Arkiv

Posts Tagged ‘flygtninge til danmark’

Vort store gæstebud

29. oktober 2012 4 kommentarer

Vort store gæstebud

Det er ikke god skik at diskutere, om gæster er velkomne, når gæsterne selv er til stede, og om de er dukket op på en noget ureglementeret måde. Men hvis der stadig dukker flere og flere gæster op, som ikke er inviteret, og som endog laver om på husets orden og åbent praktiserer egen sæd og skik, som er huset fremmed, – ja, så er det på tide at holde husmøde om sagen.

På husmødet viser det sig, at den ansvarlige for indbydelsen har skrevet: “Alle er hjertelig velkomne til gæstebuddet”! Der er ikke sat nogen begrænsninger i indbydelsen – hverken på antal gæster eller varigheden på gæstebuddet. Gæsterne kan altså ikke klantres, det er indbydelsen, der er noget i vejen med.

Hvem er de ansvarlige?

Det er en sådan situation, Danmark befinder sig i i dag, fordi vore politikere i 1983 vedtog en fremmedlov, som ikke sætter nogen grænser for det antal asylsøgere, vort land skal være forpligtet til at modtage.

Dansk retsområde, der ellers kun omfatter rigets territorium, er udvidet til at omfatte den vide verden, så enhver udvandrer fra den tredje verdens mange befolkningseksploderende lande, der ved grænsen eller på et dansk konsulat i udlandet er i stand til at stave til “A-s-y-l“, har ret til at blive modtaget enten som såkaldt flygtning – eller mere ærligt og redeligt – som bekvemmelighedsindvandrer. For Danmark er et dejligt land – har de hørt, – hvor få har for meget og færre for lidt. Ganske vist kom der i 1987 en lille stramning af loven, men ikke nær tilstrækkeligt til at standse folkevandringen, som 1983-loven afstedkom. Vore politikere har forpligtet det danske folk – uden at spørge det – til at være værter for et ubegrænset antal fremmede, som af en eller anden grund finder det opportunt at fremstille sig som asylansøger, fordi græsset er grønnere på vore marker.

Hvem bør de ansvarlige være?

Ikke politikerne, som af frygt for en fædrelandsforagtende og alt dominerende presses verbale overgreb og terror har vedtaget lovene hen over hovedet på det menige folk, der alene bør træffe en så vigtig afgørelse, der berører folkets råderum over sit eget territorium. Det er danskernes soleklare ret til at udforme en fremmedlov, der er i overensstemmelse med almindelige menneskers retsopfattelse. En sådan lov er vigtigere end nogen anden paragraf i den danske grundlov, fordi den får konsekvenser for vore børn ikke blot i 2 og 3 led, men i 10 og 20 led, og videre endnu. Den får konsekvens for Danmark som nationalstat. Derfor skal loven laves om, indvandringen af fremmede religioner og kulturer stoppes, ved en folkeafstemning og reglerne for dansk statsborgerskab skærpes meget.

Hvor og hvem skal vi hjælpe?

Vi skal hjælpe nødlidende mennesker i den 3 verden så nær deres hjem som muligt. Der kan vi hjælpe langt flere og bedre end i Danmark.

T. Lassen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 37 / 16. årgang / 11. november 1988

På med vanten – bevar Danmark dansk!

14. april 2010 1 kommentar

På med vanten – bevar Danmark dansk!

Fremskridtspartiets folketingsgruppe slås jo hver eneste dag for at få mest fornuft ind i de helt fjollede regler, som de syv andre partier herinde har gennemført i samdrægtighed om at forkæle og særbegunstige de mange tusinde muhamedanere, som så ulykkeligt er strømmet ind over Danmarks grænser gennem de senere år.

De er nogle hårde karle at danse med de andre partier. De hænger alle sammen herinde sammen som ærtehalm for at blive ved og blive ved med at konkurrere om at give mere og mere af fordele og indrømmelser til alle disse muhamedanere.

Forholdet er jo det, at det der i virkeligheden interesserer de syv andre partier er jo kun at klæbe til deres egne taburetter. Det er jo kun at de kan opnå genvalg. Og der er de så ganske overbevist om, at det eneste det gælder om er at holde sig gode venner med journalisterne  – hvad enten det er på fjernsyn eller i aviser – er jo først og fremmest nogle, der er indstillet på, at den offentlige sektor med dens sagsbehandlermasser skal være så stor som muligt og at netop de mennesker fra fremmede lande, – der har så svært ved at tilpasse sig danske forhold -, de giver et væld af sagsbehandlerstillinger på socialkontorer, i fængsler og alle mulige andre steder.

Derfor er der al mulig grund til at appellere til de retsindige dansk-nationale kræfter om, at støtte os. For når vi engang imellem kan opnå, at der i hvert fald sker nogen begrænsning i nogle af de lange urimeligheder, så er baggrunden hver evig eneste gang præcis den samme som det, der gør kampen vanskelig – nemlig medierne.

Hvis der i aviserne har været tilstrækkeligt mange fornuftige læserbreve, der kræver, at danskerne også skal have lov til at være her i Danmark, så er det noget, der kan få nogle af de 164 vantro herinde på Christiansborg til at blive lidt svage og bløde i knæene.

Derfor må vi fra Fremskridtspartiets folketingsgruppe appellere til, at man bliver langt, langt mere aktive rundt omkring i landet. Det er så vigtig en sag, som jo faktisk gælder spørgsmålet om, hvordan vore børn og børnebørn skal have mulighed for at opretholde en tilværelse i Danmark, hvor der med den nuværende skæve udvikling ligefrem vil være et muslimsk flertal omkring år 2038. Men, bare man kommer op på en 3-4-5-600.000 af de mange aktive og aggressive muhamedanere her i landet, så bliver her bestemt ikke rart at leve.

Derfor, på med vanten. Gør en indsats. Se at få skrevet noget eller foretaget noget som medierne skriver om, sådan så vi kan komme videre frem i vores kamp for at bevare Danmark dansk.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 18. årgang / februar 1990 

Godt at regler om indfødsret strammes op

25. marts 2010 Skriv en kommentar

Godt at regler om indfødsret strammes op

Fremskridtspartiet konstaterede med glæde, at reglerne for tildeling af indfødsret (statsborgerskab) nu langt om længe ser ud til at blive strammet op.

Gennem de seneste år har Fremskridtspartiet systematisk søgt at få sorteret de kriminelle ud af de årlige 3.000 tildelinger af indfødsret. Fremskridtspartiet har hidtil stået ene med det synspunkt

Nu tyder det på, at folketingets partier er indstillet på at få opstrammet reglerne for tildeling af indfødsret. Og allerede nu kan Fremskridtspartiet med glæde konstatere, at Folketingets indfødsretsudvalg har oppet sig ganske gevaldigt og får sorteret mange kriminelle fra, inden de overhovedet når frem til en indfødsretslov.

Med udsigt til at de meget store kontingenter af flygtninge vi modtog i årerne 1984-86, nu har været i Danmark i mere end syv år og dermed fået mulighed for at søge indfødsret, er det overordentligt vigtigt, at Folketinget er fedtet med tildeling af indfødsret.

Fremskridtspartiet mener, at indfødsret ikke skal tildeles personer, som enten har begået kriminalitet, har levet af bistandshjælp eller af arbejdsløshedsunderstøttelse. Det må også være et krav at personer, der søger om dansk indfødsret kan udtrykke sig på et forståeligt dansk. Hvis der sker en opstramning på de her nævnte områder, hilser Fremskridtspartiet det velkomment.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang / januar 1992

Helvegs statistikudvalg, manglerne og ansvaret

17. marts 2010 5 kommentarer

Helvegs statistikudvalg, manglerne og ansvaret

”Man kan komme til gravens rand på en løgn, men aldrig komme tilbage igen”, var der en klog franskmand, der engang bemærkede.

Der er ingen grænser for, hvad modstanderne af fremmedtilstrømningen må stå model til. 17/7 måtte Den danske Forenings agtværdige Sune Dalgård i BT sågar fjerne vildfarelser hos en stud. med. Mazhar Hussain om de grundlæggende antals- og beløbsopgørelsesproblemer. Problemer der har været kendt af de endnu tænkende danskere i flere år. Det er – som det er blevet alt for moderne – blot at bruge kæft og ikke bruge tænkeren.

18/7 kunne vor økonomiminister cand. jur. Niels Helveg Petersen (B) så i samme blad, – der i de foregående uger havde kørt en god og grundig afsløringsbehandling af fremmedsvindelen – vise, at han end ikke var i stand til at videregive et svar fra sin rigsstatistiker til Pia Kjærsgaard (Z), som naturligvis for længst har gennemskuet ”statistikløgnen”.

Hvad mon hans nu nedsatte statistikudvalg kan barsle med under hensyntagen til dette og hint herunder de radikales syn på kendsgerninger?

Mon danskerne overhovedet interesserer sig for hvor mange udlændinge, der opholder sig i Danmark? Ja, nogle mener, det kan dreje sig om mange, andre mener, det må være få. Ingen velvillig dansk myndighed – om en sådan findes – kan da heller ikke oplyse hvilket antal, det drejer sig om.

Sådan er forholdene ikke i f.eks. Sverige og Norge. Kun i Danmark får fremmedantallet stå hen i det uvisse. Læser en interesseret den officielle udlændingestatistik også de stadig helt mangelfulde ændringer, der skete sidste år, vil han konstatere, at der bor ca. 95.000 fra lande uden for EF, de nordiske lande og Nordamerika. Hvor mange af disse registrerede udlændinge der kommer til Danmark som asylansøgere, som indvandrere eller som familiesammenførte, aner ingen, og sådanne oplysninger kan heller ikke fremfindes af nogen anden officiel dansk opgørelse.

Hvert år trækkes så også 3-4.000 ud af udlændingeopgørelsen, fordi dette antal opnår dansk statsborgerskab ved naturalisation. Folketingets medlemmer – der ved lovgivning beslutter naturalisationerne -, ser dog højest en tredjedel af dem ansøgningerne omfatter og tager desuden stilling til dem alle i tre omgange i løbet af et år. Børn under 18 år der selvfølgelig helt naturligt – når det nu skal være – opnår statsborgerskab, når forældremyndighedsindehaveren opnår det, er slet ikke medtaget i ansøgningerne. Derfor syner antallet meget mindre for folketingsmedlemmerne. Der synes også at være fred og ingen fare. Professor Ole Hasselbalch har udtrykt det på den måde at de, der ser sådan på det nægter at se i øjnene eller ligefrem afviser, at børn bliver voksne.

Reelt løber det samlede antal faktisk naturaliserede gennem årerne op i mere end 30.000. Hertil kommer så også de naturaliseredes fødte børn, efter at forældrene er blevet ”papirdanskere”.

I alt udgør antallet af mennesker med sproglig, folkelig/kulturel meget fremmed baggrund i Danmark et sted mellem 130.000 og 180.000. D.v.s. at antallet kan være op imod det dobbelte af, hvad opgørelsen viser. Undertegnede har hævdet dette i tre år og er blevet kaldt en fusker og fupmager af hele det officielle Medie-Danmark. Nu vil Helveg så have det undersøgt. Måske?

Der findes ikke personopgørelser kun sagsopgørelser, når det skal være andet end helt summariske opgørelser, der kun kan bruges til almindelig sporadisk orientering. Heri har den indtil nu meget tavse rigsstatistiker ret. N. Helveg Petersen derimod ville dog helst vige uden om i sommer, da Pia Kjærsgaard spurgte og spurgte og savnede svar.

Meningen er, at fremmedantallet skal opfattes som ubetydeligt, og at det ikke indenfor en overskuelig fremtid har nogen særlig betydning rent økonomisk og befolkningsmæssigt.

Dette er ingenlunde tilfældet, og opfattelsen heraf er en skandale af rang, en forbryderisk løgn, når det forholder sig stik modsat. Lige netop disse mangler er kilderne til den kendsgerningsløse tåbelige afsporede pseudodebat skabt af folk, der tror, at løgnen er gangbar i længden. I al fald så længe de selv lever af den.

Socialminister Aase Olesen (B) har holdt os hen (senest i Jyllands-Posten 11/11 88), men også indenrigsminister Thor Petersen (V) og økonomiminister Niels Helveg Petersen har ansvaret for, at der er blevet puttet blår i øjnene på folk. Mon de vover at spille med på den en gang til, eller skulle Pia Kjærsgaard have givet dem et stille øjebliks anfald af behersket klarsyn.

Indenrigsministerens forgænger (Thor Pedersen, V, red.) afviste nemlig i 1987 Kommunernes Landsforenings naturlige krav om en behørig registrering af ”fødested”, ”nationalitet”, ”adkomststatus”, ”alder”, ”køn” og ”civilstand”, (gift/ugift/enke o.s.v). Den danske Forening har påpeget dette gang på gang.

Afvisningen har absolut intet hold i Lov om offentlige registre eller i retspraksis. Offentligheden er dog systematisk blevet bidraget den opfattelse, at registreringen skulle stride mod lovens § 9 stk. 2, i kap. 3. Desværre er selv BT´s ellers eminente reporter – Jørgen H. Hansen – også faldet for denne indoktrinering.

Registreringen af ovenstående egenskaber er helt og aldeles ordentlig og korrekt.

Alternativet til en ændret korrekt lovfortolkning er, at det ikke er muligt nu og fremover at afgøre – andet end ved selvsyn –, om Danmark er eller bliver befolket af fremmede. En anden konsekvens af den ukorrekte lovfortolkning – der jo er det rene fup – er, at alt flyder, personantallene, de offentlige bevillinger – som erkendt noget sent af justitsminister Hans Engell (C) i bl.a. DR – TVA 20/6 – regnskabet, penge/ressourceforbruget på landsplan, kommunernes økonomiske planlægning og boligplanlægning samt centrale befolkningspolitiske beslutningsgrundlag i form af bl.a. betingede prognoser.

Det er lige netop her, ”hunden ligger begravet” sammen med en debat anført af Birthe Rønn Hornbech (V). En debat der minder om skyttegravskrig med løst krudt.

J. Vig

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 18. årgang / oktober 1990

Udlændingene – hvad med dem?

3. januar 2010 13 kommentarer

Udlændingene – hvad med dem?

Familiesammenføringer, illegale flygtninge, fortsat bevilling af asyl og andre store huller i den danske udlændingepolitik gør, at vi stadig modtager alt for mange udlændinge.

På trods af gyldne løfter fra Venstre og konservative (C) hele sommeren igennem står det nu klart, at ændringer i udlændingeloven ikke bliver af det gode. Regeringen (V, C og B, red.) vil nemlig ikke udarbejde fornuftændringer sammen med Fremskridtspartiet, men alene have ”et bredt flertal” sammen med socialisterne.

Danmark kan hverken af økonomiske eller pladsmæssige grunde, blive ved med at modtage så mange udlændinge. Vi må derfor have sat en stopper for familiesammenføringerne. Vi må have politiindsatsen optimeret således, at den illegale strøm kan stoppes. Vi må have ændret loven således, at ingen udlændinge kan modtage mere end maksimalt det, vi giver i grundfolkepension. Vi må have 2-årsreglen fjernet, således at flygtningen også kan sendes hjem til sit eget land, hvis der er gået mere end 2 år. Og vigtigst af alt: Vi må have alle kriminelle udlændinge udvist, når de har udstået deres straf.

Tre gange om året giver Folketinget (minus Fremskridtspartiet) dansk indfødsret (statsborgerskab) til 7-800 personer. Fremskridtspartiet har forgæves søgt at få kriminelle og personer, – der har levet af offentlig bistand – ud af disse love.

Fremskridtspartiet har fremsat lovforslag om at stoppet ”Kæmpe Moské” byggeriet på Amager. Kun 2 km. fra Københavns Rådhus har regeringen udlejet 15.000 kvm. jord til et islamisk Kulturcenter med en 2.000 kvm. stor moské. Muslimerne giver kun 1.000 kr. om året i leje. Projektet skal stoppes!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 8. årgang / december 1990 

Vores tamilske ”gæster”

4. september 2009 37 kommentarer

Vores tamilske ”gæster”

Der befandt sig – ifølge Danmarks Statistik – pr. 1. jan. 1988 her i landet 4.034 tamiler fra Sri Lanka, og i årets løb kom yderligere 680 til Danmark.

Tamiler er oprindeligt en indisk folkegruppe, som under uroen på Sri Lanka er søgt til Danmark i stedet for til folkefællerne på det indiske fastland, som 150.000 andre tamiler har gjort under urolighederne.

Det er godtgjort, at en tamilsk familie på 7 personer efter ankomsten hertil oppebærer 22.700 kroner om måneden efter skat svarende til en skattepligtig indtægt på over 500.000 kr. En anden familie på 3 får en socialhjælp svarende til 429.000 kr. årligt.

En EF-undersøgelse viser, at 90 procent af indvandrende tamiler her til landet godkendes som ”flygtninge”, og at kun 10 procent af dem er kommet i arbejde. Også i andre lande har man bemærket en ejendommelig tilstrømning af tamiler. Ifølge den internationale presse gennemførtes der på denne baggrund for nogen tid siden i Schweiz en politimæssig undersøgelse af 160 tilfældige valgte tamilers asyltilladelser. Kun for 2 personers vedkommende kunne undersøgelserne bekræfte de pågældendes reelle flygtningestatus. Beretningen er bekræftet af den schweiziske ambassade.

I Holland lykkedes det efter megen tummel at hjemsende nogle tamiler til trods for, at de ville blive arresteret straks ved ankomsten til den Srilankanske lufthavn. Den hollandske ambassade mødte forklædt op i lufthavnen ved deres ankomst og konstaterede, at der intet skete dem, men at de forlod stedet i biler sammen med andre turister og kørte til et udmærket hotel.

Ifølge det oplyste stammer en del tamiler, som er ankommet til Danmark slet ikke fra Sri Lanka, men fra Indien og andre lande.

En markedsanalytiker ved navn Erik Lund har gennemført en pilottest blandt herboende tamilske flygtninge. Det fremgår af undersøgelsen, at ingen af de udspurgte har oplevet de rædsler, dansk presse beretter om. Ingen af dem havde ubehageligheder fra singaleserne, politiet eller andre myndigheder på Sri Lanka. Alle de pågældende kom fra gode sociale lag, og alle var ankommet hertil gennem professionelle rejsebureauer, som havde anbefalet Danmark på grund af den gode danske socialhjælp og retten til familiesammenføring. Hjælpen fra bureauet omfattede bl.a. udlevering af indvandringspapirer. Prisen for rejsen var 20-25.000 kroner.

De mandlige udspurgte var enten gift eller havde ægteskabsplaner, idet de med asylret i Danmark kan få en hvilken som helst pige hjemme. Og alle de udspurgte levede af dansk socialhjælp.

Tamilerne agtede ikke at rejse hjem, tværtimod påregner de at etablere sig her med et selvbærende samfund, som forudsættes at nå 25.000 medlemmer ved år 2000.

50.000 tamiler har benyttet sig af uro på Sri Lanka til at emigrere til Canada og Europa i stedet for at flygte over det kun 30 km. brede ”Palk-Stræde” til Indien, hvorfra de er kommet. Ingen ønsker at rejse hjem. De sender i stedet for store pengebeløb hjem fra udlandet. Samlet drejer det sig om mere, end te-eksporten indbringer og meget mere, end der opnås i Ulandshjælp.

Bruttonationalproduktet er 250 dollars pr. indbygger pr. år på Sri Lanka, og en plantagearbejder tjener kun ca. 10 kr. om dagen!

Der skal en stærk karakter til for at frigøre sig fra de – sammenlignet med tamilernes hjemlige muligheder – fantastiske danske socialydelser.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990

Nyrup lyver!

17. april 2009 25 kommentarer

Nyrup lyver!

 

De –  hr. statsminister (Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) – taler mod bedre vidende, når De i radioen meddeler, at De intet kendskab har til, at udenlandske terrorister har ophold i Danmark, og at De straks vil sætte PET i gang med sagen. Sikke noget vrøvl hr. statsminister.

 

De – og de fleste danskere – har vidst i årevis, at Danmark og Canada er fristeder for terrorister ganske uden hensyn til, hvor mange de har dræbt. Her til lands får de deres fulde frihed, de får familien bragt hertil på statens regning (d.v.s. borgerne betaler), og de får en ypperlig check hver måned så stor, at ingen af dem arbejder, men ofte rejser rundt til “muslimske brødre” i andre lande.

 

Det er jo ikke så længe siden, at det belgiske politi i en stor aktion arresterede bl.a. to “danskere”, som de kaldes i nutiden. Danske var de naturligvis ikke – hverken af sind eller skind -, men Den danske Stat har maget det så, at sådanne får dansk pas. Den terrorist der dræbte den ægyptiske præsident, bor også her til lands og får sin månedlige check. Det samme gør en af bagmændene bag World Trade Center-bombningen i 1993. Fra PLO-rækken understøtter vi ligeledes bloddryppende terrorister. Og givetvis endnu flere, for statsministerens små veninder – Marianne (Jelved, B, red.) og Mimi (Stilling Jacobsen, CD, red.) – er jo henrykte for farvede lovovertrædere.

 

Statsstøtte til terrorister!

Jo, jo hr. statsminister. Vi har en hel del statsunderstøttede terrorister i Danmark. Fra tid til anden er der i dagspressen artikler om dem. Så De – hr. statsminister – er jo nok den eneste, der “ikke kender” til det forhold, som andre lande, gennem nu snart mange år, så ofte har bebrejdet os – nemlig, at Den danske Stat siger velkommen til enhver allerede dømt terrorist og hans familie, forsyner ham senere med dansk pas, og kalder ham “nydansker” med en månedlig flot check, så han fortsat kan dyrke sine interesser.

 

Hvis det stadig er en gåde for Dem – hr. statsminister -, skal jeg gladelig give Dem et par adresser på sådanne personager. Så kan De jo selv tage en sludder med dem, for de fortryder intet, er nærmest stolte af deres bedrifter.

E. Mortensgaard

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 29. årgang / oktober 2001

Underlig flygtningepolitik

14. april 2009 17 kommentarer

Underlig flygtningepolitik


Asyl gives gerne til personer, som kommer fra lande, der ligger meget fjernt fra Danmark. Personer hvis religion, kultur og livsstil er så væsentlig forskellige fra vores. Mange af disse ankommer med fly eller har betalt for rejsen op til smørhullet Danmark.


Asyl gives ikke til personer, som er flygtet fra Estland, Letland og Litauen. Det er lande, som ligger tæt på os, og som vi har meget til fælles med.

Vi har netop afvist 3 baltere, mens irakiske og palæstinensiske såkaldte flygtninge demonstrede til fordel for Saddam Hussein i København.


Det må siges at være en underlig flygtningepolitik. Det burde være mere naturligt at hjælpe flygtninge fra nabolande end fra lande, som ligger tusinde af kilometer fra Danmark.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 19. årgang  / marts 1991

Fagre nye fingeraftryksteknologi

13. marts 2009 11 kommentarer

Fagre nye fingeraftryksteknologi

 

I disse år foregår en rivende udvikling såvel i teknikken med at tage fingeraftryk som på EDB- og teleområdet

 

Meget hurtigt vil vi sikkert være fremme ved et samfund hvor folk i stedet for at identificere sig med underskrift, vitterlighedsvidner, leveattester og lignende gammeldags metoder, flere og flere steder giver deres fingeraftryk, som telefaxes til et centralbureau, der på få sekunder melder tilbage, at de modtagne fingeraftryk vedrørende den og den person.

 

Denne del af den fagre nye verden vil nok for eksempel indenfor bankverdenen, tinglysningsvæsenet, fængselsvæsenet og mange andre steder komme, som tiden bliver moden og vel meget ofte uden, at lovgivning bliver nødvendig.

 

Fingeraftryk

Men udviklingen bør forceres, når det drejer sig om folk, der søger opholdstilladelse i Danmark. Her bør sagen starte med et fingeraftryk, som derefter er identifikation ved de sager, der behandles hos danske offentlige myndigheder vedrørende de pågældende.

 

Det er jo uhyre svært at have hold på de mange fremmede, der strømmer ind i Danmark (legalt eller illegalt).

 

Myndighederne har ikke det samme lokale personkendskab til disse fremmede, som tit optræder under skiftende navne.

 

Ofte er der al mulig anledning til at få deres sager afgjort hurtigst muligt, da de jo hører til den gruppe, som der er størst chance for forlader landet, og da de også udgør en forholdsvis høj procentdel af dem, som tegner sig for terrorisme, narkogrossisthandel, knivstikdrab og andre topalvorlige forbrydelser.

 

Dertil kommer, at sproglige misforståelser undgås, når man erstatter talen med det universelle fingeraftrykssprog.

 

Godt samarbejde

Der dannes også et fortingligt grundlag for det samarbejde, som netop i den slags sager er så påkrævet med udenlandske, offentlige myndigheder, som også tages ved næsen af de muhamedanergrupper m.fl., som for tiden ulykkeligvis tillades at oversvømme landene i den kulturkreds, hvortil Grundtvigs fædreland hører. Man kan blot tænke på Interpols aktiviteter eller på tilfælde, hvor de samme udlændingefamilier forskaffer sig mangedobbeltforsørgelser i form af samtidig socialhjælp fra flere steder.

 

En yderligere sandsynliggørelse af, at dette forslag er den rette vej frem er, at Ninn-Hansen (C) ikke synes om det. Han mener, at det er synd for de stakkels fremmede. Selv om der jo ingen ulemper overhovedet er ved at afgive sit fingeraftryk.

 

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 17. årgang / 14. april 1989

Sommerens agurker

6. marts 2009 9 kommentarer

Det politiske hjørne:

Sommerens agurker

Ingen sommer uden pressen har nogle store og små sager til agurketiden. I år har sommerens agurker imidlertid vist sig at være særdeles vigtige sager, man bestemt ikke kun skal trække på skulderen af.

 

Dansk udlændingepolitik ligger i ruin” -, den overskrift har intet dagblad dog haft mod til at trykke, selv om det er tidens mest præcise beskrivelse af regeringens (A og B, red.) udlændingepolitik. Kun Ekstra Bladet har gennem en kampagne søgt at kradse lidt i lakken, men da det kom til stykket, og de mange afsløringer skulle følges op med konkrete forslag og/eller konfrontationer med de ansvarlige politikere, så turde end ikke Ekstra Bladet.

 

Derfor står mange danskere i dag hovedrystende og ser til, mens udlændinge ødelægger vores samfund i fuld åbenhed og med en horde af forstående socialarbejdere m.v. i hælene til at fortælle danskerne, at det er dem, der er noget galt med, hvis ikke de vil indordne sig under de fremmedes hærgen af samfundet.

 

Det værste er de mange kriminelle udlændinge, som enten ustraffede eller med en urimelig mild straf får lov til at hærge samfundet. Det uskyldige offer får ingen hjælp, mens den kriminelle flygtning eller 2. generationsindvandrer bliver udstyret med tolke, sagsbehandlere, adfærdspsykologer, pædagoger og et kæmpe opbud af det halehæng, der er af dyre folk, som med millionbevillinger altid kan forklare, hvorfor det netop ikke er indvandrerens skyld, at han/hun har banket en dansker til ukendelighed.

 

2. generationsindvandrernes hærgen af specielt Nørrebro i København har fået en del omtale. Mest frygtindgydende er den form for udtalt racisme, der foregår på Nørrebro. Ikke racisme, hvor danskere taler ilde om udlændingene, men racisme, hvor udlændingene erklærer, at visse områder af Nørrebro er forbudt for danskere! Straks er en ny horde af offentligt betalte medarbejdere klar til at fortælle danskerne, at det er os, der er noget galt med.

Når 2. generationsindvandrerne udøver vold mod danske mødre med børn, så er det blot fordi vi ikke forstår den svære situation, de befinder sig i. Nu kan det være nok!

 

Fremskridtspartiets krav er meget præcist: Stop før det for alvor går galt. Politi og relevante myndigheder må én gang for alle rydde op. Vi kan ikke have et samfund, hvor en flok kriminelle forkælede 2. generationsindvandrere kan “besætte” en hel bydel. De skal fjernes, lukkes inde på institutioner på ubestemt tid og ikke løslades, før de har lært at opfører sig ordentligt. Det sker imidlertid kun, hvis flertalspolitikerne kastes på porten.

 

Grænseoverløbere fra Tyskland har Fremskridtspartiet advaret imod i flere år. Hele tiden mod døve ører. Nu er det gået galt. Den slappe danske udlændingepolitik er blevet en magnet for afviste fup-asylanter fra Tyskland. De søger nu illegalt at komme ind i Danmark, fordi flertallet af tossegode politikere hér mener, at vi selvfølgelig skal tage imod disse lykkeriddere, som alene er draget af duften fra de åbne pengekasser på danske bistandskontorer. Fremskridtspartiet vil ikke tillade, at der er den mindste slinger i valsen omkring vores grænser og bevogtningen.

 

Politiet skal have de nødvendige ressourcer tilført. Når der kan fritages 400 politifolk til at passe på præsident Clinton, så er der rigeligt med folk, som kan sendes til grænseregionen til løsning af en langt vigtigere opgave. Hvis det ikke er nok, må det danske forsvar vise sin nytte ved at lave grænsepatruljering. Endelig må borgerne i området ved grænsen gerne deltage i beskyttelsen af vores land ved at oprette private værn, som kan foretage civile anholdelser af illegale flygtninge.

 

Den danske udlændingepolitik er en skandale og hovedproblemer er, at vi har så høje sociale bevillinger til udlændinge. Luk pengekassen og der kommer ikke flere illegale flygtninge eller yderligere problemer med 2 generationsindvandrerne. Den lukkede pengekasses politik har aldrig svigtet. Med lukket pengekasse vil horden af professionelle sagsbehandlere m.v. også forsvinde og flertalspolitikerne vil miste incitamentet til at love flere bevillinger.

 

I EU er det den åbne pengekasses politik, som er fremherskende. Der pøses milliarder af kroner ud på unyttige projekter. Og hvor det kan være svært at få embedsmænd og politikere til at vise mådehold med nationale skattepenge, så er det umuligt at få mådehold med EU-midler. Alle danser om guldkalven og det drukner i papir, hvor meget den enkelte borger egentlig betaler til gildet. Hvis man mangler argumenter for at stemme imod Amsterdam-traktaten, så kik en tur ned i lommeulden i din tegnebog og spørg dig selv: “Hvem skal betale for at optage de nye medlemslande og det milliard-dræn de vil udøve på EU-pengekassen?” Svaret er DIG – ingen anden.

 

Mens SF har problemer med at finde ud af, hvad de skal mene om den nye EU-traktat, så er der enighed i Fremskridtspartiets folketingsgruppe. Vi vil alle 7 stemme imod traktaten og vi vil anbefale andre at gøre det samme. MEN man er lige så god fremskridtsmand eller -kvinde, hvis man stemmer ja. Såvel vores tillidsfolk, medlemmer og vælgere skal alene lade sig overbevise af egen sund fornuft. Alle er fortsat velkomne i Fremskridtspartiet uanset om de stemmer nej eller ja. Vores parti og vores politik er en langt større sag end en EU-afstemning. Derfor skal vi holde sammen om vores politiske mål. Der er brug for os nu og i fremtiden.

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7-8 / 25. årgang  / august 1997

%d bloggers like this: