Arkiv

Posts Tagged ‘Danmark’

CO2 afgiften – socialisternes nye påfund

13. januar 2012 16 kommentarer

CO2 afgiften socialisternes nye påfund 

I anledning af at et folketingsflertal er ved at gennemføre en CO2-afgift her i landet – og i erkendelse af, at drivhuseffekten er blevet gjort til noget, ”alle” er imod, mener Kim Behnke, der er behov for at få rokket lidt ved holdningerne, inden de gror fast og bliver til dogmer

Hvis udgangspunktet for indførelsen af en CO2-afgift er efter forslagsstillerne (Radikale (B) og Socialdemokratiet) bemærkninger at dømme et ønske om at få reduceret den samlede produktion af CO2 her i landet. Formålet med en sådan reduktion skal være at reducere den såkaldte ”drivhuseffekt”. Drivhuseffekten påstås at ville medføre en generel opvarmning af kloden, hvorved polerne smelter, og ørkener udvides. Drivhuseffekten påstås at opstå derved, at et stigende CO2-indhold i atmosfæren får den betydning, at solens stråler bruger længere tid på at tilbagelægge turen fra indgangen i atmosfæren ned til spejling i vand og retur til det ydre rum. Jo længere tid solens stråler opholder sig i atmosfæren, jo mere varme når strålerne at afgive – og så opstår drivhuseffekten.

Det er min opfattelse, at denne teori ikke er korrekt. Flere og flere af de mest respekterede forskere og videnskabsmænd udtaler tvivl om drivhuseffektens rigtighed, og i fald den er rigtig, hvor hurtigt den opstår.

Der er en urimelig tendens til, at blot fordi moderne måleinstrumenter og – metoder kan registrere marginale udsving, så bruges det som dokumentation. Hvis meteorologer skal udtale sig om vejret, så bruger de registreringer over kort tid. Men skal de udtale sig om klimaet, skal der 30 års målinger til.

Drivhuseffekt-disciplene har ikke haft teknisk mulighed for at foretage målinger i ret lang tid, eftersom det tekniske udstyr er af nyere dato – alligevel tillader man sig uvidenskabeligt at drage hastige konklusioner på baggrund af det spinkle kildemateriale.

Tilhængere af drivhuseffekten vælger totalt at se bort fra det faktum, at mange ikke-menneskeskabte hændelser giver mange flere CO2-problemer, end vi nogen sinde kan præsterer. F.eks. vil vulkanudbrud og solpletaktivitet give CO2-variationer, der er ekstreme sammenlignet med menneskelige aktivitet.

”Drivhus-folket” vælger at se bort fra åbenlyse forhold som det, at en stigende atmosfæretemperatur betyder stigende vandfordampning, stigende evne for luften til at optage dampen og dermed flere skyer, som afviser sollys, hvorved temperaturen falder igen. Denne geniale naturskabte termostatvirkning ser man helt bort fra.

Når drivhus-fanatikerne ”glemmer” de mange forbehold skyldes det givet, at deres mål er et ganske andet end bekymring for jordens fremtid. Hvis de virkeligt ville begrænse CO2-emissionen, måtte de ubetinget støtte nuklear energi, der uden forurening skaber billig elektricitet – men det gør det som bekendt ikke. Det uudtalte formål med drivhusspøgelset er at bremse menneskets udvikling – at lave nulvækstsamfund.

Det er de samme folk, der i ´68 sang ”Flowerpower”, siden spiste de mikro-makromad, så skulle vi have kommunisme, så var de imod A-kraft, så kæmpede de for fred, og nu er det drivhuseffekten, der er ”in” for 68-erne.

Det Socialdemokratiske-Radikale (B) forslag (nr. B 52) har så den yderligere dimension, at man ønsker at opkræve nogle flere skatter fra befolkningen. Alle erkender, at man ikke kan dreje indkomstskatteskruen længere rundt, hvorfor man opfinder andre skatter og afgifter til finansiering af den fortsat stigende offentlige sektor.

Jeg må ud fra alle forhold totalt afvise en CO2-afgift og kan kun appellere til alle andre om at gøre det samme. Forslag B 52 vil have samme effekt det danske samfund og den danske økonomi, som amerikanske B 52 bombemaskiner havde på Irak under Golfkrigen.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 19. årgang / maj 1991

Der er brug for os mere end nogen sinde

12. december 2011 1 kommentar

Der er brug for os mere end nogen sinde

Resultatet af det seneste folketingsvalg blev jo desværre, at Poul Nyrup og hans Socialdemokrati vil skulle regere vores land i endnu en periode. Vi kan håbe, at perioden bliver så kort som muligt – men det er nok ikke realistisk at forvente et folketingsvalg igen før ved årsskiftet 1996-97.

Hvad skal vi så gøre i denne periode? Skal Fremskridtspartiet blot læne sig tilbage og erkende, at vi nok ikke får den store politiske indflydelse, eftersom regeringens (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) ministre kun meget nødtvunget inviterer Fremskridtspartiet til forhandlinger? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Vi skal udnytte de 11 mandater, vi har til at være befolkningens repræsentanter i Folketinget.

Utrætteligt skal vi afsløre alle de fupnumre, de andre politikere laver. Utrætteligt skal vi være vælgernes stemme, der råber vagt i gevær og forlanger, at der bliver ført en anstændig politik. Og vigtigst af alt så skal tiden frem til næste folketingsval bruges til meget aktivt at få åbnet vælgernes øjne for, at det var et FEJLVALG, de foretog, da de gav regeringspartierne mandater nok til at fortsætte.

I det daglige arbejde møder vi mange vælgere, som klager over det ene og det andet. Et meget udbredt tema er vælgere, som klager over den danske udlændingepolitik, det er dog ikke nok bare at give dem ret. Vi skal konfronterer dem med det faktum, at de ved en stemme på Socialdemokratiet, SELV har bedt om den udlændingepolitik, som bliver ført.

Også på en række andre områder må vi ”tvinge” vælgerne til at åbne øjnene for det faktum, at så længe de bliver ved med at stemme på de socialistiske partier, da vil der være grund til at klage over, at Danmark bliver misregeret.

Fremskridtspartiet får (desværre) ikke 90 mandater ved det næste valg. Men sammen med andre ikke-socialistiske partier – her primært V og K – vil det forhåbentligt være muligt at få Poul Nyrups regeringstid bragt til ophør. Det bliver kun muligt, hvis der bliver flyttet stemmer ”over midten”. Det er vi gode til i Fremskridtspartiet. Vi kan langt bedre end V og K hente stemmer hos Socialdemokratiet. De fleste socialdemokrater skal imidlertid have tingene præsenteret, så de kan forstå dem. De skal overvinde al misinformation om Fremskridtspartiet. Og vi skal hjælpe dem til at forstå, at der faktisk er mere fremtid i at støtte os end det store mølædte socialdemokrati med pamperi, pengemisbrug og et totalt forældet samfundssyn. Vi skal bruge de små sager fra hverdagen til at anskueliggøre, hvorfor Fremskridtspartiets politik er bedre end sygehusventelisternes groteske længde eller modstand mod, at danske soldater skal dø i Bosnien, så må vi bruge disse sager til at flytte stemmer.

Venstre og Konservative (C) bliver ikke alene et flertal efter næste valg. Der er brug for os, og der er brug for, at vi får vippet magtbalancen i Folketinget. Og husk: Et valg bliver ikke vundet med 3 ugers aviskampagner! Det er det daglige slid med læserbreve, snak med familiemedlemmer, debat i kantinen eller på arbejdspladsen eller diskussioner ved grønthandleren, som giver mest. Gå ud til vælgerne med oprejst pande og fortæl dem, at KUN ved at stemme på liste Z, vil de få ændret i de daglige tåbeligheder.

De andre partier har haft magten – og vil ikke gøre noget.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1-2 / 23. årgang  / februar 1995

Ulykkes Danmark

2. oktober 2011 Skriv en kommentar

Ulykkes Danmark 

”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det!”, sagde Storm P. engang. Noget lignende kan siges om Danmarks ulykkelige situation med stigende gæld, større og større skatter og voksende offentlige forbrug.

Men ved det kommende valg kan der gøres noget ved Danmarks situation, og her må det bemærkes, at det kan ske ved blot en lille ændring at stemmetallene.

At det forholder sig således er helt klart idet et parti eller partier, der kan give en regering et flertal også har mulighed for at præge regeringsudøvelsen (V, C, CD og KrF, red.).

Fremskridtspartiet har ikke haft denne indflydelse, men ved nogle få procents fremgang er muligheden for dette tilstede.

Det er derfor vigtigt, at Fremskridtspartiet styrkes, hvis udviklingen skal vendes i retning af mindre gæld, lavere skattetryk og en begrænsning af et bureaukratisk offentligt forbrug, – og her kan vælgerne ikke være i tvivl, såfremt de ønsker en sådan udvikling og vil fremme den mest muligt, – da skal der sættes kryds ved Fremskridtspartiet, – partiet der er ganske fri af særinteresser, og derfor altid har haft den politik som sit program – for et frit og bedre Danmark!

B. Schmidt 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 15  / 15. årgang / 1. maj 1987

Tre af kravene til vælgerne

28. august 2011 Skriv en kommentar

Tre af kravene til vælgerne 

  1. Du skal have basisviden om de problemer, som de valgte skal løse.
  2. Du skal være alsidigt orienteret.
  3. Du skal gennemsyres af vilje til at lade dit valg bestemme a.h.t. helheden på lang sigt og ikke af kortsynet varetagelse af dine egne interesser eller specielle kæpheste.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 8. årgang / 27. oktober 1980

Samfundsgavnlig undervisning

23. juni 2011 19 kommentarer

Samfundsgavnlig undervisning 

Kun en veluddannet befolkning kan fortsat skabe høj levestandard og gode sociale kår

Den danske befolkning ønsker en høj levestandard og en god omsorg for syge, nødstedte og ældre.

Da vore naturlige rigdomme imidlertid er meget begrænsede, må vi selv skabe værdierne, men dette forudsætter at vi kan lave specialiserede og højt udviklede produkter og hertil kræves en høj arbejdsmoral og en god uddannelsesmæssig baggrund. Derfor er uddannelsessystemet af vital betydning for vor fremtid.

I de sidste 10-15 år har vort undervisningssystem gennemgået en drastisk ændring. Begrundelsen har været, at undervisningen skulle være samfundsudviklende, men i virkeligheden var bagtanken at ændre selve samfundssystemet gennem påvirkning af børn og unge.

Socialdemokratiet og de øvrige socialistiske partier har – med god hjælp fra partiet Venstre – fået gennemført, at alle uanset evner, lyst og vilje skal modtage samme skoleundervisning, hvorved indlæringsniveauet som helhed er blevet sænket.

På denne måde har man fjernet forudsætningerne for de unge, der i fremtiden skal skabe de store værdier, som er nødvendige for det samfund, befolkningen ønsker, og i stedet har vi fået en generation af rodløse nedbrydere.

Først efter Fremskridtspartiets blotlæggelse af disse socialistiske overgreb med indoktrinering fra vuggestue til universitetet, er store dele af befolkningen vågnet af deres døs under arbejdsræs og skattetryk.

Vi må stædigt fastholde troen på, at denne Fremskridts-erkendelse ikke er kommet for sent.

Redaktionen

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9  / 4. årgang / 6. maj 1976

Demokratiet i opbrud

16. juni 2011 12 kommentarer

Demokratiet i opbrud

Græsrodsbevægelserne består af små aggressive grupper i samfundet. De har aversion mod så forskelligartede ting som: Elmaster i naturen, løn- og arbejdsforhold, kønsroller, bilisme, EF, kernekraft og meget andet. Det eneste de har tilfælles er, at de virker samfundsnedbrydende, idet de ikke vil acceptere det parlamentariske samfunds spilleregler og uden hensyn til andre grupper i samfundet, tiltager de sig magt. De gør det gennem vold, fysiske blokader og med overenskomststridige strejker og arbejdsnedlæggelser. Nogle af dem har på det seneste fremkaldt borgerkrigslignende tilstande i de større byer. Deres overblik over samfundsproblemerne svarer præcis til det niveau, græsrødder befinder sig på!

Selv i de bedste samfund – hvortil Danmark endnu en stakket stund hører –, er der splittelsestendenser og evigt utilfredse medborgere. Det er godt, for de holder politikerne oppe på mærkerne og medvirker til en stadig forbedring af samfundsforholdene. Til gengæld er det katastrofalt, hvis man ikke holder dem under kontrol, og at de bliver de dominerende kræfter. De har nemlig hverken evne eller lyst til samarbejde og koordination, vægtning og vurdering af de mange hånde og modstridende interesser i et kompliceret samfund. De har kun én ting i hovedet: Trivsel for deres egne ideer!

Samfundet er meget sårbart overfor minoriteters anslag. En håndfuld edb-operatører kan lamme bank- og handelsverdenen, nogle få postarbejdere, der bliver vrede over ikke at få deres vilje kan med et par stykker madpapir sabotere det elektroniske apparatur, så teknikere i timevis må søge efter fejlen. Typografer og journalister har tit standset nyhedsformidlingen i både radio, tv og pressen. Havnearbejdere og rengøringsfolk kan i lunefulde sindsstemninger bringe vort samfund tilbage til forholdene omkring århundredeskiftet til skade for den majoritet af befolkningen, som overhovedet intet har med problemstillingerne at gøre.

Det er tragikomisk, at først dannede det arbejdende folk – og med god grund – faglige organisationer til at varetage sine interesser. Sidenhen blev almindelige mennesker slaver af dette system, som de tidligere havde været det af benhårde arbejdsgivere og ridefogeder.

Og nu underkender medlemmerne de forhandlingsresultater, deres repræsentanter har forhandlet sig frem til. Det synes åbenbart, at folkeskolen har forsømt en af sine vigtigste opgaver: At forklare børnene og de unge om samfundets kontinuitet, at det ikke er højere løn, som sikrer materiel velstand, men produktion, at lønposens tal og købekraften ikke hænger sammen. Vi kan med lethed bevilge hinanden svimlende lønninger, men resultatet er kun svimlende priser! Vi kan nedsætte arbejdstiden til 20 timer om ugen og give hinanden længere ferier. Så bliver produktionen så dyr, at vi ikke kan konkurrere med udlandet og afsætte vore varer, vi bliver fattigere!

Desværre er Fremskridtspartiet det eneste parti i Folketinget, som med rette kan kalde sig folkets parti, idet det ikke hytter en enkelt samfundsklasse på de andres bekostning, men ser på nationens interesser og søger at træffe de bedst mulige afgørelser for Danmark som et hele –, en politik der ulykkeligvis ikke tiltaler de kortsynede masser, og som det er et hestearbejde at komme igennem med.

Vi lever i et såkaldtrepræsentativt demokrati, som indebærer, at vi vælger vore ledere og bør kunne have tillid til, at de sørger for Danmarks vel – og dermed for os alle.

Kører hver samfundsgruppe sit eget race, ender samfundet som en jungle, hvor kun den stærkeste overlever –, den der kan true med og gennemføre de værste skurkestreger. En tilstand vi er på vej imod. Vore folkevalgte har svigtet vor tillid, de har nedbrudt landets økonomi, ødelagt udlandets respekt for Danmark på så at sige alle områder: Moralsk, forsvarspolitisk og kulturelt. Og nu – for at sætte kronen på værket – smuldrer de Danmark ud til mågerne ved at åbne grænserne for alverdens ulykkelige, som hellere skulle blive i deres egne lande og kæmpe for bedre levevilkår. Sådan som danskerne har gjort det i århundreder!

Danmarks velfærd blev jo ikke opbygget på udnyttelse af kolonier eller ved social bistand fra omverdenen, men gennem hårdt og målbevidst arbejde af flittige mennesker, der samarbejdede i stedet for at slå hinanden ihjel.

Frost-Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 15. årgang / 5. juni 1987

%d bloggers like this: