Arkiv

Posts Tagged ‘VK-regeringen’

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato

8. oktober 2012 Skriv en kommentar

Terrorbekæmpelsens virkninger til dato 

Når Danmarks Radio i dag kl. 16.00 i Radioavisen oplyser at en rapport udarbejdet af angiveligt 17 amerikanske efterretningstjenester afdækker, at “den amerikanske præsidents kamp mod terroren har ført til øget islamisk ekstremisme“, er der næppe grund til at betvivle dette.

Der er ej heller nogen særlig grund til at handle indenrigspolitisk overilet med udenrigspolitiske overtoner, således som SF’s landsformand Villy Søvndal straks gør det.

Udgangspunktet, også i den danske politiske debat med relation til terrorbekæmpelse, er et villet politisk anlagt forløjet standpunkt støttet helt frem til og med i dag og langt ud over alle rimelige grænser af en medspillende og uansvarligt handlende ekstrem venstresnoet medieverden tilstræbende særinteresser af tvivlsom karakter.

Ingen har mere end Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup i tide advaret mod den udvikling, der er i gang og som klart manifesterer, at den til en vis grad politikerstøttede politiske Islam med fortsæt arbejder ud fra en dobbelt-standard, der indebærer, og som mål har den totale konfrontation mellem på den en side den politiske Islam og på den anden side den demokratiske verden.

Det må derfor betegnes som helt naturligt, at al indsats mod terror vil føre til en “paralleloptrapning” fra den politiske Islams side af den grundlæggende konflikt indtil konfrontation eller underkastelse.

Modarbejdes terroren ikke, vil den politiske Islam lettere, hurtigere og mere smertefrit nå den politiske Islams erklærede overordnede mål: Den totale undertrykkelse af al ikke-islamisk kultur, hvilket vil betyde al kulturs ophør!

SF’eren Villy Søvndal og tilsvarende politikere her i landet og ud over verden bærer et særskilt meget stort ansvar for det Damoklessværd i luksus-Saracener-udgave, der nu er ophængt over den demokratiske verden.

Enhver politiker i den demokratiske verden der virker for et ophør af terrorbekæmpelsen gør sig derfor skyldig i et forsætligt politisk svig overfor den kultur, som vedkommende har sit udspring i.

Et svig der vil få katastrofale følger for enhver, der vil opleve sig indblandet i det af den politiske Islam aktivt tilstræbte kulturopgør.

Derfor skal navnene huskes på de personer og de politiske bevægelser, der svigter den demokratiske verden.

“Der kommer en dag”.

Jørn Herkild, landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 og 4 / 34. årgang / september og oktober 2006

Velfærdens unødvendige vandring derhen, hvor “hønsene skraber”?

28. september 2012 Skriv en kommentar

Velfærdens unødvendige vandring derhen, hvor “hønsene skraber”? 

Velfærdskommissionens oplæg er jf. mediers omtale netop nu til afsluttende politisk behandling. I løbet af kort tid må der derfor forventes et forlig, idet det bredest mulige forlig er regeringens (V og C, red.) mål. Et forlig, der ifølge regeringens politiske udmeldinger vil føre til en række stramninger af betingelser for morgendagens og fremtidens velfærdsydelser.

Med udgangspunkt i artiklen “Aftenlandets undergang”, skrevet af Klaus Wivel og bragt i denne uges udgave af Weekendavisen, synes hele basis for velfærdsreformen at være et politisk bedrag af de ganske store.

Udgangspunktet for artiklen er Bruce Bawer´s bog “While Europe slept – How radical Islam is destroying the West from within”. I artiklen anføres, at Bawer, der også mestrer det danske sprog, har fundet frem til, at de europæiske storbyer kendetegnes ved ressourcetunge “indvandrerghettoer, som for det meste består af muslimer“.

Det anføres, at disse muslimer udgør en typisk befolkningsandel af størrelsesordenen 5% med en ret omfattende beslaglæggelse af velfærdsforbrug, idet dette forbrug angiveligt er af størrelsesordenen 40% af de samlede velfærdsressourcer.

Når dertil kommer ubændig tildeling af ydelser som ulandshjælp og lignende ydelser i form af en meget omfattende dansk militær deltagelse i fjern-operationer af (kultur-) politisk natur, synes det lidt malplaceret, at fjerne danskerens velfærd for at tækkes opgaver, der ikke er folkeligt belæg for.

Fremskridtspartiet noterer sig derfor, at folketingets partier, der måtte indgå et velfærdspolitisk forlig, vil skaffe sig selv dels et alvorligt forklaringsproblem, dels en besværlig fremtid.

Regeringens udmeldinger om, at problemerne løses ved dialog samt sikring af beskæftigelse af de fortsat overrepræsenterede ubeskæftigede indvandrere, må betragtes som ønsketænkning, baseret tillige på en meget omfattende fortielse af den politiske løgn, der har styret den danske politiske debat og beslutningstagen gennem nu mere end 20 år.

Velfærden i Danmark bør gerne fastholdes og om muligt udbygges, medens den “udviklingens bremseklods”, som en hysterisk forsvaret urealistisk og tillige ufolkelig tilvandringspolitik udgør, straks underkastes en afviklingsproces gennem tilbagevisning af personer med muslimsk baggrund og uden reel opfyldelse af indvandrerkriterier til disse personers oprindelige hjemlande.

Politikere og implicerede myndigheder, deltagende i den negativt befolkningsforandrende proces, skal efterfølgende i det danske folks navn underkastes den for sådanne van-styringer af samfundet hjemlede rettergangsaktivitet. Et retsopgør, som før set i Danmarks historie, men uden de pletter, der prægede retsopgøret efter befrielsen i maj 1945.

J. Herkild, Landsformand

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 34. årgang / juli 2006

Privatiser Statens Bilinspektion

29. august 2012 5 kommentarer

Privatiser Statens Bilinspektion 

Fremskridtspartiet vil fremsætte lovforslag om, at Statens Bilinspektion bliver privatiseret, oplyser partiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke.

Statens Bilinspektions arbejde består i at kontrollere, at lovens krav til motorkøretøjers stand er overholdt, og dette arbejde kan sagtens udføres af private serviceværksteder eventuelt med autorisation. EF er på vej med krav om periodisk syn af alle biler – og derfor er tidspunktet for privatisering godt.

Men det er helt fantastisk, at udgifterne til Statens Bilinspektion overhovedet ikke fremgår af finanslovsforslagene. Hverken i lovforslaget eller under Justitsministeriets bemærkninger, kan man læse noget som helst om dette store område.

Et øjeblik var jeg ved at tro, at dette skyldtes, at regeringen (V og C, red.) selv vil privatisere foretagendet. Selv i Justitsministeriet er man overrasket over, at udgiften ikke står opført i Finanslovsforslaget, men et skøn fra ministeriet siger dog, at Statens Bilinspektion årligt koster 100 mio. kr.

Jeg vurderer, at en privatisering vil kunne indbringe 300 mio. kr. når synshallerne medgår i salget. Der er altså masser af penge at hente i også denne privatisering, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 19. årgang  / oktober 1991 

Aflast danske kommuner – Opret flygtningecenter i Søndre Strømfjord

15. januar 2012 Skriv en kommentar

Aflast danske kommuner – opret flygtningecenter i Søndre Strømfjord 

2.000 flygtninge kan sendes til Grønland, hvis regeringen (V og C, red.) opretter et nyt flygtningecenter i Søndre Strømfjord på Grønland, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

Det amerikanske forsvar har forladt det store US AIR BASE i Sdr. Strømfjord og efterladt et komplet center med alle nødvendige faciliteter til brug for et flygtningecenter.

Centret vil uden problemer kunne huse op imod 2.000 flygtninge. Flygtningene kan selv sørge for alle daglige fornødenheder lige fra madlavning til bygningsvedligeholdelse og dermed opnå et meningsfyldt ophold, siger Kim Behnke, der har rejst sagen i Folketinget i et spørgsmål til statsministeren (Poul Schlüter, C, red.), som han beder svare på de praktiske muligheder for at oprette et flygtningecenter på Grønland.

Tiden er inde til, at den nuværende næsten tvungne oprettelse af flygtningecentre i danske kommuner må standses. Et center på Grønland vil både aflaste danske kommuner og frasortere de flygtninge, som alene rejser til Danmark af velfærds-egoistiske grunde, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 20. årgang / november 1992

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

28. december 2011 2 kommentarer

Snydedok-sagens ansvarlige skal tiltales

Det vil være en kæmpe skandale, hvis skibsværfter involveret i million-bedrageri slipper for tiltale, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke som begrundelse for at have kaldt industriministeren (Anne Birgitte Lundholt, C, red.) og justitsministeren (Hans Engell, C, red.) i samråd.

En række skibsværfter har gennem systematiske prisaftaler muligvis snydt staten for op til 300 millioner kroner i den såkaldte ”Snydedok”-sag. Statsadvokat Michael Clans vurdering er, at man ikke kan rejse tiltale, fordi man ikke kender beløbene vidner om, hvor absurde forhold der hersker. Regeringens (V og C, red.) ministre må derfor gribe aktivt ind og sikre, at de mulige ansvarlige for 300 millioner kroner-bedrageriet bliver retsforfulgt.

Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, finder desuden, at der er behov for nogle klarere retningslinjer for udbuds- og tilbudsgivning inden for skibsbygning og – reparation. Licitationsloven kan i dag kun benyttes ved bygge- og anlægsvirksomhed på faste anlæg og ikke på tilbudsgivning ved skibsbygning og – reparation. EF har således endnu ikke fået sig samlet sammen til at få EFs regelsæt om udbuddet af offentligt arbejde til at dække udbud af skibsbygning- og reparation.

Fremskridtspartiet vil derfor gennem et samråd i Folketingets Erhvervsudvalg afkræve regeringen en garanti for, at Snydedok-sagen får en acceptabel afslutning, og at der kommer et klart regelsæt på området, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8  / 20. årgang / september 1992

Skatteskruen er uden ende

2. august 2011 11 kommentarer

Skatteskruen er uden ende 

Med miljøminister Per Stig Møllers (C) plan om miljøafgifter er regeringen (V og C, red.) nu i fuld sving med at pålægge befolkningen yderligere skatter til trods for skatteministerens (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) forsikringer om, at der nu skal ske skattelettelser, siger formanden for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, der samtidig konstaterer, at der åbenbart i regeringen er vild uenighed på skatteområdet, idet miljøministeren vil øge skattetrykket, mens skatteministeren ustandseligt forsikrer, at han vil det modsatte.

At indføre miljøafgifter er simpelthen et dårligt skalkeskjul for at påføre befolkningen yderligere skattebyrder. Kun fantasien vil kunne sætte grænser for disse afgifter, der naturligvis vil kunne forhøjes ustandseligt. Vi har set det samme med vægtafgiften og tobaksafgiften, hvis hensigt oprindeligt var, at afholde folk fra at ryge, men som nu er en ren skat.

Afgifterne vil svare til, at udlægge gift for danske virksomheders konkurrenceevne og konsekvensen bliver med garanti øget ledighed, hvor tusinder af familiers økonomi vil komme til at ligge i ruiner.

Fremskridtspartiet ønsker naturligvis ikke miljøet svinet til, men befolkningen kan godt selv klare at gøre rent efter sig uden at skulle vikles ind i en ny skattetyngende og bureaukratisk lovgivning, hvis eneste formål er at bidrage med penge til den alt for forslugne statskasse, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992 

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

5. juni 2011 4 kommentarer

Sommerhuse skal kunne udlejes hele året

Fremskridtspartiet vil tage initiativ til at få ændret sommerhuslovgivningen således, at udlejning  bliver tilladt hele året.

Det siger formanden for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, i anledning af, at der nu igen er debat om sagen. Således er miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i Østre Landsret blevet stævnet af Feriehusudlejernes Brancheforening for at administrere sommerhuslovgivningen på et forkert grundlag. Miljøministeren mener, at feriehuse højst må udlejes 30 uger om året.

Aage Brusgaard: – Det er rigtigt af Brancheforeningen at lægge sag om, at staten blander sig i et område, der ikke vedkommer den. Det kan aldrig blive det offentliges opgave, at bestemme i hvor lang tid f.eks. familien Hansen vil leje deres sommerhus ud. Den sag er et spørgsmål mellem lejer og udlejer.

Der er ingen som helst saglige argumenter for fortsat at opretholde denne formynderiske lovgivning. Derfor drejer det sig om at få disse tåbelige regler afskaffet/liberaliseret, og det vil Fremskridtspartiet tage initiativ til sker, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 20. årgang / oktober 1992

At informere om udlændingespørgsmål kræver mod

23. februar 2011 Skriv en kommentar

At informere om udlændingespørgsmål kræver mod

I 1985 oplyste daværende formand for Socialdemokratiets Udlændingeudvalg, Vibeke Storm Rasmussen, at en seriøst udarbejdet prognose byggende på den hidtidige udvikling viser, at de fremmede i Danmark omkring år 2000 ville udgøre 400.000-500.000.

Hun blev straks afskediget fra posten.

Den danske Forening viste i 1987, hvorledes kun 1/5 – 1/7 af fremmedudgifterne fremgår af Finansloven og samtidig viste vi, at befolkningsstrukturen løber af sporet i begyndelsen af næste århundrede med udgangspunkt i kulegravning af manglerne i de af vor befolkningsstatistik og dermed i den virkelighed, der tegnes af det officielle Danmark. Vi blev kaldt alt muligt unævneligt herunder fuskere og fupmagere. Vi var tilmed dumme, mente Kirsten Lee (B).

I sommer fik Pia Kjærsgaard (Z) vor daværende økonomiminister Niels Helveg Petersen (B) til at nedsætte et statistikudvalg.

Den danske Forening havde for længst foreslået et helt uvildigt udvalg nedsat til at skabe klarhed. Vi havde nemlig den allerstørste demografiske ekspertises ord for, at det er helt galt fat med både registreringsgrundlag og bevillingerne.

Ishøjrapporten

Dette afvistes dengang af vor daværende justitsminister, Erik Ninn-Hansen (C), Ishøj kommune offentliggjorde 16/10 90 en undersøgelse af, hvorledes antallet af tyrkere har udviklet sig fra 145 mandlige i 1970. I 1990 var det blevet til 1.824, hvoraf 1.030 er kommet hertil ved familiesammenføring. Undersøgelsen bygger på indvandrede til familier i Ishøj.

I Ishøjrapporten er der ligeledes en perspektivdel indeholdende tre forskellige udviklingsmodeller, som der frit kan vælges imellem, når man samtidig vil tage blot forsvarligt hensyn til de hidtidige kendsgerninger for udviklingen fra 1970 til 1990.

Historien viser nutiden og dermed grundlaget for, hvorledes de fremtidige forhold kan forventes at udvikle sig.

  • 1.model viser 7.500 tyrkere i år 2000 som følge af en primærindvandring på 145 i 1970. Af disse kan 41,6 % forventes at være kommet hertil ved familiesammenføring.
  • 2. model viser 5.080 i år 2000, hvoraf 47 % er kommet ved sammenføring.
  • 3. model ender på 8.566 tyrkere i år 2000 med 40,9 % som familiesammenførte.

De tre modeller bygger på lidt forskellige forudsætninger om bl.a. tilbøjeligheden til at hente ægtefælle i hjemlandet i 1. til 4. generation.

Modellerne viser også, at tyrkerbefolkningen med udgangspunkt i 145 indrejste til Ishøj har fordoblet og vil fordoble deres antal på 5-6 år.

En mindre undersøgelse i Farum viste sidste år, at tyrkere havde fordoblet deres antal på 4 år og 9 måneder siden begyndelsen af 1970-erne.

Unik undersøgelse

Undersøgelsen i Ishøj er udført i et samarbejde mellem magister i kultursociologi Ejvind Vesselbo og Ishøj kommunes EDB-register-afdeling. Undersøgelsen (specielt af den hidtidige udvikling) er helt unik og bringer ny viden om både indvandringsmønstret og de bagvedliggende demografiske forhold. Uanset de talrige mangler i den eksisterende officielle statistik kan man nu måle udlændingeantallets vækst fordelt på fødte i Danmark og familiesammenførte hertil.

Undersøgelsen er lokal, men metoden er lige, hvad vi i årevis har bedt om i Den danske Forening. Den bør gennemføres andre steder og i hele Danmark.

Den viser, at 56 % af væksten i tyrkerantallet siden 1970 skyldes familiesammenføring. Resten af væksten indgår i fødselsoverskuddet i Danmark. Dette giver et langt mere sikkert grundlag at prognosticere udefra.

Hidtil har vi været henvist til at antage værdier for nettotilvæksten eksklusiv nettoindvandringen. Disse byggede delvis på forholdene i hjemlandene og delvis på en ændret aldersfordeling blandt de indvandrede her til lands. FNs verdensbefolkningsundersøgelser var dengang det centrale kildemateriale.

Vitalt for Danmark

Det er yderst vitalt for Danmark, at vore ledere kender de demografiske faktorer, der ligger bag væksten i tilgangen udefra og væksten som følge af fødsler og dødsfald her i landet.

F.eks. er 59 % at de tyrkiske kvinder her i de fødedygtige aldre, og ingen tyrk er over 70 år, når vi ser på Ishøjindvandringen.

I alle andre europæiske lande har man bedre statistik end her, når vi ser bort fra England og Frankrig. Her bliver man skældt ud, skal helst hænges ud og også helst helt passiviseres, når krav om forbedringer stilles, eller kendsgerninger fremlægges. Hvorfor mon?

Se Lars Thygesen (cand. Polit.) er formand for det statistikudvalg, som vor daværende “og ærede” økonomiminister følte sig presset til at nedsætte I sommeren 1990 ved kulminationen på tre års sønderlemmende kritik af de officielle opgørelser.

Da Ishøjundersøgelsen forelå, var denne cand.polit., Lars Thygesen, ikke sen til at angribe sin egen medarbejder Vesselbo.

Vesselbo afdækkede nemlig ny viden trods de officielle mangler. 19/10 (tre dage efter offentliggørelsen) angribes Vesselbo i Berlingske Tidende af Lars Thygesen, som her anfægter undersøgelsen og dens perspektiver som totalt usagligt.

Før undersøgelsen anvendte vi (i Den danske Forening) 4 % i nettotilvækstrate pr. år (eksklusiv nettoindvandringen), fordi FN kunne angive procenter fra 4 til 6 og det til trods for, at de fødedygtige aldre er overrepræsenteret blandt indvandrere i Danmark.

Forsigtighed tilrådes

Vi skulle jo være forsigtige, men nu viser Ishøjundersøgelsen, som jeg vil betegne som intet mindre end eminent og modigt udført i samarbejde med en frygtløs borgmester, at den årlige tilvækstrate blandt tyrkere i Ishøj er 5,2 % i perioden 1970 til 1990. Tyrkerne er ingenlunde de mest fødende, men de dominerer i fremmedbefolkningen her i landet i modsætning til, hvad der er tilfældet i flere andre lande i Europa.

Vore forsigtige antagelser ”slog altså mere end til”.

Lars Thygesen foretrækker hypotetiske analyser af mere spekulativ karakter udført af Socialforskningsinstituttet, hvor forventet/villet/udtrykt om adfærd skal erstatte de nøgne kendsgerninger.

Da skolekonsulent på fremmedsprogområdet i Århus Skoleforvaltning, Jens Lundby, advarede mod udviklingen i fremmedantallet i Gellerup-Ghettoen, fordi han var bekendt med udviklingen i København tilsyneladende i modsætning til skoleinspektør Graversen (landsholds-håndboldspilleren fra 60-erne), der i begyndelsen af 80-erne lovede de danske forældre, at alt var og ville forblive fred og idyl på skolen (Nordborgskolen), ja, så blev Lundby flyttet af sin uduelige SF-rådmand til anden beskæftigelse.

Blot Vesselbo og Lundby kunne gentage deres succeser i andre af landets kommuner, hvor det snart også brænder på.

Danskerne bør beskytte disse hædersmænd om ikke for andet så for deres egen skyld.

J. Vig

Må citeres med fuld kilde angivelse:

Fremskridt nr. 1 / 19. årgang / januar 1991

Forslag om afskaffelse af offentlig partistøtte

19. januar 2011 7 kommentarer

Forslag om afskaffelse af offentlig partistøtte

Fremskridtspartiet agter nu i Folketinget at fremsætte et forslag om afskaffelse af den offentlige støtte til de politiske partier og i den forbindelse har partiet opfordret Venstre til at være medforslagsstiller.

I et brev fra Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, til Venstres gruppeformand, Ivar Hansen, hedder det bl.a.:

”Jeg har gennem dagspressen bemærket mig din interesse for at afskaffe den offentlige støtte til de politiske partier.

Fremskridtspartiet agter i den kommende tid at fremsætte et forslag desangående. I den forbindelse vil jeg gerne forespørge dig, om Venstre evt. vil være medforslagsstiller. Såfremt Venstre er interesseret, kan vi naturligvis udarbejde bemærkningerne til forslaget i fællesskab.

Jeg går ud fra, at der med henblik på dette forslag for Venstre ikke er loyalitetshensyn at tage over for regeringen (V og C, red.), da spørgsmålet om afskaffelse af offentlig partistøtte efter min overbevisning er et folketingsanliggende og ikke et regeringsanliggende.

Samtidig mener jeg, at dette er en af de sager, hvor vi kan ”frigøre” medlemmerne af Folketinget fra partidisciplin, idet jeg er af den opfattelse, at dette spørgsmål er et temmelig personligt og moralsk anliggende”, skriver Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992 

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

23. juni 2010 2 kommentarer

Har regeringen fusket med sommerhusreglen?

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg – Aage Brusgaard, Fremskridtspartiet – forlanger nu at få krystalklar besked og dokumentation for, hvilke løfter den danske regering (V og C, red.) har givet i EF for at få sommerhusreglen med i Unionstraktaten og har derfor kaldt udenrigsministeren (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) og miljøministeren (Per Stig Møller, C, red.) i samråd.

Jeg blev dybt chokeret, da Hanne Severinsen (V) på vegne af regeringen i Højlunds Forsamlingshus (Tv-program på TV2, red.) den 10.3 fastslog, at sommerhuse kun lovligt kan lejes ud i 30 uger om året, og at regeringen havde afgivet dette som løfte for at opnå EF-dispensationen om sommerhusreglen.

Fakta er, at loven overhovedet ikke nævner nogen eksakt tidsfrist – siger Aage Brusgaard -, der anfører, at de 30 uger alene er regeringens og Miljøankenævnets fortolkning. Hvorimod lovens 20-årige praktiske anvendelse og forarbejderne til loven opererer med en væsentlig længere udlejnings periode.

Nu må manipulationerne holde op. Derfor forlanger Fremskridtspartiet, at regeringen fremlægger samtlige dokumenter fra forhandlingerne med EF om sommerhusreglen helt tilbage fra 1972. Hverken kommuner eller sommerhusejere kan være tjent med det nuværende kaos, slutter Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 20. årgang / april 1992

%d bloggers like this: