Arkiv

Posts Tagged ‘besparelse’

Spares? – ja, men ikke hos os…

2. maj 2012 Skriv en kommentar

Spares? – ja, men ikke hos os… 

Har De hørt om besparelsesbestræbelser?

Jo, ikke.

De “gæve” venstrefolk i regeringen har da vist nævnt noget i den retning.

Pudsigt nok er der tre ministerier, der ikke mener, de bør spare. Og pudsigt nok er det netop de tre ministerier, der taler allermest om besparelser – hos andre.

Vel skal der skæres ned, men ikke hos os siger Budgetministeriet, Økonomiministeriet og Finansministeriet.

Det fremgår af en udtalelse, som Fremskridtspartiets repræsentanter i Folketingets politisk-økonomisk udvalg har fremprovokeret.

Her får De både spørgsmål og svar. På rigtig Christiansborgsk.

Spørgsmål:

“Udvalget ønsker oplyst, hvorfor der ikke er medtaget et besparelsesforslag for de under § 23,24 og 25 i finanslovforslaget omhandlede ministerier.

Det ønskes i tilknytning hertil oplyst, om der kan forventes besparelsesforslag for disse områder.”

Svar:

“De omhandlede finanslovsparagraffer omfatter departementer og styrelser, der overvejende er beskæftiget med rent administrative opgaver, og som er undergivet et meget betydeligt arbejdspres. Man er imidlertid indstillet på at søge at undgå personaleudvidelser, ligesom man til stadighed overvejer mulighederne for mere langsigtede rationaliseringer og besparelsesmuligheder.”

Interessant, ikke?

Pedant

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 2. årgang / 19. februar 1974

Bidrag til spare-oprustningen

9. februar 2012 2 kommentarer

Bidrag til spare-oprustningen 

Enhver med sugerør i statskassen og hans organisation har opbygget et enormt beredskab til at forsvare netop sit eget område mod offentlige besparelser. Det vælter frem med argumenter, som foregiver alene at tage hensyn til samfundets ve og vel.

Den slags må virkelige fædrelandsvenner ruste sig imod ved at være tilstrækkeligt tykhudede og firkantede. I det virkelige Almenvels interesse. De samlede offentlige udgifter skal hurtigst tvinges betragteligt ned. Og det bliver de ikke, hvis folketingsflertal falder for lobbyisters røverhistorier eller er alt for nænsomme med gavmilde overgangsordninger for ikke for hårdt at ramme såkaldte velerhvervede positioner.

Den, der i årevis har suget til sig af offentlige midler skal tværtimod være taknemmelig over, at det er gået for ham så længe. Og det forhold at netop han har haft særfordele kan ikke begrunde, at netop han fortsat skal nyde godt af noget sådant.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 15. årgang / 13. februar 1987

Besparelser må ikke længere være tabu

11. december 2011 2 kommentarer

Besparelser må ikke længere være tabu 

– Regeringen (A, B og CD, red.) har med sin nye budgetredegørelse dokumenteret, at der er behov for betydelige ændringer i finanslovsforslaget, siger Fremskridtpartiets finansordfører, Kim Behnke, i anledning af budgetredegørelsen.

– Regeringens krampagtige kamp for at opretholde et urealistisk højt afgiftsniveau må afløses af vilje til at få bragt orden i økonomien. Det er komplet uforsvarligt med over 40 milliarder kroner i underskud på statsfinanserne i 1995. Særligt det manglende fald i ledigheden peger på, at underskuddet kan blive meget større. Underskuddets størrelse er desuden tæt bundet op på forventninger om øgede indtægter i 1995. Men da det er indtægter, som skyldes højere privatforbrug og ikke sunde erhvervsinvesteringer, bygger regeringen på kviksand. Forbrugsfesten vil brat ende, når nye grønne afgifter og højere bruttoskat tager fat – derefter vil regeringen stå med et kæmpe hul i statens finanser, siger Kim Behnke og fortsætter:

– Regeringen må aktivt få genskabt investeringslysten i den private sektor. Det sker ikke med klapjagt erhvervslivet, men med lavere skatter og administrative lempelser.

Fremskridtspartiet opfordrer regeringen til aktivt at medvirke til rentefald og lavere inflation gennem betydelig opstramning af finanslovsforslaget, siger Kim Behnke.

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11-12 / 22. årgang / december 1994 

– Flovt, Lykketoft!

7. december 2011 48 kommentarer

– Flovt, Lykketoft!

Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke, finder det meget flovt, at finansminister Mogens Lykketoft (A) har fremlagt et forslag til finanslov for 1996, der udviser et driftsunderskud på over 33 milliarder kroner samtidig med, at forslaget ikke indeholder én eneste besparelse.

– Finanslovsforslaget budgetterer med et mindre driftsunderskud i 1996 end i 1995, men det skyldes udelukkende konjunkturbestemte justeringer og nye manipulationer med milliarderne i Den sociale Pensionsfond. Lykketoft indrømmer endda, at der er tale om en reel udgiftsstigning på over to milliarder kroner. Et sådant finanslovsforslag burde regeringen (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) skamme sig over, siger Kim Behnke og fortsætter:

– Hvis de fire milliarders kroners forbedringer af driftsresultatet skal tages som et udtryk for regeringens vilje til at få stoppet statens gældsætning og afviklet statens gæld, så vil det tage regeringen over 200 år at få gjort staten gældfri.

– Fremskridtspartiet kan ikke acceptere, at det skal tage over 200 år at få statens økonomi bragt flot. Derfor vil vi tilbyde regeringen et kursus i elementær besparelsesteknik. Vi anviser gerne socialt forsvarlige besparelser, som ikke går ud over de svageste grupper. Privatiseringer, udliciteringer, afvikling af tilskudsordninger og stop for orlovsgaveboden er få, men ret indbringende temaer, vi vil præsentere regeringen for på den første kursusdag i besparelsesteknik.

– Det er en bunden opgave for Folketinget at få statens økonomi bragt på fode. Derfor vil Fremskridtspartiet komme til finanslovsforhandlingerne med tasken fuld af realistiske og socialt ansvarlige forslag, siger Kim Behnke.

Rex og

Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 23. årgang / september 1995

Lægeafgiften er ikke vor livret

22. juli 2008 6 kommentarer

Lægeafgiften er ikke vor livret

 

Skal lægeafgiften gennemføres, må der ske ændringer i forhold til regeringens oplæg.

 

– Der er jo rigeligt med andre sparemuligheder, derfor er regeringens (Venstre, red.) forslag om et særligt gebyr for lægekonsultationer ikke nogen livret for os. Sådan siger Mogens Glistrup til Fremskridt, efter at lægeafgiftspørgsmålet har været til drøftelse i folketingsgruppen.

 

– Vi vedstår naturligvis vore forpligtelser ifølge Bededagsforliget, og vil altså i givet fald stemme for denne besparelse på ca. 450 millioner, hvis nogen af de øvrige forligspartier holder os fast på det. Vi så dog langt hellere, beløbet til financering af indkomstskattelettelsen fandtes på anden vis. Mulighederne er mange, hvad vi da også har peget på i vort “sparekatalog”, hvor vi opregner nettobesparelser på næsten 14 milliarder kroner.

 

Tre indvendinger

Skal lægeafgiften gennemføres har Fremskridtspartiet tre indvendinger i forhold til socialministerens (Jacob Sørensen, red.) oplæg. Disse indvendinger er der redegjort for i skrivelse til Folketingets politisk-økonomiske udvalg, hvor de videre forhandlinger skal føres.

Vi citerer:

 

1.

Et er, at langt de fleste danske nok vil kunne bære selv at betale for deres lægekonsultationer, således som man indtil 1. april 1973 selv kunne bære at betale sygekassenkontingent. Noget andet er, at man i langt videre omfang end det synes forudsat af socialministeren må påregne, at der kan være betalingsproblemer. Dette gælder for eksempel kronisk syge, en del ældre personer, børnerige familier i usunde lejligheder og andre økonomisk svagt stillede med skrøbeligt helbred. Ved vurdering af dette problems omfang er det på grund af lægehjælpens centrale betydning rimeligt, at man hellere angiver kredsen af formodet betalingsdygtige lidt videre end snævrere. Fremskridtspartiet anslår, at der derfor må anvendes ca. 50 millioner kroner på at holde denne befolkningsgruppe skadesløse for at skulle betale (fuld) pris for (alle) lægekonsultationer.

 

2.

Fremskridtspartiet anser det som en elendig teknisk ordning, at lægen i de tilfælde, hvor patienten erklærer sig ude af stand til at betale, får sine penge udbetalt over den offentlige sygesikring, der derefter indleder inkassosag mod den pågældende patient.

 

3.

Fremskridtspartiet betragter det som mindre heldigt, at nogle lægebilag fortsat skal indsendes til sygesikringen, nemlig i de tilfælde, hvor patienterne skal betale særtakst (lang transportafstand for lægen, nattebesøg, besøg med småoperationer og lignende).

 

Frikort

I stedet for – de under 1-3 anførte ordninger – foreslår Fremskridtspartiet, at der afsættes i alt 90 millioner kroner til fordeling mellem landets praktiserende læger, således at læger i fattigkvarterer og tyndtbefolkede distrikter får særlig store tilskud, mens for eksempel Helleruplæger får minimale tilskud. Derefter må den enkelte læge selv administrere, hvordan han giver frikort og rabatter i de foran under 1-3 beskrevne tilfælde.

 

Når der herefter ikke skal indsendes lægeregninger overhovedet til refusion i sygesikringen, vil denne kunne spare yderligere administration.

 

Mogens Glistrup og

T.  Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 2. årgang / 30. august 1974

%d bloggers like this: