Arkiv

Posts Tagged ‘Socialdemokratiets erhvervspolitik’

Socialdemokratisk plan giver øget skattetryk

27. august 2012 Skriv en kommentar

Socialdemokratisk plan giver øget skattetryk 

Grundlag

Socialdemokratiet har fundet ud af, at Danmark – der er socialdemokratiets ejendom – har brug for fuld beskæftigelse i 90´erne.

Ved bevidst at forveksle aktivitet og beskæftigelse med hinanden, har socialdemokratiet på bedste planøkonomiske vis befalet armsving og dybe knæbøjninger til enhver.

Når vi rokker med hovedet og danser Thaidans, er der fuld beskæftigelse i Danmark! Så enkel er den socialdemokratiske tankegang. Desværre koster den socialdemokratiske underholdning mange penge. Penge, der skal hentes hos de virksomheder, der skaber beskæftigelse og ikke blot aktivitet. Men også penge fra de ansatte i virksomhederne.

Øget beskatning og øget offentlig aktivitet er den socialdemokratiske plans “bidrag” til fuld beskæftigelse!

Planen

…tager udgangspunkt i den vrangforestilling, at “der kun er én måde at gribe chancen på”! Dermed er der fra den socialdemokratiske minaret udgået befaling om at forkaste ethvert alternativ til øget beskatning og øget offentlig aktivitet. Der er ikke tale om en “ensrettet” beslutningsproces, men alene om et “nødvendigt” valg af “den eneste mulighed”: A-koncernens befaling“! Amen!

Indhold

Efter mange års bevidst ødelæggelse af det danske samfund og dets eksistensgrundlag, mener hovedskurken i og hovedinspiratoren til denne ødelæggelse, at tiden nu er inde til yderligere indsats under følgende “overskrifter”:

Mål

  • Fra sommeren ´90: 8.000 ekstra praktikpladser.
  • 12.000 nye ordinære studiepladser ved de videregående uddannelser inden 1994.
  • Alle unge skal have uddannelses- eller arbejdsgaranti indtil 25-års-alderen.
  • Ordningen skal være gennemført senest ved udgangen af 1993.
  • 200.000 flere pr. år, end i dag, skal i midten af 90´erne på efteruddannelse.
  • Inden udgangen af 1995 skal der derfor etableres yderligere 50.000 årselevpladser indenfor efteruddannelsesområdet. Uddannelses-emnerne skal spænde fra almindelig opdragelse til fagligt stof.
  • Den enkelte lønmodtager skal have adgang til uddannelses-dagpenge fra A-kasse.
  • Kommunerne skal have mulighed for at deltage i selskabsdannelser med bl.a. skatteyderbetalt “ansvarlig kapital”.

Pris

Offentlige merudgifter pr. år skønsvist opgjort til ca. 5.000.000.000 kr. i 1995.

Hensigten

… er i virkeligheden indførelse af “borgerløn” til mindst alle mellem 16 og 25 år!

Resultatet vil blive en “fin” tilværelse som ung – i hvert fald til det 25. år! – Derefter vil man “hakke” i det resten af livet!

Z-syn

Det er naturligvis et positivt træk, at socialdemokratiet ønsker fuld beskæftigelse i 90´erne.

Det burde have været forberedt allerede i 60´erne… men en årlig merbelastning af erhvervslivet og dets ansatte på mindst 5.000.000.000 kr., kan ikke give ønsket om fuld beskæftigelse reelt indhold, med mindre uddannelsers art, omgang, form og indhold modsvarer erhvervslivets faktiske behov!

Derfor skal uddannelsers og ansættelsers omfang bestemmes af erhvervslivets vilkår / behov.

Derfor skal erhvervslivets vilkår forbedres med den ønskede og for landets befolkning nødvendige ekspansion som følge.

Derfor skal den offentlige sektor nedskæres og de frigjorte ressourcer komme befolkningen og dermed erhvervslivet til gode.

Derfor skal efteruddannelsers omfang og indhold bestemmes ud fra behov for omskoling fra offentlig til privat ansættelse – og fra bureaukratisk til frigjort brug af vore dages højteknologi og dennes muligheder.

Derfor skal de videregående uddannelsers omfang og indhold “trimmes” gennem omlægninger og anden tilpasning – i stedet for at vokse vildt og målløst på socialistisk vis.

Derfor skal videnskabeligt forskningsarbejde i langt højere grad udføres som kontraktforskning.

Målet må være, at de enkelte erhvervsbrancher selv tilrettelægger, planlægger og financierer den nødvendige uddannelse uden indblanding fra den fordyrende offentlige sektor!

Kun derved opnås mulighed for varige bidrag til fuld beskæftigelse. Gennem en afbalanceret, erhvervsbestemt uddannelsesaktivitet!

Socialdemokratiets plan “Alle igang” bør rettelig hedde “Gang i alle”. Den plan kan ikke bidrage til varig fuld beskæftigelse, men kun til varig gældsætning gennem en øget offentlig styret arm- og bensvingende nikkedukkebefolkning.

Det er der ikke brug for.

Derfor må socialdemokratiets seneste mirakelplan omgående afsløres og afvises.

J. Herkild

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 18. årgang / oktober 1990

Om SAS og Kjeld Olesen

13. marts 2012 11 kommentarer

Om SAS og Kjeld Olesen

Leif Glensgård, der slider og slæber i de bagerste kulisser i Fremskridtspartiets folketingsgruppe har vundet en stor personlig politisk sejr. Igennem flere år har han hamret løs på de forskellige trafikministre for at få dem til at holde op med særfavoriseringen af SAS.

Sidste sommer – under et besøg i England – fik han kontakt med direktøren for et stort engelsk charterselskab. Kontakten bevirkede, at der kom et tilbud til Danmark om en billigrute fra Billund til England. SAS spærrede vejen sammen med Socialdemokratiet, og forbrugerne må stadigvæk betale 4 gange så meget for turen, fordi SAS ene og alene har rettighederne.

Tjæreborgpræsten (Ejlif Krogager, red.) kom omsider ud af sin hule, da Sterling Airways ikke fik retten til at forhandle toldfrie varer fra kiosken i Kastrup – til trods for, at det var langt det bedste tilbud. SAS var 60 millioner kroner under. Hr. Krogager fik så lejlighed til at fordømme dette i TV. Inden dette havde Leif Glensgård dog arbejdet i kulisserne og fået støbt de kugler, der skulle blive særdeles virkningsfulde. Igennem udvalget for offentlige arbejder bombarderede han trafikminister Kjeld Olesen (A) med spørgsmål. På den årlige nordiske session i Oslo tvang han ministeren på talerstolen, uden dog at få svar på sine relevante spørgsmål. Men han gav ikke op. Straks ved hjemkomsten fra festhalløjet i Oslo indkaldte han repræsentanter fra de øvrige ikke-socialistiske partier for at se, om der ikke kunne blive et fælles fodslag i denne korrupte sag. Hvad ingen i gruppen troede muligt lykkedes. Glensgård fik skabt et flertal, der enigt sagde til Kjeld Olesen, at han skulle trække det andet licitationstilbud tilbage og lade det stå ved magt, hvilket vil betyde, at SAS er ude af billedet i kampen om handelsrettighederne fra den takstfrie shop i Karup Lufthavn.

Når dette læses, ved man om Kjeld Olesen trækker sig tilbage fra den post, som han har bestridt så uendeligt dårligt. Trækker han sig ikke, er det fordi hans taburetkløe og ambitioner er så stærke, at han tilsidesætter værdigheden for, hvad en minister kan tillade sig.

Men under alle omstændigheder står der tilbage, at Glensgård fik retfærdigheden bragt i første række.

Det er godt at være fremskridtsmand.

Z-mand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 6. årgang / 6. marts 1978

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri

21. august 2011 9 kommentarer

Socialdemokratiets ødelæggelse af det danske fiskeri 

De nuværende socialdemokratiske ledere har aldrig bekymret sig særligt om dansk fiskeri.

Værst var det, da K. B. Andersen i Haag oktober/november 1976 sagde ja og amen til alle englændernes og irernes ønsker. Angola og Rhodesia-manifestationer ligger vor udenrigsminister meget mere på sinde end sperling og tobis.

Men godt har det heller ikke været med det ene tilbagetog efter det andet fra først Poul Dalsager (A) og senere Svend Jakobsen (A).

Næsten i hver eneste af de over 150 uger, der er forløbet siden Dalsagers første kapitulation den 8. juli 1975, har vi hørt ministrene fortælle os, at hvis Danmark nu bare gav denne eller hin indrømmelse, ville de andre EF-lande støtte os og så var der opnået en – for dansk fiskeri – acceptabel ordning.

Venstre og konservative har til stadighed bakket socialdemokratiet op. Fremskridtspartiets vedholdende protester har derfor ikke kunnet hindre de mange nederlag.

Hvornår vil ABCMQV-partierne dog forstå, at det eneste England respekterer, er fasthed og bestemthed og at det intet hjælper med den hidtidige eftergivenhed for at undgå mere vrøvl og vinde goodwill hos de seks oprindelige medlemslande. Sandheden er, at Italien, Luxembourg o.s.v. er sprøjtende ligeglade med Vesterhavsfiskeriet. De vil blot have fred for at skulle høre mere om det.

Engang skabte dansk fiskeri ved dygtighed og udholdenhed Vesterhavets altdominerende kutterflåde.

Snart har de gamle partier – skår for skår – dræbt fiskeriets muligheder.

Men Eva Gredals (A) bistandskontorer står parat. Og kunderne dér er ligesom meget bedre tilpassede til at indgå i den socialdemokratiske verdensopfattelse end uregerlige fribårne fiskere.

Anker Jørgensen begyndte at dressere dem, da han var fagforeningsmand. Som statsminister er han ved at fuldbringe værket.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 6. årgang / 3. juli 1978

Samfundets trækdyr

17. januar 2010 4 kommentarer

Samfundets trækdyr

Det er fuldstændig misvisende, når LO og Mogens Lykketoft (A) angriber de selvstændige for under ét at have forøget deres privatforbrug p.g.a. skattefri kursgevinster. De selvstændige er ikke en ensartet gruppe, men består af mange hundrede tusinde små selverhvervende og få store og de førstnævnte spekulerer ikke i aktier eller statspapirer, idet de har mere end nok at gøre med at skaffe penge til lønninger, skatter og afgifter til de offentligt ansatte.

For det meste ligger deres indkomster ikke højere end deres ansattes.

Derimod er det de højere lønnede funktionærer, der har haft kapital og glæde af at spekulere i kursgevinster på aktier og statspapirer, som f.eks. Mogens Lykketoft og topfunktionærerne hos LO, der har haft økonomiske muligheder for at opnå skattefri gevinster og derved øge deres privatforbrug, og ikke de små selvstændige, der er samfundets trækdyr.

Men selvfølgeligskal det hilses velkomment, at LO nu vil kulegrave problemet: De skattefri gevinster, idet en belysning af dette problem uvægerligt må føre til den konklusion, at det er endnu et bevis på, at vort skattesystem har spillet fallit. Uanset hvilke reformer der gennemføres, kan indkomstskattesystemet ikke retfærdiggøres. De befolkningsgrupper, der har de største indkomster, kommer altid til at betale de mindste skatter, mens de befolkningsgrupper, der har til dagen og vejen, må betale den højeste andel af deres indtægt i skat. Den bedste skattereform vil være at afvikle skat på arbejde.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10  / 12. årgang / 9. marts 1984

Skattefri statsstyring

20. marts 2009 12 kommentarer

Skattefri statsstyring

Socialdemokratiets ”fond til støtte for usunde virksomheder” får den skattefrihed, andre har brug for.

Socialdemokratipamperne ser ofte at de erhvervsvirksomheder, de kæledækker for, bliver dødssejlere og derfor ikke kan få bankkreditter.

I juni fik partiet imidlertid lusket igennem Folketinget en lov om ”statslig bistandsfond”, så disse firmaer kunne låne statspenge via en fond. Fremskridtspartiet stemte selvfølgelig imod.

Efter sommerferien havde regeringen (Socialdemokratiet, red.) så den frækhed at foreslå, at denne fond skulle være skattefri.

Herimod skrev Fremskridtspartiet i udvalgsbetænkningen:

“Ændringsforslaget vedrører den af socialdemokraterne i juni 1975 gennemtrumfede fond, der skal bidrage med skatteyderpenge (foreløbig 100 millioner kroner) til at forlænge dødskampen for urentable foretagender, som det er politisk bekvemt for Socialdemokratiet, at holde i live noget længere end efter det tidspunkt, hvor man burde se sandheden i øjnene.

Der er absolut ingen grund til at begunstige denne fond, som ganske givet i praksis vil komme til at skade meget mere, end den vil gavne, derved at fonden holder liv i et vilkårligt udsnit af virksomheder inden for branchen, dels, når de til syvende og sidst går fallit, forvolder større tab for kreditorerne, end tilfældet ville have været, hvis de havde fået lov til at dø en naturlig død. Der er såmænd ingen særlig grund til at forvente, at fonden nogensinde vil indtjene et skattepligtigt overskud, medmindre den ad skattefidusvejen lægger andre indtægter ind til modregning af det underskud, den er dømt til at give.

Det kan derfor ikke set ud fra nogen som helst synsvinkel forsvares, at fonden skattestilles anderledes end de banker og sparekasser, den måske i et vist omfang kan komme til at konkurrere med, ligesom der er al mulig grund til, at den misskabning, som fonden er, bliver underkastet alt det overadministrationsdjævelskab, som man bliver udsat for, når man bliver skattepligtig.”

Alle de andre ni partier stemte imidlertid for, at fonden skulle skattefrihedspriviligeres.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 4. årgang / 29. januar 1976

Protest mod ØD og arveafgiften

2. januar 2009 10 kommentarer

Protest mod ØD og arveafgiften


Jysk virksomhed med millioneksport giver op og flytter til udlandet.


Et stort firma – Rammefabrikken Jyden, Aabyhøj ved Århus, et familieejet foretagende med millioneksport til 70 lande, over 700 ansatte og med egne selskaber i Vesttyskland, Frankrig, Schweiz, Finland og Østrig – har givet op over for regeringens (Socialdemokratiet, red.) erhvervsfjendtlige politik. Firmaets adresse er fremover en alpeby i Schweiz.


Længe har man holdt ud i kampen mod ATP, kildeskat, moms, dagpenge-ordning, låneloft, kreditstramning og alle andre af gammelpartiernes hæmmende påfund. Nu tør man ikke mere. Flytningen skal også ses på baggrund af ØD-oplægget og de belastende arveafgifter.


Tvunget af regeringen

– Et familieforetagende som vort måtte tage den beslutning, udtaler direktør Leif Ranghøj til Århus-Posten. Vi har klaret ét generationsskifte, men ville ,- hvis vi var blevet i Danmark – ikke være i stand til at klare endnu et. I hvert fald ikke uden voldsomme økonomiske problemer. Det er beklageligt, at vi af regeringen er tvunget ud i den situation, vi er i nu.

Politikerne i Danmark har presset os…

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 1. årgang / august 1973 

%d bloggers like this: