Arkiv

Posts Tagged ‘pinsepakken’

Nye skatter hele tiden

23. juni 2012 216 kommentarer

Nye skatter hele tiden

Regeringen (A og B, red.) har siden 1993 indført nye skatter og afgifter, som betyder, at vi i dag – efter bare 6 år – betaler 100.000 millioner kroner mere i skatter og afgifter. I samme periode er der indført 75 nye skatter og afgifter. Hvis de offentlige udgifter var blevet holdt i ro over de 6 år, så kunne vi i dag have klaret os med f.eks. 15 pct. moms, eller 5 pct. point lavere indkomstskat. Men det seneste år er det med Pinsepakken gået rigtigt hurtigt.

Alene vores boligejere vil komme til at betale 3.300 millioner kroner mere i skat i 1999. Når Pinsepakken er helt gennemført i år 2002 vil boligejerne betale 10.000 millioner kroner mere om året end før Pinsepakken.

En familie som bor i eget hus, har bil og en kapitalpension vil – når Pinsepakken er helt gennemført – komme til at betale 25.000 kr. mere om året i skatter og afgifter. For hele befolkningen er det 22.000 millioner kroner!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridtspartiets nyhedsbrev nr. 1 / 18. marts 1999  

Skatter og afgifter, der er indført eller forhøjet under Nyrup

29. maj 2012 17 kommentarer

Nyhedsbrev nr. 1

18. marts 1999

Nyhedsbrev over 73 skatter og afgifter, der er indført eller forhøjet under Nyrup

Nye skatter og afgifter:

Arbejdsmarkedsbidrag for arbejdsgivere (1993)

Goodwillbeskatningen genindført (1993)

Afviklingen af ulandslempelse (1993)

Indgreb mod anpartsprojekter m.m. (1993)

Spildevandsafgift (1993)

Bruttoskatten (1993)

Afgift på bæreposer (1993)

Vandafgift (1993)

CO2-afgifter (1995)

Afgifter på bilbatterier (1996)

Afgift på slam (1997)

Nye bilafgifter (1997)

Passagerafgift på indenrigsfly (1997)

Sygeskat (1997)

Obligatorisk aconto-selskabsskat (1997)

Afskaffelser af erhvervslivets bestikkelsesfradrag (1997)

Pinsepakken: Den midlertidige ATP-opsparing blev permanent

Pinsepakken: Ejendomsværdiskat

Pinsepakken: Aktieskat på pensionsopsparing

Pinsepakken: Regler om tynd kapitalisering

Pinsepakken: Regler om armslængdeprincippet

Stramninger af eksisterende skatter:

Skærpet beskatning af ejendomsavancer (1993)

Forhøjelse af CO2-afgifter på el og kul (1993)

Forhøjelse af diesel- og benzinafgifter (1993)

Forhøjelse af registreringsafgift på varebiler (1993)

Aftrapning af fradrag for varelagernedskrivning og investeringsfond (1993)

Forhøjelse af affaldsafgift (1993)

Reduktion af befordringsfradrag (1993)

Skærpet beskatning på biler og personalegoder (1993)

Udhuling af fradrag generelt (1993)

Skærpet beskatning på investeringsbeviser (1993)

Skærpet beskatning af aktieavancer (1993)

Diverse stramninger af bruttoskatten

Forøgede ATP-bidrag (1993, 1996 og 1997)

Fremrykning af bankernes afregning af pensionsskatter (1996)

Forhøjelse af diverse energi- og CO2-afgifter (1996)

Forhøjede tobaksafgifter (1996)

Forhøjede bilafgifter (vægtafgift og ansvarsforsikring) (1996)

Nye afgiftsforhøjelser på naturgas og bygas (1996 og 1997)

Nye forhøjelser af benzinafgifter (1997)

Forhøjelser af afgifter på øl og vin (1997)

Grøn afgiftspakke: Bl.a. forhøjet stempelafgift (1997)

Forhøjelse af afgift på affald (1997)

Forhøjelse af lønsumsafgift (1997)

Fremrykning af skat på feriepenge (1997)

Fremrykning af betaling af lønsumsafgift (1997)

Fremrykning af momsbetaling for landbrug og fiskeri (1997)

Fremrykning af kommunernes skattebetaling (1997)

Fremrykning af betaling af el-afgifter (1997)

Fremrykning af skattebetaling vedr. kursgevinster i realkreditinst. m.v. (1997)

Finanslov ´98: Forhøjede afgifter på pesticider og kvælstof

Finanslov ´98: Forhøjede afgifter på forbrugsgoder, bl.a. tobak, kaffe, is og chokolade

Forhøjelse af afgifter på emballage til fødevarer m.v.

Pinsepakken: Arbejdsmarkedsbidraget faldt ikke som tidligere forudset

Pinsepakken: Rentefradraget reduceres

Pinsepakken: Ligningsmæssigefradrag reduceres

Pinsepakken: Benzinafgiften forhøjes

Pinsepakken: Fradrag for indskud på kapitalpensioner reduceres

Pinsepakken: Hyppigere momsafregning for større virksomheder

Pinsepakken: Højere afgift på olie

Pinsepakken: Højere afgift på naturgas

Pinsepakken: Højere afgift på kul

Pinsepakken: Beregning af registreringsafgiften skærpes (mindsteavancereglen ændres)

Pinsepakken: 3 måneders kredittid på registreringsafgift afskaffes

Pinsepakken: Skatteloftet hæves til 59%

Pinsepakken: Skattepligtig værdi af firmabiler hæves fra 23 til 25%

Pinsepakken: Afgiften på varme fra affald hæves

Pinsepakken: Afgiften på El-varme hæves

Pinsepakken: Afgift på El til andet formål hæves

Pinsepakken: Bygningsafskrivningssatsen ændres til enhedssats

Fremskridtspartiet

Her kan De læse om 15 fremskridt for økonomien.

Nyrup piner med pinsepakken

21. november 2008 5 kommentarer

Nyrup piner med pinsepakken


Forhåbentlig er der mange af de vælgere, som i sidste øjeblik besluttede sig for at stemme på Socialdemokratiet ved folketingsvalget den 11. marts 1998, der i dag ville ønske de kunne gøre valget om.


Aldrig så snart havde Nyrup tvunget et “Ja” ud af befolkningen den 28. maj før en hel lavine af skattestigninger er blevet væltet ned over befolkningen. Regeringen (A og B, red.) har fremsat 600 sider kompliceret lovforslag, som folketingsmedlemmerne skulle gennemgå på under 24 timer og derefter behandle “seriøst”.


Fuldstændig i lighed med regeringens politik siden 1993, så vil pinsepakken betyde, at der pines endnu flere skattekroner ud af befolkningen. Under dække af navne som: “skatteomlægninger”, “bredere skattegrundlag”, “forbrugsbegrænsninger” ogmiljøfremme” har regeringen tænkt sig at opkræve mange ekstra milliarder kr. i skat i de kommende år.


Boligejerne får et ordentligt smæk, som særligt nye boligejere og unge familier vil lide under. Dertil kommer, at hele boligmarkedet går i stå. Byggeriets organisationer skønner, at mindst 10.000 håndværkere bliver arbejdsløse, når byggeriet går i stå. Det er selvfølgelig godt, at lejeværdien afskaffes, men den erstattes af en ny ejendomsskat, som vil koste boligejerne mellem 2 og 3 mia. kr. ekstra i skat om året.


Det er ganske skrækkeligt, at regeringen vil være disse forslag bekendt.


Den “midlertidige” 1 pct. skat til ATP gøres nu permanent, hvilket betyder, at vi fremover hvert år skal tvinges til at opspare 1 pct. af vores løn til ATP.


Den er også helt gal med omlægningen af selskabsskatten og de andre belastninger af erhvervslivet. Dansk erhvervsliv mister konkurrenceevne og det koster arbejdspladser.


Bilerne bliver dyrere, benzinen stiger, kørselsfradraget ødelægges og vores udgifter til forbrug af vand, varme og strøm stiger. Alle får pisken at mærke, ikke mindst pensionister med egen bolig. Der er grund til at rejse sig i protest.


Fremskridtspartiet stemmer selvfølgelig imod alle de omfattende skitsetegninger og de mange forhøjelser og afgifter.


Men det hjælper så lidt, hvis regeringen får flertal med andre partier. Budskabet til vælgerne må nu være: Husk pinsepakken næste gang der er valg og flyt så din stemme fra A til Z.


Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 26. årgang / juni-juli 1998

%d bloggers like this: