Arkiv

Posts Tagged ‘kontrolbesøg’

Dyneløfterloven gavner Fremskridtspartiet

5. maj 2012 2 kommentarer

Dyneløfterloven gavner Fremskridtspartiet

Den såkaldte dyneløfterlov indebærer, at myndighederne kan aflægge kontrolbesøg hos enlige forsørgere, hvoraf nogle ikke er så enlige, som de burde være. Loven vil dog ikke medføre større besparelser i de offentlige udgifter, men blot resultere i, at visse enlige bærer sig lidt mere praktisk ad. F.eks. er det ikke en enlig forsørger forbudt at have en logerende i sit hjem, og hvis der på døren til soveværelset ved hjælp af en tegnestift er anbragt et visitkort med den logerendes navn, har dyneløfteren ingen juridisk adgang til værelset, hvor dynerne er anbragt. Den enlige forsørgers samlever vil sikkert også kunne finde en eller anden rar tante eller bekendt hos hvem, han er tilmeldt. Og hans pyjamas kan stuves af vejen om morgenen.

Loven medfører, som så mange andre love, at borgerne reagerer uforudset praktisk og snedigt således, at lovene ikke virker efter hensigten, men blot forøger administrationsbyrden.

Rent fremskridtsmæssigt vil de praktiske omgåelser af den pikante dyneløfterlov medføre, at endnu flere får øjnene op for, at landet trænger til en totalsanering af sine hushøje lovkomplekser.

Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 1. årgang / 2. november 1973

NEJ til Amsterdam-traktaten

2. august 2008 23 kommentarer

NEJ til Amsterdam-traktaten den 28. maj 1998


Fremskridtspartiet siger STOP for EU-svindel, bedrageri, korruption, tilskudsjunglen og urimelige lønninger!


Det nuværende EU-samarbejde byder på utallige eksempler på, at der foregår svindel og bedrageri i EU-systemet. Til trods for, at der hvert år kommer nye rapporter fra EU´s egne revisorer med dokumentationen for den omfattende svindel, så sker der ikke noget. Amsterdam-traktaten, som vi skal stemme om den 28. maj 1998, vil udvide EU-samarbejdet yderligere, hvorefter der bliver mulighed for endnu mere fup.


Læs her – og stem nej den 28. maj.


Læs om 50 dokumenterede eksempler på


– svindelen

– bedrageriet

– korruptionen

– tilskudsjunglen og

– de urimelige lønninger i EU


Eksempler fra EU´s Revisionsrets årsberetning for 1995 i EF Tidende, 95/C 340/01:


1. Til gengæld for nedskæringer i EU-priserne på oksekød har man indført bonusordninger for noget af tabet. EU-kommissionen har – uden videre – sat bonussen op med 60 % i forhold til det vedtagne. Det har betydet en ekstra udgift på 2,5 milliarder kroner.


2. Et fransk firma fik i 1996 afvist 200 tons frosset kød af de egyptiske veterinærmyndigheder p.g.a. frygten for kogalskab. Firmaet havde af EU fået eksportstøtte på 2 millioner kr. Pengene blev ikke tilbagebetalt. Kødet blev i stedet for solgt videre til et engelsk firma, der eksporterede det videre til Sydafrika. Der opdagede myndighederne, at kødet ikke kom fra et fransk slagteri som papirerne lød på, men fra et engelsk.


3. I Kommissionens årsberetning kan man læse stribevis af eksempler på svindel med eksport af fødevarer. I et tilfælde bestod svindlen i at importere levende kvæg fra Østeuropa til Italien. Derefter skulle kødet reeksporteres til Malta som kødstykker af dårlig kvalitet og slagteaffald. Efter at være oplageret på Malta blev kødet genindført til EU. Det viste sig, at kødet også var blevet omdirigeret til tredjelande. Sagen er beregnet til at have kostet EU´s skatteydere ca. 130 millioner kr. i ikke-erlagte afgifter og 175 millioner kr. i uberettiget eksportstøtte.


4. En undersøgelse af Italiens mælkeproduktionsaftale har afsløret en udbredt fidus. Den går ud på, at man for at undgå straf, har overført den overskydende mælkeproduktion til landbrug, der ikke eksisterer. Man fandt bl.a. ud af, at en fiktiv gård var beliggende på femte sal i en ejendom i Rom. “Gården” havde en besætning på 1.500 køer, der producerede mælk for 23 millioner kr.


5. En skibsladning vin fra EU til Østeuropa blev på vejen omdirigeret til Schweiz. Det er et bestemmelsessted, der ikke udbetales eksportstøtte til. Men sagen blev klaret ved, at der blev fremlagt falske beviser for overgangen til frit forbrug. Og så kom støtten på 14 millioner kr.


6. Også på turistområdet er den gal. EU har afsløret betalinger under bordet til repræsentanter fra Kommissionen som modydelse for støttetildelinger. Nu er der taget skridt til inddrivelse af 10 millioner kr. hos 15 støttemodtagere. EU konstaterer, at der i denne sag er tale om organiseret bedrageri både indeni og udenfor Kommissionen.


7. Cigaretter er også et svindelobjekt. Her er et eksempel: Ved efterforskninger i Spanien, Portugal og Danmark er afsløret et lager på 92 millioner cigaretter, som er blevet omdirigeret illegalt under transporten fra Danmark til Portugal. Undervejs blev der brugt falske stempler som dokumentation for, at varerne havde været igennem toldbehandling i Portugal. I den forbindelse blev der unddraget told for 105 millioner kr.


8. 76 lastbiler med cigaretter til Central- og Østeuropa dukker aldrig op på udgangstoldstedet i Tyskland. I stedet blev der svindlet med falske tyske stempler. Det kostede 532 millioner kr. i mistede afgifter.


9. I en sag om smør og mælkepulver er der også sket svindel. 150 lastvogne med disse varer skulle sendes fra England til Polen. Varerne endte imidlertid i Spanien, uanset at EU havde udbetalt 23 millioner kr. i eksportstøtte.


10. På forskningsområdet er der blevet foretaget kontrol i Belgien og England af en række selskaber, der har modtaget finansieringsstøtte. Den største støttemodtager har systematisk og delvis gennem fakturering af fiktive ydelser fremlagt falske erklæringer om udgifter. Svindlen beløber sig til omkring 3,5 millioner kr.


11. På energiområdet har EU ydet støtte til et nyt vindmølleanlæg til 9 millioner kr. på Sardinien. Men der var ikke tale om et nyt anlæg. Man moderniserede blot et allerede eksisterende.


Eksempler på svindel, bedrageri, vanvid, korruption og tilskudstænkning:


12. Via EU´s landbrugspolitik ydes støtte til en tysk nazi-gruppe ved navn: Selskabet for Biologisk Antropologi, Arvehygiejne og Adfærdsforskning. Støtten var i 1996 på 873.000 kr.

Die woche, ref. af Ritzaus Bureau den 17.12-1997


13. EU yder støtte til “den audiovisuelle og kinematografiske arv” i den europæiske del af Middelhavet. Danske skatteydere betaler således for produktion af græske, spanske og italienske film.

EU´s Barcelona-deklaration


14. EU ved ikke, hvor mange komiteer det finansierer. Der er afsat penge til ca. 400 komiteer på EU´s budget, men det vurderes, at EU rent faktisk finansierer ca. 1.000 komiteer, selv om EU ikke er klar over det.

Shaping European Law and Policy: The Role of Committees and Cosmetology in the Political Process, European Centre for Public Affairs.


15. Det har været foreslået i EU-parlamentet, at almindelig dansk chokolade fremover skal kaldes brikolade.

Ritzaus Bureau, d. 22/10 1997


16. EU har udstedt ikke mindre end 8 direktiver om sommertid og skal snart i gang med det 9.

Ritzaus Bureau, d. 24/10 1997


17. Et EU-direktiv er skyld i, at der nu skal tilsættes et giftigt farvestof til al diesel- og fyringsolie i Danmark. Angiveligt for at begrænse kørslen med afgiftsfri olie.

Ritzaus Bureau, d. 31/10 1997


18. P.g.a. EU´s nedskæringer af de danske fiskekvoter, må den danske pelsdyrsbranche købe stadig mere af sit foder i udlandet.

Vendsyssel Tidende d. 08/10-97


19. Der svindles for over 50.000 millioner kr. årligt i EU-landenes fiskerikvoter, selv om der bruges 2.000 millioner skatteyderkroner på kontrolforanstaltninger. Men nogle landes fiskere bliver kontrolleret mere end andre. I 1995 undersøgte 143 fiskeriinspektører således 6.000 danske fartøjer og 3.800 danske opkøbere, hvorimod over 4.500 græske fiskeriembedsmænd kun formåede at udføre 448 kontrolbesøg og inspektioner i løbet af et år. Det svarer til 65,5 kontrolbesøg pr. dansk inspektør pr. år men kun til 0,1 kontrolbesøg pr. græsk fiskeriembedsmand. I Belgien faldt antallet af fiskeriinspektioner med 50 % efter at en enkelt inspektør forlod jobbet.

Fiskeri Tidende ref. af Ritzaus Bureau, d. 26/09-97


20. EU´s ministerråd har vedtaget at indføre forbud mod tobaksreklamer og bruger ca. 50 millioner kr. årligt på kampagner mod rygning. Samtidig støtter EU tobaksproduktionen med ca. 7.500 millioner kr. – 150 gange så meget – hvert år.

Ritzaus Bureau, d. 04/12-97 & 13/02-98 samt EU´s revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende


21. EU´s kornproducenter fik i 1996 udbetalt 22.000 millioner kr. for meget i støtte ved en fejl. Pengene bliver ikke krævet tilbagebetalt.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


22. I Grækenland fik 4.571 græske “tobaksavlere” i 1996 tildelt kvoter, uden at de kunne bevise, at de havde haft nogen produktion. Desuden gennemførte det græske tobaksråd ikke nogen form for kontrol og de havde endda kendskab til den organiserede tobakssvig. I Italien blev der også tildelt kvoter til fiktive tobaksproducenter. I Tyskland så myndighederne fuldstændig bort fra krav om kontrol af tobaksproducenterne.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


23. EU´s tobaksstøtte udgør mere end 5 gange den reelle markedsværdi af den producerede tobak.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


24. I 1994 anslog EU administrationsomkostningerne ved sygekassen for EU-ansatte til 42,5 millioner kr. I 1995 blev udgifterne til sygesikringsordningen anslået til 60,5 millioner kr. I 1996 blev administrationsomkostningerne anslået til 76,5 millioner kr. Der har med andre ord været tale om en stigning i omkostningerne på 80 % i løbet af 2 år. Revisionsretten siger direkte, at sygekassen “i dag ikke er under kontrol”. Private forsikringsselskaber anslår, at de opgaver, som sygekassens 130 ansatte udfører, kunne klares af 20-25 ansatte.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01 samt B.T., d. 19/09-97


25. Lederen af EU-kommissionens kontor i Stockholm tjener mere end den svenske statsminister og en almindelig EU-kontorchef på mellemlederniveau tjener mere end den danske statsminister. Ikke desto mindre mener EU-kommissionens formand og EU-kommissær Liikanen, at EU-bureaukratiet “har problemer med rekrutteringen i visse tilfælde og, at lønningerne derfor ikke er høje nok”.

Ritzaus Bureau, d. 22/09-97


26. EU får kun tilbagebetalt ca. 20 % af de penge, som der beviseligt er blevet svindlet for.

Ritzaus Bureau, d. 19/01-98


27. Fiskerkoner kan søge EU´s fonde om støtte på op til 1,5 millioner kr. til “erfaringsudveksling”. Dog kan støtten kun gives til fiskerkoner, som bor sammen med kystfiskere, hvis skibe er under 12 meters længde. Pengene er hovedsageligt beregnet på Frankrig, Spanien og Portugal.

Fiskeri Tidende ref. af Ritzaus Bureau, d. 29/08-97


28. EU har fået sit eget operaensemble i tillæg til et EU-symfoniorkester. Grunden til dette er, iflg. operaens direktør, “at opera og musik har… et unificerende aspekt”.

Månedsmagasinet Europa, August 1997 samt B.T. d. 27/08-97


29. EU støtter opdræt af tyre til tyrefægtning.

B.T. d. 15/08-97


30. EU støtter 141 energiargenturer, som til gengæld skal medvirke til at skabe økonomisk og social ensretning i EU.

EU-dokument IP/97/781, d. 09/09/97


31. En specialgruppe under EU-kommissionen overvejer, om der skal indføres en obligatorisk EU-standard for græsplæner.

Politiken, d. 12/08/97


32. EU har forbudt salg af farvet lampeolie i beholdere, der rummer 15 liter eller mindre. En person, der anvender farvet lampeolie i sine sofabordslamper, tvinges således til at købe en dunk med mere end 15 liter lampeolie for f.eks. at kunne fylde 0,1 liter olie på sin lampe. Dog er det iflg. EU helt i orden at sælge farvet lampeolie i 7 beholdere med mindre end 15 liter, hvis farven blot er tilsat for at forhindre, at der betales for lav afgift af olien.

EU-direktiv 97/64/EF af d. 10/11 1997


33. EU´s revisionsret vurderer, at 60 % af rejsebilagene for EU´s Sociale- og økonomiske Udvalg formentlig var falske i perioden 1995-96.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


34. EU-parlamentets nye bygning i midten af Bruxelles har 660 brusekabiner til parlaments-medlemmerne. Hver kabine har kostet 52.000 kr. Dog løber nogle af kabinerne op i kr. 95.000 inkl. installering. I alt er der 2.500 kontorer og 78 mødeværelser i den nye bygning. I øvrigt ligger der allerede et EU-parlament i Luxembourg og to i Strassburg.

Ritzaus Bureau, d. 27/11 1997 & 16/12 1997


35. EU-parlamentet koster årligt over 10 millioner kr. pr. parlamentsmedlem. Der er 626 parlamentsmedlemmer.

Ritzaus Bureau, d. 06/11-97 samt EF-Tidende, d. 14/02-97


36. EU har påbudt, at alle flugtskilte skal være firkantede. Der kan ikke dispenseres fra dette påbud.

EU-direktør Peter Stub Jørgensen, ref. i Politiken, d. 19/08-97


37. Det vurderes fra flere sider, at der begås svindel med EU-midler i størrelsesordenen 35-60.000 millioner kr. – hvert år. Det svarer til 6-10 % af EU´s budget. Dog opdages der “kun” svindel for omkring 10.000 millioner kr. årligt.

Ritzaus Bureau, d. 22/10 1997 & 17/11 1997 samt EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996


38. Et EU-direktiv vil flytte grænsen mellem almindeligt affald og radioaktivt affald. Det betyder, at affald, der hidtil er blevet betragtet som radioaktivt, nu kan behandles som almindeligt affald. Radioaktivt stål kan således smeltes om og genbruges i f.eks. biler, gafler, madras-fjedre, brillestel og toiletsæder.

Global Økologi, Ritzaus Bureau, d. 03/01-98


39. Detailhandlende skal iflg. et forslag fra EU-parlamentet fremover vedlægge en liste over kontaktadresser i alle andre EU-lande, hvor den vare, de sælger, også distribueres. F.eks. skal en pære til en lommelygte således vedlægges en liste over adresser i andre EU-lande, hvor man kan få den byttet eller klage over den. Desuden skal der indføres obligatoriske regler for sælgerens frivillige garanti ud over den lovbundne garantiperiode og sælgeren forbydes at videresælge varer til kostpris. Forslaget omfatter såvel nye som brugte varer.

EU-parlamentsdokument KOM(95)0520-C4-0455/96-96/0161(COD)


40. Siden 1989 har EU-kommissionen – efter nogle helt uberettiget forsinkelser – forsynet EU-parlamentet med utilstrækkelige og vildledende oplysninger om omfanget af svindel og korruption inden for egne rækker. Kommissionen gik først i aktion da offentlighedens søgelys gjorde det umuligt, at fortsætte forhalingerne.

Nyt fra Europaparlamentets Udvalgsmøder, uge 6, 1998


41. “En relativ slap finanskultur inden for Kommissionen har skabt grobund for korruption inden for egne rækker. Og hvad der er endnu mere foruroligende er, at det først blev efterforsket efter lang tids forløb”.

Citat af det østrigske EU-parlamentsmedlem Herbert Bosch, Formand for EU-parlamentets budgetkontroludvalg


42. Der har været rejst mistanke om korruption blandt EU´s egne funktionærer. Den højest placerede af de mistænkte embedsmænd er nu blevet sendt på førtidspension uden at hans diplomatiske immunitet på noget tidspunkt blev ophævet.

Ritzaus Bureau, d. 13/11 1997


43. Reglerne for EU´s arealstøtte til landmænd fastslår, at der højst må gives 48 timers varsel forud for en markinspektion. Ikke desto mindre får italienske landmænd normalt 10 dages varsel. I Frankrig accepterer myndighederne normalt, hvis landmænd anmoder om mere end 48 timers varsel.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


44. Ikke én ud af 114 markinspektioner i den tyske delstat Hessen resulterede i påtale!!

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


45. I Frankrig rapporterede kontrollører om kontrolbesøg, der ikke havde fundet sted.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


46. EU-parlamentet mødes 12 gange om året i Strassburg, parlamentarikernes daglige arbejde er henlagt til Bruxelles, og såvel parlamentets bibliotek som præsidium ligger i Luxembourg. Omkostningerne ved denne spredning af aktiviteterne er enorme.

Børsen, d. 22/12 1997


47. Støtten til både ammekøer og tyre blev mere end fordoblet fra 1992 til 1995.

EU´s Revisionsrets årsberetning for 1996 i EF Tidende, 96/C 348/01


48. Der er ingen sammenhæng mellem EU-parlamentsmedlemmernes rejserefusion og deres faktiske rejseomkostninger. I dag afkræves parlamentsmedlemmerne således ikke benzinkvitteringer som betingelse for at modtage kørselsgodtgørelse. Samtidig får medlemmerne refunderet flybilletter til business class, selv om de kun flyver på økonomiklasse.

Børsen, d. 22/12 1997


49. Unge må under ingen omstændigheder dele aviser ud før kl. 4 om morgenen.

EU-direktiv om Beskyttelse af Unge i Arbejde, ref. af EU-kommissionens kontor i Storbritannien


50. Ansatte i EU-systemet modtager enorme lønninger. Lønningerne er ofte skattefri eller med meget lille skat. Det er lønninger, som svarer til flere gange en statsministerløn i Danmark. Der er tilskud til børn og forskellige stedtillæg. Der er særligt gunstige pensionsordninger, billige forsikringer og adgang til sygdomsbehandling på private sygehuse – også for deres familier. Medlemmer af EU-parlamentet har flotte kontorer og lejligheder både i Strassburg og Bruxelles. EU-ansatte kan købe bil i det EU land, hvor det er mest fordelagtigt.


Bureaukratiet i EU er enormt. Man samler de dygtigste bureaukrater fra hvert medlemsland og danner en superliga af embedsmænd i EU-systemet. De rager til sig af privilegier og slipper godt fra enorme budgetter, eftersom “vi jo alle betaler”. Fra dansk side er tiden moden til at gøre op med dette frås. Vi må på vegne af skatteydere i hele EU stille krav om stop for de enorme lønninger, bengnaveri og frynsegoder til EU-ansatte og politikere.


Til trods for, at den danske regering (A og B) og de danske EU-parlamentarikere igen og igen lover at gøre noget ved dette horrible frås, så sker intet. End ikke, da TV kunne vise at EU-parlamentsmedlemmerne svindlede med mødediæter og flybilletter fik det nogen konsekvens. Fremskridtspartiet vil ikke fortsat være med til at vores skattepenge går til så meget frås. Når en dansk kassedame eller arbejdsmand skal betale over 50 pct. af deres lille løn i skat, så skal de millionlønnede embedsmænd og politikere i EU-systemet også betale skat.


Der er mange gode grunde til at være imod den måde EU udvikler sig på inden for de gældende regler.


Fremskridtspartiet er:


Tilhænger af samarbejde i Europa.

Modstander af den politiske Union.

Anbefaler af et NEJ den 28. maj 1998Ovennævnte stammer fra Fremskridtspartiets brochure:

Nej til Amsterdam-traktaten den 28. maj 1998

%d bloggers like this: