Arkiv

Posts Tagged ‘forbrugsskat’

Væk med indkomstskatten

12. maj 2011 107 kommentarer

Væk med indkomstskatten 

For længst har man gradvist flyttet skatten over på forbruget, det har vi alle mærket, men alligevel beholdt den helt urimelige indkomstskat til skade for erhvervene og betalingsbalancen og til glæde for de ca. 200.000 offentligt ansatte, der uproduktivt beskæftiger sig med kontrol og statistik af de færre og færre, der endnu prøver at passe deres produktive arbejde trods det, at de godt ved, at en stor del af deres indtjening går til administrationsudgifter.

Det kan undre, at der stadig strejkes og forhandles om større lønninger, der kun medfører flere ansatte i den offentlige sektor i form af flere skattekroner, det offentlige får ind ad denne vej.

Strejkede man for mindre skattetryk, ville nok flere kunne tilslutte sig disse protester.

For den almindelige lønmodtager har man dog fundet en mellemløsning, idet arbejdsgiveren bliver pålagt at tilbageholde den del af lønnen, der beregnes som skat. På den måde ”opdager” lønmodtageren ikke, hvor meget han aflades for, og bortset herfra har han vel fået en vis kompensation for det tilbageholdte i form af opnåede ”lønforhøjelser, så det udbetalte efterhånden tangerer den faktiske løn, og skatten dermed et overset problem.

Men tilbage bliver de selvstændige.

De må stadig betale efter de gamle normer, dvs. har man et nogenlunde år – arbejdsmæssigt set, falder ”straffen” for dette året efter, der måske er mindre godt. Så opstår der skattegæld, som må afdrages sammen med nye tilkommende skatter og besværligheder såsom at skulle føre tilsyn med momsopkrævning, trække skat for de ansatte og i det hele taget være underlagt nye uhyrligheder, som det offentlige pålægger disse selvstændige, der ofte er mindre håndværkere og næringsdrivende med en ikke ubetydelig arbejdsdag sammenlignet med den timenedsættelse, deres personale har opnået. I alles interesse bør en retfærdig skattelovgivning tilstræbes. Den nuværende skattelov er uforståelig for menigmand og meget besværlig at arbejde efter.

Systemet favoriserer de, der via en god revisor eller lignende kan finde ”smuthuller” i form af fradragsberettigede investeringer og andre specielle goder, ligesom den nedværdigende mistanke hele systemet bygger på reduceres ved en revisors mellemkomst.

Lovgivningen forhindrer også mange nye arbejdspladser i at opstå, da den almindelige mening er, at det er for besværligt, og ”dårligt kan betale sig” at tage en unødig risiko med de ulemper, der følger med systemet.

Ved skat på forbrug alene opnås en simplere skattefordeling, idet den enkelte kommer til at råde over egen indtjening.

Herved frigøres en meget stor del af den stab af kontrollanter, der koster mange penge for det uproduktive arbejde, ligesom det skader det private erhvervs mulighed for at beskæftige sig med det, der skal betale landets valutagæld nemlig produktivitet og eksport.

Det er helt sikkert, at man ved at overgå til den reelle forbrugsskat vil se hele prisniveauet og arbejdslønnen dale til det halve af det nuværende provenu eller sagt på en anden måde: Til den reelle varepris som udbud og efterspørgsel bestemmer. Og dermed vil den frie konkurrence igen være herskende på hele markedet til gavn for samfundet som helhed.

En stor del af den offentlige forsorg kan samtidig reduceres, idet enhver – uden alt for store anstrengelser – bør kunne tjene til dagen og vejen i modsætning til nu, hvor man overvejer, om det kan ”betale sig at arbejde”. Der vil igen kunne opstå mindre servicefag, ligesom mange vil finde det attråværdigt at starte egen virksomhed, når ”sort” arbejde er legalt.

Vi skal lære at tænke selvstændigt

Hvad borgerne vil bruge deres penge til, bør være det offentlige uvedkommende. Det nuværende system vil ingen savne. Det koster ikke mindst administration i form af penge, der igen kan omsættes til tid, kræfter og risiko.

Vi har kun ét liv, og det skal udnyttes uden, at andre ”snager” i anvendelsen.

Der vil altid være sociale tabere, det kan man ikke se bort fra, og de må hjælpes, men de bør være undtagelserne.

De ældres pension må naturligvis ikke nedskæres, det har altid været Fremskridtspartiets mening.

Kun med stemmesedlen kan vi ændre systemet.  Det er enhvers ret.

Vi tiltror den danske befolkning så megen sund fornuft, at den kan omstilles til selv at administrere. Det ses tydeligt, hvor megen magt regeringen (V, C, CD og KrF, red.) har til i dag at manipulere med priser og værdier ved at tage fra nogle forbrugsvarer og helt umotiveret at lægge højere pris på andre.

Det gør man kun i nød.

Regeringen er i nød!

Lad os benytte denne konstatering og ændre denne del af tilværelsen til fordel for os selv.

H. Knudsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 25 / 15. årgang / 14. august 1987

S K A T T E P O L I T I K

3. august 2008 33 kommentarer

Det vil Fremskridtspartiet


S K A T T E P O L I T I K

Fremskridtspartiet mener, at dansk skattepolitik skal have fire væsentlige mål:


1. Indkomstskatten skal afvikles.

2. Alle øvrige skatter og afgifter skal nedsættes betydeligt.

3. Skattesystemet skal indrettes så enkelt, så alle borgere kan forstå reglerne.

4. Borgernes retssikkerhed skal styrkes i tvister med skattemyndighederne.


Skattepolitikken vedtages i Folketinget. Men størrelsen af skatterne afgøres også i by- og amtsråd. Det er derfor vigtigt, at vælgerne sammensætter Folketinget, amtsrådene og byrådene således, at der er politisk vilje til at sænke de danske skatter.


Gennem årtier har politiske flertal ført en uansvarlig skattepolitik. Danmark har verdens højeste skatteniveau og det stiger fortsat. Det vil Fremskridtspartiet ændre på.


Lavere skatter – giver mere frihed

Skatter og afgifter tager den personlige frihed fra befolkningen. Først mister folk en del af den indtægt de selv har arbejdet for. Dernæst afgør politikere og embedsmænd, hvad pengene skal bruges til.


Fremskridtspartiets vigtigste formål med at få de alt for høje danske skatter og afgifter sat ned er derfor at give befolkningen friheden tilbage. Jo lavere skat, jo mere personlig frihed! Fremskridtspartiet vil derfor have alle skatter og afgifter reduceret mest muligt. Vi har desværre verdens højeste skatteniveau. Først betaler vi over halvdelen af vores løn i indkomstskat. Dernæst lægges der moms på alle vores køb. Og endelig lægges der afgifter på alt fra biler og forsikringer til vand og varme.


Fremskridtspartiet mener, at lavere skatter og afgifter er selve nøglen til at give danskerne friheden og virkelysten tilbage.


Lavere skatter – og den offentlige sektor

Skatter og afgifter opkræves til brug for finansieringen af den offentlige sektor, herunder overførsler til andre borgere, politisk frås, udgifter til udlændinge, udgifter til ulandsbistand og et hav af andre politisk bestemte opgaver.


Fremskridtspartiet vil ikke afskaffe den offentlige sektor. Vi vil derimod mindske den offentlige sektor og de mange offentlige udgifter betydeligt og dermed give plads til store skattelettelser.


Den offentlige sektor skal kun tage sig af de mest nødvendige opgaver og overlade resten til befolkningens frie valg. Det frie valg bliver netop muligt, når folk kan beholde deres penge og selv bestemme, hvad de skal bruges til.


De få opgaver, som det offentlige bør løse, skal også fremover finansieres med skatter og afgifter. Det gælder derfor om at finde skatter og afgifter, som er til mindst mulig gene for samfundsøkonomien og den enkelte borgers økonomi.


Mange nuværende offentlige opgaver skal privatiseres eller udliciteres. Derved bliver ydelserne bedre og servicen billigere til gavn for borgerne. Når skatter og afgifter er nedsat markant, har den enkelte borger og familie meget bedre råd til selv at bestemme, om de vil låne bøger på et privat bibliotek, yde bidrag til privat hjælpearbejde i ulandene, gå i private teatre, få passet børn i private institutioner eller købe service fra offentlige institutioner med brugerbetaling.


Lavere skatter – gennem skattelettelser

De danske skatter og afgifter har nået et niveau, hvor de er direkte ødelæggende for samfundsøkonomien. Skatter og afgifter får befolkningen til at smugle, lave sort arbejde og på anden vis søge at sænke skattebyrden. De eneste, som har ansvaret for det, er de politikere, der i deres magtbegær ønsker at regulere samfundet ned til mindste detalje og har brug for skatterne til at finansiere det socialdemokratiske samfund.


Skattelettelser er nødvendige for at skabe flere jobs i Danmark. Skattelettelser er nødvendige for at sikre Danmarks internationale konkurrenceevne. Skattelettelser er nødvendige for at stoppe væksten i sort arbejde. Skattelettelser er med andre ord nødvendige for at sikre Danmark en ordentlig fremtid.


Skattelettelser er imidlertid kun holdbare, hvis den offentlige sektors budgetter samtidig mindst nedsættes tilsvarende. Ellers vil den offentlige gæld vokse yderligere. Den nuværende store statsgæld (800 mia. kr. i 1997) stiller krav om, at ikke alle offentlige besparelser bliver udmøntet i skattelettelser med det samme. Vi skal først have betalt gælden tilbage af hensyn til vores børn og børnebørn.


Skattelettelser skal gennemføres således, at alle får glæde af den og familier og personer med de laveste indkomster får størst glæde af lettelserne.

Fremskridtspartiet vil gradvis fjerne indkomstskatten ved at forhøje den skattefri bundgrænse og dermed give lavindkomstgrupperne skattefrihed først.


Lavere skat – men nogle skal blive

Fremskridtspartiet mener, at det offentlige fortsat skal have indtægter til løsning af de mest nødvendige opgaver. Indtægterne skal nødvendigvis komme fra borgerne. Det er vigtigt at sammensætte skatter og afgifter, så de gør mindst skade.


Skatter og afgifter er imidlertid ikke kun et dansk anliggende. Vores medlemskab af EU har åbnet for fri bevægelighed for arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser. Hvis de danske skatter og afgifter er for høje, vil mennesker og penge flyde derhen, hvor skatteniveauet er lavere – og det er det i alle andre lande! Fremskridtspartiet afviser enhver samtidig tale om skat eller afgift pålagt af EU. Danmarks skatteniveau skal tvinges ned gennem skattekonkurrence med andre lande.


Finansieringen af den reducerede offentlige sektor skal fremover ske ud fra følgende prioriterede kilder:


– frivillige skatter og afgifter


– gebyr- og brugerbetaling


– forbrugsskatter


– ressourceafgifter


– ejendomsskatter


Alle andre skatter og afgifter skal afvikles. Afviklingen skal ske således, at der bliver skabt flest mulige jobs i den private sektor og samtidig skabt mest mulig privat velfærd.


Frivillige skatter og brugerbetaling

I stort omfang kan de offentlige udgifter finansieres gennem frivillige skatter og afgifter. Det kan f.eks. være afgifter på ønskenummerplader, lotteri, casinospil og lignende. Fælles for disse skatter er, at det er frivilligt, om man vil bruge penge på tingene. Der er tale om en overpris på ydelserne, som borgerne gerne betaler. Man kan således få mange penge i statskassen uden brug af tvang.


Brugerbetaling for offentlige ydelser, stempelafgifter og visse gebyrer er derimod betaling for opnåelse af en offentlig service. Tinglysning, nummerplader, pas, kørekort, tilladelser o.s.v. koster det offentlige noget at lave – det betaler man naturligvis fuldt ud.


Fremskridtspartiet vil dog kun støtte yderligere brugerbetaling, hvis der samtidig sker en reduktion af andre skatter.


Forbrugsskat og moms

I det omfang de frivillige skatter- og brugerbetaling ikke er tilstrækkeligt til at betale de offentlige udgifter, er det nødvendigt, at opkræve andre skatter.


Forbrugsskatter, hvor momsen er den væsentligste, er en afgift, der lægges på folks forbrug. Nogle forbrugsskatter har desuden til formål at begrænse forbruget af produktet. Det gælder f.eks. punktafgift på alkohol og tobak.


Momsen i Danmark er alt for høj. I EU har man vedtaget en minimal moms på 15 pct. Den danske moms skal reduceres til EU-gennemsnit, hvorved grænsehandel bliver uinteressant.


Fremskridtspartiet er modstander af differentieret moms, eftersom det vil medføre unødigt bureaukrati i form af et større kontrolapparat m.v.


En række af de nuværende forbrugsskatter er alt for høje i dag og opmuntrer til smugleri og grænsehandel. Afskaffelsen af parfumeafgiften og afgiften på CD-plader er gode eksempler på, at man godt kan afskaffe afgifter og samfundsøkonomisk opnå et positivt resultat.


Ressourceafgifter

Fremskridtspartiet er tilhænger af, at vi passer på vores miljø og ressourcer. Der er ingen grund til frås. Afgifter på brug af ressourcerne er derfor en acceptabel kilde til finansiering af det offentlige. Det gælder afgifter på vand, strøm, varme, indvinding fra grusgrave, produktion af salt m.v. Men disse afgifter skal bruges med stor forsigtighed.


Det er ingen luksus at bruge varme, strøm og vand. Derfor skal afgifterne være rimelige. Særligt børnefamilier lider under alt for høje afgifter. Fremskridtspartiet kræver derfor, at ressourceafgifter altid skal følges af en tilsvarende endnu større nedsættelse af andre skatter. Ressourceafgifter med grønne argumenter skal ikke misbruges til opnåelse af politiske mål, eller til at øge det samlede skatteniveau.


Fremskridtspartiet er modstander af CO2-afgiften, eftersom den kun er indført for at opnå højere skatteindtægter fra den produktive del af samfundet.


Ejendomsskat

Det mest effektive skattesystem er skat på jord, fast ejendom og bolig. Man kan ikke flytte fast ejendom eller jord ud af landet og dermed slippe billigere i skat. Beskatningsgrundlaget vil dermed være permanent og derved sikre de offentlige indtægter. Men danske politikere vil, som altid, gøre det til en skatteskrue uden ende. Derfor skal skat på jord og fast ejendom bruges med forsigtighed.


Fremskridtspartiet vil have fjernet skat på produktionsjord. Når landmanden, gartneren eller skovejeren bruger jorden, er det til produktion. Produktion er både til gavn for de producerende og for resten af samfundet.


Fremskridtspartiet vil have ændret reglerne om jordbeskatning således, at kommuner og amter kan sænke grundskatterne til nul. Det er derimod fornuftigt, at loven sætter en øvre grænse for, hvor høje de kommunale grundskatter må være.


Fremskridtspartiet er modstander af skat på lejeværdien af egen bolig, eftersom det er en fiktiv skat uden sagligt belæg. Man skal ikke betale leje til staten af noget man selv ejer!


Fremskridtspartiet vil kun tillade brug af ejendomsskatter som bidrag til finansiering af offentlige udgifter, hvis andre skatter samtidig sænkes tilsvarende.


Lavere skat – fjern indkomstskatten

Fremskridtspartiet mener, at den værste skat af alle er skatten på arbejde. Indkomstskatten ødelægger incitamentet til at arbejde og producere og bremser dermed den økonomiske vækst i samfundet. Skatten er mest til skade for de svageste i samfundet – de rige skal nok klare sig! Når man arbejder i Danmark, arbejder man ikke kun for sig selv og sin familie, men man “forsørger” også 3-4 andre personer over skatten. Dette skyldes de store offentlige udgifter og de deraf følgende høje skatter. Fremskridtspartiet vil have ændret dette forhold.


Incitament og virkelyst kvæles og den sorte økonomi fremmes, hvis man ikke personligt får gavn af sit arbejde. Løsningen er ikke mere kontrol og / eller mere statsstyring, men frihed og lavere skatter. Hvis initiativ og virkelyst kvæles, er grundlaget for velstand ødelagt.


Fremskridtspartiet mener, at skattesystemet skal indrettes således, at den enkelte skatteyder selv kan beholde hele sin indkomst. Derfor skal indkomstskatten afvikles. De offentlige udgifter skal sænkes i takt med afviklingen af indkomstskatten.


Den bedste måde at afvikle indkomstskatten på er ved at forhøje den skattefri bundgrænse gradvis over 6-7 år. Det giver de laveste indkomster skattefrihed først. Det er jo absurd, at personer med meget små indkomster i dag betaler halvdelen af deres løn til det offentlige. I takt med at den skattefri bundgrænse forhøjes, vil flere og flere opleve skattefrihedens velvære og dermed blive frie borgere uden indkomstskattens lænke om benet.


De høje marginalskatter er også et problem for samfundsøkonomien. Derfor er det også nødvendigt at få marginalskatterne lempet. Det vil også forhindre skatteflugt til udlandet.


Væk med den urimelige bruttoskat

Bruttoskat, eller arbejdsmarkedsbidrag, som regeringen (A og B) hellere vil kalde det, er med til at skævvride vores skattesystem endnu mere. Uanset om man er avisbud med en minimal indkomst eller millionær, opkræves der bruttoskat (8 pct. i 1997). Bruttoskatten går til dagpenge-, sygedagpenge- og aktiveringsfondene.


Fremskridtspartiet vil have bruttoskatten afviklet over en kort årrække. Bruttoskat er en ny skatteskrue som regeringen kan bruge til at pine nye millioner ud af befolkningen. Aktiveringsfonden skal nedlægges. Sygedagpenge skal fremover finansieres over de almindelige skatter. Dagpengesystemet skal privatiseres ved at gøre arbejdsløshedsforsikring til et rent privat anliggende.


Lavere skat – aktieskat, arveafgift og gaveafgift

Fremskridtspartiet vil have skatten på aktier afviklet. I en international økonomi kan aktier flyttes fra time til time. Derfor må de danske aktieafgifter sænkes, så vi kan beholde vores aktieomsætning i Danmark. Lavere skat på handel med aktier er til gavn for erhvervslivet – men i længden mest til gavn for hele samfundet.


Fremskridtspartiet vil have afgifter på arv og gaver afviklet. Det er penge, der allerede tidligere er betalt skat af. Hvis en person ønsker at give eller testamentere en arv, skal det offentlige ikke blande sig i det. Specielt vores slotte, godser og herregårde har lidt under de høje arveafgifter. Det vil Fremskridtspartiet ændre.


Lavere skat – rentefradraget

Fremskridtspartiet vil ikke medvirke til at udhule rentefradraget yderligere. Så længe der er skat på renteindtægter, skal der også være fradrag for renteudgifter. Rentefradraget er en vigtig del af familiernes boligøkonomi og må derfor ikke udhules.


Lavere skat – erhvervsskatter

Fremskridtspartiet har aktivt medvirket til at sænke erhvervsskatterne. Alle erhvervsskatter skal fjernes, da de begrænser erhvervsmulighederne i Danmark. I stedet skal vi gøre vores land til et investeringsparadis for udenlandske virksomheder. De mange bidrag virksomhederne betaler til statslige fonde (ATP o.s.v.) skal afvikles, hvorved konkurrenceevnen forbedres.


Fremskridtspartiet vil forbedre virksomhedernes økonomi gennem lavere skatter og afgifter, da det giver flere arbejdspladser og mere velfærd.


Lavere skat – pensionsbeskatning

Fremskridtspartiet mener det er godt, at befolkningen selv sætter penge til side i deres erhvervsaktive periode. Selvpensionering giver mulighed for at få et supplement til den offentlige folkepension. Skat på opsparing nedsætter befolkningens lyst til at spare op.


Skattesystemet skal opmuntre befolkningen til at spare op til alderdommen. Derfor skal beskatningen af pensioner afvikles. Ikke mindst realrenteafgiften er ødelæggende for opsparingslysten, hvorfor den skal afvikles.


Lavere skat – højere retssikkerhed

Fremskridtspartiet mener det er helt urimeligt, at borgerne nærmest ingen rettigheder har i skattesager. Derfor skal borgernes retsstilling styrkes. I kriminalsager er man uskyldig indtil det modsatte er bevist. Samme princip skal gælde i skatteretten.


Skatteborgerne skal have ret til fradrag for relevant hjælp fra f.eks. revisor og advokat i skattesager. I tvister mellem borgerne og skattevæsenet har myndighederne principielt hele det offentlige apparat til rådighed for at dømme borgeren. Fremskridtspartiet mener, at borgerne skal have bedre mulighed for at forsvare sig. Skattemyndighederne skal ikke være en pine for borgerne.


Lavere skat – Z planen

Fremskridtspartiet har hvert år siden 1973 fremlagt en detaljeret plan for, hvordan vi kan ændre Danmark til et samfund med mere velfærd gennem lavere skatter. Skatten er i dag særligt en byrde for de små indkomster. Derfor skal skatten afvikles fra bunden.


Fremskridtspartiets politik går ud på at forbedre forholdene for samfundets svageste, de syge, de ældre og de handicappede. Resten af befolkningen skal nok klare sig, hvis det offentlige stopper sit formynderi. Det vigtigste bidrag til dette er at give borgerne rådighed over egne midler gennem markante skattelettelser.


Fremskridtspartiet vil starte med at forhøje den skattefri bundgrænse til 60.000 kr. for alle. Derefter skal bundgrænsen gradvis forhøjes over 6-7 år. Når bundgrænsen forhøjes, får borgerne flere penge til sig selv. Derudover kan virksomhedernes lønudgifter holdes i ro, når lønmodtagerne, via skattelettelser, har fået mere udbetalt. Det giver plads til flere jobs og dermed lavere arbejdsløshed.


Flere penge til borgerne giver større forbrug og mere opsparing. Begge dele skaber vækst i samfundsøkonomien til gavn for alle. Fremskridtspartiet ønsker et vækstsamfund. Jo større samfundskage, jo mere til os alle. Et samfund uden vækst går mest ud over de svageste og dem med de små indkomster.


De lavere skatter skal selvfølgelig finansieres med offentlige besparelser. Der er nok at tage fat på. Hvis f.eks. statens udgifter til renter den store statsgæld forsvandt, kunne alle få en skattefri bundgrænse på ca. 75.000 kr!!


Fremskridtspartiet arbejder for et frit samfund med tryghed for familierne. Befolkningen skal ikke længere frygte næste skattestigning, men glæde sig til den næste skattenedsættelse. Verdens højeste indkomstskatter skal afløses af velfærd, tryghed og frihed. Det er Fremskridtspartiets målsætning.

Er du enig, så støt vores arbejde.Ovennævnte stammer fra Fremskridtspartiets brochure:


S K A T T E P O L I T I K / 1997

%d bloggers like this: