Arkiv

Posts Tagged ‘Venstre fører socialdemokratisk politik’

Et sejt træk

10. maj 2012 6 kommentarer

Et sejt træk

En af de vigtigste bærepiller i det danske folkestyre er Grundlovens bestemmelser om, at ingen kan straffes for deres politiske overbevisning eller tro.

Endvidere er der i dansk folkestyre oparbejdet traditioner for, at politisk tale og politiske forhandlinger skal foregå i åbenhed.

Mange af Grundlovens idéer om personlig frihed, samt gode traditioner i dansk folkestyre lider kolossalt i disse år under de gamle partiers lukkede forhandlinger. Venstre og Konservative medvirker til denne nedbrydning i afmagt over ikke mere at besidde den moralske styrke til at forsvare deres partiers oprindelige idégrundlag. Der er givet mange eksempler her i FREMSKRIDT de sidste fire år.

Socialdemokratiet derimod bruger bevidst denne slappe holdning hos de gamle borgerlige partier til, med deres hjælp, at ændre det danske samfund til et liv i ufri, grå socialisme.

Fremskridtspartiets opståen og indvælgelse i folketinget for fire år siden var en brat opvågen og forskrækkelse, som medførte, at gammelpartierne lukkede deres cirkler endnu mere i stedet for at møde de nye tanker og idéer, der vil opstå i et folkestyre, som er ved at blive knægtet.

Fremskridtspartiet stod frem med den åbenhed, som tidligere var så højt prist.

Fremskridtspartiet pegede præcist på de kæmpefejl, der blev begået af de gamle borgerlige politikere, såvel på det kulturelle – som på undervisnings- og økonomiske områder.

Fremskridtspartiet har i de første fire års virke på Christiansborg afsløret mange omgåelser af folkestyrets principper, ved bl.a. at holde åbne gruppemøder, samt nægtet at dække over de politiske rævekager, det fik kendskab til.

Endvidere har gammelpartierne afsløret deres afmagt ved – gang på gang – at nedgøre Fremskridtspartiets lovforslag for kort tid efter at fremsætte det samme forslag som deres eget.

Det er et sejt træk Fremskridtspartiet fortsat skal tage med de borgerlige partier for at hale dem væk fra støtten til det socialdemokrati, som i dag står for socialisme.

Roland

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 6. årgang / 23. januar 1978

ØD

25. april 2012 8 kommentarer

ØD 

Regeringen (A og V, red.) gør umådelig skade ved bestandig at dænge truslen om den lønskat, man kalder ØD, over virksomhederne. Så længe man blot rumler dermed, afskrækkes både indenlandske og udenlandske investorer fra danske industrivirksomheder. Derved skabes kapitalflugten. Datterselskaber oprettes andre steder på jordkloden, hvor man er fri for den trussel. Derfor må vi tage afstand fra, at lovgivningen påtvinger økonomisk demokrati. Definitivt, kompromisløst og utvetydigt. Ellers kan dansk industri ikke forvente nogen fremtid, hvor den vil være i stand til at løse sin samfundsopgave. Og det er hjerteløst bagholdsangreb mod maskinarbejder Jensen, om han skulle ombytte den mulighed med en – i bedste fald – mikroskopisk ligegyldig anpart i en stor central fond.

Erhvervsvirksomheder kan simpelthen ikke fungere fornuftigt under det, man kalder medarbejderdemokrati. I praksis betyder nemlig en ulidelig uendelighed af møderier. Og intriger og uvenskaber i de enkelte aktives kamp for at få et flertal for et eller andet mere eller mindre virksomhedsundergravende socialistforslag, som flertallet er evigglade med. De fleste gider derfor ikke sagligt, at sætte at sætte sig ind i de længere rækkende konsekvenser af, hvad der stemmes om. Men ufred og kævlerier og usundt arbejdsklima er de sikre følger af mødedilleraseriet.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 7. årgang / 21. maj 1979

SV-regeringen

19. februar 2012 11 kommentarer

SV-regeringen

SV-regeringens program indeholder intet nyt eller perspektivrigt.

Får den succes, skyldes det alene, at den kan imødese en gevaldig medvind i udlandskonjunkturerne sådan, at lille Danmark simpelthen ikke, uanset hvor fumlegængeragtigt vi optræder, kan gøre det skidt.

Aarhus Stiftstidende kunne således – dagen efter Marienborgaftalen af 28. august 1978 – meddele følgende øjeblikkelige økonomiske billede:

  1. I 2. kvartal 1978 var underskuddet på betalingsbalancen kun en halv milliard kroner.
  2. Den sæsonudjævnede arbejdsløshed var i marts 191.000, men fra og med maj 1978 faldet til 183.000.
  3. Renten er i forårets og sommerens løb faldet med 2-3 %.
  4. Fra marts 1978 til kuli er leveomkostningerne kun steget med 1,7 % eller svarende til ca. 4 % på årsbasis.
  5. Lønomkostningerne er steget meget svagt i 1978.
  6. Andre lande – for eksempel Vesttyskland og Sverige – med orden i deres økonomi er nu i gang med at iværksætte forbrugsudvidelser bland andet med henblik på, at de snart skal have parlamentsvalg.

Om alle disse forhold gælder, at lykken er bedre end forstanden. Ligesom vanskelighederne i 1974 ikke med føje kunne bebrejdes den daværende regering (Venstre, red.), fordi de skyldtes tredoblingen af olie- og råvarepriser inden for en ganske kort tid, er der i de nævnte opgangsmomenter tale om forhold, der kommer til os ude fra.

Først og fremmest i kraft af, at bytteforholdet mellem danske og udenlandske varer er blevet meget stærkt forbedret. Det hænger for eksempel sammen med, at olielandene nu i årevis har ført den politik så at sige ikke at forhøje olieprisen regnet i dollar, og når dollaren derudover er faldet så kraftigt, som tilfældet er, er det blevet billigere for Danmark.

Dertil kommer, at især gode høstresultater i 1977 og 1978 kombineret med anden positiv udvikling inden for landbruget (herunder også generationsskiftelettelserne i kapitalvindingsskatten i 1977) har ført til, at der også herfra er kommet ganske kraftige udviklingsfaktorer, der trækker i den rigtige retning.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 6. årgang / 9. oktober 1978

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri

21. august 2011 9 kommentarer

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri 

De nuværende socialdemokratiske ledere har aldrig bekymret sig særligt om dansk fiskeri.

Værst var det, da K. B. Andersen i Haag oktober/november 1976 sagde ja og amen til alle englændernes og irernes ønsker. Angola og Rhodesia-manifestationer ligger vor udenrigsminister meget mere på sinde end sperling og tobis.

Men godt har det heller ikke været med det ene tilbagetog efter det andet fra først Poul Dalsager (A) og senere Svend Jakobsen (A).

Næsten i hver eneste af de over 150 uger, der er forløbet siden Dalsagers første kapitulation den 8. juli 1975, har vi hørt ministrene fortælle os, at hvis Danmark nu bare gav denne eller hin indrømmelse, ville de andre EF-lande støtte os og så var der opnået en – for dansk fiskeri – acceptabel ordning.

Venstre og konservative har til stadighed bakket socialdemokratiet op. Fremskridtspartiets vedholdende protester har derfor ikke kunnet hindre de mange nederlag.

Hvornår vil ABCMQV-partierne dog forstå, at det eneste England respekterer, er fasthed og bestemthed og at det intet hjælper med den hidtidige eftergivenhed for at undgå mere vrøvl og vinde goodwill hos de seks oprindelige medlemslande. Sandheden er, at Italien, Luxembourg o.s.v. er sprøjtende ligeglade med Vesterhavsfiskeriet. De vil blot have fred for at skulle høre mere om det.

Engang skabte dansk fiskeri ved dygtighed og udholdenhed Vesterhavets altdominerende kutterflåde.

Snart har de gamle partier – skår for skår – dræbt fiskeriets muligheder.

Men Eva Gredals (A) bistandskontorer står parat. Og kunderne dér er ligesom meget bedre tilpassede til at indgå i den socialdemokratiske verdensopfattelse end uregerlige fribårne fiskere.

Anker Jørgensen begyndte at dressere dem, da han var fagforeningsmand. Som statsminister er han ved at fuldbringe værket.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 6. årgang / 3. juli 1978

En SV-inestreg mod landbruget

1. december 2010 4 kommentarer

En SV-inestreg mod landbruget

Ernst B. Schmidt, kartoffelavler og folketingsmand redegør i dette indlæg for, hvordan landbruget behandles, når Anders Andersen (V) er skatteminister.

Den del af landbruget, som endnu ikke støtter Fremskridtspartiet og som måske af gammel vane mener, at Venstre er et parti som landbruget kan fæste tillid til, må med rette føle sig SV-igtet.

Venstre har i den grad misligholdt, hvad de på møder rundt om i landet har lovet og sagt – noget som Venstre-pressen har refereret, som om Venstre allerede havde gennemført sine løfter.

Et friskt eksempel på, at Venstrepolitikerne svigter landbruget til fordel for samarbejdet med Socialdemokratiet, er spørgsmålet om beskatningen af landbrugets stambesætninger. Til oplysning for ”uindviede” i disse skatteregler – så har landbruget kort fortalt nogle specielle og ret indviklede regler om beskatningen af stambesætninger – regler, som myndighederne stort set alle steder af praktiske grunde har administreret lempeligt ved besætningsudvidelser – dette har den praktiske unge landmand derfor regnet med – men pludselig vil skattemyndighederne ændre praksis og følge loven og reglerne meget strikst med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører, at særdeles mange unge landmænd, som oven i købet er blevet opfordret af instanser og organisationer til at rationalisere og udvide bedriften, pludselig bliver afkrævet store beløb af skattevæsenet!

Landbrugsorganisationerne protesterede omgående og afholdt møder rundt i landet. Til eksempel kan jeg nævne et møde jeg som politiker var inviteret til i Bramming for at høre, hvad 300 protesterende landmænd havde at sige til politikerne. (Vestkysten skrev om mødet dog uden at nævne, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet havde sendt repræsentanter til protestmødet!).

Store grupper i befolkningen støttede protesten og daværende skatte- og afgiftsminister Jens Kampmann (A) lovede positivt at ændre forholdene og gav til en begyndelse de ramte landmænd henstand med den pålignede skat indtil videre – så blev SV-regeringen dannet – og i åbningstalen i folketinget ved den skriftlige redegørelse bebudede Anker Jørgensen, at der ville blive fremsat ændringsforslag til ligningsloven med henblik på beskatningen af landbrugets stambesætninger.

Siden da er der intet sket. SV-regeringen har sovet videre også på dette område!. Derfor stillede jeg spørgsmål til skatte- og afgiftsminister Anders Andersen (V), hvorfor man endnu ikke ved slutningen af folketingsåret havde fremsat de forslag, man havde lovet ved folketingets åbning. Ministeren svarede, at det var et stort arbejde, at lave ændrede regler og blev man ikke færdig i denne folketingssamling agtede man, at fremsætte forslag i næste års lovprogram!

Et så undvigende svar fik mig til at spørge statsministeren (Anker Jørgensen, red.), om det var på grund af uenighed imellem regeringspartierne, at forslaget endnu ikke var fremsat. Og hertil svarede statsministeren ifølge folketingstidende spalte 11.464:

Hr. Ernst Schmidt har gjort det meget nemt for mig ved at læse det svar op, jeg ville give. Det ligger – og det er jo ikke tilfældigt – sådan, at skatte- og afgiftsministeren og jeg er enig i det svar som skatte- og afgiftsministeren tidligere har givet på det pågældende spørgsmål.

Så er der kun at sige, at jeg er ked af, at man ikke kan acceptere eller forstå baggrunden for det svar, men det er altså svaret.

Dette svar afslører regeringen totalt, og derfor har partipressen ikke omtalt ”afsløringen”, for det ville jo også afsløre, at Fremskridtspartiet igen var det ansvarlige parti bag afsløringen af SV…!

B. Schmidt

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 7. årgang / 25. juni 1979

Slapt udspil fra Venstre og Konservative er uden visioner

3. november 2010 2 kommentarer

Slapt udspil fra Venstre og Konservative er uden visioner

Venstre og Konservative (C) formår ikke at skabe tillid til, at de for alvor vil gøre op med den socialdemokratiske finanslovspolitik, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke i en kommentar til Venstre og Konservatives finanslovsudspil ”På ret kurs igen”.

Det er slapt, siger Kim Behnke, at de partier, som nu har brugt næsten et helt år på at skælde regeringen (A, B, CD og KrF, red.) ud for at føre en uansvarlig finanspolitik, ikke har mere at byde på end lidt småjusteringer i krogene.

Venstre og Konservatives løfte om at gå til frontalt angreb mod skattereformen løber ud i sandet og bliver ikke til andet end meget beskedne – men velbegrundende – ændringer i erhvervsbeskatningen.

Det er dybt skuffende, at Venstre og Konservative ikke formår mere overbevisende, at byde på en ny ikke-socialistisk politik. Fremskridtspartiet håber nu, at regeringens totale afvisning af Venstre og Konservatives udspil vil få disse partier til at afvise den uansvarlige finanslov med tryk på Nej-knappen, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 21. årgang / december 1993

Mod afgrunden

31. oktober 2010 24 kommentarer

Mod afgrunden

Otte års utrætteligt Fremskridtsoplysningsarbejde har dokumenteret, at Danmark styrer lige lukt mod afgrunden, så længe virksomhedernes konkurrenceevne ikke forbedres massivt.

Men Danmarks Radios og avisernes fordummelsesapparat er stærkere. Derfor lod SV’erne hånt om Z-forslagene om lønfremgang gennem skattenedsættelse. Og gjorde i stedet onde fremtids tider værre. Overenskomstloven betyder endnu større gældstilbagebetalingsbyrde for os alle.

Dette er en udfordring til alle Fremskridtsfolk om at lægge sig endnu stærkere i selen for at forklare, at den enkelte opnår bedre vilkår ved at få rådighed over større dele af sin indtjening. Med andre ord at flere penge får lov at blive i borgernes lommer, og en mindre del af nationalindtjeningen disponeres på den dyre og ofte menneskefjendske facon, som hedder kollektivt forbrug via ministerier og offentlige direktorater. Læs mere…

%d bloggers like this: