Arkiv

Posts Tagged ‘rødkløverregeringen’

Socialdemokratiet bange for at VKZ får flertal

30. september 2012 18 kommentarer

Socialdemokratiet bange for at VKZ får flertal 

Når hovedparten af landets erhvervsledere og andre med tilknytning til den private sektor holder ferie, er der grund til, at den bliver brugt til grundigt at overveje, hvorledes udviklingen skal være efter efterårets folketingsvalg. Som alt står i øjeblikket, vil Socialdemokratiet kun kunne fortsætte, hvis de danner regering med støtte fra SF. Er det ønskeligt for dansk erhvervsliv? Eller vil man hellere prøve den mulighed, som meningsmålingerne har vist i mere end et år – et VKZ-flertal?

At VKZ ikke længere blot er teoretiske drømme, vidner Socialdemokratiets adfærd om. De er bange, meget bange, for at miste regeringsmagten. De ved, at hvis Nyrup må forlade statsministerposten og blive formand for et mindre folketingsudvalg, da vil Socialdemokratiet ikke komme i regering mere i dette årtusind.

Derfor er de bange, og derfor har de allerede givet smagsprøver på, hvorledes de vil søge at skabe et ekstremt skræmmebillede af, hvad et VKZ-flertal vil betyde. Det er der ingen grund til at blive skræmt over.

Fakta er, at den væsentligste opgave for et VKZ-flertal bliver at flytte centrum for den økonomiske udvikling i samfundet tilbage til den private sektor. Mens den nuværende regering (A, B, CD og KrF, red.) har brugt alle midler for at flytte vækstcentrum ind i staten, så skal et VKZ-flertal bruge ændrede skattelove, erhvervslove, arbejdsmarkedslove, finanslove m.v. til at flytte væksten over, hvor den er samfundsgavnlig, nemlig i den private sektor.

Den nuværende regering har mødt ethvert problem i samfundet med nye love, flere regler, flere embedsmænd og mere planøkonomi. Den nuværende regering tror på, at det er politikere og kommissærer, som skal styre udviklingen. Konsekvensen er blevet stigende skatter, afgifter og gebyrer for erhvervslivet til skade for erhvervsfriheden, konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Det er på trods af, at den nuværende regering lovede, at den ikke ville forringe konkurrenceevnen. Hvordan tror man så, det vil blive, hvis CD og KrF bliver skiftet ud med SF?

Mange (alt for mange) ledere i erhvervslivet har valgt den typiske danske “lad-os-nu-se” holdning over for regeringens politik. De meget betydelige flytninger af ideologiske hegnspæle, som regeringen har gennemført – specielt inden for erhvervsområdet, har ikke alle vist deres sande ansigt endnu. Kommuners adgang til privat erhvervsdrift, ødelæggelse af udligningscirkulæret, statslige fonde til erhvervsinvesteringer m.v. er initiativer, som først om nogle år vil vise, hvor planøkonomiske og socialistiske de er. I mellemtiden rinder sandet ud af den private sektors timeglas. Erhvervsledere må derfor tænke lidt længere end til næste termin. De må bruge sommerferien til grundigt at tænke over hvilket politisk klima, de ønsker i Danmark.

Vil man have den planøkonomiske “tredje vej” med den snigende socialdemokratisme, der efter værste salamimetode skærer sig ind på erhvervslivets frihed? Eller vil man have et politisk flertal, hvis hovedmålsætning er at skabe fornyet vækst i den private sektor? VKZ vil møde problemer i samfundet ved at fjerne love, afbureaukratisere og deregulere til fordel for friheden og mangfoldigheden.

Den nuværende regering har gennemført hovedparten af sine initiativer for lånte midler. Væksten i den offentlige sektor har vi slet ikke haft råd til. Alene statens gæld vil i år runde 700 milliarder kroner. Hvor tror man, disse penge skal komme fra? Er det ved at ansætte flere embedsmænd i ToldSkat? Ved at lave nogle kulturprojekter? Ved at systemeksportere vores børnehaver til Østeuropa? Nej, midlerne kan kun komme fra den private sektor. Det bliver den private sektor, som gennem de næste mange år skal afdrage den store gæld. Skal det gøres muligt, må erhvervslivet have vækstfrihed og forbedret konkurrenceevne. Det hjælper jo ikke, at der bliver færre om at løfte byrden!

Ledere og beskæftigede i alle private erhverv fra fiskere, landmænd, industri, transport og håndværk, for slet ikke at tale om handel og service, må derfor bruge sommerferien til – meget grundigt – at overveje, hvad de vil satse på til efteråret. Det er en vigtig beslutning, måske den vigtigste. Det er langsigtede investeringer, der foretages, når Folketinget sammensættes ved efterårets valg.

Kim Behnke 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

Kategorier:Økonomi, Den offentlige sektor, Erhvervspolitik, Folkestyre/demokrati, Skat og afgifter, Socialdemokratiet Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ældrepolitik

15. september 2012 4 kommentarer

Ældrepolitik 

Fremskridtspartiet kræver flere rigtige plejehjem til afløsning for ældreboliger og andre kollektive boligformer for ældre.

Fremskridtspartiet forlanger tryghed og forbedret omsorg for de svageste ældregrupper, herunder de senildemente. Disse grupper har langt mere brug for tryghed end for forkromede boliger.

Fremskridtspartiet kræver derfor, at regeringen (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) omgående tager initiativ til, at kommunerne igen kan etablere rigtige plejehjem med fast normeret personale efter bistandslovens regler. Fremskridtspartiet vil ikke længere acceptere, at den svageste gruppe i vort samfund skal nøjes med fjernbetjent hjemmehjælp i stedet for kærlig og omsorgsfuld pleje.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Forslag om annuitetslån hilses velkomment – men det er bare ikke nok

8. august 2012 Skriv en kommentar

Forslag om annuitetslån hilses velkomment – men det er bare ikke nok 

Regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) forslag om at genindføre annuitetslån som boligfinansiering og lempe stempelafgiften hilses velkommen af Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

Fremskridtspartiet stemte imod de tvungne mikslån, da de blev indført og har siden benyttet alle boligdebatter i Folketinget til at argumentere for genindførelse af annuitetslån. Derfor hilser partiet regeringens nye forslag meget velkomment.

Situationen på det danske boligmarked er imidlertid så alvorlig, at ændrede lånetilbud ikke er nok. Realkreditinstitutionernes forfejlede lånepolitik må ændres markant og regeringens vægelsind og manglende fasthed i skattereformdebatten må afløses af stabilitet og vished. Og regeringen må klart og uden omsvøb erklære rentefradragsretten som hellig og klippefast, siger Kim Behnke.

Først når hele boligmarkedet får genetableret tilliden til fremtiden, vil hushandlerne igen finde sit normale leje.

Fremskridtspartiet opfordrer regeringen til at følge de fornuftige forslag om annuitetslån og lempelse af stempelafgiften op af yderligere forslag til normalisering af boligmarkedet, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 21. årgang / april 1993

Lykketoft ødelægger muligheden for yderligere rentefald

11. juni 2012 7 kommentarer

Lykketoft ødelægger muligheden for yderligere rentefald

Det er topmålet af dumhed, når landets finansminister, Mogens Lykketoft (A), udtaler, at renten ikke kommer under 7 pct. – siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke.

Regeringen (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) har lovet titusinder af boligejere, at deres økonomi kommer i bedring ved låneomlægning. Mange er i øjeblikket fanget i en blindgyde, eftersom renten er begyndt at stige igen.

Hovedansvaret for den utilfredsstillende udvikling for realkreditobligationerne kan placeres hos Mogens Lykketoft.

Først ødelagde regeringen markedet for realkreditobligationer ved at udstede 7 pct. statsobligationer på et aldeles destruktivt tidspunkt. Investorerne vil selvfølgelig hellere købe statsobligationer med 5,1 million kautionister end realkreditobligationer, hvorfor boligomlægningen gik i stå.

Nu fuldender Mogens Lykketoft sit angreb mod omlægningsbølgen ved at erklære, at renten ikke kommer længere ned end 7 pct. Denne selvopfyldende profeti vil komme til at koste dyrt for de tusinder af boligejere, der har hentet lånetilbud, men fortsat afventer gunstige obligationskurser.

Lykketofts handlinger viser regeringens totale mangel på forståelse for rente- og kursdannelser på et frit marked, slutter udtalelsen fra Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 22. årgang / august 1994

Initiativer fra Fremskridtspartiet

16. maj 2012 3 kommentarer

Initiativer fra Fremskridtspartiet    

Nedenstående er en oversigt over de lov- og beslutningsforslag samt forespørgsler, som Fremskridtspartiets folketingsgruppe har taget initiativ til siden april i år.

Ved henvendelse til partiets sekretariat kan man få tilsendt et eller flere eksemplarer af hver enkelt sag.

Fremsatte lovforslag:

L 213Forslag til lov om ændring af realkreditlov.

L 243Forslag til lov om ændring af lov om stempelafgift (Fritagelse for stempelafgift ved ejendomshandel).

L 245Forslag til lov om ændring af lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.

L 250Forslag til lov om ændring af lov om svangerskabsafbrydelse. (Nedsættelse af aldersgrænsen).

L 252Forslag til lov om ændring af lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom.

L 253Forslag til lov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om Danmarks udlændingepolitik.

L 258Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Overførsel af landzonemyndigheden til kommunalbestyrelsen).

 L 259Forslag til lov om ophævelse af  Statens Kunstfond.

L 260Forslag til lov om ophævelse af lov om filmcensur.

L 261Forslag til lov om ændring af lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven). (Afvikling af lejeværdi og opregulering af standardfradrag).

L 267Forslag til lov om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer. (Forbud mod revision af ejervirksomhedens regnskaber).

L 268Forslag til lov om ændring af lov om social bistand. (ændring af regler om plejehjem og beskyttede boliger).

L 277Forslag til lov om HIV-opsporings- og forebyggelsesråd og et HIV-positiv Forum.

Fremsatte beslutningsforslag:

B 55Forslag til folketingsbeslutning om ændret administration af visumregler.

B 74Forslag til folketingsbeslutning om direkte demokrati (vejledende, landsdækkende folkeafstemninger ved vælgerinitiativ).

B 78Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af klagenævn for det almennyttige boligområde.

B 81Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af det skattemæssige standardfradrag ved udlejning af sommer- og fritidshuse.

B 85Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af de danske kyster.

B 87Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 144 om disponeringer i forbindelse med regeringsdannelsen tilbage fra Finansudvalget.

B 88Forslag til folketingsbeslutning om regnskabslov for kommunerne.

B 90Forslag til folketingsbeslutning om Bornholm som vækstzone.

B 92Forslag til folketingsbeslutning om direkte demokrati (indførelse af regionale vejledende folkeafstemninger ved vælgerinitiativ).

B 93Forslag til folketingsbeslutning om afværgelse af tvangsauktioner.

Forespørgsler:

F23Forespørgsel til boligministeren (Flemming Kofod-Svendsen, KrF, red.), skatteministeren (Ole Stavad, A, red.) og ministeren for erhvervspolitisk samordning (Mimi Jakobsen, CD, red.) om, hvilke initiativer regeringen (A, B, CD og KrF, red.) vil tage på ejerboligområdet.

F 24Forespørgsel til statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) og industriministeren (Jan Trøjborg, A, red.) om forløbet og omfanget af krisen i den finansielle sektor.

 F 26Forespørgsel til fiskeriministeren (Bjørn Westh, A, red.) om, hvilke initiativer ministeren agter at tage for, at der kan skabes ordnede forholdfiskeriområdet.

F 27Forespørgsel til undervisningsministeren (Ole Vig Jensen, B, red.) om, hvad regeringen kan oplyse om sine planer for ingeniøruddannelserne.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 21. årgang / juni-juli 1993

Udlændingepolitik

6. maj 2012 3 kommentarer

Udlændingepolitik 

Fremskridtspartiet kræver, at der gennemføres betydelige opstramninger i den danske udlændingepolitik – ikke mindst når det drejer sig om familiesammenføringer.

Det skal være op til de enkelte kommuner selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at modtage udlændinge eller ej. Dette foreslår Fremskridtspartiet kan ske ved lokale folkeafstemninger, hvor vælgerne ud fra lokale forudsætninger dermed bestemmer.

Den danske udlændingepolitik er kørt helt af sporet, og udgifterne er eksploderet. Konsekvensen af den nuværende udlændingepolitik er desuden, at den ligger som en tikkende bombe under hele vort sociale system.

Fremskridtspartiet kræver en skærpelse af kravene for at opnå dansk statsborgerskab. De skal bl.a. omfatte et solidt kendskab til det danske sprog og en ren straffeattest.

Udlændinge, der i Danmark begår lovovertrædelser, skal udvises straks efter udstået fængselsstraf.

Endelig kræver Fremskridtspartiet en væsentlig nedsættelse af behandlingstiden for asylansøgninger. Muligheden for at anke afgørelser skal desuden begrænses væsentligt.

Resolution vedtaget på Fremskridtspartiets landsmøde

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 21. årgang / oktober 1993

Landsformanden har ordet Januar 1994

10. marts 2012 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

Januar 1994

Kære partifæller!

Så er de nye amts- og byråd trukket i arbejdstøjet og fordelingen af formands- og udvalgsposter samt et utal af bestyrelses- og andre småposter er blevet fordelt. For såvel nye som genvalgte fremskridtsfolk bliver der tilstrækkeligt af arbejdsopgaver i de kommende år. Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke totalt opsluges af de mange problemer, der er forbundet med arbejdet i de kommunale udvalg og bestyrelser, men fastholder en overordnet fremskridtsindstilling til de mange opgaver og beslutninger. Ofte er der i det kommunalpolitiske arbejde behov for nytænkning og en anderledes prioritering af de forhåndsværende økonomiske midler.

Privatisering, rationalisering, udlicitering, prioritering og ikke mindst sund fornuft er gode ledeord for fremskridtsfolk i det kommunalpolitiske arbejde.

I de fleste amter og kommuner vil der i de kommende år blive stillet betydelige krav på mange områder. Det gælder bl.a. forholdene for vore ældre, afskaffelse af ventelisterne til sygehusene og man kan sikkert også forvente nye krav fra indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.) til kommunerne om oprettelse af endnu flere asylcentre og flygtningelandsbyer.

Landspolitik er det her i valgåret 1994 særdeles vigtigt at forstå, at valgkampen er begyndt! Samtlige partimedlemmer må sætte alle sejl til, så vi i et positivt og konstruktivt samarbejde får fremført markante, nærværende og klare fremskridtssynspunkter om tidens aktuelle og store problemer:

1. Flygtninge/indvandrerproblematikken.

2. En forbedret ældreforsorg.

3. Væk med sygehusventelisterne.

4. Skattereformfiaskoen.

5. Rigsretsskandalen.

6. Sidst – men ikke mindst – den katastrofale store arbejdsløshed og regeringens (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) tåbelige løsningsforslag.

Valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 1994 er også Fremskridtspartiet et vigtigt valg, der som optakt til folketingsvalget senest i december 1994 derfor gerne skulle vindes.

1994 bliver således for os alle et krævende arbejdsår. Lad os i et snævert samarbejde løse opgaverne.

Godt nytår!

Johannes Sørensen

Fremskridtspartiets landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 22. årgang / januar 1994

%d bloggers like this: