Arkiv

Posts Tagged ‘Arne Melchior’

Åbent svar til ”Folkebevægelsen for frie fagforeninger”

21. september 2012 Skriv en kommentar

Åbent svar til ”Folkebevægelsen for frie fagforeninger” 

I et ”åbent brev” i Fremskridt nr. 20 til CD påstår den såkaldte folkebevægelse, at man er ”chokeret over CD`s forræderi imod den personlige frihed”. Det drejer sig naturligvis om eksklusivaftalerne.

Jeg skal derfor oplyse, at CD stemte for den lov, der skulle hindre eksklusivaftaler i fremtiden. Jeg gentager: Centrum Demokraterne (Dstemte for, således som vi hele tiden havde sagt, vi ville gøre.

Der er derfor ikke noget holdningsskift, ikke noget forræderi og ikke noget at blive chokeret over.

Vi stemte derimod ikke for den dagsorden, der skulle pålægge regeringen (Socialdemokratiet, red.) at udarbejde et forslag om denne sag.

Vedtagelsen af en sådan dagsorden havde udelukkende til formål at genere regeringen, og det er noget helt andet end at fjerne eksklusivaftalerne. Disse ville ikke blive fjernet et hak ved vedtagelse af den nævnte dagsorden. Snarere tværtimod. Hvis regeringen skulle fremlægge et forslag om den sag, som den er imod, så ville et sådant forslag selvsagt ikke kunne tilfredsstille de partier, der ønsker dem fjernet.

Hele ”folkebevægelsens” kampagne er usaglig, fræk og partitaktisk. I årerne 1968-71 var Venstre og Konservative i flertalsregering med de radikale (B). Denne regering rejste ikke det vigtige spørgsmål om eksklusivaftaler.

Hele 1974 havde Venstre regeringsmagten. Partiet rejste stadig ikke spørgsmålet.

I 1978-79 sad Venstre i 14 måneder i regering med Socialdemokratiet. Spørgsmålet blev stadig ikke rejst. Hvor er kampagnen imod Venstre blevet af?

CD`s holdning til sagen har været klar og konsekvent.

Jeg stempler det på denne baggrund som usandhed, når ”folkebevægelsen” kalder sin kampagne for tværpolitisk.

Arne Melchior, MF.

Centrum Demokraterne

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 24 / 9. årgang / 26. juni 1981

Skatteyderbetalte udenlandsrejser

30. april 2012 2 kommentarer

Skatteyderbetalte udenlandsrejser

Flertallet af de skatteyderbetale udenlandsrejser er overflødige.

Derfra kan man imidlertid ikke slutte, at Fremskridtsfolk altid skal holde sig hjemme. Nu om dage foregår udviklingen nemlig på den måde, at ganske afgørende beslutninger bliver truffet på internationale kongresser og det, der er blevet besluttet internationalt, bruges så senere hen som mere eller mindre tvingende argumenter i den hjemlige danske debat.

En aktuel illustration – der imidlertid blot er ét eksempel blandt hundreder – er, at der i FNs arbejdsorganisation (ILO) i 1974 blev vedtaget en konvention, hvori tre hovedprincipper blev formet således:

  1. Der skal sikres ret til frihed til uddannelse.
  2. Uddannelsesfriheden skal ikke alene kunne bruges til erhvervsmæssig uddannelse, men også til uddannelse i almene samfundsmæssige emner til uddannelse i fagforeningsvirksomhed.
  3. Der skal under uddannelsefriheden ydes en økonomisk støtte til deltagerne af en sådan størrelse, at deltagerne bevarer deres hidtidige indtægtsniveau gennem fortsat udbetaling af løn eller ved udbetaling af tilstrækkelig kompensation herfor”.

Når specialister på arbejdsområdet sidder i den hyggelige receptionistskåleatmosfære, som præger internationale kongresser, glider den slags skønne udgydelser meget let ned. Der er så meget, der skygger for udsigten til, hvordan de skønne idealer i grunden kan gennemføres i den prosaiske virkelighed indenfor nationens økonomiske bærekraft.

Er der Fremskridtsrepræsentation, er det selvfølgelig ikke således, at man kan forvente en sådan gennemslagskraft, at Fremskridtsfornuften slår igennem til at blive det altdominerende. På den anden side er opgaven med Fremskridtsindflydelse i de afgørende udviklingsfaser ikke så håbløs som man umiddelbart skulle tro. Dels er de fleste andre udsendinge nogle dovne hunde, og derfor kan de flittige Fremskridtsfolk ved internationale konferencer reelt få nok så stor indflydelse på en hel del formuleringer. Dels er der i andre landes delegationer ofte folk, som er mere modtagelige for Fremskridtsargumenter, end de etablerede magthavere er på Anker Jørgensens  og Arne Melchiors (CD) hjemmebane.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 7. årgang / 3. september 1979

Op med turismen – ned med tilskud

26. juni 2009 34 kommentarer

Op med turismen – ned med tilskud

Alle taler om betalingsbalancen og dens manglende balance. Skal vi for alvor have orden i landets økonomi, må vi spille på alle strenge for at få valutakassen fuld.

Turisme er en god indtægtskilde, eftersom erhvervene har et stort arbejdskraftindhold og ikke mange importerede råvarer.

Men hver gang talen kommer op, går Arne Melchior (Centrum Demokraterne, (D) og hans ligesindede på barrikaderne og forlanger flere offentlige tilskud. Udsendelsen af farvestrålende kataloger gør imidlertid ikke det hele. Der skal også være nogle gode turisttilbud, når turisterne kommer frem.

Spild af skatteyderpenge

Overalt i landet findes dyrt betalte erhvervschefer og andre med snablen dybt nede i skatteyderlommerne, som forsøger at stjæle virksomheder fra nabokommunerne. Resultatet er et enormt spild af skatteyderpenge.

I stedet burde vi overalt i landet give erhvervslivet frihed til – på tværs af alle bureaukratiske grænser -, at indgå kommercielle samarbejder for at få flere turister til landet. I stedet for at beskatte de eventuelle overskud i virksomhederne med verdens højeste skattetryk skulle virksomhederne have mulighed til f.eks. at sætte penge i projekter, hvis formål er at udvikle nye projekter, der kan tillokke turister og ikke mindst deres penge.

Aktiviteter og attraktioner

Når man rejser ude i verden, må man til stadighed erkende, at vores hvide strande og bølgende kornmarker langt fra kan måle sig med Disney World og lignende. Vi har ikke nødvendigvis brug for et enormt behov for at kunne præsentere nutidens turister for aktiviteter og attraktioner, der får dem til at besøge landet mere end én gang – og endnu bedre – til at anbefale Danmark hjemme hos dem selv.

Turisme er også et spørgsmål om mentalitet. I stedet for at kikke surt efter tyske og hollandske turister skulle vi hellere opfatte dem som omvandrende profit-muligheder. Den danske mentalitet trænger til igen at få en saltvandsindsprøjtning af handelstalent og købmandskab. I stedet for at lægge hindringer i vejen for turisternes udfoldelser så skal vi finde på nye måder at underholde dem, så de føler sig godt tilpas under opholdet.

Se Florida

Orlando i staten Florida i USA er verdens største turistområde. Byens 1 million indbyggere besøges hvert år af 11 millioner turister. Alle ved, at turisterne lægger gode penge, og derfor bydes alle velkommen, som var de de eneste besøgende.

Folketingets opgave er ikke uvæsentlig. Afbureaukratisering, reducerede skatter, erhvervsfrihed og andre turistfremmende tiltag bør være overskriften langt mere end det traditionelle tilskudsræs.

Kim Behnke

Finansordfører

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990 

Melchior leger hotelejer for offentlige penge

22. maj 2009 4 kommentarer

Melchior leger hotelejer for offentlige penge

Helt i modstrid med regeringens (V, C, CD og KrF, red.) før så omtalte privatiseringsidéer.

Ind imellem sine andre – for nationen så vigtige – gøremål får trafikminister Arne Melchior (Centrum Demokraterne, D) også tid til at lege hotelejer.

Med underskud.

For skatteborgernes penge.

Det er det store centraltbeliggende hotel Astoria i København, der tænkes på. Hotellet, der ligger lige ved Hovedbanegården ud til banegraven og Frihedsstøten, ejes af DSB.

Helge Dohrmann (Z): Hvorfor har Melchior ikke for længst givet ordre til at få hotellet solgt? Det giver anledning til undren, at ministeren krampagtig fastholder grebet om et velbeliggende hotel, hvor en privat erhvervsdrivende virkelig kunne skabe en driftig og valutaanbringende forretning.

Eller mener ministeren, at det offentlige er bedre til hoteldrift end fagkyndige folk fra det frie erhvervsliv spørger Dohrmann og peger samtidig på, at ministerens handlemåde i hvert tilfælde ikke er i overensstemmelse med regeringens tidligere privatiseringstanker.

Helge Dohrmann og

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 13. årgang / 18. januar 1985

Danmark har EF-rekord i TV-licens

30. november 2008 1 kommentar

Danmark har EF-rekord i TV-licens

 

Danmark er det land i EF, hvor der betales den højeste radio- og TV-licens. Dette fremgår af EF-kommissionens bog “Fjernsyn uden grænser”, hvor EFs nuværende situation indenfor de elektroniske medier analyseres.

 

I Danmark opkræves der en årlig radio- og TV-licens pr. husstand på 1.080 kr., omregnet i ECU bliver det 132,61.

* Belgien ligger på andenpladsen med 107,25 ECU om året.

 

* I Vesttyskland opkræves der 195 DM, svarende til 85,97 ECU om året.

 

* Briterne betaler 78,84 ECU

* og derefter følger Frankrig med 69,13

* Irland med 62,47

* Holland med 60,21 og

* Italien med 58,68 ECU.

 

* I Grækenland betaler man i stedet for licens et tillægsgebyr til elregningen.

 

* I Luxembourg er radio og TV licensfri.

 

Licensgennemsnittet indenfor EF ligger dermed på 77,33 ECU.

 

For tiden beskæftiger EFs radiofonier 105.000 faste medarbejdere, som udarbejder programmer for 98,4 mio. radioer og 83,2 mio. Tv-apparater i de 10 EF-lande.

 

Frihed til at modtage fjernsyn

I Belgien er der etableret kabelforbindelse næsten over alt. I Vesttyskland er kabelarbejdet i fuld gang. EF-kommissionen har undersøgt de problemer, der vil opstå ved harmoniseringen på mediemarkedet.

 

Ifølge artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention skal der være frihed til “at have meninger og kunne modtage og udbrede informationer og idéer uden myndighedernes indgriben og uden hensyntagen til landegrænser”. Men det blæser minister Melchior (Arne Melchior, CD, Red.) på.

EF-kommissionen samler i bogen de krav, der nu skal realiseres, således at det retslige grundlag for den tekniske udvikling er til stede. Udviklingen af den nye kommunikationsteknik i Vesteuropa vil kunne komme til at involvere investeringer på op til 200 mia. DM.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 42  / 12. årgang / 30. november 1984

Klatteriet med skattepengene

18. november 2008 3 kommentarer

Klatteriet med skattepengene


Til politikernes hverdag hører at blive bestormet af grupper, der med glødende begejstring kæmper for deres ideer og projekter. De mangler bare lige nogle pengebeløb, som sammenlignet med de offentlige budgetters astronomiske tal – virker forsvindende små.


Ebba Strange (SF), Arne Melchior (CD) og lignende gammelpolitikere siger automatisk ja med valgflæskskummende læber. De, der er optaget af sagen, bruger jo deres kryds på ja-sigerne. Mens de, som har nogen interesse for opgaven, skubbes væk fra de partier, der stemmer imod merbevillingen. Og andre skatteydere reagerer ikke på valgdagen over, hvordan en promille-brøkdel af deres skattepenge forvaltes. De andre partiers analyser resulterer derfor i, at de skal være imødekommende. For dem tæller store stemmetal på førstkommende valgdag mest. Mens Fremskridtsfolk alene bør besjæles af, hvilken afgørelse, der på længere sigt er mest samfundsgavnlig.


Og her siger den almindelige erfaring, at har man først givet et foretagende en lillefinger, koster det ofte mere og mere. Blandt andet fordi andre pressionsfolk dukker op og siger: Når den og den gruppe får tilskud, skal vi også have.


Skal tilskuddene have nogen som helst positiv virkning, må man holde ud med projektet måned efter måned. Og her afløses den oprindelige ildhu ofte af, at det hele er for kummerligt – materielt og moralsk – til at løse den opgave, som skulle klares.


Endnu nogle skatteydermillioner er fordampet nytteløst, ville være en hyppigt hørt konklusion, hvis mediernes folk valgte det perspektiv på deres servering for publikum. Men det gør de røde lejesvende ikke.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 25 / 12. årgang / 29. juli 1984

Forsøg på tys-tys politik i Folketinget om tildeling af dansk indfødsret

18. september 2008 8 kommentarer

Forsøg på tys-tys politik i Folketinget om tildeling af dansk indfødsret

Socialistisk Folkeparti (F) og Centrum Demokraterne (D) har skumle planer om at formene pressen og tilhørerne adgang til folketingssalen.

I forbindelse med anden behandling af lovforslag nr. 126 om indfødsretsmeddelse til 582 udenlandske statsborgere har Fremskridtspartiet stillet ændringsforslag om, at 3 af de 582 personer udgår.

Fremskridtspartiet har den grundindstilling til spørgsmålet om tildeling af dansk indfødsret til udenlandske statsborgere, at de pågældende ikke må have begået grovere lovovertrædelser d.v.s. overtrådt straffeloven i den 7 års prøvetid, de opholder sig i Danmark.

Fremskridtspartiet mener, at politikerne på Christiansborg har et moralsk ansvar overfor de danske medborgere i forholdet til, hvem vi lukker ind i Danmark, og hvem vi giver dansk indfødsret. Vi har konstateret ved forespørgsel til indenrigsministeriet, at man igennem årerne har lukket adskillige udenlandske statsborgere ind i Danmark og givet dem dansk indfødsret, uagtet at de pågældende personer i den 7-årige prøvetid har begået grovere straffelovsovertrædelser, som de er blevet dømt for her i Danmark, f.eks. indbrudstyveri, vold, dokumentfalsk, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, trussel om vold, drabsforsøg og røveri. Der er Fremskridtspartiets indstilling, at når der er så mange ansøgere, der ønsker dansk indfødsret, så må man kunne regne med, at man skiller bukkene fra fårene. Det sker imidlertid ikke, og hvad der er værre er at udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, ikke nødvendigvis bliver udvist.

Knud Lind har spurgt justitsminister Ole Espersen (A), hvor høj kriminalitetsprocenten er for udlændinge i Danmark fordelt på turister og på udlændinge med forskellige nationaliteter, og om det er rigtigt, at fastboende udlændinge skal begå grovere forbrydelser for at blive udvist, og hvor høj skal strafferammen være?

Justitsminister Espersen har oplyst dertil:

“De oplysninger om det årlige antal registrerede lovovertrædelser i Danmark, som offentliggøres f.eks. i politiets årsberetning, omfatter ikke gerningsmandens nationale tilhørsforhold, og det er således ikke muligt at give de ønskede oplysninger og forholdet mellem kriminalitetshyppigheden hos forskellige kategorier af udenlandske statsborgere.

Ved afgørelser om udvisning af udlændinge p.g.a. kriminalitet skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en samlet vurdering af sagen p.b.a. dels kriminalitets art og grovhed – dels de forhold, som måtte tale imod udvisning. Det vil som følge heraf kunne forekomme at en udlænding, som har opnået tilknytning til Danmark ikke udvises i anledning af et kriminelt forhold, som f.eks. for en turist ville have medført udvisning.”

Det vil med andre ord sige at de udlændinge, som søger indfødsret i Danmark kan have begået grovere kriminalitet under deres ophold her i Danmark. Det værste er nok at ved en undersøgelse om, en person skal have dansk indfødsret, så undersøger man i indenrigsministeriet ikke, hvad den pågældende f.eks. har lavet i sit fædreland. Man spørger ikke ambassaderne, hvilke forbrydelser de pågældende har lavet, inden de kom til Danmark. Derfor er det kun den øverste del af isbjerget, vi ser, nemlig den del af de grovere forbrydelser, som de har lavet under deres 7-årige ophold i Danmark, som indfødsretsudvalget ser.

Fru Ebba Strange (SF) og hr. Melchior (CD) har op til anden behandling af indfødsloven forsøgt at samle et flertal i Folketinget, som skulle lukke folketingssalen for presse og tilhørere, medens man behandlede lovforslag nr. 126 om de 582 ansøgere for ad den vej at hemmeligholde overfor den danske befolkning, at man rask væk i Indfødsretsudvalget giver folk dansk indfødsret, uagtet at de har begået grovere kriminalitet her i landet under deres prøvetid.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 9. årgang / 20. februar 1981

%d bloggers like this: