Arkiv

Posts Tagged ‘Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark’

Skatteyderne skal betale

20. oktober 2010 10 kommentarer

Skatteyderne skal betale

Pensionen skal følge flygtninge – selv når de rejser hjem – sådan lyder et forslag fra Ole Espersen (A) og Lilly Gyldenkilde (SF).

Med andre ord: Danskerne skal betale til disse flygtninge i al evighed – selv mange, mange år efter de har forladt Danmark. Det er ganske enkelt et tåbeligt forslag og bliver det fremsat i Folketinget – må man håbe, at KV-regeringen tager et folketingsvalg på flygtningespørgsmålet.

Socialdemokrater, SF´ere og Radikale har altid haft travlt med at beskylde andre for fremmedhad/racisme. Desværre er det disse partier, som bærer den største del af årsagen til, at der i Danmark findes racisme. Disse partier har ikke villet lytte til, hvad den danske befolkning mener om flygtningepolitikken, men blot gennemtrumfet den ene beslutning efter den anden, som fordeler flygtninge og indvandrere. Hvorfor skal de f.eks. modtage større ydelser end vore egne pensionister, hvorfor skal vi betale for hjemrejsen, de havde råd til den lange rejse hertil og med de ydelser, de har modtaget, kunne der vel blive råd til hjemrejsen.

Det kan undre, at de partier, som så gerne vil fråse med skatteborgernes penge, ikke vil lytte til vælgerne. Det kan selvfølgelig hænde, at de føler, at de handler i overensstemmelse med befolkningens ønsker – i så fald har de jo ikke noget at frygte ved en folkeafstemning omkring flygtningepolitikken.

Der er visse partier, som dækker sig ind under betegnelsen arbejderparti, men faktum er, at deres politik i praksis ikke er det. Det bekræftes af holdningen i flygtningespørgsmålet og for den sags skyld også omkring skattepolitikken i Danmark.

Vi i Fremskridtspartiet er den eneste tilbageværende garant for hele det danske folks velvære.

Johannes Sørensen

Landsformand 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 19. årgang / august 1991

Landsformanden har ordet januar 1992

7. juli 2010 Skriv en kommentar

Landsformanden har ordet

Januar 1992

Kære partifæller!

Ofte har vi overskredet tærsklen til et nyt år med bange anelser. Hvad vil det nye år bringe af godt eller dårligt? Tør vi håbe og tro på en tryg og god fremtid på verdensplan – nationalt – partipolitisk – familiært og personligt?

1992 bliver på mange områder det sidste år i det nye Europa. Mange gamle grænser falder – nye stater opstår og de næste 12 måneder bliver de sidste inden EFs grænser Indre Marked er på plads. Med ringe økonomisk vækst og udsigt til 25.000 flere arbejdsløse vil 1992 blive et år med store udfordringer, et år, hvor vi skal have en ny hårdt tiltrængt udlændingelov og folkeafstemning om politisk og monetær Union.

En meningsmåling viser, at et flertal af danske tror, at det kommende år vil give os økonomisk fremgang, men samtidig frygter mange at miste deres job i det nye år.

Den påståede bedring i dansk økonomi er jo sket på bekostning af rigtig mange arbejdspladser. På skattefronten er der tilsyneladende intet godt nyt. Regeringschefen (Poul Schlüter, C, red.), der de sidste ni år gentagne gange har lovet skattelettelser, har i en nytårsudtalelse bebudet, at skattelettelser ikke vil kunne gennemføres de første par år.

De seneste meningsmålinger har heldigvis igen vist pæn fremgang for vort parti. Måtte året 1992 blive året, hvor vi formåede at overbevise langt flere vælgere om, at Fremskridtspartiet med sin politik har nøglen til national, familiær og personlig fremgang.

Vi må pågående og sagligt fremføre vor politik om: Skattelettelser, afbureaukratisering, privatisering og offentlige besparelser som den eneste brugbare løsning af de store samfundsproblemer med stigende skattetryk, arbejdsløshed, gældsætning og for ringe afsætning.

Momsforhøjelse og CO2 afgift virker i den forkerte retning. En af mulighederne for store offentlige besparelser har gruppeformand, Aage Brusgaard, påpeget ved Z’s forslag om, at fjerne partistøtten til de politiske partier, et forslag, der naturligvis også burde omfatte millionerne til de politiske ungdomsorganisationer og nu forventer vi så, at Venstres gruppeformand følger Aage Brusgaards opfordring om at være medforslagsstiller. Ellers er det som med de lovede skattelettelser: Loven er ærlig, men holden besværlig!

Med de bedste ønsker om at 1992 må blive et på alle områder godt fremskridtsår.

Godt nytår.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 20. årgang  / januar 1992

Borgmestre tjener fedt på flygtningene

5. juni 2010 13 kommentarer

Borgmestre tjener fedt på flygtningene

Når kommunernes indbyggertal vokser, stiger gagen for de folkevalgte og de højtlønnede embedsmænd.

Borgmestre, udvalgsformænd og ledende embedsmænd i en række af landets mindre og mellemstore kommuner lukrere økonomisk på flygtningeinvasionen.

Det sker, fordi et direktiv påbyder folkeregistrene ud over landet at medtælle “invasionsstyrken”, når befolkningstallet gøres op. Og da såvel de folkevalgte borgmestre og udvalgsformænd som kommunernes ledende embedsmænd – kommunaldirektør, stadsingeniør, ligningschef med videre – alle aflønnes efter, hvor stor deres kommune er målt efter indbyggertal, ryger mange op på et højere løntrin, hvis flygtningestrømmen til kommunen har været tilstrækkelig omfattende.

Og hvor har den ikke været det!

Et af “skæringstallene” er 12.500. Runder en mindre kommune dette indbyggertal, klinger kasseapparatet en ekstra gang for de i forvejen højt gagerede. Eksempelvis er den ellers så fredelige og hyggelige Ebeltoft Kommune kommet i denne situation.

60 flygtninge tunge på vægtskålen

Ebeltoft Folketidende beretter blandt andet: “Befolkningstallet i Ebeltoft Kommune har for første gang i “storkommunens” 16-årige historie passeret de 12.500, hvilket fra nytår udløser en højere løn til borgmesteren og de folkevalgte udvalgsformænd.

Hvornår de ledende embedsmænd skal have højere løn, forhandles der i øjeblikket med Kommunernes Landsforening om.

Folkeregisterfører Nanny Hansen kan oplyse, at man pr 1. juli var nået frem til et samlet folketal på 12.458. Men, så kom der besked om at de 60 flygtninge, som er tilknyttet kommunen allerede i slutningen af juni også skulle tælles med, fordi de er registreret som borgere i Ebeltoft Kommune, hvorefter tallet kom op på 12.518.

Som bekendt havde man allerede sidste år regnet med at passere tallet 12.500, som bringer Ebeltoft op i en højere kategori, men det skete ikke, hvorved man kunne spare højere lønninger.

Nu ligger det imidlertid helt klart, at de nye tal udløser højere løn til de folkevalgte ledere nemlig borgmester og udvalgsformændene, hvis løn er en andel af borgmesterlønnen, siger kommunaldirektør Bent Christiansen. Derimod ligger det ikke i øjeblikket helt klart, hvornår det højere befolkningstal udløser højere løn til ledende embedsmænd. Dette spørgsmål drøfter vi i øjeblikket med Kommunernes Landsforening for at få en afklaring”.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 14. årgang / 29. august 1986

Helvegs statistikudvalg, manglerne og ansvaret

17. marts 2010 5 kommentarer

Helvegs statistikudvalg, manglerne og ansvaret

”Man kan komme til gravens rand på en løgn, men aldrig komme tilbage igen”, var der en klog franskmand, der engang bemærkede.

Der er ingen grænser for, hvad modstanderne af fremmedtilstrømningen må stå model til. 17/7 måtte Den danske Forenings agtværdige Sune Dalgård i BT sågar fjerne vildfarelser hos en stud. med. Mazhar Hussain om de grundlæggende antals- og beløbsopgørelsesproblemer. Problemer der har været kendt af de endnu tænkende danskere i flere år. Det er – som det er blevet alt for moderne – blot at bruge kæft og ikke bruge tænkeren.

18/7 kunne vor økonomiminister cand. jur. Niels Helveg Petersen (B) så i samme blad, – der i de foregående uger havde kørt en god og grundig afsløringsbehandling af fremmedsvindelen – vise, at han end ikke var i stand til at videregive et svar fra sin rigsstatistiker til Pia Kjærsgaard (Z), som naturligvis for længst har gennemskuet ”statistikløgnen”.

Hvad mon hans nu nedsatte statistikudvalg kan barsle med under hensyntagen til dette og hint herunder de radikales syn på kendsgerninger?

Mon danskerne overhovedet interesserer sig for hvor mange udlændinge, der opholder sig i Danmark? Ja, nogle mener, det kan dreje sig om mange, andre mener, det må være få. Ingen velvillig dansk myndighed – om en sådan findes – kan da heller ikke oplyse hvilket antal, det drejer sig om.

Sådan er forholdene ikke i f.eks. Sverige og Norge. Kun i Danmark får fremmedantallet stå hen i det uvisse. Læser en interesseret den officielle udlændingestatistik også de stadig helt mangelfulde ændringer, der skete sidste år, vil han konstatere, at der bor ca. 95.000 fra lande uden for EF, de nordiske lande og Nordamerika. Hvor mange af disse registrerede udlændinge der kommer til Danmark som asylansøgere, som indvandrere eller som familiesammenførte, aner ingen, og sådanne oplysninger kan heller ikke fremfindes af nogen anden officiel dansk opgørelse.

Hvert år trækkes så også 3-4.000 ud af udlændingeopgørelsen, fordi dette antal opnår dansk statsborgerskab ved naturalisation. Folketingets medlemmer – der ved lovgivning beslutter naturalisationerne -, ser dog højest en tredjedel af dem ansøgningerne omfatter og tager desuden stilling til dem alle i tre omgange i løbet af et år. Børn under 18 år der selvfølgelig helt naturligt – når det nu skal være – opnår statsborgerskab, når forældremyndighedsindehaveren opnår det, er slet ikke medtaget i ansøgningerne. Derfor syner antallet meget mindre for folketingsmedlemmerne. Der synes også at være fred og ingen fare. Professor Ole Hasselbalch har udtrykt det på den måde at de, der ser sådan på det nægter at se i øjnene eller ligefrem afviser, at børn bliver voksne.

Reelt løber det samlede antal faktisk naturaliserede gennem årerne op i mere end 30.000. Hertil kommer så også de naturaliseredes fødte børn, efter at forældrene er blevet ”papirdanskere”.

I alt udgør antallet af mennesker med sproglig, folkelig/kulturel meget fremmed baggrund i Danmark et sted mellem 130.000 og 180.000. D.v.s. at antallet kan være op imod det dobbelte af, hvad opgørelsen viser. Undertegnede har hævdet dette i tre år og er blevet kaldt en fusker og fupmager af hele det officielle Medie-Danmark. Nu vil Helveg så have det undersøgt. Måske?

Der findes ikke personopgørelser kun sagsopgørelser, når det skal være andet end helt summariske opgørelser, der kun kan bruges til almindelig sporadisk orientering. Heri har den indtil nu meget tavse rigsstatistiker ret. N. Helveg Petersen derimod ville dog helst vige uden om i sommer, da Pia Kjærsgaard spurgte og spurgte og savnede svar.

Meningen er, at fremmedantallet skal opfattes som ubetydeligt, og at det ikke indenfor en overskuelig fremtid har nogen særlig betydning rent økonomisk og befolkningsmæssigt.

Dette er ingenlunde tilfældet, og opfattelsen heraf er en skandale af rang, en forbryderisk løgn, når det forholder sig stik modsat. Lige netop disse mangler er kilderne til den kendsgerningsløse tåbelige afsporede pseudodebat skabt af folk, der tror, at løgnen er gangbar i længden. I al fald så længe de selv lever af den.

Socialminister Aase Olesen (B) har holdt os hen (senest i Jyllands-Posten 11/11 88), men også indenrigsminister Thor Petersen (V) og økonomiminister Niels Helveg Petersen har ansvaret for, at der er blevet puttet blår i øjnene på folk. Mon de vover at spille med på den en gang til, eller skulle Pia Kjærsgaard have givet dem et stille øjebliks anfald af behersket klarsyn.

Indenrigsministerens forgænger (Thor Pedersen, V, red.) afviste nemlig i 1987 Kommunernes Landsforenings naturlige krav om en behørig registrering af ”fødested”, ”nationalitet”, ”adkomststatus”, ”alder”, ”køn” og ”civilstand”, (gift/ugift/enke o.s.v). Den danske Forening har påpeget dette gang på gang.

Afvisningen har absolut intet hold i Lov om offentlige registre eller i retspraksis. Offentligheden er dog systematisk blevet bidraget den opfattelse, at registreringen skulle stride mod lovens § 9 stk. 2, i kap. 3. Desværre er selv BT´s ellers eminente reporter – Jørgen H. Hansen – også faldet for denne indoktrinering.

Registreringen af ovenstående egenskaber er helt og aldeles ordentlig og korrekt.

Alternativet til en ændret korrekt lovfortolkning er, at det ikke er muligt nu og fremover at afgøre – andet end ved selvsyn –, om Danmark er eller bliver befolket af fremmede. En anden konsekvens af den ukorrekte lovfortolkning – der jo er det rene fup – er, at alt flyder, personantallene, de offentlige bevillinger – som erkendt noget sent af justitsminister Hans Engell (C) i bl.a. DR – TVA 20/6 – regnskabet, penge/ressourceforbruget på landsplan, kommunernes økonomiske planlægning og boligplanlægning samt centrale befolkningspolitiske beslutningsgrundlag i form af bl.a. betingede prognoser.

Det er lige netop her, ”hunden ligger begravet” sammen med en debat anført af Birthe Rønn Hornbech (V). En debat der minder om skyttegravskrig med løst krudt.

J. Vig

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 18. årgang / oktober 1990

Udlændingene – hvad med dem?

3. januar 2010 13 kommentarer

Udlændingene – hvad med dem?

Familiesammenføringer, illegale flygtninge, fortsat bevilling af asyl og andre store huller i den danske udlændingepolitik gør, at vi stadig modtager alt for mange udlændinge.

På trods af gyldne løfter fra Venstre og konservative (C) hele sommeren igennem står det nu klart, at ændringer i udlændingeloven ikke bliver af det gode. Regeringen (V, C og B, red.) vil nemlig ikke udarbejde fornuftændringer sammen med Fremskridtspartiet, men alene have ”et bredt flertal” sammen med socialisterne.

Danmark kan hverken af økonomiske eller pladsmæssige grunde, blive ved med at modtage så mange udlændinge. Vi må derfor have sat en stopper for familiesammenføringerne. Vi må have politiindsatsen optimeret således, at den illegale strøm kan stoppes. Vi må have ændret loven således, at ingen udlændinge kan modtage mere end maksimalt det, vi giver i grundfolkepension. Vi må have 2-årsreglen fjernet, således at flygtningen også kan sendes hjem til sit eget land, hvis der er gået mere end 2 år. Og vigtigst af alt: Vi må have alle kriminelle udlændinge udvist, når de har udstået deres straf.

Tre gange om året giver Folketinget (minus Fremskridtspartiet) dansk indfødsret (statsborgerskab) til 7-800 personer. Fremskridtspartiet har forgæves søgt at få kriminelle og personer, – der har levet af offentlig bistand – ud af disse love.

Fremskridtspartiet har fremsat lovforslag om at stoppet ”Kæmpe Moské” byggeriet på Amager. Kun 2 km. fra Københavns Rådhus har regeringen udlejet 15.000 kvm. jord til et islamisk Kulturcenter med en 2.000 kvm. stor moské. Muslimerne giver kun 1.000 kr. om året i leje. Projektet skal stoppes!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 8. årgang / december 1990 

To partier eller…?

17. oktober 2009 7 kommentarer

To partier eller…?

Annonce:

Hvem ejer vort fædreland?

Danskerne eller politikerne?

Vi mener visumtvang, indvandrerstop, kriminelle udvises o. lign.

Det Danske Folkeparti (under etablering)

Postnr. 3540.

Box 48

Gironr. 004 44 66

—————————————————————————————————————————————-

Denne annonce var indrykket i Berlingske Tidende den 26. september.

Pia Kjærsgaard oplyste på et pressemøde den 6. oktober, at hun først natten til den 5. oktober 1995 traf beslutningen om at danne et nyt parti.

Læserne kan herefter selv drage de fornødne konklusioner.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 23. årgang / oktober 1995

Vores tamilske ”gæster”

4. september 2009 37 kommentarer

Vores tamilske ”gæster”

Der befandt sig – ifølge Danmarks Statistik – pr. 1. jan. 1988 her i landet 4.034 tamiler fra Sri Lanka, og i årets løb kom yderligere 680 til Danmark.

Tamiler er oprindeligt en indisk folkegruppe, som under uroen på Sri Lanka er søgt til Danmark i stedet for til folkefællerne på det indiske fastland, som 150.000 andre tamiler har gjort under urolighederne.

Det er godtgjort, at en tamilsk familie på 7 personer efter ankomsten hertil oppebærer 22.700 kroner om måneden efter skat svarende til en skattepligtig indtægt på over 500.000 kr. En anden familie på 3 får en socialhjælp svarende til 429.000 kr. årligt.

En EF-undersøgelse viser, at 90 procent af indvandrende tamiler her til landet godkendes som ”flygtninge”, og at kun 10 procent af dem er kommet i arbejde. Også i andre lande har man bemærket en ejendommelig tilstrømning af tamiler. Ifølge den internationale presse gennemførtes der på denne baggrund for nogen tid siden i Schweiz en politimæssig undersøgelse af 160 tilfældige valgte tamilers asyltilladelser. Kun for 2 personers vedkommende kunne undersøgelserne bekræfte de pågældendes reelle flygtningestatus. Beretningen er bekræftet af den schweiziske ambassade.

I Holland lykkedes det efter megen tummel at hjemsende nogle tamiler til trods for, at de ville blive arresteret straks ved ankomsten til den Srilankanske lufthavn. Den hollandske ambassade mødte forklædt op i lufthavnen ved deres ankomst og konstaterede, at der intet skete dem, men at de forlod stedet i biler sammen med andre turister og kørte til et udmærket hotel.

Ifølge det oplyste stammer en del tamiler, som er ankommet til Danmark slet ikke fra Sri Lanka, men fra Indien og andre lande.

En markedsanalytiker ved navn Erik Lund har gennemført en pilottest blandt herboende tamilske flygtninge. Det fremgår af undersøgelsen, at ingen af de udspurgte har oplevet de rædsler, dansk presse beretter om. Ingen af dem havde ubehageligheder fra singaleserne, politiet eller andre myndigheder på Sri Lanka. Alle de pågældende kom fra gode sociale lag, og alle var ankommet hertil gennem professionelle rejsebureauer, som havde anbefalet Danmark på grund af den gode danske socialhjælp og retten til familiesammenføring. Hjælpen fra bureauet omfattede bl.a. udlevering af indvandringspapirer. Prisen for rejsen var 20-25.000 kroner.

De mandlige udspurgte var enten gift eller havde ægteskabsplaner, idet de med asylret i Danmark kan få en hvilken som helst pige hjemme. Og alle de udspurgte levede af dansk socialhjælp.

Tamilerne agtede ikke at rejse hjem, tværtimod påregner de at etablere sig her med et selvbærende samfund, som forudsættes at nå 25.000 medlemmer ved år 2000.

50.000 tamiler har benyttet sig af uro på Sri Lanka til at emigrere til Canada og Europa i stedet for at flygte over det kun 30 km. brede ”Palk-Stræde” til Indien, hvorfra de er kommet. Ingen ønsker at rejse hjem. De sender i stedet for store pengebeløb hjem fra udlandet. Samlet drejer det sig om mere, end te-eksporten indbringer og meget mere, end der opnås i Ulandshjælp.

Bruttonationalproduktet er 250 dollars pr. indbygger pr. år på Sri Lanka, og en plantagearbejder tjener kun ca. 10 kr. om dagen!

Der skal en stærk karakter til for at frigøre sig fra de – sammenlignet med tamilernes hjemlige muligheder – fantastiske danske socialydelser.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990

Underlig flygtningepolitik

14. april 2009 17 kommentarer

Underlig flygtningepolitik


Asyl gives gerne til personer, som kommer fra lande, der ligger meget fjernt fra Danmark. Personer hvis religion, kultur og livsstil er så væsentlig forskellige fra vores. Mange af disse ankommer med fly eller har betalt for rejsen op til smørhullet Danmark.


Asyl gives ikke til personer, som er flygtet fra Estland, Letland og Litauen. Det er lande, som ligger tæt på os, og som vi har meget til fælles med.

Vi har netop afvist 3 baltere, mens irakiske og palæstinensiske såkaldte flygtninge demonstrede til fordel for Saddam Hussein i København.


Det må siges at være en underlig flygtningepolitik. Det burde være mere naturligt at hjælpe flygtninge fra nabolande end fra lande, som ligger tusinde af kilometer fra Danmark.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 19. årgang  / marts 1991

Fagre nye fingeraftryksteknologi

13. marts 2009 11 kommentarer

Fagre nye fingeraftryksteknologi

 

I disse år foregår en rivende udvikling såvel i teknikken med at tage fingeraftryk som på EDB- og teleområdet

 

Meget hurtigt vil vi sikkert være fremme ved et samfund hvor folk i stedet for at identificere sig med underskrift, vitterlighedsvidner, leveattester og lignende gammeldags metoder, flere og flere steder giver deres fingeraftryk, som telefaxes til et centralbureau, der på få sekunder melder tilbage, at de modtagne fingeraftryk vedrørende den og den person.

 

Denne del af den fagre nye verden vil nok for eksempel indenfor bankverdenen, tinglysningsvæsenet, fængselsvæsenet og mange andre steder komme, som tiden bliver moden og vel meget ofte uden, at lovgivning bliver nødvendig.

 

Fingeraftryk

Men udviklingen bør forceres, når det drejer sig om folk, der søger opholdstilladelse i Danmark. Her bør sagen starte med et fingeraftryk, som derefter er identifikation ved de sager, der behandles hos danske offentlige myndigheder vedrørende de pågældende.

 

Det er jo uhyre svært at have hold på de mange fremmede, der strømmer ind i Danmark (legalt eller illegalt).

 

Myndighederne har ikke det samme lokale personkendskab til disse fremmede, som tit optræder under skiftende navne.

 

Ofte er der al mulig anledning til at få deres sager afgjort hurtigst muligt, da de jo hører til den gruppe, som der er størst chance for forlader landet, og da de også udgør en forholdsvis høj procentdel af dem, som tegner sig for terrorisme, narkogrossisthandel, knivstikdrab og andre topalvorlige forbrydelser.

 

Dertil kommer, at sproglige misforståelser undgås, når man erstatter talen med det universelle fingeraftrykssprog.

 

Godt samarbejde

Der dannes også et fortingligt grundlag for det samarbejde, som netop i den slags sager er så påkrævet med udenlandske, offentlige myndigheder, som også tages ved næsen af de muhamedanergrupper m.fl., som for tiden ulykkeligvis tillades at oversvømme landene i den kulturkreds, hvortil Grundtvigs fædreland hører. Man kan blot tænke på Interpols aktiviteter eller på tilfælde, hvor de samme udlændingefamilier forskaffer sig mangedobbeltforsørgelser i form af samtidig socialhjælp fra flere steder.

 

En yderligere sandsynliggørelse af, at dette forslag er den rette vej frem er, at Ninn-Hansen (C) ikke synes om det. Han mener, at det er synd for de stakkels fremmede. Selv om der jo ingen ulemper overhovedet er ved at afgive sit fingeraftryk.

 

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 17. årgang / 14. april 1989

Sommerens agurker

6. marts 2009 9 kommentarer

Det politiske hjørne:

Sommerens agurker

Ingen sommer uden pressen har nogle store og små sager til agurketiden. I år har sommerens agurker imidlertid vist sig at være særdeles vigtige sager, man bestemt ikke kun skal trække på skulderen af.

 

Dansk udlændingepolitik ligger i ruin” -, den overskrift har intet dagblad dog haft mod til at trykke, selv om det er tidens mest præcise beskrivelse af regeringens (A og B, red.) udlændingepolitik. Kun Ekstra Bladet har gennem en kampagne søgt at kradse lidt i lakken, men da det kom til stykket, og de mange afsløringer skulle følges op med konkrete forslag og/eller konfrontationer med de ansvarlige politikere, så turde end ikke Ekstra Bladet.

 

Derfor står mange danskere i dag hovedrystende og ser til, mens udlændinge ødelægger vores samfund i fuld åbenhed og med en horde af forstående socialarbejdere m.v. i hælene til at fortælle danskerne, at det er dem, der er noget galt med, hvis ikke de vil indordne sig under de fremmedes hærgen af samfundet.

 

Det værste er de mange kriminelle udlændinge, som enten ustraffede eller med en urimelig mild straf får lov til at hærge samfundet. Det uskyldige offer får ingen hjælp, mens den kriminelle flygtning eller 2. generationsindvandrer bliver udstyret med tolke, sagsbehandlere, adfærdspsykologer, pædagoger og et kæmpe opbud af det halehæng, der er af dyre folk, som med millionbevillinger altid kan forklare, hvorfor det netop ikke er indvandrerens skyld, at han/hun har banket en dansker til ukendelighed.

 

2. generationsindvandrernes hærgen af specielt Nørrebro i København har fået en del omtale. Mest frygtindgydende er den form for udtalt racisme, der foregår på Nørrebro. Ikke racisme, hvor danskere taler ilde om udlændingene, men racisme, hvor udlændingene erklærer, at visse områder af Nørrebro er forbudt for danskere! Straks er en ny horde af offentligt betalte medarbejdere klar til at fortælle danskerne, at det er os, der er noget galt med.

Når 2. generationsindvandrerne udøver vold mod danske mødre med børn, så er det blot fordi vi ikke forstår den svære situation, de befinder sig i. Nu kan det være nok!

 

Fremskridtspartiets krav er meget præcist: Stop før det for alvor går galt. Politi og relevante myndigheder må én gang for alle rydde op. Vi kan ikke have et samfund, hvor en flok kriminelle forkælede 2. generationsindvandrere kan “besætte” en hel bydel. De skal fjernes, lukkes inde på institutioner på ubestemt tid og ikke løslades, før de har lært at opfører sig ordentligt. Det sker imidlertid kun, hvis flertalspolitikerne kastes på porten.

 

Grænseoverløbere fra Tyskland har Fremskridtspartiet advaret imod i flere år. Hele tiden mod døve ører. Nu er det gået galt. Den slappe danske udlændingepolitik er blevet en magnet for afviste fup-asylanter fra Tyskland. De søger nu illegalt at komme ind i Danmark, fordi flertallet af tossegode politikere hér mener, at vi selvfølgelig skal tage imod disse lykkeriddere, som alene er draget af duften fra de åbne pengekasser på danske bistandskontorer. Fremskridtspartiet vil ikke tillade, at der er den mindste slinger i valsen omkring vores grænser og bevogtningen.

 

Politiet skal have de nødvendige ressourcer tilført. Når der kan fritages 400 politifolk til at passe på præsident Clinton, så er der rigeligt med folk, som kan sendes til grænseregionen til løsning af en langt vigtigere opgave. Hvis det ikke er nok, må det danske forsvar vise sin nytte ved at lave grænsepatruljering. Endelig må borgerne i området ved grænsen gerne deltage i beskyttelsen af vores land ved at oprette private værn, som kan foretage civile anholdelser af illegale flygtninge.

 

Den danske udlændingepolitik er en skandale og hovedproblemer er, at vi har så høje sociale bevillinger til udlændinge. Luk pengekassen og der kommer ikke flere illegale flygtninge eller yderligere problemer med 2 generationsindvandrerne. Den lukkede pengekasses politik har aldrig svigtet. Med lukket pengekasse vil horden af professionelle sagsbehandlere m.v. også forsvinde og flertalspolitikerne vil miste incitamentet til at love flere bevillinger.

 

I EU er det den åbne pengekasses politik, som er fremherskende. Der pøses milliarder af kroner ud på unyttige projekter. Og hvor det kan være svært at få embedsmænd og politikere til at vise mådehold med nationale skattepenge, så er det umuligt at få mådehold med EU-midler. Alle danser om guldkalven og det drukner i papir, hvor meget den enkelte borger egentlig betaler til gildet. Hvis man mangler argumenter for at stemme imod Amsterdam-traktaten, så kik en tur ned i lommeulden i din tegnebog og spørg dig selv: “Hvem skal betale for at optage de nye medlemslande og det milliard-dræn de vil udøve på EU-pengekassen?” Svaret er DIG – ingen anden.

 

Mens SF har problemer med at finde ud af, hvad de skal mene om den nye EU-traktat, så er der enighed i Fremskridtspartiets folketingsgruppe. Vi vil alle 7 stemme imod traktaten og vi vil anbefale andre at gøre det samme. MEN man er lige så god fremskridtsmand eller -kvinde, hvis man stemmer ja. Såvel vores tillidsfolk, medlemmer og vælgere skal alene lade sig overbevise af egen sund fornuft. Alle er fortsat velkomne i Fremskridtspartiet uanset om de stemmer nej eller ja. Vores parti og vores politik er en langt større sag end en EU-afstemning. Derfor skal vi holde sammen om vores politiske mål. Der er brug for os nu og i fremtiden.

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7-8 / 25. årgang  / august 1997

%d bloggers like this: