Arkiv

Posts Tagged ‘fremmedhad’

Skatteyderne skal betale

20. oktober 2010 10 kommentarer

Skatteyderne skal betale

Pensionen skal følge flygtninge – selv når de rejser hjem – sådan lyder et forslag fra Ole Espersen (A) og Lilly Gyldenkilde (SF).

Med andre ord: Danskerne skal betale til disse flygtninge i al evighed – selv mange, mange år efter de har forladt Danmark. Det er ganske enkelt et tåbeligt forslag og bliver det fremsat i Folketinget – må man håbe, at KV-regeringen tager et folketingsvalg på flygtningespørgsmålet.

Socialdemokrater, SF´ere og Radikale har altid haft travlt med at beskylde andre for fremmedhad/racisme. Desværre er det disse partier, som bærer den største del af årsagen til, at der i Danmark findes racisme. Disse partier har ikke villet lytte til, hvad den danske befolkning mener om flygtningepolitikken, men blot gennemtrumfet den ene beslutning efter den anden, som fordeler flygtninge og indvandrere. Hvorfor skal de f.eks. modtage større ydelser end vore egne pensionister, hvorfor skal vi betale for hjemrejsen, de havde råd til den lange rejse hertil og med de ydelser, de har modtaget, kunne der vel blive råd til hjemrejsen.

Det kan undre, at de partier, som så gerne vil fråse med skatteborgernes penge, ikke vil lytte til vælgerne. Det kan selvfølgelig hænde, at de føler, at de handler i overensstemmelse med befolkningens ønsker – i så fald har de jo ikke noget at frygte ved en folkeafstemning omkring flygtningepolitikken.

Der er visse partier, som dækker sig ind under betegnelsen arbejderparti, men faktum er, at deres politik i praksis ikke er det. Det bekræftes af holdningen i flygtningespørgsmålet og for den sags skyld også omkring skattepolitikken i Danmark.

Vi i Fremskridtspartiet er den eneste tilbageværende garant for hele det danske folks velvære.

Johannes Sørensen

Landsformand 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

Landsformanden har ordet…november 1991

24. august 2009 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

November 1991

Kære partifæller!

Den kommunale budgetlægning er nu overstået for året 1992, og resultatet blev til trods for nedskæringer og omlægninger en skattestigning på 0,19 % som landsgennemsnit. Bag tallet skjuler sig forskelle fra mindre skattelettelser til forholdsvis store skattestigninger. Alt i alt en udvikling i den forkerte retning og med øget arbejdsløshed til følge. Det er bydende nødvendigt, at alle gode Fremskridtsfolk på alle niveauer lokalt – i amts- og byråd og Folketing går til fornyet kamp mod den udvikling. Skatterne skal ned og ikke op!

Dobbeltmoralen trives i bedste velgående og specielt blandt regeringspartiernes (V og C, red.) repræsentanter. Sidst er det i skrivende stund kommet til udtryk ved statsministerens (Poul Schlüter, C, red.) udtalelser ved K´s landsråd. Statsministeren advarer mod fremmedhad og taler ren fremskridtstale angående straffede flygtninge og indvandrere, hvor han nu pludselig er enig med Fremskridtspartiet i vor modstand mod at give statsborgerskab til før nævnte. Såvel Venstres ledende politikere som Konservative regeringsmedlemmer bakker i pressen disse holdninger op. Sågar ledende Socialdemokrater mener nu, at flygtningeloven skal strammes.

Men, hvor var de med deres holdninger, da de forleden nedstemte Fremskridtspartiets forslag om nægtelse af dansk statsborgerskab til straffede personer? En helt ny undersøgelse viser, at 87 % af flygtninge og indvandrere ikke kommer i arbejde efter endt uddannelse, så kommunerne får ikke de ventede skatteindtægter. Ifølge regeringens nye lovudkast til fordeling af udgifterne til flygtninge, skal statens andel af kontanthjælpsudgifterne nedsættes allerede efter 1½ år, hvor der nu ydes 100 % statsrefusion i 6½ år.

Fremskridtspartiet må derfor på dette livsvigtige område markere sig særdeles kraftigt, pågående, utrætteligt og uden angst og bæven.

Venstre og Konservative scorer alt for mange billige point på at omtale Fremskridtspartiets forslag og politik på flygtninge- og indvandrerområdet som om det var deres egne forslag og meninger. Når der så senere i Folketinget skal tages stilling til sådanne forslag fra os – ja, så stemmer de imod. Det er dobbeltmoral af værste slags.

Blandt andet derfor er det så vigtigt, at Fremskridtsfolk på alle niveauer deltager i den daglige debat.

Lad os vise, at vi både kan, vil og tør´.

Johannes Sørensen

Landsformand 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 19. årgang / november 1991

Fremmedvold

8. september 2008 15 kommentarer

Fremmedvold

Da 5 palæstinensere fra Odense i november 1996 med vold prøvede at komme ind på diskotek David Crokett i Århus, stak den 22 årige Ahmed Abdullah Abou-Chaker en kniv i hjertet på dørmanden, bokseren Racheed Lawal. Han blev senere idømt 12 års fængsel og udvist af landet for bestandig – en af de få domme for indvandrervold som har danskernes fulde opbakning. Helt utroligt gik hans 4 voldskammerater fri for tiltale.

Men seerne kunne opleve dem på TV sammen med 20 andre voldsbøller udenfor Vestre Landsret i Århus, da dommen over kammeraten faldt.

Og dagen efter bliver vi præsenteret for en ny voldsbande, denne gang i Fælledparken i København hvor cyklister, der skyder genvej gennem parken, bliver overfaldet af en indvandrerbande. Den 22. oktober blev 3 cyklister, indenfor en time slået i jorden og gennembanket med knytnæver, stave og køller. En 29-årig mand blev overfaldet af 4-5 unge indvandrere og gennembanket og fik bl.a. brækket knoglen mellem næsen og tænderne. Et kvarter senere blev en 51 årig mand overfaldet af 6-8 indvandrere, gennemtævet med knytnæveslag og slagvåben og frarøvet sin tegnebog. Ti minutter senere blev en 23 årig overfaldet af to indvandrere bevæbnet med køller og kæppe. Politiet oplyser at der tidligere er blevet anmeldt overfald i parken, og vicekriminalkommissær Peder Ladefoged siger, at den meningsløse vold i parken skal stoppes.

Samme dag blev en 18 årig indvandrer fremstillet i Københavns dommervagt sigtet for at have spyttet på og 3 gange sparket en kvindelig lærer i maven. Indvandreren tilstod, at han var gået ind på Niels Brocks Handelsskole i Valby, selv om han ikke er elev. Sammen med en kammerat havde han smidt wc-ruller ud af et vindue, og da læreren bad ham om at forsvinde, blev hun overfaldet. Voldsmanden var også sigtet for grove trusler mod et vidne, og han blev varetægtsfængslet i 27 dage.

Niels Brocks og Ishøj Handelsskole i København er plaget af indvandrervold, og man har nu ansat uniformerede vagter, der skulle sikre, at uvedkommende ikke kommer ind på skolen. En tredjedel af eleverne er indvandrere, der tager deres kammerater med på skolen og foranlediger slagsmål med de danske elever.

Undervisningsminister Ole Vig Jensen (B) siger, at han ikke stiltiende vil betragte udviklingen i voldssagerne på handelsskolerne, og at der skal gribes ind over for volden her og nu. Syv ud af ti ungdomsskolelærere har været udsat for trusler: Om vold – og for 7 % er det ikke blevet truslerne, de har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Landsforbundet af ungdomsundervisere mener, at man skal finde forklaringen på voldsproblemerne i elevsammensætningen på ungdomsskolerne.

Danskerne har hele sommeren oplevet den ene voldssag efter den anden, hvor indvandrere har overfaldet danskere og i nogle tilfælde myrdet dem. LO’s forretningsudvalg har derfor den 18. oktober startet en ”oplysnings- og debatkampagne om flygtninge og indvandrere. LO’s formand – Hans Jensen – siger, at Udgangspunktet for kampagnen er at imødegå det fremmedhad, som synes mere og mere udbredt.

Fagbevægelsen har en forpligtigelse til at imødegå yderligere splittelse mellem danskere og flygtningeLO’s betontåber har øjensynlig ikke bemærket, at ”fremmedhadet” mest går ud over folk med blondt hår og lys hud, der får stadig sværere ved at bevæge sig rundt i det samfund, der før Socialdemokratiets import af 500.000 fremmede var et homogent land, hvor folk kunne gå fredeligt på gaderne, eller sidde i en skoleklasse uden fare for overfald og vold.  Men mon ikke LO’s tanketomme fremmedpropaganda har lige præcis den modsatte virkning, nemlig at partiets vælgere fortsætter den udvandring som meningsmålingerne hele sommeren fortalte om. Og så er de millioner af medlemmernes penge som LO bruger til fremmedpropaganda da givet godt ud. Og måske skulle vi tage godt imod Socialdemokratiets vælgere.

V. Kristensen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang  / december 1997

Forslag til en ny udlændingelov

7. september 2008 Skriv en kommentar

Forslag til en ny udlændingelov

Udlændingelovgivningen er udartet til et morads af paragraffer. Tiden er inde til at skære igennem virvarret og forenkle til én eneste regel:

Politiet kan bestemme, at en person uden dansk indfødsret ikke skal have ret til ophold i Danmark.

Folk med tilbøjelighed til at se rødt vil råbe op om fremmedhad. Men forslaget siger jo intetsomhelst om hvor mange udlændinge, der kommer til at bo her i landet. Det må bero på hensigtsmæssigheds-bedømmelser. Og de vil skifte fra tid til anden. For den realitetsbevidste er det totalt umuligt på forhånd at skildre dem på fornuftig vis i detaljemættede lovspændetrøjer.

Folkeretlig forpligtelser
Naturligvis skal Danmarks folkeretlige forpligtelser respekteres ved administrationen af hvilke udlændinge, der afvises ved de danske grænser og af hvem, der udvises fra landet. Det gælder blandt andet det fælles-nordiske arbejdsmarked og den fri bevægelighed inden for EF. Så længe vi forbliver inden for FN`s flygtningekonvention, må den også følges. Men den skal vi nu nok se at komme ud af. Jo før des bedre.

Fremmedlovsager skal afgøres først og fremmest ud af politiske – ikke retslige – overvejelser. Det er derfor forkert, at nugældende lov giver beføjelser til domstole og domstolslignende organer (som Flygtningenævnet).

Indenfor administrationen er politiet – der jo har forgreninger overalt i landet – den myndighed, som traditionelt beskæftiger sig med disse områder, og som nok er bedst egnet. Arbejdet går jo i vidt omfang ud på at afdække faktiske forhold gennem afhøringer og anden efterforskning.

Øverste myndighed
Det betyder igen, at øverste myndighed er justitsministeren. Også på dette område er han naturligvis undergivet Folketinget, hvorfor dette – i praksis vel ofte dets retsudvalg – sikkert også i fremtiden bliver reelt afgørende i mere intrikate (vanskelige, Red.) sager. Fremmedlovgivningen er under alle omstændigheder, – så langt øjet kan stirre frem et sprængstoffyldt politisk emne, så folketingsflertallet vil givet gribe ind lige meget, hvordan loven udformes.

Når lovforslaget undtager personer med dansk indfødsret, er det en folkeretlig nødvendighed. Men det kan nok opfordre til større forsigtighed med at uddele dansk statsborgerskab så rundhåndet, som Folketinget nu gør. Allerede efter syv års ophold i Danmark imødekommes ansøgninger på stribe. Også til folk med hjemstavne fjernt fra Danmark.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 43 / 13. årgang / 6. december 1985

%d bloggers like this: