Arkiv

Posts Tagged ‘udvisning af udlændinge’

Flygtningenævnet skal nedlægges

1. november 2012 5 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 3

Flygtningenævnet skal nedlægges

Fremskridtspartiet vil have nedlagt Flygtningenævnet, der har udviklet sig til et ”overfolketing”. Senest har Flygtningenævnet tilsidesat Folketingets beslutning om, at narkokriminelle flygtninge skal udvises. Det finder Fremskridtspartiet helt uacceptabelt.

Når en flygtning får afslag på opholdstilladelse i Danmark, skal afgørelsen ikke kunne ankes i en uendelighed. I sidste ende er det de danske skatteydere, der står med regningen. Både i den periode ansøgningen skal behandles, og når ansøgeren efter 3 år automatisk får opholdstilladelse.

Fremskridtspartiet har fuld tillid til de afgørelser, der træffes i Udlændingestyrelsen. Fremskridtspartiet anser Flygtningenævnet som en overflødig instans, der alene er med til at trække sagerne i langdrag.

Fremskridtspartiet afleverer lovforslag om, at Flygtningenævnet nedlægges fra 1. januar 1998.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12  / 25. årgang / december 1997

Forslag om kontrakt for flygtninge og indvandrere

30. oktober 2012 7 kommentarer

Fremskridtspartiets forslag til en ny udlændingepolitik

Forslag 1

Forslag om kontrakt for flygtninge og indvandrere

Fremskridtspartiet stiller forslag om, at alle flygtninge og indvandrere der opholder sig i Danmark skal underskrive en opholdskontrakt. Hvis de nægter, medfører det øjeblikkelig udvisning.

Kontrakten skal altid kun give midlertidig opholdstilladelse og sikre at de krav, der stilles til danske statsborgere om at overholde dansk lov også stilles til flygtninge og indvandrere.

Kontrakten skal indeholde bestemmelser om pligt til at tage imod anvist arbejde og om, at den pågældende skal hjemsendes, så snart forholdene i hjemlandet tillader det og om, at der ikke kan ske familiesammenføring. Der skal også være en indberetningspligt for alle pengeoverførsler mellem Danmark og hjemlandet. Overtrædes kontraktens bestemmelser, skal det medføre øjeblikkelig udvisning.

Kontrakten indeholder desuden følgende:

  1. Flygtninge og indvandrere skal efter meddelt opholdstilladelse opholde sig i det anviste område, kommune, by.
  2. Det er flygtningens og indvandrernes pligt at lære sig dansk.
  3. Fradrag i skattepligtig indkomst er afhængig af, at modtageren er bosiddende i Danmark.
  4. Turistrejse til udlandet for flygtninge medfører udelukkelse fra Danmark.
  5. Indfødsret tildeles ikke automatisk ved fødsel her i landet for flygtninges børn.
  6. Statsborgerskab kan kun opnås ved særlig tilknytning til Danmark.
  7. Flygtningene tillades ophold i Danmark med heraf følgende fysisk beskyttelse og garanti af basale rettigheder.

Fremskridtspartiet fremsætter beslutningsforslag om, at alle flygtninge og indvandrere fremover kun kan opholde sig i Danmark, hvis de underskriver en kontrakt.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

Indvandreudgifter

12. september 2012 Skriv en kommentar

Indvandreudgifter 

Som immigrant til USA i over 30 år må jeg stemple som barnagtig og virkelighedsfjern al diskussion om, ”hvilke kommuner, der skal betale hvad” i forbindelse med de indvandrere og ”flygtninge”, som nu har gjort Danmark til et multiracialt land. Erfaringerne fra indvandrerlandets USA viser, at indvandrere automatisk søger til områder (bydele), hvor der allerede findes landsmænd og racefæller.

Dels for med disse at drøfte – på deres fælles sprog – indlevelsesproblemer – dels fordi, de der kan regne med at finde krydderier, levnedsmidler og aviser fra det gamle land.

At immigrere er ingen let sag, og i USA regner man med, at 2-3 generationers tid er nødvendigt for assimilering.

I øvrigt har man i USA lovbestemmelser, der tillader deportation (udvisning, red.) af immigranter, som gennem deres adfærd beviser, at de ikke ønsker at følge det nye hjemlands skikke og lovbestemmelser.

Findes en lignende deportationstrussel ikke i de danske indvandrerbestemmelser, kan disse kun betegnes som forræderi imod det af vore forfædre skabte Danmark.

B. Vidkjær

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 15. årgang / 22. maj 1987

Et typisk socialforskningsprodukt

28. februar 2012 Skriv en kommentar

Et typisk socialforskningsprodukt

Under lederskab af cand.psyk – Eszter Körmendi har det skatteyderbetalte Socialforskningsinstitut i maj 1984, august 1984 og oktober 1985 spurgt 2.000 danskere om deres syn på de fremmede i landet.

Resultatet er blevet en ligeledes skatteyderbetalt bog (Socialforskningsinstituttets skrift nr. 153), der hadsk tager anti-danskeres parti ved hele tiden at betegne fædrelandets venner som ”negative”. TV og andre medier har selvsagt slugt produktet råt og forgyldt det.

At optræde så uneutralt og forhåndsværdiladet gør selvsagt bogen til et propagandanummer. Videnskabeligt set er det også et makværk: Man har konstrueret nogle udsagn, som man beder folk sige ja eller nej til. Men det er udformet så prokuratorfiffigt, at mange af os der er negative – efter fru Körmandis mening – må give et svar, som kun kan henføres til sin positivkategori.

Et eksempel – blandt mange – er: Hvis arbejdsløsheden stiger, bør vi så tvinge de fremmede til at rejse hjem? Jeg vil erklære mig uenig heri, fordi jeg ikke mener, at arbejdsløshedsstigning skal føre til ændret udvisningspraksis. Derfor vil Socialforskningsinstituttet sige, at jer er, hvad de kalder positiv overfor de fremmede i Danmark, selv om jeg selv med stolthed vil hævde, at i Socialforskningssagsbehandlernes opfattelsesverden, er jeg udpræget negativ.

Men hvis mit job var at udfinde, hvordan den danske befolkning fordeler sig mellem de anti-muhammedanergræsrødder, som jeg anser for fædrelandsvenner, og de jeg betragter som Danmarksødelæggere, ville jeg selvsagt ydmygt gå til opgaven uden, at min egen personlige holdning på nogen måde ville have så meget som en millidøjts indflydelse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 15. årgang / 20. februar 1987

“Gæsternes” mange ulovligheder

27. januar 2012 1 kommentar

“Gæsternes” mange ulovligheder 

Med den sidste tids optøjer, hærværk, tyverier, blokader, vold og besættelse af Marmorkirken m.v. må det vel være gået op for politikerne på Christiansborg, at vedtagelsen af udlændingeloven i 1983 var en fatal letsindighed.

Ingen retsinstans kan med rimelig sikkerhed afgøre, om disse “flygtninge” i deres hjemlande er forfulgt for dette eller hint, og fremtiden vil vise, at fejltagelser er begået i massevis.

Selv om en del politikere nu er på tilbagetog, kan de ikke frigøre sig for ansvar for skader, som de i deres letsindighed har påført det danske folk, og de foretager lapperier, som gøres for at begrænse tilstrømningen redder ikke situationen effektivt – ligesom udenrigsministerens (Uffe Ellemann-Jensen, V, red.) seneste udspil ved gennem EF og FN, at få de vestlige lande med på samme galej som Danmark er totalt slået fejl.

Der er kun én ting at gøre, og det er at genindføre udlændingeloven fra før 1. oktober 1983 og bekendtgøre dette for alverden, så ikke flere “lykkeriddere” lokkes hertil af løgnagtige pengegriske agenter til forhold, som de slet ikke havde forventet – eller til ulykkelig afslag om asyl og udvisning, som vist normalt bliver forhindret af såkaldte “flygtningevenner” og dermed til yderligere belastning af retssystemet og det i forvejen overbebyrdede politi.

Sigurd Høy

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 43 / 14. årgang / 12. december 1986

Ankers´ glashus

12. januar 2009 12 kommentarer

Ankers´ glashus


“Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus”.


Dette er et kendt ordsprog, og den tidligere så folkekære statsminister Anker Jørgensen burde måske have tænkt på det, da han sammenlignede Fremskridtspartiet med nazisterne.


Det er et tegn på uvidenhed og dumhed fra Ankers´ side. For hvad og hvor er sammenligningen, man ynder at påpege, at Fremskridtspartiets´ flygtninge- og indvandrerpolitik er et skridt i den retning, men hvad er det, vi vil.


Vi ønsker ikke at forfølge enkelte personer, racer m.m., men udelukkende at stramme den gældende lovgivning. Vi vil ikke inddrage et asyl. Undtaget er dog de, som medvirker til grove strafbare handlinger, disse skal øjeblikkelig udvises af Danmark, da de ikke har sat pris på vores gæstfrihed. Det sker også af hensyn til de øvrige flygtninge, da de uroelementer giver et dårligt image.


Vi vil stramme loven, så det bliver sværere at komme til Danmark og sværere at opnå permanent asyl, og vi vil i højere grad modtage FNs konventionsflygtninge, som ikke har penge til at rejse til Danmark.


Hvad skaber grobund for nazismen? Det gør de politikere, som ikke vil lytte til flertallet i befolkningen. De partier som lader hån om befolkningens krav om strammere love. Danskerne vil gerne hjælpe flygtninge, men vi er nødsaget til at modtage et kvantum, der er realistisk. De skal behandles godt, men ikke bedre end landets egne borgere. Desuden må de respektere vores gæstfrihed, vi giver dem husly langt fra krigens rædsler. De få – der ikke respekterer vores gæstfrihed -, bør straks sendes retur.


Apropos “glashuset”: Nazisterne er store tilhængere af en stærk enhedsfagbevægelse, de ønsker en stærk og central offentlig styring (formynderi) med et minimum af personlig frihed til den enkelte, det lugter fælt af socialisme, men nazisternes oprindelige navn er jo også National Socialistisk Arbejderparti.


Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 22. årgang / juni-juli 1994

Forsøg på tys-tys politik i Folketinget om tildeling af dansk indfødsret

18. september 2008 8 kommentarer

Forsøg på tys-tys politik i Folketinget om tildeling af dansk indfødsret

Socialistisk Folkeparti (F) og Centrum Demokraterne (D) har skumle planer om at formene pressen og tilhørerne adgang til folketingssalen.

I forbindelse med anden behandling af lovforslag nr. 126 om indfødsretsmeddelse til 582 udenlandske statsborgere har Fremskridtspartiet stillet ændringsforslag om, at 3 af de 582 personer udgår.

Fremskridtspartiet har den grundindstilling til spørgsmålet om tildeling af dansk indfødsret til udenlandske statsborgere, at de pågældende ikke må have begået grovere lovovertrædelser d.v.s. overtrådt straffeloven i den 7 års prøvetid, de opholder sig i Danmark.

Fremskridtspartiet mener, at politikerne på Christiansborg har et moralsk ansvar overfor de danske medborgere i forholdet til, hvem vi lukker ind i Danmark, og hvem vi giver dansk indfødsret. Vi har konstateret ved forespørgsel til indenrigsministeriet, at man igennem årerne har lukket adskillige udenlandske statsborgere ind i Danmark og givet dem dansk indfødsret, uagtet at de pågældende personer i den 7-årige prøvetid har begået grovere straffelovsovertrædelser, som de er blevet dømt for her i Danmark, f.eks. indbrudstyveri, vold, dokumentfalsk, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, trussel om vold, drabsforsøg og røveri. Der er Fremskridtspartiets indstilling, at når der er så mange ansøgere, der ønsker dansk indfødsret, så må man kunne regne med, at man skiller bukkene fra fårene. Det sker imidlertid ikke, og hvad der er værre er at udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, ikke nødvendigvis bliver udvist.

Knud Lind har spurgt justitsminister Ole Espersen (A), hvor høj kriminalitetsprocenten er for udlændinge i Danmark fordelt på turister og på udlændinge med forskellige nationaliteter, og om det er rigtigt, at fastboende udlændinge skal begå grovere forbrydelser for at blive udvist, og hvor høj skal strafferammen være?

Justitsminister Espersen har oplyst dertil:

“De oplysninger om det årlige antal registrerede lovovertrædelser i Danmark, som offentliggøres f.eks. i politiets årsberetning, omfatter ikke gerningsmandens nationale tilhørsforhold, og det er således ikke muligt at give de ønskede oplysninger og forholdet mellem kriminalitetshyppigheden hos forskellige kategorier af udenlandske statsborgere.

Ved afgørelser om udvisning af udlændinge p.g.a. kriminalitet skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en samlet vurdering af sagen p.b.a. dels kriminalitets art og grovhed – dels de forhold, som måtte tale imod udvisning. Det vil som følge heraf kunne forekomme at en udlænding, som har opnået tilknytning til Danmark ikke udvises i anledning af et kriminelt forhold, som f.eks. for en turist ville have medført udvisning.”

Det vil med andre ord sige at de udlændinge, som søger indfødsret i Danmark kan have begået grovere kriminalitet under deres ophold her i Danmark. Det værste er nok at ved en undersøgelse om, en person skal have dansk indfødsret, så undersøger man i indenrigsministeriet ikke, hvad den pågældende f.eks. har lavet i sit fædreland. Man spørger ikke ambassaderne, hvilke forbrydelser de pågældende har lavet, inden de kom til Danmark. Derfor er det kun den øverste del af isbjerget, vi ser, nemlig den del af de grovere forbrydelser, som de har lavet under deres 7-årige ophold i Danmark, som indfødsretsudvalget ser.

Fru Ebba Strange (SF) og hr. Melchior (CD) har op til anden behandling af indfødsloven forsøgt at samle et flertal i Folketinget, som skulle lukke folketingssalen for presse og tilhørere, medens man behandlede lovforslag nr. 126 om de 582 ansøgere for ad den vej at hemmeligholde overfor den danske befolkning, at man rask væk i Indfødsretsudvalget giver folk dansk indfødsret, uagtet at de har begået grovere kriminalitet her i landet under deres prøvetid.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 9. årgang / 20. februar 1981

%d bloggers like this: