Arkiv

Posts Tagged ‘folkeafstemning om fremmedpolitikken’

Vort store gæstebud

29. oktober 2012 4 kommentarer

Vort store gæstebud

Det er ikke god skik at diskutere, om gæster er velkomne, når gæsterne selv er til stede, og om de er dukket op på en noget ureglementeret måde. Men hvis der stadig dukker flere og flere gæster op, som ikke er inviteret, og som endog laver om på husets orden og åbent praktiserer egen sæd og skik, som er huset fremmed, – ja, så er det på tide at holde husmøde om sagen.

På husmødet viser det sig, at den ansvarlige for indbydelsen har skrevet: “Alle er hjertelig velkomne til gæstebuddet”! Der er ikke sat nogen begrænsninger i indbydelsen – hverken på antal gæster eller varigheden på gæstebuddet. Gæsterne kan altså ikke klantres, det er indbydelsen, der er noget i vejen med.

Hvem er de ansvarlige?

Det er en sådan situation, Danmark befinder sig i i dag, fordi vore politikere i 1983 vedtog en fremmedlov, som ikke sætter nogen grænser for det antal asylsøgere, vort land skal være forpligtet til at modtage.

Dansk retsområde, der ellers kun omfatter rigets territorium, er udvidet til at omfatte den vide verden, så enhver udvandrer fra den tredje verdens mange befolkningseksploderende lande, der ved grænsen eller på et dansk konsulat i udlandet er i stand til at stave til “A-s-y-l“, har ret til at blive modtaget enten som såkaldt flygtning – eller mere ærligt og redeligt – som bekvemmelighedsindvandrer. For Danmark er et dejligt land – har de hørt, – hvor få har for meget og færre for lidt. Ganske vist kom der i 1987 en lille stramning af loven, men ikke nær tilstrækkeligt til at standse folkevandringen, som 1983-loven afstedkom. Vore politikere har forpligtet det danske folk – uden at spørge det – til at være værter for et ubegrænset antal fremmede, som af en eller anden grund finder det opportunt at fremstille sig som asylansøger, fordi græsset er grønnere på vore marker.

Hvem bør de ansvarlige være?

Ikke politikerne, som af frygt for en fædrelandsforagtende og alt dominerende presses verbale overgreb og terror har vedtaget lovene hen over hovedet på det menige folk, der alene bør træffe en så vigtig afgørelse, der berører folkets råderum over sit eget territorium. Det er danskernes soleklare ret til at udforme en fremmedlov, der er i overensstemmelse med almindelige menneskers retsopfattelse. En sådan lov er vigtigere end nogen anden paragraf i den danske grundlov, fordi den får konsekvenser for vore børn ikke blot i 2 og 3 led, men i 10 og 20 led, og videre endnu. Den får konsekvens for Danmark som nationalstat. Derfor skal loven laves om, indvandringen af fremmede religioner og kulturer stoppes, ved en folkeafstemning og reglerne for dansk statsborgerskab skærpes meget.

Hvor og hvem skal vi hjælpe?

Vi skal hjælpe nødlidende mennesker i den 3 verden så nær deres hjem som muligt. Der kan vi hjælpe langt flere og bedre end i Danmark.

T. Lassen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 37 / 16. årgang / 11. november 1988

Schlüters flabethed

26. april 2011 8 kommentarer

Schlüters flabethed

Den 17. august 1987 sendte Fremskridtspartiet et brev til statsminister Poul Schlüter (C) med anmodning om, at vælgerne samtidig med afholdelse af folketingsvalg fik mulighed for – gennem en folkeafstemning – at tilkendegive deres holdning til Danmarks fremtidige flygtningepolitik.

I skrivende stund har statsministeren end ikke kvitteret for modtagelsen af brevet, hvilket kun kan opfattes således, at vedrørende invasionen af bekvemmelighedsflygtninge er holdningen hos regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.) nøjagtig den samme som hos Socialdemokratiet, SF og de radikale (B) – nemlig den, at grænseportene skal stå fuldstændig åbne og tilstrømningen af de fremmede fortsætte.

Fremskridtspartiet er således fortsat det eneste parti, der mener, at Danmark ikke skal være socialkontor for hele verden. Husk også derfor liste Z den 8. september. (Valgdato, red.).

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 29 / 15. årgang / 4. september 1987

Politikerne og flygtningene

16. marts 2011 2 kommentarer

Politikerne og flygtningene

”Medens græsset gror, dør Horsemor”, og medens nogle Christiansborgpolitikere smider sand og mudder mod hinanden i Tamil-sagen for at forsøge at vaske sig selv lidt renere, ja, så vokser Danmarks problemer støt og roligt: Kæmpe-arbejdsløshed – virksomhedslukninger – uhyggelig stor udlandsgæld – begyndende raceproblemer som følge af svag og gennemhullet flygtningelovgivning og rekordagtigt underskud på statsfinanserne – for blot at nævne nogle af de løsbare problemer, der kendetegner dagens Danmark.

Kære Christiansborgpolitikere! Ordene fra Peder Laales ordsprogssamling ”Medens græsset gror…”, burde I tænke på. Danmarks problemer løses ikke af Tamil-sags mudderkastning. I flygtningeproblematikken er flertallet af i Christiansborgpolitikere ikke i overensstemmelse med befolkningsflertallet. I er valgt af folket – og burde derfor arbejde for folket! Lad dog nu den Tamil-sag køre færdig ved undersøgelsesretten – og tag i så roligt fat på gennemførelse af en politik, der kan skabe grundlaget for arbejde, produktion og afsætning. Det er det Danmark, og det danske folk har brug for her og nu.

I øvrigt burde vi for længst have haft en folkeafstemning om Danmarks flygtningepolitik, så Christiansborgpolitikerne havde fået befolkningens klare mening om dette for os alle så vigtige og store problem.

Der skal kun 60 folketingsmandater til for at få kravet om en folkeafstemning gennemført.

Fremskridtspartiet er parat, men hvor er de resterende mandater?

En folkeafstemning om Danmarks flygtningepolitik ville kunne medvirke til en klarere lovgivning på dette livsvigtige område og forhindre fremtidige ”Tamil-sager”. Et folketingsvalg derimod løser ingen problemer og vil ej heller styrke vælgernes tiltro til politikerne på Christiansborg.

Men udskrives der valg, så er Fremskridtspartiet parat, og netop på holdning til flygtningepolitikken har vi hele tiden tonet rent dansk flag.

Johannes Sørensen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 19. årgang / juni 1991

Skatteyderne skal betale

20. oktober 2010 10 kommentarer

Skatteyderne skal betale

Pensionen skal følge flygtninge – selv når de rejser hjem – sådan lyder et forslag fra Ole Espersen (A) og Lilly Gyldenkilde (SF).

Med andre ord: Danskerne skal betale til disse flygtninge i al evighed – selv mange, mange år efter de har forladt Danmark. Det er ganske enkelt et tåbeligt forslag og bliver det fremsat i Folketinget – må man håbe, at KV-regeringen tager et folketingsvalg på flygtningespørgsmålet.

Socialdemokrater, SF´ere og Radikale har altid haft travlt med at beskylde andre for fremmedhad/racisme. Desværre er det disse partier, som bærer den største del af årsagen til, at der i Danmark findes racisme. Disse partier har ikke villet lytte til, hvad den danske befolkning mener om flygtningepolitikken, men blot gennemtrumfet den ene beslutning efter den anden, som fordeler flygtninge og indvandrere. Hvorfor skal de f.eks. modtage større ydelser end vore egne pensionister, hvorfor skal vi betale for hjemrejsen, de havde råd til den lange rejse hertil og med de ydelser, de har modtaget, kunne der vel blive råd til hjemrejsen.

Det kan undre, at de partier, som så gerne vil fråse med skatteborgernes penge, ikke vil lytte til vælgerne. Det kan selvfølgelig hænde, at de føler, at de handler i overensstemmelse med befolkningens ønsker – i så fald har de jo ikke noget at frygte ved en folkeafstemning omkring flygtningepolitikken.

Der er visse partier, som dækker sig ind under betegnelsen arbejderparti, men faktum er, at deres politik i praksis ikke er det. Det bekræftes af holdningen i flygtningespørgsmålet og for den sags skyld også omkring skattepolitikken i Danmark.

Vi i Fremskridtspartiet er den eneste tilbageværende garant for hele det danske folks velvære.

Johannes Sørensen

Landsformand 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

Folket skal spørges oftere

15. oktober 2009 8 kommentarer

Folket skal spørges oftere

Vi skal spørge befolkningen oftere i politiske spørgsmål, siger statsministeren (Poul Schlüter, C, red.).

Vi i Fremskridtspartiet hilser dette forslag meget velkommen, og vi håber, at statsministerens udtalelse vil blive fastholdt i folketinget.

Desværre har regeringen (V og C, red.) haft en slem vane med at komme med nogle glimrende forslag og så sidenhen glemme dem. Det har ikke skortet på løfter om skattelettelser lige siden den borgerlige regerings (V, C, CD og KrF, red.) start i 1982.

Foreløbig er det blevet ved snakken.

Der skulle også ske forenklinger af love og paragraffer, og der skulle tyndes ud i lovjunglen, – desværre har kendsgerningerne vist, at det modsatte er sket.

Befolkningen har i mange år bedt om en folkeafstemning omkring flygtninge-/indvandrerpolitikken, og man har ønsket en om Øresundsbroen og diskussionen omkring amternes eksistens kunne afgøres af vælgerne, og der findes masser af andre emner, som vælgerne kunne tage stilling til.

Flere folkeafstemninger ville samtidigt give befolkningen en større indsigt i politiske spørgsmål, og det ville øge interessen for det politiske liv i Danmark. Med andre ord ville demokratiet få et godt og meget sundt liv.

Vi i Fremskridtspartiet vil hurtigt i det nye folketingsår teste, om statsministerens ord kun var ord, eller om han virkelig ønsker handling.

Johannes Sørensen

Landsformand for Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

”Flygtningetilhængere” skader bevidst det danske samfund

12. juni 2009 26 kommentarer

”Flygtningetilhængere” skader bevidst det danske samfund

Der sker i øjeblikket en positiv særbehandling af flygtninge og udlændinge her i landet, hvis omfang de færreste har kendskab til. Nævner man den forskelsbehandling, der f.eks. sker på boligområdet, det sociale område eller skatteområdet, bliver man ofte mødt med påstande om, at man enten er racist, eller der jo kun er tale om ubetydelig forskelsbehandling.

Tilhængerne af den førte udlændingepolitik er utroligt hurtige til at tilbagevise synspunkter om forskelsbehandling, at man bare ønsker at hetze mod de fremmede. Gør man sig imidlertid den ulejlighed at betragte udlændingenes samlede virke, opdager man, at summen af de forhold vi byder dem udgør en helt utrolig grovhed over for det danske folk, hvis tårnhøje skatter betaler hele gildet.

Hvor dygtige udlændingene er til at udnytte og malke det danske samfund, har vi fået flere chokerende eksempler på inden for de seneste måneder. Sagerne omkring rengøringsfirmaer styret af udlændinge der helt bevidst overtrådte momsloven, skatteloven, arbejdsmiljøloven, arbejdsløshedsloven, bistandsloven o.s.v. vidner om, hvor indgående kendskab udlændingene har til dansk velfærdslovgivning. Ligeledes vidner det om, hvor målrettet og systematisk de malker os.

Afsløringerne af hvordan flygtningene modtager hjælp i op til tre forskellige lande, og i øvrigt overhovedet ikke er på flugt er et andet hårrejsende eksempel.

Dertil kommer alle de små dagligdags-situationer, hvor de fremmedes virksomheder og butikker drives under forhold, som vil få staten til at lukke virksomheden, hvis den var drevet af danskere. Ofte mødes myndigheder fra skatte- og toldvæsen, levnedsmiddelmyndigheder, arbejdsgiverkontrol o.s.v. med en dårligt dansk talende udlænding, der ”ikke forstår” danske regler, og derfor ikke kan finde ud af at føre momsregnskab eller holde sin butik ren.

En sådan kiggen gennem fingrene over for de fremmede er ganske utilstedelig, når man tænker på, hvilket øksehug statskontrollanterne giver danske virksomheder, der ikke har orden i tingene.

Direkte svindel med dagpenge, udbetalinger og bistandshjælp fordi myndighederne ikke kan holde rede på de udenlandske navne, og i øvrigt ikke orker alle de problemer en jobanvisning medfører er med til at ”frede” de fremmede, så de ikke stilles over for de samme krav som danskerne. De kan herefter arbejde i hinandens virksomheder samtidig med, at offentlig støtte flyder i strid strøm.

Systematisk udnyttelse af iværksætterordninger kombineret med handel af virksomheder imellem familiemedlemmer og andre kreativiteter som systematiske familiesammenføringer og fusk med forsørgelseskontrakter er desværre også blevet dagens Danmark.

Hvad gør politikerne så ved det? De kan ikke påstå, at de ikke ved noget. Udskrifter fra dommervagten om hvem der begår kriminaliteten, hundreder af breve fra fortvivlede danskere, opringninger fra offentlige ansatte der har fået nok og åbne øjne og ører, er alt sammen rigeligt til at få et forfærdeligt øjebliksbillede af vort land. Ingen politikere kan sige, at de ikke kender noget til det.

Trods mange løfter i pressen har hverken skiftende justitsministre eller Venstre og Konservative (C) gjort noget som helst ved problemerne. Kun Fremskridtspartiet tør åbent tale om disse ting. Resultatet er som oftest afstumpede råb om racisme fra ”flygtningevennerne”. Bliver udlændingetilhængerne for alvor trængt, hvæser de ad os, at vi har et ”afstumpet menneskesyn”. Men, hvem er det egentlig, der er afstumpet?

Er det os, der tør sige sandheden, eller er det de politikere, som lukker øjne og ører af hensyn til deres egen selvtilstrækkelighed. Vedtagelsen af særloven for palæstinenserne viser, hvor langt vi er kommet ud i det grove misbrug af danskernes land. På trods af at Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre (B) udmærket ved, at disse palæstinensere overhovedet ikke er flygtninge, men bare velfærdsemigranter, så vedtager man loven – hvorfor? Fordi det ligger i flertallet, at man ønsker at gøre Danmark om til et samfund, hvor alle skal være velkommen ved velfærds-tag-selv-bordet.

I betragtning af hvor entydige beviserne er for, hvordan de mange udlændinge systematisk udnytter det danske samfund gennem organiseret svindel og humbug, så er det faktisk strafbart, at det politiske flertal ikke vil reagere. Jeg anklager derfor helt åbent ”flygtningetilhængerne” for bevidst at skade det danske samfund.

Nok har justitsministeren (Hans Engell, C, red.) lovet at komme med et lovudkast, men bliver det bare et valgoplæg? Et folketingsvalg kunne jo løse mange andre problemer for regeringen (V og C, red.)! Jeg kan kun håbe at den afgrundsdybe kløft, der er mellem befolkningens holdning og flertalspolitikernes bedreviden, vil afspejle sig i et jordskredsvalg, vi får nemlig ikke en folkeafstemning om sagen, det tør flertallet ikke.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 20. årgang / august 1992

Volden skal bekæmpes – ikke forstås

4. marts 2009 4 kommentarer

Volden skal bekæmpes – ikke forstås

 

Ville folk dog bare lukke munden op og sige fra, så ville politikernes hersen med samfundet via Folketinget ikke kunne fortsætte.

 

Endelig var der en buschauffør fra Odense, der i programmet Steph fortalte om sine oplevelser som buschauffør i Odense. Det er især de fremmede, der er problemer med hele tiden. Også i Århus er dette tilfældet. I Jyllands Posten 4/9 kunne man læse om en officiel oversigt om kriminaliteten blandt børn og unge under 18 år, der har overtrådt straffe-, våben- og narkotikalovene. I årerne 1993 til 1995 stod fremmedsprogede for henholdsvis 30,1, 27,8 og 34 % af denne kriminalitet. Man kan samtidig få oplyst fra fængselsvæsenet, at ca. 30 % af de indsatte på de værste fængselspladser er af fremmed herkomst.

 

Så der er ingen grund til at behandle problemerne så anonymt og så generelt udglattende, som det skete i den sidste Steph på TV 2. Udlændinge er for de nævnte forbrydelser ca. 3 gange mere kriminelle end danskerne og det er ikke vores skyld, at det forholder sig sådan. Det skal Elmquist (Bjørn Elmquist, B, red.) og formanden for dommerforeningen, Jes Schiøler, aldrig være i tvivl om.

 

Det er retsplejeloven, der skal strammes betydeligt, og så skal vi have flere fængselspladser. Der er 3.500 fængselspladser, 3.500 fængselsansatte og godt 10.000 politibetjente i Danmark, og det har der været siden midten af firserne, selvom antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser i blot 1980´erne er vokset med 35 % pr. år.

 

Der er intet håb, om at Elmquist & Co., eller de andre kan bringes til fornuft. Det vil aldrig ske.

 

Det eneste håb er, at folk nu vil tale frit om, hvorledes det er. Vi skal ikke gå og føle skyld eller afmagt, fordi vore magthavere ødelægger samfundet systematisk. En god begyndelse ville være, om buschaufførerne, som jeg kender en del af her i byen, ville tage bladet fra munden og glemme alt om den politisk korrekte mening og de syge talemåder, der præger medierne. Fremskridtspartiet har for mindre end tre uger siden atter fremsat lovforslag om, at de straffelovs-kriminelle udlændinge skal sendes hjem og samtidig har vi, igen, foreslået en folkeafstemning om indvandringspolitikken. Det får du ikke at vide, fordi det ønsker de fleste af de elektroniske medier ikke, at du skal vide.

 

Alle de gamle partier afviste selvfølgelig forslagene sammen med socialisterne.

 

B. Skaarup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / januar 1997 / 25. årgang

%d bloggers like this: