Arkiv

Posts Tagged ‘hjemsendelse’

Antallet af ex-jugoslavere i Danmark på vej op

9. marts 2012 3 kommentarer

Antallet af ex-jugoslavere i Danmark på vej op

– Det er dybt utilfredsstillende, at kun 99 ud af 28.000 ex-jugoslavere har forladt Danmark i betragtning af, at der er fred i det tidligere Jugoslavien, samt at de øvrige europæiske lande er begyndt at sende ”deres” flygtninge hjem. Fremskridtspartiet forlanger, at regeringen (A og B, red.) nu sætter kul på hjemsendelsesprogrammet. Det siger formanden for Fremskridtspartiets Folketingsgruppe, Kim Behnke.

– Fremskridtspartiet retter nu henvendelse til indenrigsministeren (Birte Weiss, A, red.). Hun skal blandt andet svare på, hvorfor antallet af ex-jugoslavere, der har forladt Danmark ikke er højere end 99. Samtidig vil Fremskridtspartiet have ministeren til at garantere, at regeringen nu sætter hjemsendelse af ex-jugoslaviske flygtninge højt på dagsordenen.

De seneste tal fra Dansk Flygtningehjælp er fra perioden 1980-95. Men ingen skal bilde Fremskridtspartiet ind, at der fra 1995 og frem til nu er rejst mere end et par tusinde flygtninge hjem. Dermed ligger antallet af herboende ex-jugoslavere stadig over 20.000. Det er helt uacceptabelt.

Der er stor risiko for, at antallet af ex-jugoslavere stiger i stedet for at falde. Tyskland er begyndt at sende ”deres” jugoslavere hjem. Når de hører om, hvor let det er at komme ind i Danmark og få opholdstilladelse, vil Danmark om kort tid huse flere såkaldte flygtninge, end da krigen i ex-Jugoslavien var på sit højeste. Det er grotesk, slutter Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 25. årgang / oktober 1997

Vores tamilske ”gæster”

4. september 2009 37 kommentarer

Vores tamilske ”gæster”

Der befandt sig – ifølge Danmarks Statistik – pr. 1. jan. 1988 her i landet 4.034 tamiler fra Sri Lanka, og i årets løb kom yderligere 680 til Danmark.

Tamiler er oprindeligt en indisk folkegruppe, som under uroen på Sri Lanka er søgt til Danmark i stedet for til folkefællerne på det indiske fastland, som 150.000 andre tamiler har gjort under urolighederne.

Det er godtgjort, at en tamilsk familie på 7 personer efter ankomsten hertil oppebærer 22.700 kroner om måneden efter skat svarende til en skattepligtig indtægt på over 500.000 kr. En anden familie på 3 får en socialhjælp svarende til 429.000 kr. årligt.

En EF-undersøgelse viser, at 90 procent af indvandrende tamiler her til landet godkendes som ”flygtninge”, og at kun 10 procent af dem er kommet i arbejde. Også i andre lande har man bemærket en ejendommelig tilstrømning af tamiler. Ifølge den internationale presse gennemførtes der på denne baggrund for nogen tid siden i Schweiz en politimæssig undersøgelse af 160 tilfældige valgte tamilers asyltilladelser. Kun for 2 personers vedkommende kunne undersøgelserne bekræfte de pågældendes reelle flygtningestatus. Beretningen er bekræftet af den schweiziske ambassade.

I Holland lykkedes det efter megen tummel at hjemsende nogle tamiler til trods for, at de ville blive arresteret straks ved ankomsten til den Srilankanske lufthavn. Den hollandske ambassade mødte forklædt op i lufthavnen ved deres ankomst og konstaterede, at der intet skete dem, men at de forlod stedet i biler sammen med andre turister og kørte til et udmærket hotel.

Ifølge det oplyste stammer en del tamiler, som er ankommet til Danmark slet ikke fra Sri Lanka, men fra Indien og andre lande.

En markedsanalytiker ved navn Erik Lund har gennemført en pilottest blandt herboende tamilske flygtninge. Det fremgår af undersøgelsen, at ingen af de udspurgte har oplevet de rædsler, dansk presse beretter om. Ingen af dem havde ubehageligheder fra singaleserne, politiet eller andre myndigheder på Sri Lanka. Alle de pågældende kom fra gode sociale lag, og alle var ankommet hertil gennem professionelle rejsebureauer, som havde anbefalet Danmark på grund af den gode danske socialhjælp og retten til familiesammenføring. Hjælpen fra bureauet omfattede bl.a. udlevering af indvandringspapirer. Prisen for rejsen var 20-25.000 kroner.

De mandlige udspurgte var enten gift eller havde ægteskabsplaner, idet de med asylret i Danmark kan få en hvilken som helst pige hjemme. Og alle de udspurgte levede af dansk socialhjælp.

Tamilerne agtede ikke at rejse hjem, tværtimod påregner de at etablere sig her med et selvbærende samfund, som forudsættes at nå 25.000 medlemmer ved år 2000.

50.000 tamiler har benyttet sig af uro på Sri Lanka til at emigrere til Canada og Europa i stedet for at flygte over det kun 30 km. brede ”Palk-Stræde” til Indien, hvorfra de er kommet. Ingen ønsker at rejse hjem. De sender i stedet for store pengebeløb hjem fra udlandet. Samlet drejer det sig om mere, end te-eksporten indbringer og meget mere, end der opnås i Ulandshjælp.

Bruttonationalproduktet er 250 dollars pr. indbygger pr. år på Sri Lanka, og en plantagearbejder tjener kun ca. 10 kr. om dagen!

Der skal en stærk karakter til for at frigøre sig fra de – sammenlignet med tamilernes hjemlige muligheder – fantastiske danske socialydelser.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990

Fremskridtspartiet forlanger fast procedure for hjemsendelse af flygtninge

1. oktober 2008 4 kommentarer

Fremskridtspartiet forlanger fast procedure for hjemsendelse af flygtninge

Fremskridtspartiet vil have indenrigsministeren (Thorkild Simonsen, A, red.) til at udarbejde klare og enkle procedurer for hjemsendelse af flygtninge. Kravet kommer efter, at cirka 2.000 jugoslaviske statsborgere netop har fået permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det er skandaløst, at regeringen (A og B, red.) først indleder forhandlinger med de jugoslaviske myndigheder så sent, at jugoslaverne når at få permanent opholdstilladelse, inden en tilbagetagelsesaftale er i stand. Tyskland har sendt over 100.000 jugoslavere hjem. Så burde det ikke være noget problem for Danmark, at sende cirka 2.000 jugoslavere tilbage. Der er endda fred i området, hvorfor en hjemsendelse burde være en formsag.

Regeringen har to gange inden for den seneste tid bevist, at den ikke har styr på noget som helst. Først oplever danskerne regeringens elendige håndtering af Somalia-sagen. Nu skal danskerne så opleve, at 2.000 jugoslavere får permanent opholdstilladelse. På den baggrund forlanger Fremskridtspartiet, at regeringen udarbejder og fremlægger klare procedurer for, hvordan hjemsendelse af herboende flygtninge tackles.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 25. årgang / november 1997

Danmark har ingen flygtningeproblemer

2. september 2008 1 kommentar

Danmark har ingen flygtningeproblemer

 

…,men et stort emmigrationsproblem af bistandsemmigranter, som vælter over vort lands grænser og forlanger at blive opvartet. Danmark havde flygtninge efter 2. verdenskrig. De kom også i tusindvis, men var indbudte. Det var mest kvinder, børn og ældre mennesker, det var vore naboer, som ingen steder havde at bo, da Tyskland var sønderbombet.

For at disse ikke skulle dø af sult, blev der oprettet flygtningelejre flere steder. De blev sat i barakker – de fleste fra besættelsens tid -, og rundt om lejrene var der pigtrådshegn og bevæbnede vagter, så jeg mener, at havde Danmark lejre til nudagens såkaldte flygtninge, var landet ikke så eftertragtet længere.

 

De såkaldte flygtninge skal ud af landet. Det er ikke en opgave for den danske stat at forsyne disse med fine lejligheder eller oplæring i det danske sprog. Deres hjemsendelse skal staten ej heller betale. Det var jo en opgave for Stig Westhoff, flygtningehjælpen og Ove Klint samt andre, der vil indsamle frivillige bidrag og ikke finansieres af lånte penge. Stig Westhoff kan måske sige, hvorfor der er så mange illegale grænseoverløbere fra Tyskland. Men vi har jo en dansk sang, som lyder (at ukrudt er føget over grænsen), det må en Rene Boch også forstå, han har jo en stor løn for at sikre Danmarks bagland. Jeg er sikker på, at der ikke ville mangle frivillige, som uden løn ville holde vagt.

 

Da vi ikke kan få en folkeafstemning om fremmedpolitikken, skal vi til næste folketingsvalg ikke se politisk, men upolitisk og få indvalgt kandidater, der vil arbejde for følgende:

 

At Dansk Flygtningehjælp fratages alle offentlige midler, der anvendes til støtte af såkaldte fremmede, opklæbning af fremmede plakater, det offentlige skal ikke betale omkostningerne ved familiesammenføring samt til samlingssteder, radioudsendelser og modersmålsundervisning. At personer som ikke er født eller adopteret i Danmark af danske forældre under ingen omstændigheder tillægges stemmeret eller valgbarhed ved offentlige valg eller opnår offentlig ansættelse og ikke automatisk opnår dansk statsborgerskab.

 

En revidering af straffeloven bør også ske således at danske statsborgere, der groft overtræder bestemmelser indenfor fremmedlovgivningen kan tiltales for landsforræderi. Eventuelt med tilbagevirkende kraft med fængsel og fortabelse af borgerlige rettigheder i en årrække.

 

M. Wolff

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 18. årgang / april 1990

Danmark for danskerne

4. august 2008 7 kommentarer

Danmark for danskerne

 

Det er til at få kvalme af Bernhard Baunsgaard (B), når han tillader sig at sammenligne de danske jøders flugt over Øresund med nutidens invasion af muhamedanere, der i luksusfly passerer hen over den kvarte jordklode.

 

De, som kommer i virkelig fare i Iran, vil typisk hverken have mulighed eller penge for andet end at komme med fiskerbåd over Den persiske Havbugt over til trosfæller og naboer på bugtens sydside.

 

En helt anden type er dem, som vurderer familiens fremtid på den måde, at det er lettere at opnå velfærd og velstand i Danmark end i Asien. Og det er dem, som nu vælter ind over de danske grænser.

 

Når det kan lade sig gøre, skyldes det den lov, som Folketinget vedtog den 3. juni 1983 med alles stemmer mod Fremskridtspartiet.

 

Havde vi beholdt den gamle fremmedlov, havde det været let for regeringen (V, C, CD og KrF, red) at instruere politiet i Gedser om at afvise alle asiater. De kommer jo til Danmark fra Østtyskland. Og i forhold til det østtyske styre er de ikke politiske flygtninge.

 

Nu kræver den stjernegale 1983-lov imidlertid, at de lukkes ind i Danmark. Og i og med dette er sket, er det svært for Danmark at blive af med dem igen. Skal de sendes hjem, skal det være til deres hjemland. Altså typisk Iran. Men ingen kan afvise deres påstande om, at den iraner, som har søgt asyl i Danmark, ved tilbagekomsten til Khomeinis rige før eller senere vil blive forfulgt af myndighederne.

 

Som med næsten alle andre alvorlige problemer for Danmark er skylden altså hos de vælgere, som ikke har sikret et stærkt Z-parti på Christiansborg.

 

Det er til at brække sig over, når de andre partier hykler interesse for menneskerettighederne. Vi ved bedre – vi, der hver dag på vor krop føler, hvordan de danske gamle partier misbruger retssystemet ganske efter egen bekvemmelighed til at beskytte egne venner og indespærre modstandere.

 

Men uanset motiveringen er følgen af de andres landsforræderiafstemning i Folketinget, at Islam får stigende indflydelse i Danmark. For dem er religion ikke en ligegyldig privatsag. De er opdraget til at føre hellig krig mod de vantro – herunder danskerne. Og de yngler som bekendt også væsentlig kraftigere end danske familier. Det er en statistisk kendsgerning, som bl.a. den dansk-nationale A. Th. Riemann (Z) klart har dokumenteret.

 

De samme politikere har ført stemmekøbspolitik, så de har gældsat og plaget den danske ungdom i multimilliardomfang. Derfor er det meget begrænset, hvilken styrke Danmark har tilbage til at hjælpe sine egne svagt stillede medborgere. Dette gør masse-importen af fremmede endnu mere afskyelig.

 

Selvfølgelig skal Danmark ikke være et lukket land. Men lad os aftage fremmede ved, at danske familier adopterer ulands-babyer, der så vokser op som danske i dansk kulturkreds.

 

Og lad os så sige nej til alle fra fremmede kontinenter, der som flygtninge vil forsøge at erobre os.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 13. årgang / 22. februar 1985

Stakkels Danmark

4. august 2008 1 kommentar

Stakkels Danmark

Danmark er ikke mere et forbillede, – vi er blevet et land i forfald, skriver skribenten, som håber, Fremskridtspartiet vil få en kæmpe fremgang.

Hvad er der dog sket med Danmark? Vort land har altid tidligere været et forbillede for andre lande, men det kan man bestemt ikke sige mere. Det er desværre blevet et land i forfald. Det startede faktisk i de såkaldte glade tressere, hvor Anker Jørgensen  i en tale sagde, at landet slet ikke havde råd til al den velfærd, da så befolkningen virkelig sparede op, og der på den måde kom rigtig mange penge i bankerne, som erhvervslivet skulle nyde godt af, så blev han åbenbart grebet af panik, for så blev der ikke købt nok i butikkerne. Så sagde han, at nu skulle pengene sandelig bruges, men altså ikke af virksomhederne, men derimod til biler, både og sommerhuse for ellers var man ikke “in”. Da Danmark som bekendt aldrig har haft penge nok alligevel, nå hvad så, så lånte man da blot i udlandet, og det er altså det, der sviger til landet i dag. For så skete der nemlig det mærkelige, at da Danmark næsten var ved afgrundens rand, så skulle Anker Jørgensen sandelig ikke have mere med regeringsmagten at gøre, det var blot at luske sig ud af rodet.

Atter nedtur
Så kom Poul Schlüter (C) til. Så troede mange af os, at nu ville alt blive bedre. Det blev det også i to år, men så vendte bøtten igen. I stedet for at beholde den stramme linie begyndte han at rette sig efter oppositionen, som kun var ude på at slagte regeringen, for det passede aldeles ikke de venstre-drejede, at landet skulle komme på fode, for så kunne de ikke fortsætte med deres misundelse og nedrakning af regeringen og erhvervslivet. Derfor begyndte så alle fodnoterne med Socialdemokratiet i spidsen om ødelæggelsen af vores forsvar, så i dag ligger landet åbent for en fjende.

Flere lån

Jo mere regeringen gav efter for oppositionen, jo flere lån skulle der optages i udlandet, jo større er gælden blevet, så vi i dag  dårligt kan betale renterne. Derfor skal der spares på alle mulige områder dog ikke på flygtningehjælpen, for de skal bestemt have det meget bedre end danskerne selv, for bare de hvisker ASYL, så bliver de nemlig modtaget med åbne arme, så skidt med at vore patienter ikke kan få hjælp til noget som helst. Nu skal de også selv betale for medicinen, de bliver sendt hjem før de er raske, og de unge kan ikke få den uddannelse, de skal have. Man skulle faktisk tro, at regeringen (V, C og B, red) og folketingsmedlemmerne aldrig læste i en avis, for det er som at slå i en dyne, når man læser de mange indlæg hver dag i aviserne om flygtningene. Hvorfor bliver de ikke sendt hjem til de respektive lande, hvor de hører til. Der er bl.a. ikke krig mellem Iran og Irak og flere andre lande, men de skal måske blive her til de når pensionsalderen, så siger jeg stakkels danske pensionister, så bliver der da intet til dem, idet hele politikken om flygtningene er, at de skal komme i første række.

Nu kan man se, hvordan Ninn-Hansen (C) skal forfølges, kun fordi han gjorde det rigtige.

Landsforræderi
Jeg tror nok, at hele den danske befolkning er meget interesseret i at vide, hvad det er for kredse, der står bag flygtningepolitikken, for den er i virkeligheden GRUNDLOVSSTRIDIG, idet at dersom dette bliver ved, så er der flere fremmede i år 2000, end der er danskere. Det må kaldes LANDSFORRÆDERISK.

Fængslet eller skudt ned
Prøv engang – alle i kloge hoveder – at tænke den tanke, at i kom til f.eks. Iran og forlangte asyl, ville have lejlighed med møbler, penge til at leve for foruden, at der selvfølgelig skulle bygges kirker, så ville i omgående enten blive sendt hjem med det første fly, fængslet eller skudt.

Alle venstre-partierne – som navnlig elsker flygtningene – skulle virkelig prøve at tage derover, så skulle de nok få syn for sagen. Hvorfor kritiserer i aldrig, for mig bekendt tager de ingen flygtninge nogen steder fra.

Læs Berlingeren
I skulle tage at læse i Berlingske Tidende pr 15/1-1989: “En historie fra det virkelige liv”, samt pr. 28/3-1989: “Magten misbruges”, dem kunne i måske lære af. Bliver der ikke lavet om på alt dette, går Danmark sin egen undergang i møde. Det eneste håb for Danmark er at komme med i Det indre Marked, så måske at vi til den tid har nogle fremsynede ministre, som kan se fremefter og ikke som nu sender alle dygtige forretningsfolk til udlandet, fordi alt ødelægges herhjemme p.g.a. skatter og afgifter samt den berømte danske misundelse.

Jeg -og mange andre ønsker -, at Fremskridtspartiet vil gøre en kæmpeindsats for at få virkelige mange mandater ved næste valg, som forhåbentlig kommer til efteråret, for ellers ender det med, at Danmark bliver et U-land.

E. Hansen

P.S.: Jeg håber meget at dette brev, – selv om det er ret langt – alligevel kan komme i Fremskridt, for det er nok ikke kun Fremskridtsfolk, der læser den lille avis.

Svar: – Det er os en fornøjelse at bringe brevet. Redaktionen.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 17. årgang  / 21. april 1989

U d l æ n d i n g e p o l i t i k

3. august 2008 19 kommentarer

Det vil Fremskridtspartiet

 

U D L Æ N D I N G E P O L I T I K

 

Fremskridtspartiet mener, at danskernes udlændingepolitik skal have fem væsentlige formål, for at gøre Danmark til et trygt samfund:

 

1. Modtagelsen af flygtninge og familiesammenføringer skal stoppes.

 

2. Flygtninge hjemsendes, når der er fred i deres hjemland.

 

3. De sociale ydelser til udlændinge reduceres til et minimum.

 

4. Alle kriminelle udlændinge skal udvises efter udstået straf.

 

5. Statsborgerskab skal kun gives til dem, der opfører sig ordentligt.

 

Udlændingepolitikken vedtages i Folketinget. Det er derfor vigtigt, at vælgerne sammensætter Folketinget således, at der er politisk vilje til at føre en stram udlændingepolitik til gavn for danskerne.

 

Siden 1983 har flertallet i Folketinget ført en slap og uanstændig udlændingepolitik. Danmark fremstår i dag som en magnet for alverdens flygtninge og indvandrere. Danmark er ved at blive ødelagt af en uansvarlig udlændingepolitik.

 

Det vil Fremskridtspartiet ændre på.

Danmark – ny udlændingepolitik

Danmark har brug for en helt ny udlændingepolitik. Det får vi ikke ved, at borgerne hver dag bliver mere og mere utilfredse med de forhold, der opleves. Vi får kun en ny udlændingepolitik ved at sammensætte Folketinget på en anden måde. Alle de øvrige partiet har siden 1983 udviklet Danmark til en åben magnet for alverdens flygtninge, fidusmagere og familiesammenføringer. Fremskridtspartiet har ingen tro på, at de øvrige politikere vil ændre deres holdning. Derfor må vælgerne skifte disse udlændingevenlige politikere ud med gode folk, som vil Danmark det bedre.

 

Befolkningen skal stille krav til politikerne om handling. Slut med snak og bortforklaringer. Vi kræver handling. Det danske samfund og den danske folkesjæl lider under mange års forkert udlændingepolitik. Af angst for befolkningens reaktion så har politikere og embedsmænd søgt at skjule sandheden om, hvor mange udlændinge der reelt er i Danmark og sandheden om, hvad det koster samfundet med den skandaløse udlændingepolitik.

 

Fremskridtspartiet kan ikke selv løfte den vigtige opgave at få en ny stram udlændingepolitik. Befolkningen må hjælpe til. Det er hjælp til selvhjælp, eftersom det i dag er befolkningen, der lider under belastningen fra de mange udlændinge i vores samfund.

 

Danmark – danskernes hjemland

I dagens Danmark bliver der peget fingre af folk, som er stolte af at være danskere. Der bliver råbt racist efter folk, som er bekymrede for Danmarks fremtid som et multietnisk samfund. Det er aldeles urimeligt. Danskere er ikke racister – danskere er derimod – med rette – bekymrede for, om det samfund vi har brugt generationer på at opbygge skal ødelægges af velfærdsflygtninge, kriminelle indvandrere og religiøse fanatikere.

Fremskridtspartiet mener, godt Danmark kan modtage folk fra andre lande, hvis de kan klare sig selv uden at belaste de sociale systemer og uden at begå kriminalitet. Derudover må Danmark – som alle andre lande – stille krav om, at nye borgere indretter sig efter vores samfund både kulturelt, sprogligt og ordentlig opførsel.

 

Fremskridtspartiet mener derimod ikke, at Danmark skal ødelægges af velfærdsflygtninge, som blot ønsker adgang til de sociale kasser, eller familiesammenføringer, som bliver sociale klienter på danskernes regning. Vi vil heller ikke acceptere, at folk fra andre lande ikke overholder dansk lovgivning, kulturnormer og levevis. Vi vil ikke acceptere, at visse dele af Danmark styres af udlændinge, eller at de medvirker ved menneskesmugling, narkohandel og organiseret kriminalitet.

 

Fremskridtspartiet mener, dansk kristen kulturarv er værd at kæmpe for. Vi mener danskerne skal føle sig hjemme og trygge i Danmark, særligt i en verden, der bliver mere og mere internationaliseret.

 

Danmark – og internationale aftaler

Danmark har tilsluttet sig FNs flygtningekonvention. Vi kan godt modtage et vist antal flygtninge (under 1.000 om året) via FN. Det skal da være folk, som kun opholder sig i Danmark midlertidigt, til krigen eller den politiske forfølgelse i deres hjemland er overstået.

 

Danmark har derudover tilsluttet sig en række andre internationale aftaler – konventioner -, hvilket Fremskridtspartiet er imod. De medvirkende lande opfylder aftalerne meget forskelligt. Danmark har verdens mest gavmilde sociale system, hvorfor vi er en magnet for alverdens folk. Der er intet sted på jorden, hvor danskerne kan rejse hen og opnå tilsvarende gavmilde behandling.

Danmark skal ikke længere underskrive konventioner, som forpligtiger os til at dele ud af vores velfærd. I stedet skal vi arbejde for at komme ud af de mest skadelige konventioner og derudover kun opfylde vores forpligtigelser med et minimum.

Danmark – og flygtninge

De flygtninge, som har voldt Danmark så store problemer, er spontane flygtninge, der selv rejser til vores grænse og beder om asyl. Flygtninge, som vi har modtaget via FN har kun givet få problemer. Der er mellem 15 og 18 millioner flygtninge i denne verden. Danmark kan med sine 5 millioner indbyggere ikke klare det problem.

 

Fremskridtspartiet mener, at den bedste flygtningepolitik er at hjælpe flygtningene i deres nærområder. Flygtningen skal ikke rejse jorden rundt for at ende i Danmark. Vi kan hjælpe mindst 10 gange så mange mennesker ved at hjælpe flygtninge i deres nærområder frem for at modtage dem i Danmark.

 

Fremskridtspartiet kan acceptere, at Danmark via FN modtager et antal flygtninge hvert år, men kun midlertidigt. De skal ikke have ret til at blive i Danmark.

 

Fremskridtspartiet vil stoppe modtagelsen af spontane flygtninge ved vores grænser. Flygtningene skal have deres sag behandlet på grænsestationen og hjemsendes igen med det samme. De nuværende forhold, hvor flygtningen opholder sig i Danmark, imens deres sag behandles, og de kan klage i måneder og år, de forhold skal ændres. Indtil 1983 blev alle sager behandlet på grænsestationen, sådan skal det være igen.

 

Fremskridtspartiet vil ikke acceptere, at flygtninge med asyl i Danmark automatisk bliver indvandrere efter en periode. De skal tvært imod hjemsendes til deres hjemland så hurtigt som muligt efter krigen, naturkatastrofen eller lignende er overstået.

 

Flygtningen fra det tidligere Jugoslavien, herunder Bosnien, skal sendes hjem nu. Det gælder også de bosniere, som er her på særlige betingelser – de betingelser skal ophæves. Også flygtninge fra Somalia skal hjemsendes, da der nu er fred og ingen fare for at vende hjem.

 

Danmark – og indvandrere

Fremskridtspartiet er tilhænger af, at der opretholdes indvandrerstop. Så længe de sociale kasser står vidt åbne i Danmark. Lande som USA, Canada og Australien modtager indvandrere, som kan klare sig selv og ikke ligger samfundet til byrde. Danmark skal være lige så kræsen med, hvem vi giver opholdstilladelse. Både nuværende og fremtidige indvandrere skal kunne forsørge sig selv og deres familie. Opholdstilladelsen skal inddrages, når indvandrerne ikke længere kan klare sig selv, eller hvis de dømmes og straffes for kriminelle forhold.

 

Fremskridtspartiet er åben over for indvandring af folk, som kan bidrage positivt til det danske samfund. Men vi vil ikke være socialkontor for alverdens folk.

 

Danmark – og familiesammenføringer

Hvis udlændinge opholder sig her i landet som indvandrere eller flygtninge, og vil have deres slægtninge hertil, må de naturligvis selv bære omkostningerne ved transporten og det fremtidige ophold her i landet. Fremskridtspartiet er modstander af de nuværende regler, hvor vi modtager et stort antal familiesammenførte personer hvert år. Over 10.000 personer familiesammenførtes om året. Fra 1993 til 96 er antallet steget med 73 pct. En Ishøj-undersøgelse har vist, at 8.000 tyrkere fra 1974 til 1996 blev til 35.000 personer.

Familiesammenførte skal ikke have rettigheder i forhold til bistandsloven. Hvis ikke de kan klare sig selv, så må de forlade Danmark igen.

 

Danmark – og offentlig hjælp

Fremskridtspartiet er af den opfattelse, at de sociale systemer her i landet alene skal være forbeholdt danske statsborgere. Personer, som opholder sig her i landet som indvandrere med opholdstilladelse eller flygtninge med asyl, kun skal tildeles en minimumshjælp. Det kunne passende være et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb og ikke mere.

 

Det offentlige skal ikke yde hjælp til udlændinge med egen formue eller arbejdsindtægt. Udlændinge skal ikke kunne modtage støtte til pårørende, der opholder sig i udlandet. Udlændinge skal ikke kunne opnå skattefordele ved at sende penge ud af landet på bidragskontrakter eller anden vis.

 

Fremskridtspartiet mener selvfølgelig, at udlændinge skal kunne overleve under deres ophold her i landet, men de nuværende regler er unødvendigt gavmilde.

 

Danmark – og kriminelle udlændinge

Fremskridtspartiet vil ikke tillade, at Danmark bliver hjemsted for kriminelle udlændinge. Hvis en indvandrer med opholdstilladelse eller en flygtning med asyl begår kriminalitet i Danmark, så skal de dømmes, afsone straffen og udvises. I Danmark kan udlændinge begå endog meget grove forbrydelser uden, at de udvises. Det vil Fremskridtspartiet have ændret.

Udlændinge, som nægter at overholde dansk lov, har ikke noget at gøre i Danmark. Kulturbaggrund kan aldrig være begrundelse for forbrydelser som: Jalousidrab, omskæringer af piger, menneskesmugling og ligende.

 

Udlændinge er ofte involveret i narkohandel. De involverede skal udvises efter udstået straf, da de ikke skal ødelægge danskerne med narkohandel.

 

Asylsøgere, der begår kriminalitet skal udvises straks. Det er ofte butikstyveri, dokumentfalsk, våbenbesiddelse og lignende asylsøgere er involveret i.

 

2. generationsindvandrere kan ikke udvises, da de ofte er danske statsborgere. I stedet skal de dømmes til afsoning på ubestemt tid i lukkede anstalter, hvor de først løslades, når de kan overholde danske normer og regler. Situationen på Nørrebro i København, hvor 2. generationsindvandrere har “taget magten”, er efter Fremskridtspartiets opfattelse helt uacceptabel.

 

Udlændinge, der deltager i terrorvirksomhed skal ikke finde beskyttelse i Danmark, men øjeblikkeligt udvises.

 

Danmark – og hjemsendelse

Fremskridtspartiet vil have flygtninge hjemsendt, når der er fred i deres hjemland. Ved hjemsendelsen kan der ydes et bidrag, som personen/familien kan bruge til at etablere sig for i hjemlandet.

 

Hjemsendelsen skal ske straks og uden ophold. Det er uholdbart, at de danske myndigheders behandling af hjemsendelsessager er så bureaukratisk og langsom, at personen kan nå at gå under jorden i Danmark. Personer, som nægter at oplyse hjemland, nationalitet og lignende lukkes inde, indtil de kan huske, hvorfra de kommer.

 

Fremskridtspartiet går ind for at nedlægge Dansk Flygtningehjælps vetoret og Flygtningenævnet som ankeinstans, således at sagerne undersøges af politiet og behandles af udlændingestyrelsen og ikke af andre.

 

Danmark – og illegale indvandrere

Fremskridtspartiet vil ikke tillade menneskesmugling eller anden illegal indvandring. Derfor skal de danske grænser beskyttes. Uanset dansk deltagelse i Schengen-samarbejde og EU, så skal vi med brug af politi og evt. militær beskytte vores grænse.

De danske politikere dummer sig igen og igen, og vores samfund bliver straffet ved at illegale indvandrere straks udnytter hullerne i vores sagsbehandling. Illegale indvandrere skal afvises med det samme på grænsen og sendes retur uden ophold i Danmark og uden ret til sagsbehandling.

 

Danmark – og integration

Fremskridtspartiet har den opfattelse, at flygtninge kun opholder sig i Danmark midlertidigt, hvorfor de kun skal gives et absolut minimum-kursus i danske regler og dansk sprog. De skal ikke have offentlig støtte til modersmålsundervisning og ingen offentlig støtte til etablering af kulturinstitutioner m.v.

 

Indvandrere skal undervises i danske forhold, sprog og kultur. Indvandrere må selv forestå modersmålsundervisning og kulturarbejde. Det offentlige kan stille skolelokaler til rådighed for f.eks. den aftenskolevirksomhed, indvandrerne selv organiserer.

 

Indvandrer skal integreres i det danske samfund. Da de skal blive her resten af livet, gælder det om, at de hurtigst muligt får indsigt i det danske samfund. Fremskridtspartiet er modstander af tvang. Indvandrere må derfor selv afgøre, hvor de vil bo, men kommuner skal have ret til at undgå ghetto-dannelser.

 

Danmark – og undervisning

Fremskridtspartiet vil have standset enhver offentlig betalt modersmålsundervisning. Der skal heller ikke ydes støtte til undervisning i udlændingenes kultur. Til gengæld skal indvandrere tilegne sig færdigheder svarende til 9. kl. niveau, eftersom det er samme krav, vi stiller til danskere.

 

Hvis ikke man deltager i undervisningen, mister man retten til at modtage offentligt underhold. Hvis indvandrerne ikke er tilfredse med de kulturelle forhold i de danske skoler, må de selv betale for privatskoleundervisning. Danske skoler skal således ikke indrette sig efter udlændingene, men omvendt.

 

Danmark – og kultur og religion

Fremskridtspartiet er tilhænger af religiøs og kulturel frihed. Udlændinge skal således have frihed til at dyrke deres kultur og religion, så længe det sker inden for gældende danske regler. Danske virksomheder eller offentlige institutioner skal derfor ikke indrettes med hensyntagen til f.eks. muslimers særlige ønsker eller krav.

 

Det offentlige skal ikke yde bistand til udlændinges kultur eller religion. Ønsker de at oprette særlige kulturhuse eller religiøse mødesteder (Moskéer), så må det ske 100 pct. for deres egne midler.

 

Danmark – og forskelsbehandling

Fremskridtspartiet er tilhænger af forskelsbehandling. Udlændinge skal ikke have samme forhold som danske statsborgere. Vi vil derimod ikke skelne folk på hudfarve, race eller politisk opfattelse. Vi ser alene på statsborgerskabet. Fremskridtspartiet er derfor modstander af racisme. Hvis ikke Danmark får en ny udlændingepolitik, er vi bange for, at befolkningen udvikler modstand mod udlændingene – hvor modstanden rettelig skal rettes mod politikerne.

 

I dagens Danmark er det ofte således, at udlændingene opnår særbehandling og fordele, som danskerne ikke kan. Det gælder i boligkøerne, køer til institutionspladser og lignende. Mange udlændinge har fået den fejlopfattelse, at de bare skal råbe racist efter en politibetjent eller en læge for at opnå særbehandling.

Fremskridtspartiet vil afskaffe alle direkte og indirekte særfordele, udlændinge har opnået. Danskere skal ikke lade sig undertrykke af rabiate udlændinge.

 

Danmark – og indfødsret (statsborgerskab)

Fremskridtspartiet mener, at Folketingets flertal tildeler alt for mange statsborgerskaber. Det årlige antal er kommet op på ca. 6.000 personer. Dansk statsborgerskab er en livslang gave, eftersom man ikke kan fratage statsborgerskabet igen. Udlændinge som får statsborgerskab ryger sammen med deres børn ud af statistikken over antal udlændinge i Danmark!

 

Folketinget skal være meget tilbageholdende med at give statsborgerskab. Hvis en person har dom for kriminelle handlinger, har levet af offentlig bistand eller ikke behersker det danske sprog, så skal der ikke tildeles statsborgerskab.

Det er ganske urimeligt, at kriminelle får statsborgerskab, lige som mange ansøgere end ikke kan tale et minimum dansk.

Fremskridtspartiet vil desuden indføre en årlig kvote på maksimalt 1.000 statsborgerskaber.

 

Danmark – og valgret

Fremskridtspartiet vil ikke have, at andre end danske statsborgere har valgret og valgbarhed til alle offentlige valg i Danmark. I dag kan udlændinge både vælge og vælges ved kommunale valg. Der er over 100.000 udlændinge med denne valgret. De kan både bestemme sammensætningen af vores byråd og vælges som amtsborgmester.

Fremskridtspartiet vil have valgloven ændret, så kun danske statsborgere og nordiske statsborgere med fast bopæl i Danmark i mindst 3 år kan deltage i kommunale valg.

 

Danmark – og folkeafstemning

Fremskridtspartiet vil have spørgsmål om opstramninger i den danske udlændingelov lagt ud til folkeafstemning. Befolkningen skal derved have mulighed for at bestemme den danske udlændingepolitik.

 

Fremskridtspartiet vil også indføre folkeafstemninger i kommunerne, hvorved borgerne kan afgøre, om kommunen skal modtage færre udlændinge.

 

Danmark – og udgifter til udlændinge

Fremskridtspartiet har i flere år søgt at få et overblik over de samlede udgifter til udlændinge. Regeringen (A og B) nægter at foretage regnestykket. Det er givet fordi de ved, at befolkningens reaktion vil blive stærk, når sandheden kommer frem.

 

Et kvalificeret bud er, at udlændinge koster de danske skatteydere mellem 18. og 20 milliarder kroner om året. Regeringens tal peger på ca. 11. milliarder kroner, men dertil kommer en række udgifter til bistandshjælp, sygehusophold, retsvæsenet, særbehandling o.s.v., som ikke er medtaget. Det er særligt i kommunalt regi, der ikke findes nogen oversigt over, hvad det koster at have de mange udlændinge i Danmark.

 

Fremskridtspartiet kræver fortsat, at regeringen giver ærlig oplysning om skatteborgernes udgifter til udlændinge.

 

Danmark – vi har en fremtid

Fremskridtspartiet er ikke et øjeblik i tvivl om, at den danske folkesjæl, kultur og egenart nok skal overleve. Men vi vil have udlændingepolitikken ændret nu, hvor udlændinge og folk med udenlandsk baggrund (tildelt statsborgerskab) allerede udgør 10. pct. af befolkningen. Danmark giver asyl til 70 pct. af ansøgerne, mens f.eks. Tyskland kun giver asyl til 5 pct. Vi skal holde op med at være tossegode. Illegale indvandrere betaler 10.000 DM for at blive kørt fra Flensborg til Padborg – hvorfor? For at få billet til det danske velfærdsbord.

 

Udlændinge er ikke dumme mennesker. De rejser derhen, hvor forholdene er bedst. Den danske lovgivning er som en magnet for disse folk. Vi skal hjælpe mennesker i nød, men ikke åbne vores sociale kasser for alverdens velfærdsflygtninge. Hvorfor skal vi uddele vores velfærd til andre landes borgere, når så mange danskere ikke har nok?

 

Fremskridtspartiet tror på, at vores udlændingelov bliver strammet op. Vi tror på vælgerne og deres ønske om ændring. Tror du også på os, så kan vi sammen løse problemet.

 

Fremskridtspartiet

 

 

Ovennævnte stammer fra brochuren:

Det vil Fremskridtspartiet

– Udlændingepolitik 1997

Kategorier:Fremskridtspartiet, Udlændingepolitik (1997) Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: