Arkiv

Posts Tagged ‘Miljø’

Med Z for et renere EF

26. oktober 2012 4 kommentarer

Med Z for et renere EF

Forureningen i Europa skal stoppes. EF har muligheden.

I 1977 blev forureningen fra elværkerne i EF målt. Der blev bl.a. udsendt 50 millioner ton svovldioxid, samt tilsvarende enorme mængder af kuldioxid og andre giftgasser, samt sod og aske i umålelige mængder.

Hvis anden industri også tages med, er det klart for enhver, at disse mængder luftforurenende stoffer ikke ustraffet udsendes. Nu begynder skaderne, at melde sig overalt i Europa. Skovene dør, plante og dyreliv bliver nedbrudt. Problemet er, at selvom man satte filtre på alle skorstenene, så kommer der blot forurening fra nabolandene.

Derfor er det ikke alene en fornem opgave for EF, at koordinere en omfattende bekæmpelse af luftforureningen, det kan også blive en livsvigtig opgave, hvis tilsviningen fortsætter uhæmmet de kommende år.

Også floderne

Tilsvarende kan EF også bidrage til at få renset de store floder som uden hensyn til grænsepassage flyder ned gennem Europa. Den europæiske forurening skal stoppes, EF har mulighederne.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan opgaven gribes an, bl.a. derfor er der også på dette område et stort behov for, at der bliver en stor og handlekraftig Fremskridtsrepræsentation i det nye parlament efter 14. juni.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 12. årgang / 18. maj 1984 

EPOXY-ode til Auken

16. juni 2012 3 kommentarer

EPOXY-ode til Auken 

Det er farligt at leve.

Så farligt, at vi alle under alle omstændigheder dør af det. Og mange livsforkortere er endda menneskeskabte: Biler, elektricitet, køkkenknive og tusindvis af andre foreteelser, som er nødvendige for, at vi kan leve det liv, vi har vænnet os til.

Det hører vor tid til, at tilværelsen er blevet spækket med hundredetusindevis af  uforståelige kemiske sammensætninger.

Rædslen for det ukendte medfører, at det er let at skabe ubegrundet frygt.

Det gælder også epoxyforbindelserne. Af dem er der i masser af år forekommet mere end 1.600 slags i den danske hverdag. For eksempel bruger tandlægen epoxy som fyld i vore tænder.

Nogle af epoxypræparaterne er så giftige, at det er fornuftigt at forbyde dem. Men mangfoldige frembyder ikke sådan en risiko. Overfor de ukyndige er det imidlertid let med skræmmekampagner på melodien, at ingen om nye produkter kan bevise, at de ikke under visse forudsætninger kan medvirke til at fremskynde den død, som vi alle før eller senere skal lide.

Når man således forurener debatten, afleder man opmærksomheden fra andre langt større farekilder (som for eksempel at ryge mere end 4 cigaretter om dagen eller at forurene Øresund, fordi det store Lynette rensningsanlæg ikke kan komme i funktion eller at lukke Rigshospitalet på grund af faglige møder eller på Lise Østergaard-facon, (A), at oppuste angrebslystne kræfter i den tredje verden).

Og der er jo altid samfundsgravere parate til, at deltage i hylekoret. For eksempel på diverse offentlige læreanstalter. Det er distanceblænderi, når man kalder sig ”Mutagengruppen på Danmarks farmaceutiske Højskole” eller henviser til de 197 læger, der averterede i Politiken. Faktum er, at ingen af disse har mere sagkundskab på området end en hvilken som helst forløben skoledreng eller andre, der ikke specielt har befattet sig med den rivende udvikling, som der har været på epoxyområdet og som af alle, der har studeret de dele nærmere, bedømmes sådan, at Svend Aukens epoxybekendtgørelse bestemt ikke er for lemfældig, når menneskelig sundhed skal beskyttes.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 7. årgang / 8. oktober 1979

Konkurrence

7. juni 2012 1 kommentar

Konkurrence 

Med de nye økonomiske byrder der nu lægges på dansk landbrug, må det frygtes, at udenlandske landbrugsprodukter vil trænge langt stærkere frem på det danske marked, siger formanden for Fremskridtspartiets folketingsgruppe Helge Dohrmann og fortsætter:

Allerede i dag breder først og fremmest tyske og hollandske fødevarer sig i de danske butikker.

Stigende dansk renteniveau, tvungne milliard investeringer i såkaldte miljøforanstaltninger, svigtende priser og mindre EF-kvoter samt en eventuel afgift på kunstgødning vil i løbet af en kort årrække bevirke, at Danmark bliver et land, der ikke engang kan producere sine egne fødevarer, slutter Helge Dohrmann, Fremskridtspartiet.

Helge Dohrmann

Pressemeddelelse 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 15. årgang / 13. marts 1987

Kemisk industri

3. juni 2012 Skriv en kommentar

Kemisk industri

For menneskets sundhedsmæssige og økonomiske velbefindende er det en velsignelse, at den kemiske videnskabs udvikling har gjort det praktisk muligt at massefremstille titusindvis af nye stoffer til fremme af livets nødvendighed.

Den alvorligste pris herfor er skade på omgivelserne omkring for eksempel Cheminova, Junckers Værk, Superfos o.s.v.

Når Danmark i Z-samfundet bliver et skattefrihedsparadissmørhul, vil vi forvise disse aktiviteter til udlandet. I ikke-forurenende brancher vil til den tid millionvis af højtlønnende, renlige virksomheder stå i kø for at etablere sig på vort lille område.

Men så længe vælgerne giver gammelpartikatastrofeskarerne adgang til at fortsætte deres mishandling af vort yndige land, må vi affinde os med også at tage forurenende arbejdspladser.

Bernhard Baunsgaard (B) / Margrethe Auken klanen (F) søger at forherlige sig selv ved at kræve Cheminovas ledelse m.fl. i fængsel. Denne populisme er ækel.

Det vigtigste samfundsmål er ikke, at enhver søndagslystfisker kan fange frisk fisk i ethvert vandhul.

Så længe Danmark er et fattigt land, skal vi være taknemmelige for gode valutanyttige virksomheder. Men selvfølgelig må statsmagten drage effektive grænser for deres naturødelæggelse. Omkostningerne herved må de selv bære, så de nedfælder sig i priserne på deres produkter.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 31 / 15. årgang  / 25.september 1987

Stikprøver om gylle intet værd

4. maj 2012 2 kommentarer

Stikprøver om gylle intet værd

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Aage Brusgaard, Fremskridtspartiet mener ikke at den stikprøvekontrol, der er foretaget hos landmænd i forbindelse med opbevaring af gylle er meget værd.

Aage Brusgaard:

– Stikprøvekontrollen mener at kunne bevise, at landmændene er langt bagefter i indsatsen mod gylleforurening, idet der ikke er etableret gyllekapacitet nok til at imødekomme vandmiljølovens krav, der træder i kraft ultimo 1992. Men stikprøven er ikke det papir værd den er skrevet på. For det første omfatter undersøgelsen kun et amt, og for det andet kunne man jo sagtens tænke sig, at mange af gårde, der ikke har etableret tankkapacitet nok er hos ældre landmænd, der overvejer at udsætte deres køer/dyr, og derfor slet ikke får behov for udvidelser.

Hele denne sag minder om endnu en hetz mod landbruget, der tværtimod burde have længere tid på at indrette sig på de skrappe krav ved helt at opgive vandmiljøplanen eller at give længere frist. I det aktuelle tilfælde skal det ikke gå som i sagen om stråforkortningsmidlerne, som Miljøstyrelsen nu har ophævet sit forbud mod salg af.

Det eneste man kan være helt sikker på i sager som disse er, at landmændenes i forvejen anstrengte økonomi bliver yderligere forringet som følge af urimelig hovsalovgivning, siger formanden for Folketingets Planlægnings- og Miljøudvalg, Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7  / 19. årgang / august 1991

Begrebsforurening

19. april 2012 3 kommentarer

 Begrebsforurening 

Uigennemsigtige fagudtryk er nødvendige for miljøaktivisterne. Nitrat og tungmetaller, pesticider, cyklamat, DDT og PVC, parathion, fungicider, kemoterapeutik, svovltrioxid, strontium 90, rem og krypton – for blot at nævne et par begreber – giver indtryk af en hemmelig viden. Lægmand er sat ud af spillet.

Metoden med fremmedord bør absolut ikke underkendes i den sociale kamp. De uigennemskuelige ord danner voldgrav til omverdenen. Menigmand gribes af usikkerhed og betvivler egen dømmekraft. Krigsherrerne påfører modstanderen en følelse af uvidenhed og utilstrækkelighed. Samtidig fastslås teoretisk uddannelse endnu engang som alibiet for adkomsten til at bestemme. Det er ikke kapital og ejendomsret, men viden og embedsret, der fæstner autoriteten. De mægtiges selvfølelse og bevidstheden om den moralske overlegenhed svulmer tilbage.

Brug af fremmedord er et led i tendensen til at skabe et videns- og meningsmonopol.

Den uuddannede ved jo ikke engang, hvad de biologiske fagudtryk betyder. Det er således en pædagogisk opgave for de indviede at undervise den menige flok i tingens rette sammenhæng. Miljøets snarlige sammenbrud må gøres begribelig for de ikke boglige. Alternativet er tvang.

Frygten er et middel til at underminere sansningen og knække viljen. Angsten lærer folk at holde sig til de mægtige. Usikkerhed er førerens stærkeste rekvisit til lederskab. Frygt og trusler om straf er og bliver embedsstatens kendetegn. Vogternes interesser bestemmer tingens fremtrædelsesform. At fratage menigmand retten til at bruge sit eget hoved udgør for miljøaktivisterne metoden over alle metoder. Den er nemlig grundfæstet i hele intellektualismens væsen.

Steen Steensen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 15. årgang / 22. maj 1987

Ren røg om få år

25. marts 2012 6 kommentarer

Ren røg om få år 

I mange år har man været opmærksom på det store problem, der ligger i dagens el-produktion. Uanset om man bruger olie eller kul, så udsender kraftværkerne enorme mængder svovldioxid og kvælstofilte. Begge dele er til skade for såvel miljø som mennesker.

I mange år har man forsøgt at løse problemet ved at bygge meget høje skorstene. Det eneste man opnår, er at det så er folk i vores nabolande, der får ”glæde” af giftstofferne, når de kommer ned igen i form af sur regn.

Hidtil 2 metoder

Der er hidtil benyttet to metoder på at rense røgen for de nævnte giftstoffer. Den ene er det gamle kendte ”vandpibe-princip”, hvor man leder røgen igennem et vandbad og derved vasker røgen for gift. Problemet er bare, at man derefter har store mængder giftigt vand som biprodukt. En anden metode er at tilsætte kalk. Kalken binder giftpartiklerne og renser derved røgen. Men igen er der det kedelige resultat, at man får enorme mængder forurenet kalk som resultat.

Helt ny metode

Det danske firma Haldor Topsøe har udviklet et udstyr, hvorved det er muligt at fjerne 95 % af svovldioxiden og 80-90 % af kvælstofilten. Processen kaldes SNOX og skal de kommende par år gennemtestes på Skærbækværket ved Kolding Fjord.

Den helt store fordel er, at man ikke får en helt masse forurenet kalk eller vand som spildprodukt. Tværtimod så får man ren svovlsyre som spildprodukt. Svovlsyren har en så høj kvalitet, at den kan sælges som råvare!

Forsøgsanlægget startes op i maj 1987. Til december vil det blive sat i ”kommerciel” drift. Efter en 2-årig forsøgsperiode vil alt røgen fra Skærbækværket blive sendt igennem SNOX-anlægget, og så endelig 3 år efter vil man, – såfremt anlægget virker efter hensigten – opstille tilsvarende anlæg på alle danske kraftværker. Lige som man håber at kunne eksportere anlæggene til udenlandske kraftværker.

Ren luft i fremtiden

Man må bestemt håbe, at det lykkedes at få den nævnte SNOX-proces til at virke således, at vi i fremtiden kan begrænse vores luftforurening. Kraftværkerne bidrager i øjeblikket med en kæmpe andel af den samlede mængde luftforurening.

I Danmark har vi jo ikke i tide været fornuftige nok til at overgå til den helt rene el-fremstilling i form af A-kraft.

ELSAM og Topsøe venter, at alle kraftværker har et SNOX-anlæg inden år 2000.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 15. årgang / 24. april 1987

%d bloggers like this: