammen til at få EFs regelsæt om udbuddet af offentligt arbejde til at dække udbud af skibsbygning- og reparation.

Fremskridtspartiet vil derfor gennem et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg afkræve regeringen en garanti for, at Snydedok-sagen får en acceptabel afslutning, og at der kommer et klart regelsæt på området, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8  / 20. årgang / september 1992

Skatteskruen er uden ende

2. august 2011 11 kommentarer

Skatteskruen er uden ende 

Med miljøminister Per Stig Møllers (C) plan om miljøafgifter er regeringen (V og C, red.) nu i fuld sving med at pålægge befolkningen yderligere skatter til trods for skatteministerens (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) forsikringer om, at der nu skal ske skattelettelser, siger formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, der samtidig konstaterer, at der åbenbart i regeringen er vild uenighed på skatteområdet, idet miljøministeren vil øge skattetrykket, mens skatteministeren ustandseligt forsikrer, at han vil det modsatte.

At indføre miljøafgifter er simpelthen et dårligt skalkeskjul for at påføre befolkningen yderligere skattebyrder. Kun fantasien vil kunne sætte grænser for disse afgifter, der naturligvis vil kunne forhøjes ustandseligt. Vi har set det samme med vægtafgiften og tobaksafgiften, hvis hensigt oprindeligt var, at afholde folk fra at ryge, men som nu er en ren skat.

Afgifterne vil svare til, at udlægge gift for danske virksomheders konkurrenceevne og konsekvensen bliver med garanti øget ledighed, hvor tusinder af familiers økonomi vil komme til at ligge i ruiner.

Fremskridtspartiet ønsker naturligvis ikke miljøet svinet til, men befolkningen kan godt selv klare at gøre rent efter sig uden at skulle vikles ind i en ny skattetyngende og bureaukratisk lovgivning, hvis eneste formål er at bidrage med penge til den alt for forslugne statskasse, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992 

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

Den borgerlige regering stikker kniv i ryggen på det private erhvervsliv

7. april 2010 3 kommentarer

Den borgerlige regering stikker kniv i ryggen på det private erhvervsliv

Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, finder det chokerende, at den borgerlige regering (V og C, red.) tilsyneladende er godt i gang med at indgå forlig med Socialdemokratiet om den famøse CO2 afgift.

Aage Brusgaard siger:

Næppe har et effektivt og dygtigt privat erhvervsliv bragt Danmark på fode med hensyn til betalingsbalancen, før VK-regeringen falder samme erhvervsliv i ryggen med nye afgifter og dermed forværring af konkurrenceevnen. Regeringen forsøger at købe stemmer hos vælgerne gennem afgiftslettelse til forbrugerne og så lade erhvervslivet betale. Der findes kun én fornuftig vej til lavere skatter og afgifter og det er offentlige besparelser.

Nu forstår man bedre, hvorfor regeringen var så ivrig efter at få erhvervslivet til at indgå lave overenskomster. Det var med den skumle bagtanke bagefter at kunne komme og opkræve regningen for afgiftslettelser hos virksomhederne. Vi kan endnu en gang konstatere, at vi har en borgerlig regering, som befinder sig glimrende med at administrere socialdemokratisk politik. De gyldne løfter til erhvervslivet er rene blålys. Industri- og energiministeren (Anne Birgitte Lundholt, C, red.) har tidligere påpeget de meget uheldige konsekvenser for det danske erhvervsliv, hvis vi går enegang i indførelsen af CO2 afgifter. Men øjensynlig helliger målet midlet. Målet for den borgerlige regering er flere penge i statens kasse, færre penge i borgernes lommer og så er metoderne, uanset konsekvenser, ligegyldige…

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991

Nej til miljøafgifter

11. december 2009 7 kommentarer

Nej til miljøafgifter

Der skal ingen som helst tvivl være om, at Fremskridtspartiet siger nej til flere miljøafgifter.

Det siger formanden for Folketingets miljøudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i en kommentar til debatten om at indføre flere afgifter på området.

Fremskridtspartiet ønsker ikke flere afgifter. Den CO2-afgift, Socialdemokratiet, SF og de radikale (B) nu vil indføre, formentlig med støtte fra regeringen (V og C, red.), belaster danske virksomheder og ender med garanti i det rene bureaukrati. Konsekvensen af kommende afgifter vil være de samme og vil koste danske virksomheder yderlige arbejdspladser. Således har Industrirådet beregnet, at en CO2-afgift vil koste 30.000 danske arbejdspladser.

Reelt set drejer det sig jo ikke om at sikre miljøet. Meningen med nye afgifter er simpelthen at indføre nye skatter, der så med garanti efterhånden bliver forhøjet efter behov.

Fremskridtspartiet tror ikke på et flertal for at hæve den skattefrie bundgrænse til gengæld for nye miljøafgifter.

Fremskridtspartiet mener, vi skal gå den modsatte vej. Vi ønsker skattelettelser gennem massive besparelser på de offentlige udgifter, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

AMBI belaster erhvervslivet

13. oktober 2009 14 kommentarer

AMBI belaster erhvervslivet

Ved et møde med 2-300 erhvervsfolk på Børsen forleden, kom en af deltagerne, P.H. Kjær-Hansen, i debat med statsministeren (Poul Schlüter, C, red.) om arbejdsmarkedsbidraget. Den belaster importhandlen med en kraftig afgift, som skulle foræres til eksporten. At importhandlen herved langsomt kvæles ser ”man” bort fra.

På Kjær-Hansens indlæg svarede Poul Schlüter, at regeringen (V og C, red.) ingen planer har om at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget og han tilføjede:

Jeg kender mange importører, der klarer sig fortræffeligt, og jeg har sågar mødt importører, der er glade for arbejdsmarkedsbidraget.

Da Kjær-Hansen under den efterfølgende frokost bad Schlüter om en liste over disse glade importører, nægtede han sin udtalelse herom. En uge senere blev udtalelsen bekræftet i Handelskammerets officielle referat.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10  / 19. årgang / november 1991

Løsning kan være et Dansk Internationalt Transportregister

14. september 2009 4 kommentarer

Løsning kan være et Dansk Internationalt Transportregister

Løsningen for den danske transportbranche kan være et Dansk Internationalt Transportregister (DIT), som på samme tid kan forhindre udflagning af danske lastbiler og skabe en god konkurrencesituation for erhvervet. Det vil gavne hele det danske samfund i form af indtjening og flere arbejdspladser, mener Fremskridtspartiets Kim Behnke, der i denne kronik lover, at han nok skal fremsætte lovforslag om DIT i dette efterår, hvis regeringen (V og C, red.) ikke gør det.

I årerne 1985 til 88 var landets aviser fyldt med beregninger om hvor mange rederier, der valgte at lade deres skibe udflage. Resultatet var både tab af arbejdspladser og indsejlet valuta. Problemet for rederierne var nok en række afgifter og andre konkurrenceforvridende forhold i Danmark, som konkurrenterne i udlandet ikke skulle beregne, men den afgørende forskel var spørgsmålet om lønudgifter til søfolkene.

Rederierne opnåede en meget betydelig omkostningsnedgang ved at udflage, idet søfolkene derved kunne indhyres til udenlandske overenskomster, der er afstemt efter udenlandske personskatteniveauer.

Folketinget gik på banen i 1988 og vedtog to væsentlige love. Den ene var indførelsen af DIS (Dansk Internationalt Skibsregister). Den anden var afskaffelsen af sømandsskatten.

DIS blev succes

I dag er alle enige om, at indførelsen af DIS har haft en meget væsentlig andel af den positive udvikling inden for søfarten. I perioden 1985-88 faldt den danske handelsflåde fra ca. 5 til under 4 mio. bruttoregisterton. I antal skibe var der et fald på over 100 skibe! Prognoser fra Danmarks Rederiforening viser, at i 1995 vil vi være oppe på 1985-niveauet med hensyn til antal skibe, nemlig ca. 600. Derimod vil disse skibe repræsentere over 6 mio. bruttoregisterton.

Rederiforeningen kunne i april i år oplyse, at de begynder at få problemer med at skaffe et tilstrækkeligt antal danske søfolk! DIS kan med andre ord uden forbehold udnævnes til at være en succes.

Nok har staten mistet nogle skatteindtægter, men de opvejes til fulde – og meget mere af den vækst, rederibranchen oplever.

Nu gælder det lastbilerne

Efterårets store problem bliver ikke søfarten, men derimod den landbaserede transport. Vognmændene udflager i øjeblikket i foruroligende omfang.

De seneste folketingsinitiativer med reduceret dieselafgiftsrefusion, CO2-afgift og andre konkurrenceforringelser har naturligvis sat yderligere skub i virksomhedernes overvejelser. Efter min mening er vognmandserhvervet i det moderne samfund særdeles vitalt, hvorfor vi ikke passivt skal acceptere, at danske chauffører bliver arbejdsløse, og at bilerne kommer på udenlandske nummerplader.

Skatteministeren (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) skrev i Transport nr. 12, at ændringerne på dieselafgiften er nødvendig EF-harmonisering og at der derfor ikke er tale om konkurrenceforvridning.

Det er nok meget muligt, at dieselafgiften isoleret set harmoniseres, men ministeren glemmer, at danske vognmænds bruttolønudgift er langt højere end i de andre EF-lande. Det samlede resultat – og det er det eneste, der tæller, når man sidder om aftenen med regnemaskinen og skal gøre sine overvejelser – er at danske vognmænd har fået konkurrencesituationen ødelagt.

Må sikres

For ikke at skabe yderligere usikkerhed i erhvervet om, hvad regeringen og EF kan finde på af ”ubetydelige” harmoniseringer, så må vi én gang for alle sikre, at vognmændene kan overleve.

Mit forslag er derfor, at man indfører Dansk Internationalt Transportregister (DIT) efter samme model som DIS. Altså at personskatten reduceres for chaufførerne mod, at overenskomsterne ændres. Således at chaufføren får den same samme nettoløn mens vognmændenes bruttolønudgift reduceres betydeligt. Det vil give en helt ny og langt mere konkurrencefornuftig situation for det danske vognmandserhverv.

Fremsætter lovforslag

Hvis ikke andre vil fremsætte et sådant lovforslag (læs regeringen), så vil jeg gøre det til efteråret.

Jeg håber, at man fra vognmandsside vil være behjælpelig med idéer og inspiration. Sådan, at vi om få år kan fejre DIT som en succes på linje med DIS.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / september 1991 / 19. årgang

%d bloggers like this: