Arkiv

Posts Tagged ‘folkeafstemning’

Seks milliarder suges ud af danske lommer til prestigepamperprojekter i udlandet

13. april 2012 1 kommentar

Seks milliarder suges ud af danske lommer til prestigepamperprojekter i udlandet 

Statsminister H (Poul Hartling, V, red.) har det ikke for godt for tiden.

Slap og fordærvet økonomisk politik og mangel på intelligent og inspireret styring har ført til forbitrelse på arbejdspladserne og pristrøstesløshed på husmoderindkøbsturene.

Lige om hjørnet lurer et valg.

I denne situation strækker statsminister H tiggerarmene frem mod folketingsmand G. Kan han dog ikke bevæges til at betale med danske skatteyderes penge for statsminister Hs´ mange tabte slag?

Siger Guldberg (Udenrigsminister Ove Guldberg, V, red.) den 18. februar ja til Heaths´ (Engelsk premierminister, red.) pågåenhed, er fælden klappet i for Danmark. Vi får ingen praktisk eller juridisk mulighed for at hindre, at milliarder suges ud af danskernes lommer for at havne i prestigepamperprojekter i det fremmede. Der er mange tabte slag at betale for i irsk, italiensk og skotsk-engelsk politik.

Ufolkelig EF-politik

Sligt bør ikke ske, uden at det danske vælgerfolks majoritet ved en folkeafstemning har sagt ja.

Dagsordenvedtagelsen ved folketingets markedsdebat gik den durk modsatte vej. De seks af folketingets partier ønsker, at dansk EF-politik skal føres så ufolkeligt som muligt. Helst skal tingene klares af i det lukkede markedsudvalg. Når vanskelighederne er ryddet bort, kan resultaterne tages til efterretning i folketingssalen.

Folkeafstemninger derimod skal undgås i det omfang, de ikke er strengt nødvendige efter grundlovens ufravigelige bud. Heroverfor finder vi de mindste af folketingspartierne. De har ikke opdaget, at kalenderen er vandret forbi 2. oktober 1972. De holder stadig deres forsamlingshustaler fra olympiadesommeren om, at Danmark ikke skal snavse sine hænder til ved at opgive sin splendide isolation (storslåede afsondrethed, red.)  – uanset at teknikken og handlen hver dag gør verden mindre.

Tidsødende drillerier

Ene af alle partier kæmper Fremskridtspartiets tilhængere for, at det danske folk ved jævnlige afstemninger skal træffe afgørelse om tempoet i udviklingen frem mod Europas Forenede Stater. Ene af alle afviser vi Christiansborg-taktikken med tidsødende drillerier i form af dagsordensspilfægterier.

Det var kun ni partier, som var forslagsstillere til de to dagsordensformuleringer, hvorom folketinget stemte onsdag den 30. januar, – på treårsdagen for Fremskridtsbevægelsens start på den lange march for det danske folks frigørelse.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang / 19. februar 1974

Nyhedsformidling i radio og TV

3. april 2012 5 kommentarer

Nyhedsformidling i radio og TV

Der kan anlægges følgende betragtninger over Danmarks Radios forpligtigelser til nyhedsformidling: 

 • Befolkningens vigtigste politiske opgave er at sætte de krydser ved folkeafstemninger og folketingsvalg, som er afgørende for, hvordan forretningen Danmark skal styres. Derfor gælder det om, at befolkningen får tilført mest muligt korrekt kundskab om, hvad de partier som udgør valgmulighederne, i virkeligheden står for. Dansk avisjournalistik er ikke særlig god. Derfor må staten benytte sine medier – nutidens allervigtigste – til at give denne oplysning.
 • Journaliststanden ved Danmarks Radio er meget ensidigt rekrutteret. Selv om de gjorde sig ærlige anstrengelser for at dække de virkelige samfundsproblemer, må det konstateres, at resultatet er særdeles pauvert. Det er kun bestemte emnekredse, der har deres hovedinteresse nemlig de spørgsmål, der drøftes i salonkommunistkredse inden for Valby Bakke.
 • Dét, danske vælgere skal befatte sig med er forholdene i Danmark, medens de ikke skal klare ærterne hverken i Angola eller Spanien. Derfor må meget betydelige ressourcer flyttes over fra de udenrigske anliggender til de komplicerede indenrigske problemer.

Min konklusion af disse tre præmisser er, at Tv-avisen hver aften burde deles op i tre afsnit á 10 minutter således, at journalisterne alene fik lov til at have den ene sektion, medens de politiske partier (på skift) skulle have hver en afdeling. Derudover burde lydradioen i endnu større omfang give de politiske partier daglig adgang til at underrette befolkningen korrekt.

Den ensidighed der drives i øjeblikket frembyder en mægtig risiko for demokratiet på blot lidt længere sigt.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 4. årgang / 22. april 1976 

Krav om stop for dansk forberedelse til ØMU´en

6. marts 2012 14 kommentarer

Krav om stop for dansk forberedelse til ØMU´en

– Den danske befolkning har ved en folkeafstemning i 1993 sagt nej tak til deltagelse i EU-unionens ØMU-projekt. Derfor er det en skandale, at regeringen (A, B og CD, red.) arbejder videre, som om Danmark skal deltage, siger Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører Kim Behnke.

– Den danske regering er i direkte modstrid med, hvad befolkningen besluttede den 18. maj 1993, når den arbejder videre på at forberede Danmark på deltagelse i ØMU´ens 3. fase. Der har Danmark ikke noget at gøre, og derfor er det skandaløst, at særligt økonomiminister Marianne Jelved (B) arbejder videre mod ØMU´en og Unionen.

Det seneste eksempel på at unionstilhænger Marianne Jelved modarbejder det danske folk er, at Danmarks Statistik nu skal lave ekstra opgørelser over danske nøgletal til brug for ØMU-projektet. Da Danmark ikke skal være med i ØMU´en, kan dette arbejde kun være at betragte som undergravende virksomhed over for befolkningens ønsker, siger Kim Behnke.

Han har derfor i et spørgsmål til økonomiministeren bedt om, at alle yderligere forberedelser mod dansk deltagelse i ØMU´en bliver bragt til standsning øjeblikkeligt.

Kim Behnke

Pressemeddelelse     

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 24. årgang / januar 1996

15 fremskridt – for det lokale demokrati

30. november 2011 32 kommentarer

15 fremskridt for det lokale demokrati

 1. Amtskommunerne nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre overføres til private, kommunerne og staten.
 2. Der skal være orden i den kommunale økonomi. Låntagning og skatteforhøjelser skal stoppes.
 3. Kommunerne skal ikke deltage i private virksomheder.
 4. Der skal indføres kritisk revision i kommunerne.
 5. Kommunernes indsats for ældre, syge og handikappede skal styrkes.
 6. Der skal foretages lokale folkeafstemninger til styrkelse af demokratiet.
 7. Kommunale driftsopgaver skal privatiseres og udliciteres mest muligt.
 8. Kommunerne skal ikke være jordspekulanter – overflødige kommunale jorder og bygninger skal sælges.
 9. Selvstyret i kommunerne skal være udstrakt, men under ansvar.
 10. Kommunesammenlægninger skal kun ske på lokalt initiativ.
 11. Kommunale kontorer skal have kundevenlige åbningstider.
 12. Stop for tvangstilslutning til kollektiv energiforsyning.
 13. Større egenbetaling ved kulturudbud.
 14. Jordskatter og dækningsafgifter afvikles.
 15. Kommunal ret til at sige nej til flere flygtninge.

 —————————————————————————————————————————————————-

I et land med bare 5 millioner indbyggere er det helt unødvendigt med amtskommuner. Amterne skal nedlægges og de opgaver, der ikke kan ophøre, overføres til private, til kommunerne og til staten. Nedlæggelsen af amterne vil reducere bureaukratiet betydeligt. Borgernes indflydelse på lokale forhold skal styrkes gennem lokale folkeafstemninger og gennem udlægning af flere opgaver til kommunerne. Lokale afgørelser sker ofte hurtigere ved direkte kontakt mellem borgere og politikere.

FREMSKRIDTSPARTIET vil også privatisere og udlicitere mange af de kommunale opgaver. Tendensen til øget kommunal deltagelse i erhvervslivet skal stoppes – politikere og embedsmænd skal ikke drive forretning for skatteydernes penge.

FREMSKRIDTSPARTIET vil styrke kommunernes ansvar for de svageste i samfundet. Syge, ældre og handikappede skal hjælpes til en værdig tilværelse. Det offentlige er til for borgerne og ikke omvendt.

Kilde: Fremskridt valg ´94 – september 1994

Folkeafstemning skal være bindende

23. august 2011 1 kommentar

Folkeafstemning skal være bindende

Fremskridtspartiet tilslutter sig ønsket fra Socialdemokratiet og SF om, at en kommende folkeafstemning om EF-Unionen skal være bindende og ikke kun vejledende. Med Fremskridtspartiets tilslutning til ønsket er der flertal i Folketinget.

I en kommentar siger Fremskridtspartiets gruppeformand og medlem af markedsudvalget, Aage Brusgaard: – Fremskridtspartiet har længe ønsket langt flere spørgsmål ud til folkeafstemning, så ønsket herom ligger helt på linje med vor politik. Vi skal naturligvis forud for afstemningen have en grundig debat, så befolkningen ved, hvad sagen drejer sig om. Men når der er taget stilling til sagen, bør det være en bindende stillingtagen og ikke kun en vejledende tilkendegivelse.

Netop spørgsmålet om EF-Unionen er velegnet til en folkeafstemning, idet det vil berøre alle danskere, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

Schlüters flabethed

26. april 2011 8 kommentarer

Schlüters flabethed

Den 17. august 1987 sendte Fremskridtspartiet et brev til statsminister Poul Schlüter (C) med anmodning om, at vælgerne samtidig med afholdelse af folketingsvalg fik mulighed for – gennem en folkeafstemning – at tilkendegive deres holdning til Danmarks fremtidige flygtningepolitik.

I skrivende stund har statsministeren end ikke kvitteret for modtagelsen af brevet, hvilket kun kan opfattes således, at vedrørende invasionen af bekvemmelighedsflygtninge er holdningen hos regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.) nøjagtig den samme som hos Socialdemokratiet, SF og de radikale (B) – nemlig den, at grænseportene skal stå fuldstændig åbne og tilstrømningen af de fremmede fortsætte.

Fremskridtspartiet er således fortsat det eneste parti, der mener, at Danmark ikke skal være socialkontor for hele verden. Husk også derfor liste Z den 8. september. (Valgdato, red.).

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 15. årgang / 4. september 1987

Volden skal bekæmpes – ikke forstås

4. marts 2009 4 kommentarer

Volden skal bekæmpes – ikke forstås

 

Ville folk dog bare lukke munden op og sige fra, så ville politikernes hersen med samfundet via Folketinget ikke kunne fortsætte.

 

Endelig var der en buschauffør fra Odense, der i programmet Steph fortalte om sine oplevelser som buschauffør i Odense. Det er især de fremmede, der er problemer med hele tiden. Også i Århus er dette tilfældet. I Jyllands Posten 4/9 kunne man læse om en officiel oversigt om kriminaliteten blandt børn og unge under 18 år, der har overtrådt straffe-, våben- og narkotikalovene. I årerne 1993 til 1995 stod fremmedsprogede for henholdsvis 30,1, 27,8 og 34 % af denne kriminalitet. Man kan samtidig få oplyst fra fængselsvæsenet, at ca. 30 % af de indsatte på de værste fængselspladser er af fremmed herkomst.

 

Så der er ingen grund til at behandle problemerne så anonymt og så generelt udglattende, som det skete i den sidste Steph på TV 2. Udlændinge er for de nævnte forbrydelser ca. 3 gange mere kriminelle end danskerne og det er ikke vores skyld, at det forholder sig sådan. Det skal Elmquist (Bjørn Elmquist, B, red.) og formanden for dommerforeningen, Jes Schiøler, aldrig være i tvivl om.

 

Det er retsplejeloven, der skal strammes betydeligt, og så skal vi have flere fængselspladser. Der er 3.500 fængselspladser, 3.500 fængselsansatte og godt 10.000 politibetjente i Danmark, og det har der været siden midten af firserne, selvom antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser i blot 1980´erne er vokset med 35 % pr. år.

 

Der er intet håb, om at Elmquist & Co., eller de andre kan bringes til fornuft. Det vil aldrig ske.

 

Det eneste håb er, at folk nu vil tale frit om, hvorledes det er. Vi skal ikke gå og føle skyld eller afmagt, fordi vore magthavere ødelægger samfundet systematisk. En god begyndelse ville være, om buschaufførerne, som jeg kender en del af her i byen, ville tage bladet fra munden og glemme alt om den politisk korrekte mening og de syge talemåder, der præger medierne. Fremskridtspartiet har for mindre end tre uger siden atter fremsat lovforslag om, at de straffelovs-kriminelle udlændinge skal sendes hjem og samtidig har vi, igen, foreslået en folkeafstemning om indvandringspolitikken. Det får du ikke at vide, fordi det ønsker de fleste af de elektroniske medier ikke, at du skal vide.

 

Alle de gamle partier afviste selvfølgelig forslagene sammen med socialisterne.

 

B. Skaarup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / januar 1997 / 25. årgang

Hellere A-kraft end en ødelagt natur

12. december 2008 12 kommentarer

Hellere A-kraft end en ødelagt natur

 

Fremskridtspartiet var i 70´erne af den opfattelse, at der burde indføres A-kraft i Danmark. Betingelsen var imidlertid, at det skete gennem en folkeafstemning.

 

Den samlede venstrefløj og alt hvad der kunne sammenskrabes af “græsrødder”, var mobiliseret i kampen mod A-kraften. De daværende modstandere var så religiøse i deres kamp mod A-kraften, at de totalt overså tilhængernes hovedargument: Vi skal gøre det for miljøets skyld. Dengang var det helt ok at afbrænde olie, kul, gas og andre fossile brændsler. Uanset hvor meget det forpestede vores luft, vande og jord, så var det jo “i en god sags” tjeneste: Hold Danmark A-kraftfrit!

 

Politikerne var – også dengang – fortrinsvis fremstillet af “udkogt spagetti, hvorfor A-kraften blev helt fjernet fra den danske energiplanlægning. Vi måtte ganske vist gerne købe stigende mængder el fremstillet på svenske og tyske kraftværker. Dobbeltmoralen har altid haft gode kår!

 

Tiden gik, og selv i tilhængerkredse og blandt fagfolkene bredte der sig den opfattelse, at “Nu var det vel også for sent at komme med”. Vi lænede os tilbage og glædede os over den stigende selvforsyningsgrad på olie og gas. Vi forbød os selv at købe de bedste, billigste og mest miljøvenlige kul i Sydafrika og købte i stedet “stinkbomber” i Polen og Venezuela.

Nu nærmer vi os med en ustoppelig sekundvisers hastige skridt 90´erne, et nyt årti, et årti hvor miljøet skal være i højsædet, hvor vi ikke kan acceptere de osende kul og olieværker, hvor vi ikke vil finde os i nedfald af sodpartikler og stadigt voksende slaggebjerge. Vi har fået en Brundtland rapport, og vi må erkende, at selv den “rene” naturgas også forurener.

 

Som gammel A-krafttilhænger er fristelsen stor. Ordene “hvad sagde vi“, er fristende og tæt ved tungespidsen. Men ak og ve. Den hysteriske, nu miljøfanatiske venstrefløj med alle deres medløbere altså alle dem, der i starten af 70´erne ikke havde noget imod forureningen, mener fortsat ikke, at A-kraften er løsningen.

Nu skal vores fælles parole være: SKRU DOG NED MAND!

 

Vi skal reducere vores i forvejen alt for lille produktion. Vi skal tage en ekstra bluse på, og vi skal forbyde elvarme. Ellers vil Brundtland og hendes religiøse værk sammen med os andre lide affaldsdøden.

 

Men er der da slet ingen POSITIV vej ud af alt dette? Jo, der forskes intenst i fusionskraft – d.v.s. fremstilling af energi ud fra havvand (IKKE kold fusion!), der prøvebygges rumbårne solfangere, der tages syvmileskridt inden for superlederteknologien, og der forskes på alle niveauer i beslægtede energier.

Men det er alt sammen kun på forskningsstadiet. Det kan tage 5 år eller 50 år, før løsningen er klar til kommerciel anvendelse.

 

Og så er spørgsmålet, om vi kan vente. Skal vi drukne i vores eget skidt, skal vi sidde med en istap under næsen – eller skal vi tage imod A-kraften og dens miljøvenlige energiproduktion. For mig er valget let: Jeg vil hellere efterlade et par tønder radioaktivt affald til mine børnebørn, end en ødelagt natur.

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 18. årgang / januar 1990

Regeringens socialdemokratiske Ebberød Bank-forlig

11. december 2008 1 kommentar

Regeringens socialdemokratiske Ebberød Bank-forlig


Indkomstskattestigning på 5 mia. kr.


Fremskridtspartiet har krævet folkeafstemning, det tør gammelpartierne ikke.


– Det socialdemokratiske Ebberød Bank-forlig, der nu gennemtrumfes med en tilslutning fra en blok på knapt 50,3 pct. af folketingsmedlemmerne er i skrigende modstrid med, hvad befolkningen udtalte sig om efter den valgkampagne, der foregik for bare tre måneder siden, udtaler Mogens Glistrup til Fremskridt.


– I forhold til det forlig, statsministeren (Poul Hartling, V, red.) kunne have fået med 112 mandaters støtte, øger det foreliggende forlig indkomstskattetrykket med omkring fem milliarder kroner.


Tilhængere af sætningen “folkets vilje skal være landets lov” må under disse omstændigheder begribeligvis mene, at forliget bør prøves ved en folkeafstemning. Det har Fremskridtspartiet da også foreslået. Men mod noget så formasteligt, som at befolkningen skulle bestemme i sine egne væsentlige anliggender, vendte sig de seks gammelpartier samt Centrums demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Det må da være nok, at man skal tåle, at disse urimelige vælgere taler, når der skal være folketingsvalg.


Permanent nødsituation

– Siden 1950´erne har gammelpartierne hvert halve år eller så erklæret, at nu var landet kommet ud i en enestående nødsituation, fortsætter Mogens Glistrup. De har derefter gennemført storpolitiske forlig, som forkyndtes at ville frelse Danmark. Bluff og blålys har det været hver gang, så sandt som enhver i løbet af få måneder har indset, at det ikke hjalp et hak.


Forligene er hver gang gået ud på at pålægge befolkningen nye byrder til bestridelse af løskøbte offentlige udgifter. I reglen er det blevet lovet, at på lidt længere sigt ville følge lettelse af indkomstskatten. Løfterne er imidlertid aldrig blevet holdt. Tværtimod.


Ved folketingsvalget den 4. december 1973 skabtes en ny situation. Regeringen (Venstre, red.) kunne nu have løst de påtrængende økonomiske problemer ved at begynde med indkomstskattenedsættelse. Den ville have haft 112 mandaters støtte herfor i folketinget.


De 112 kunne have gennemført finanslovsbesparelser på ca. 3 ½ milliard kroner. Nu trumfede forliget i stedet 1.550 millioner igennem. De mellemliggende to milliarder må betales af skatteyderne.


Facit bliver, at vælgerne må udtrykke sig tydeligere til gammelpartierne ved næste folketingsvalg. De førte for spagfærdig tale den 4. december. Hård lud til skurvede hoveder…


Mogens Glistrup og

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 2. årgang / 5. marts 1974

Nyrup skal oplyse dato for EU-afstemning

6. december 2008 2 kommentarer

Nyrup skal oplyse dato for EU-afstemning

– Fremskridtspartiet har rettet henvendelse til statsminister Poul Nyrup Rasmussen (A) med krav om at han oplyser datoen for en folkeafstemning om Amsterdam-traktaten. Det siger Fremskridtspartiets gruppeformand, Kim Behnke.


– Det er umuligt at få en ordentlig EU-debat, så længe det kun er statsministeren, der ved, hvornår danskerne skal stemme om Amsterdam-traktaten. Befolkningen vil først for alvor interessere sig for EU-debatten, hvis den ved, hvornår afstemningen finder sted. I øjeblikket kan det blive fra om tre uger til et sted til næste år.


– Fremskridtspartiet vil ikke acceptere, at statsministeren, som unionstilhænger, misbruger sit monopol til at udpege datoen for en afstemning. Både Folketinget og befolkningen har krav på at få ren besked. Det skal statsministeren give, slutter Kim Behnke.


Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 25. årgang  / september 1997

%d bloggers like this: