Arkiv

Posts Tagged ‘Socialdemokratiets socialpolitik’

Socialdemokrater og finanslov

24. juni 2012 Skriv en kommentar

Socialdemokrater og finanslov

Den nuværende generation af topsocialdemokraters politik har ført til kæmpe arbejdsløshed, enorm valutagæld, meget høj rente, rekordskattetryk, statsunderskud (en snes milliarder) og alt for lav folkepension. Enhver må kunne se at de mennesker, der har ført denne politik ikke evner korrekt at vurdere samfundsøkonomiens sammenhænge.

Derfor ville det være urimeligt at lægge vægt på det, ledende socialdemokrater siger, når de udtaler sig om Fremskridtspartiets 800 ændringsforslag til finansloven.

Sandheden er, at en vedtagelse af forslagene over kort tid vil fjerne arbejdsløshed, valutaunderskud, lave obligationskurser og størstedelen af inflationspengeforringelsen. Derudover lempes den urimelige indkomstskat, der ikke svarer til tidens krav allerede i år, så den skattefri bundgrænse bliver 21.000 kroner, medens bundgrænsen bliver 60.000 kroner i 1977. Folkepensionen stiger til 23.400 kroner (46.800 kroner for et pensionistægtepar), og der kommer orden i statens finanser.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 4. årgang / 8. april 1976 

Om folkepension

25. maj 2012 22 kommentarer

Om folkepension 

Forskellen mellem Fremskridtspartiet og Socialdemokratiets forslag til folkepensionen fremgår tydeligt, når Fremskridtspartiets tal med 31.000 kroner til enlige og 62.000 kroner til ægtepar og dertil mulighed for skattefri indtægt for hver person på 29.000 kroner sammenholdes med Eva Gredals (A) forslag som nedsætter folkepensionen ved arbejdsindtægter ud over 29.600 kroner om året og pensionen forsvinder helt, når arbejdsindtægten når op på 61.500 kroner for samgifte og 65.700 kroner for enlige.

Derimod berører forslaget ikke den, det har ministerpension, andre statspensioner eller renteindtægter – uanset, hvor store disse indtægter er.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 6. årgang / 6.marts 1978 

Socialdemokratiet lyver

5. februar 2012 33 kommentarer

Socialdemokratiet lyver

Her op til kommunevalget har regeringen (Socialdemokratiet, red.) nu igennem flere uger udtrykt ønske om at pensionerne bliver forbedret. Sådan har Socialdemokratiet gået på barrikaderne i pensionsspørgsmålet, hver eneste gang der har været valg til enten kommunalbestyrelserne eller folketinget. Med Eva Gredal (A)som talerør kører de frem med de sædvanlige løfter om forhøjelser, ens pension for alle og skattefrihed for udbetalte pensioner.

Socialdemokratiet lyver. Det er også denne gang valgflæsk. Derfor skal Eva Gredal og Socialdemokratiet passe på ikke at stikke sig på de politiske stikkelsbærbuske – det kan give en grim blodforgiftning. Socialdemokratiet påstår ofte, at de står uden forståelse for, at pensionister i større og større antal vender det store Socialdemokrati ryggen. Dette er en dum påstand at fremkomme med, idet det ikke er pensionisterne som har vendt ryggen til Socialdemokratiet. Det er derimod Socialdemokratiet, der har vendt ryggen til vore pensionister. Dette er gået op for vore mange pensionister og straffen kommer den 7. marts, hvor pensionisterne vil flytte krydset fra A til Z.

Intet andet parti har som Fremskridtspartiet fremlagt forslag til forbedring af pensionisternes kår. Gang på gang har partiet peget på nødvendigheden og rimeligheden i, at pensionen skal være ens for alle. De offentlige ansatte skal ikke have bedre pensionsvilkår for skattemidler end andre. Ligestillingen skal også gælde for afgående ministre, borgmestre, folketingsmedlemmer m.fl. Pensionen skal følge velstandsudviklingen og man må ikke straffe ægtefæller eller dem, der gør en ekstra indsats. Hvor hånligt systemet er, kommer klart til udtryk i det svar finansministeren (Knud Heinesen, A, red.) har givet folketingsmand Helge Dohrmann, Fremskridtspartiet på et spørgsmål om, hvor mange, der får pensioner fra det offentlige på grund af tidligere medlemskab af regering og folketing. Af svaret fremgår det, at cirka 3½ million kroner om året bliver givet til ministre, deres ægtefæller og børn. Ikke noget at sige til, at den arbejdsmand, som igennem et langt liv har arbejdet hårdt for samfundet, ryster på hovedet og føler sig slet behandlet.

Når et samfund kommer ud i økonomiske vanskeligheder, vil det altid gå ud over nogle særlige svage grupper i samfundet. Vores pensionister har mærket på deres krop, at den uansvarlige økonomiske politik, som Socialdemokratiet har ført igennem de sidste mange år gør utroligt ondt.

Pensionisterne har mærket, at den svigtende beskæftigelse har medført et pres for at få dem til at forlade arbejdsmarkedet tidligere, end de havde planlagt det i den tro, at der så blev mange flere jobs til de yngre. At denne teori ikke holder er en anden sag. Men denne indstilling overfor pensionisterne har meget uheldige virkninger til følge, idet de føler, at de ikke mere slår til, at de ikke længere er velkomne til at yde en indsats for samfundet og dermed den arbejdsplads, som de loyalt og trofast har tjent gennem mange år.

Lad os håbe at Socialdemokratiet og andre partier meget snart vil forstå, at det er nødvendigt med en mere positiv indstilling overfor denne gruppe af ældre, som i et langt liv har været med til at opbygge det velfærdssamfund op – som trods alt stadigvæk eksisterer.

Fremskridtspartiets vil altid være at finde i første række, når det gælder om at skabeøkonomisk tryghed og lykke for vore ældre medborgere. En sådan positiv indstilling over for de ældre, er både udtryk for sund fornuft og for en værdig holdning, som for længst burde have indfundet sig hos Socialdemokratiet.

Zmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 6. årgang / 13. februar 1978

Kategorier:Social- & sundhedspolitik, Socialdemokratiet Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nye toner fra Socialdemokratiet

2. december 2008 7 kommentarer

Nye toner fra Socialdemokratiet

 

Indrømmer nu at Fremskridtspartiets pensionistpolitik ikke betyder forringelse af pensionisternes kår – tværtimod!

 

De, der kan mindes den daværende socialminister, Eva Gredals (A) grove og fuldstændige usaglige angreb på Fremskridtspartiets forslag til revidering og omlægning af pensionisternes forhold – eksempelvis 350 kroner hver onsdag, – forud for valget i december spidsede ører, da forhenværende finansminister Henry Grünbaum (A) talte fra Folketingets talerstol fredag den 3. maj i forbindelse med 2. behandling af ændringsforslag til kildeskatteloven. Da var det sandelig nye og andre toner, der lød fra Socialdemokratiet om Fremskridtspartiets pensionistpolitik.

 

Henry Grünbaum sagde blandt andet: – Jeg vil medgive, at Fremskridtspartiet ikke er ude på at tage noget fra pensionisterne. Og jeg er i princippet enig med Fremskridtspartiets forslag om, at pensionisternes problemer ikke skal løses over skattelovgivningen, men derimod over sociallovgivningen. Det er i øvrigt tanker, Socialdemokratiet tidligere selv har været inde på, og det kan vi tilslutte os...

 

Pedant

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 2. årgang / 21. maj 1974

Socialdemokratisk MF´er: 350 kr. til folkepensionister er politisk overbud

5. november 2008 22 kommentarer

Socialdemokratisk MF’er:

 

350 kr. til folkepensionister er politisk overbud

 

Knud Heinesen (A) fremkom med afslørende bemærkning i Radiorådet

 

At fremsætte lovforslag med sigte på en forhøjelse af folkepensionen til 350 kroner hver uge er udtryk for billig overbudspolitik (!!).

 

Det mener i al fald Socialdemokratiet.

 

Dette hensynsløse syn på en rimelig skatteyderbetalt alderdomspension slap ud, da Radiorådets programudvalg debatterede Tv-avisens ringe (eller slet ingen) interesse for lovinitiativer fra landets næststørste parti (Fremskridtspartiet, red).

 

– 350 kroners-forslaget er udtryk for billigt politisk overbud, sagde den forhenværende socialdemokratiske minister, Knud Heinesen. Flere andre fremtrædende socialdemokrater –  heriblandt forhenværende minister Orla Møller – var vidner til udtalelsen uden at finde anledning til et dementerende indgreb. Man kan således rolig gå ud fra, at synspunktet om at 350 kroner i folkepension hver uge er et uacceptabelt overbud, er socialdemokratiets officielle.

 

Så ved landets 600.000 folkepensionister da det!

T.  Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1974

Socialdemokratiets diskrimination af pensionister

13. august 2008 1 kommentar

Socialdemokratiets diskrimination af pensionister

Landet Danmark skal spare, men det er uanstændigt, at der netop skal spares på det, der er allervigtigst nemlig at sikre sin alderdom med en pension.

Folkepensionen er så lille, at det næsten er en fattigmandstilværelse som pensionist. Men alligevel straffes de, der i de erhvervsaktive år har lagt til side for at have lidt ekstra til de sene år i tilværelsen. Gang på gang bliver de syndebukke i regeringens (Socialdemokratiet, red.) politiske spil – lønmodtagere som selvstændige.

Der er mange folkepensionister, der får trukket i deres lille pension, bare fordi de har haft et lille hus og evt. lidt stående på deres bankbog, men det gør de offentligt ansatte ikke.

For det første kan de offentlige pensioneres langt tidligere, og samtidigt kan de tjene og eje ligeså meget, det er dem muligt uden, at der bliver nogen form for modregning. Det kan man vel nok kalde for diskrimination.

I sommer indførte regeringen loft over indbetalinger til livrenter med den virkning, at f.eks. selvstændiges muligheder for selvpensionering efter salg af deres virksomheder blev kraftigt beskåret.

Næste runde i regeringens felttog mod pensionisterne er lovforslaget om at forhøje afgiften ved udbetaling fra 25 % til 40 %..

Justitsminister Henning Rasmussen (A) afviser dette over for pressen og med støtte fra sit ministeriums lovkontor, at der skulle være tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men finansminister Svend Jacobsen (A) bekræfter, at den forhøjede afgift på 40 % skal omfatte alle fremtidige udbetalinger.

For at gøre diskriminationen endnu mere fuldkommen har socialminister Ritt Bjerregaard (A) forudsagt, at folk der kan klare sig selv, ikke længere skal have folkepension.

Også dette angreb på pensionisterne har naturligvis vagt betydelig opmærksomhed. Socialministeren vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor stor indtægtsgrænsen må være og hvilke indtæger, der skal omfattes af lovforslaget.

Fremskridtspartiet har adskillige gange påpeget, at folkepensionen ikke er en social ydelse, men en ret for alle. Idet man jo selv har betalt for den såvel gennem den almindelige beskatning som ved det særlige 2 % bidrag af skatten til folkepensionen. Og samtidig har udbetalingen endda den diskriminationspåtegning, at der står SCO-pension.

Det er faktisk besynderligt, at Socialdemokratiet vil beskære den mindste del af alle goder nemlig folkepensionen. Socialdemokraterne og de andre partier kan ikke finde ud af, at alle skal have en normal og anstændig pension. Men de er ikke i tvivl om, hvad de selv skal have i pension, når de har eller har haft en del ben og gnave på i deres tid.

Fremskridtspartiet er det eneste parti, der vil give de ældre en anstændig og normal levevis i deres pensionsalder, i det vi foreslår 3.000 kroner til hver person pr. måned. Vi kan ikke se det rimelige i, at de offentlige ansatte skal have ca. 6.000-10.000 kroner mere om måneden, og andre skal klare sig for sølle 2.000 kroner –, dette er ingenlunde retfærdigt eller demokratisk.

Fremskridtspartiet vil have, at alle skal gå alderdommen trygt i møde.

A. Riber

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 8. årgang / 21. januar 1980

%d bloggers like this: