Arkiv

Posts Tagged ‘Radioraådet’

Sådan misbruger DR mil. af licenskroner

6. september 2012 7 kommentarer

Sådan misbruger DR mil. af licenskroner

Tror De, at De får radio- og fjernsynsprogrammer for alle Deres dyre licenspenge? Det gør De ikke! 

En god del af de ca. 1,6 mil. kroner Danmarks Radio – med Folketingets finansudvalgs godkendelse – tvangsudskriver i licens, misbruges nemlig på det groveste. Til ting og sager og foranstaltninger, der intet som helst har med programproduktionen at gøre. Og her ser vi helt bort fra de hundrede af millioner, der ødsles bort til den omfattende administration i det overbureaukratiserede monopol.

Kantineunderskud på 7 mil. kr.

Hvor grelt det gennem årene har udviklet sig, afsløres ved gennemlæsning af Danmarks Radios nye udsendte regnskab for 1983.

Her kan det således konstateres, at det kostede licensbetalerne næsten 7 millioner kr., at DR-medarbejderne ikke tager madpakke med hjemmefra. Eller sagt på en anden måde: Driften af Danmarks Radios kantiner og spisestuer har i 1983 belastet licenskassen med 6.838 mil. kr. Det er godt nok en forbedring på omkring 1,2 mil. kr. i forhold til året før, men alligevel helt uanstændigt og i øvrigt i strid med statens cirkulære vedrørende drift og tilskud til det offentliges kantiner.

Personaleforeninger og rejselegater

Og fråseriet fortsættes på en lang række andre felter. Tilskud til personaleforeninger, andre organisationer og personaleblad har været på henholdsvis 492.000 kr., 116.000 kr. og 584.000 kr. eller tilsammen over 1 million kroner.

Til rejselegater er anvendt 331.000 kr., til understøttelse til ikke-pensions berettigede medarbejdere 1.005 mil. kr. mens indkøb af kunstværker blot har sneget sig op til runde 30.000 kr.

Hyggeweekender

To årlige lyttermøder, som består i hyggeweekender på luksushoteller rundt i landet med rigelig spisning og drikkelse for radiorådsrødder, DR-chefer og medarbejderrepræsentanter samt medlemmer af de aldeles overflødige amtslige programråd og som for skams skyld garneres med et par uforpligtende foredrag og lidt snik-snak-debat kostede de glade (?) licensbetalere 323.000 kr.

DR-årbogen, en overflødig prestige tryksag med flotte farver på fornemt papir indeholdende lidt statistik samt ligegyldige udgydelser af skiftende radiorådsformænd og stationære monopolchefer løb i 1983 op i 305.000 kr., og det var endda en besparelse på 40.000 kr. i forhold til budgettet, hvor der var afsat hele 345.000 kr. til værket, som sendes til en snæver kreds af DR`s venner og forretningsforbindelser, men afgjort hverken er til gavn eller glæde for de – kunderne – der betaler gildet.

Underskuddet på rundvisninger i Radiohuset og TV-byen blev holdt på 43.000 kr. mens DR`s repræsentation nåede at runde 1.370 mil. kr.

Danske film

Alle disse beløb kan måske, set i relation til Danmarks Radios samlede årsbudget på 1,6 milliarder, synes forholdsvis beskedne. Men sammenlagt udgør de trods alt i omegnen af 12 mil. kr., som anvendt med fornuft i produktionen, kunne have betalt mange lytter- og seervenlige programmer. Hvad med eksempelvis ældre, populære danske spillefilm i TV, som de lærde og verdensfjerne DR-magistre gennem de seneste år aldeles har forholdt seerne. “Producenternes prisforlangende er for højt, vi har ikke pengene” lyder undskyldningen.

Jo, pengene har man, man  anvender dem blot forkert.

DR-huse over hele landet

Af regnskabet fremgår det også, at de 19.274 timers radio og 2.694 timers fjernsyn, der blev udsendt i 1983, tilsammen har kostet 1.325.032 mia. kr. Heraf udgør personaleudgifterne alene lige ved 721 mil. kr., mens de såkaldte afdelings- og specialomkostninger, der bl.a. dækker over administration, løber op i 358 mil. kr.

Fremskridtspartiets repræsentant (tidligere repræsentanter) har naturligvis gennem alle årerne tordnet mod alt dette ødsleri, der har nødvendiggjort den ene grove forhøjelse af licensen efter den anden. Men forgæves. Socialdemokrater, radikale, Venstre, CD og konservative har på det nærmeste kappedes om, hvem der kunne få millionerne til at rulle hurtigst.

DR-driftledelsen har ikke holdt sig tilbage med forslag og tiltag, herunder ønsket om at se monopolet under eget tag i snart sagt hver en landsby Riget over, men kan i øvrigt ikke bebrejdes misbruget da budgettet, som radiorådsflertallet har afstukket, er overholdt.

Et frisk eksempel

Hvor stor lysten til at friholde licensbetalerne for øgede byrder er blandt de øvrige partier, blev tydeligt illustreret på forrige uges radiorådsmøde.

Et forslag fra Fremskridtspartiets Torben Zinglersen om, at overføre 30 mil. kr. fra et regnskabsmæssigt overskud i 1983 til budgettet for 1985, for på den måde at imødegå en allerede bebudet licensstigning på et tilsvarende beløb, fik kun Zinglersens egen stemme.

Så nu bliver millionerne i stedet puttet i Radiospredningsfonden.

– Jeg mener afgjort pengene havde ligget både bedre og mere sikkert i licensbetalernes egne lommer, men det synes radiorådsflertallet inkl. V. A. Jakobsen altså ikke, siger Torben Zinglersen.

g-mand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 12. årgang / 18. maj 1984 

Røde hunde

15. august 2012 14 kommentarer

Røde hunde 

Jamen, det er jo sådant noget, der optager de unge. Det er den slags de beskæftiger sig med, interesserer sig for og taler om.

Sådan omtrent lyder det fra cheferne i Danmarks Radios Børne- og Ungdomsafdeling og Kultur- og Samfundsafdelingen, Mogens Vemmer og Jørgen Vedel-Petersen, og fra andre af statsmonopolets magthavere, når det veldokumenteret påpeges, at de i deres ivrige socialiserings-håndlangervirksomhed – og i strid med radioloven! – overdoserer med alt deres freds-, BZ-, antiatom-, antiraket-, antiamerikansk- og såmænd også antidansk – præk. Eller fylder æteren med reklamegas for snart den ene, snart den anden venstrefløjsdomineret “græsrodsbevægelse“.

Men det er ikke den slags undergravningsvirksomhed, der optager nutidens unge. De har sundere interesser. I hvert fald langt de fleste af dem.

Vi andre har vist det hele tiden, og nu har æterforurenerne fået syn for sagn.

En ny opinionsundersøgelse foretaget af Gallup og offentliggjort i Berlingske Tidende fastslår nemlig, at kun fem procent af de unge, det vil sige i aldersgruppen 15 til 29 år, er medlem af en af disse såkaldte græsrodsbevægelser, og de kommer hovedsageligt alle fra venstrefløjspartierne VS, SF og Danmarks kommunistiske Parti.

Hertil kommer, at undersøgelsen fortæller, at kun fjorten procent af de unge på et tidspunkt overhovedet har overvejet at melde sig ind i en græsrodsbevægelse.

Sådanne tørre tal burde selvsagt få monopolets undergravningsledere til at stikke fløjten ind, eller i hvert fald få Radiorådet til at belære dem om, at linjen skal lægges om, så lovens ord om alsidighed efterleves. Men se om det sker.

Et tidligere Z-medlem af Radiorådet mente engang at kunne konstatere, at en række af DR`s medarbejdere var stærkt angrebet af børnesygdommen Røde Hunde. En vist meget præcis diagnose.

Ledelsen dalrer videre uden at lede, og Radiorådets flertal svigter sit ansvar, så kuren er endnu ikke indledt.

Og imens breder sygdommen sig.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 36 / 12. årgang / 19. oktober 1984

Danmarks Radio sjofler idrætten!

18. januar 2012 1 kommentar

Danmarks Radio sjofler idrætten!

Der er vel få andre arter af fjernsynsprogrammer, der kan samle så bred og vidtfavnende interesse og har så stor en underholdningsværdi som gode sportsudsendelser.

Skulle dokumentationen værre nødvendig skal blot henvises til radiobranchens slagsstatistik i forbindelse med store begivenheder som et verdensmesterskab i en af de populære idrætsgrene eller olympiske lege.

Og hvordan behandler Danmarks Radio så dette store og seervenlige programområde?

Dårligt!!!

Igennem mange år har driftsledelse og skiftende socialdemokratisk dominerede radioråd nærmest ført udsultningspolitik overfor sportsafdelingen og kun den omstændighed, at folkekære Gunnar Nu selv magtede det utroligste gjorde, at det alligevel kunne fungere.

Venstrefløjen

I det forhenværende radioråds regeringstid har det gennemgående træk ved økonomibehandlingerne været en evig ødsel med licensmidlerne. Gang på gang har der fra rådets venstrefløj, fra de radikale Helger, Larsen og Skov, over socialdemokraterne Ole Espersen og Dorthe Bennedsen til marxisten Jørgen Knudsen lydt et vedvarende og unuanceret krav om flere penge til børne- og ungdomsafdelingen, flere midler til legestuer og båndværksted. Sportsafdelingen er i samme periode kun – og nærmest nødtvungen – blevet tildelt smålunser til lapning af af gamle skader. Linjen har været klar: Vemmers B & U og Vedel Pedersens såkaldte kulturafdeling skulle have i rigeligt mål til deres fortsatte æterforurening og politisk-ideologiske misbrug af mediet. Sporten måtte skytte sig.

Stod det til den samme venstrefløj blev Danmarks Radios sportsafdeling helt nedlagt og seerne henvist til at lade sig spise af på området med, hvad en ”Fritidsredaktion” måtte finde det fornødent – og gavnligt – at bringe. Big Brother Espersen ved nok, hvad der er for – socialismen.

Kulturen

Symptomatisk er det også, at da radiorådet for kort tid siden skulle debattere kulturen i Danmarks Radio var idrætten helt udeladt. Gennem monopolets briller er det åbenbart umuligt, at få øje på dette lands største og betydeligste folkelige og kulturelle bevægelse: Idrætten.

Det kommer også klart til udtryk på den måde, hvorpå man behandler de omkring 1,5 millioner danskere, der er organiseret i de to store folkelige Idrætsforeninger: De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger. Et par tilfældige Tv-programmer om året, gerne placeret i den dårligste sendetid en søndag eftermiddag, så er den klaret og alibiet i orden.

Nej det er ej!

I Danmarks Radio kender man ikke en sund sjæl i et sundt legeme, for monopolet er pilråddent.

Der er opgaver nok at tage fat på for det nye radioråd – og denne gang, må der tackles igennem.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 6. årgang / 22. maj 1978

Radiorådet skyldig i grov forsømmelighed

18. januar 2009 15 kommentarer

Radiorådet skyldig i grov forsømmelighed

 

De gamle rådsmedlemmer svigter kontrollen med alsidighedsprincippet.

 

Der er vel snart ikke en avis i landet, der ikke i kommentarer og/eller på lederplads har varslet al landsens ulykker over Danmarks Radio og dets medarbejdere. Der er lovet censur, sort redaktion og forhold, som under – ja, hvad ved jeg.

Årsagen til alle disse fortrædeligheder skulle ligge i, at Radiorådet er blevet beriget/belemret, (det ikke ønskede bedes overstreget) med repræsentanter fra de to nye partier: Centrums-Demokraterne (D) (Erhard Jacobsen) og Fremskridtspartiet (undertegnede).

 

Nu er det jo nok for megen ære at tillægge os to ny rådsmedlemmer. Og så en gang slemt sludder.

 

Selvfølgelig skal der ikke indføres censur i dansk radio og fjernsyn. Heller ikke på politiske programmer. Men derfor kan der godt ske ændringer i forbindelse med monopoludfoldelserne i Rosenørnsallé og i Gyngemosen. Og der bør ske ændringer – snarest.

 

Alsidighedsprincip

Man må omgående i gang med bestræbelserne på at få efterlevet det alsidighedsprincip som loven påbyder. Et første skridt på vejen kan være at drage omsorg for, at medarbejderrekrutteringen gøres ideologisk mindre ensidig.

 

Hvorfor have et Radioråd, hvis ikke det skulle være for at føre kontrol med, have påtaleret og udvise handlekraft i forbindelse med institutionens drift og de ansattes virke. Men her har det godt nok knebet en hel del for de hidtidige rådsmedlemmer.

 

Et eksempel kan hentes i den netop afsluttet Erik Thygesen-sag. Her har det knebet ikke så lidt med handlekraften og i alt for lang tid blevet ved pæne tilrettevisninger og afdelingschefens løftede pegefinger.

 

I øvrigt helt uden virkning. Selvfølgelig. Overfor folk med politisk observans som Erik Thygesens, skal der skarpere lud til.

Men så melder spørgsmålet sig: Hvor har Radiorådet været henne i denne sag? Borte, borte?

 

Hovedet i busken

Ja, qua klager fra firmaer, organisationer og enkelte personer, som den på prøve ansatte programmedarbejder havde angrebet på udokumenteret grundlag og uden på mindste måde at have forsøgt at efterleve publiceringsregler eller fairness-princip, blev Radiorådet tvunget til at beskæftige sig med sagen. Ved at skrive undskyldende og beklagende breve til de krænkede. Men ellers ses rådet intet at have foretaget sig. Åbenbart har parolen været: Færre ord og tomme fraser til de udhængte – og så hovedet i busken, afventende hvem hr. Thygesens næste terroroverfald og grove krænkelser af publiceringsregler ville gå ud over. Herre Gud, nu har vi jo formuleringen til et beklagende brev – så er det ren rutine, at ekspedere den slags.

 

Ja, kære med-rådsmedlemmer. Og det burde være en ren rutine at ekspedere den slags ansatte – medarbejdere ville være en forkert betegnelse.

 

Først da man fik et 73-sider omfattende “anklageskrift” fra chefen for Kultur- og aktualiseringsafdelingen og en kraftig opfordring fra Danmarks Radios driftsledelse (generaldirektoratembedet) turde Radiorådet skride til handling.

 

Det burde være sket for længe, længe siden. Og uden unødvendige opfordringer fra hverken driftsledelse eller personer udenfor huset. Her har de “gamle” rådsmedlemmer svigtet deres åbenbare pligt. Det vil ikke ske i fremtiden. Det er vi nok et par nytiltrådte medlemmer, der vil sørge for.

 

Det vil (næsten) altid være med (større eller mindre) ubehag man griber til afskedigelser. Men ansvaret som folkevalgt kontrolorgan over for kæmpemonopolet i Danmarks Radio må betyde forpligtigelse til også at måtte tage ubehagelige afgørelser på sig. Og det påbyder loven i øvrigt.

 

Silkesnoren

I tilfældet Thygesen foreligger så mange grove – og bevidste – overtrædelser af let fattelige regler og bestemmelser og så mange undladelser af, at tage tjenstlige tilrettevisninger alvorligt, at man såmænd godt kunne få det indtryk, at Erik Thygesen ligefrem selv har ønsket at fremprovokere en situation som den nu foreliggende. Omstændighederne har i al fald for mig – selv journalist – bevirket, at ubehagelighederne ved at skulle medvirke til at give en kollega, som jeg i øvrigt i en anden sammenhæng har haft et udmærket samarbejde med silkesnoren har været til at bære.

Ved ikke for længst, at have grebet definitivt ind i denne sag, har Radiorådet i virkeligheden gjort sig skyldig i grov forsømmelighed over for de lovbrud, der er givet det, Hr. Thygesen har måtte forlade arenaen. Det er et spørgsmål om ikke Radiorådet burde gøre det samme.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang  / 19. februar 1974

Forfejlet disposition i Danmarks Radio

3. januar 2009 5 kommentarer

Forfejlet disposition i Danmarks Radio


På Fremskridtspartiets vegne har Mogens Glistrup, overfor Programudvalget i stats-monopolet Danmarks Radio, gjort indsigelse mod den behandling partiet var ude for i forbindelse med “dækningen” af det norske valg.


I klagebrevet hedder det bl.a.” …Det norske valg var som bekendt det første, hvor repræsentanter fra den danskinspirerede progressive bevægelse deltog.


Hvis Radioen ville have een dansk politiker til at kommentere det norske valg, turde det nok på denne baggrund siges at have været rimeligt, at have valgt som den pågældende en repræsentant fra Fremskridtspartiet.


Nu bestemmer Radioens programredaktion sig til at have fem danske politikere til løbende, at kommentere valget. Det synes oplagt, at have været en helt forfejlet journalistisk disposition ikke at medtage blandt disse fem en repræsentant for det parti, der nu igennem et halvt års tid har været Danmarks næststørste, Fremskridtspartiet.


Den diskussion, som politikerne fra disse fem partier førte – det var påfaldende nok præcist de samme fem politiske partier, som sidder i Radiorådet – var fra først til sidst i meget vid udstrækning en ensidig nedrakning af det danske Fremskridtsparti. Enhver med den ringeste sans for objektivitet og alsidighed i radioformidlingen vil nok sige til sig selv, at det er en aldeles urimelig måde at drive programpolitik på, således at koncentrere en udsendelse, den foreliggende, om et vedvarende injuriebombardement mod et parti, der ikke har fået lejlighed til at tage til genmæle.… Ved nærværende tillader jeg mig, på Fremskridtspartis vegne, på ny at opfordre Programudvalget til at sørge for, at kursen lægges om. Det vil dog være sørgeligt, om vort folkestyre skulle stagnere på grund af manglende radio- og TV-mæssig ilttilførsel til de nye partier, som er under udvikling.


Konkret tillader jeg mig at stille følgende forslag:


“Der er nu hengået over halvdelen af indeværende folketingsvalgperiode. I denne halvdel har Radio og TV næsten hver dag dækket synspunkter fra de fem gamle partier, hvis meninger i forvejen er befolkningen særdeles bekendt. Det vil nok være rigtigt i den resterende del af valgperioden simpelthen at vende linjen helt om, således, at de fem i folketinget ikke repræsenterede partier får en tilsvarende sendetid, som de fem gammelpartier har haft i de forløbne to år og vice versa”.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973

Statslig konkurrence lukker firma

24. december 2008 7 kommentarer

Statslig konkurrence lukker firma


Danmarks Radio tvinger private firmaer til at lukke.


5 af de 7 julekalenderproducenter – der var tilbage i det private erhvervsliv – er for nylig bukket under for konkurrencen fra Danmarks Radio, der med kulturministerens (Niels Matthiasen, A, red.) og radiorådets velsignelse og i samarbejde med banker og sparekasser, har sat sig på idéen med børnenes julekalender. Over for dette bombastiske monopol i monopolet og hele Statsradiofoniens store reklameapparat har privat erhvervsliv ikke mange chancer.


Ombudsmanden er blevet opfordret til at se på problemet, og det er naturligvis så udmærket, men de ansatte der blev arbejdsløse og de firmaer, der måtte lukke må i den kommende søde juletid lukke op for radio og TVs julekalenderudsendelser med en vis bitterhed. Deres bidrag til Danmarks Radios jule-U-landshjælp er højst ufrivillig.

Havkatten

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 3. årgang / 19. november 1975

Ben til gode partifæller

14. december 2008 3 kommentarer

Ben til gode partifæller

 

Den socialdemokratiske folketingsgruppes bestyrelse har igen været gavmild. På skatteborgernes bekostning.

 

Der er uddelt gode, fede ben som supplement til de netop opsatte folketingsgager.

 

Det drejer sig om besættelsen af poster i Det kongelige Teaters tilsynsråd (8.000 kr. årligt), Radiorådet (11.000 kr. årligt, som forøges med yderligere 11.000 kr., hvis valget også fører til plads i Programudvalget) samt om en plads i Nationalbankens repræsentantskab til 6.000 kr. årligt.

 

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 1. årgang / 2. november 1973

%d bloggers like this: