Arkiv

Posts Tagged ‘arbejdsløse’

Socialdemokratisk løsningsmodel fungerer

5. oktober 2012 14 kommentarer

Socialdemokratisk løsningsmodel fungerer 

Hvorvidt landbruget er det danske samfunds hovederhverv, behøver man ikke at debattere, for én kendsgerning er alle enige om nemlig, at vi danske ikke kan undvære vort landbrugserhverv.

Hvilke betingelser skal vi så give dette vigtige erhverv? Ja, efter Fremskridtspartiets mening er det således at jo mere profit, der er ved at drive landbrug, jo flere vil gøre det.

Jo mere profit der er ved at drive landbrug, jo større bliver landbrugsproduktionen altså.

Jo mere profit der er ved at drive landbrug i Danmark, jo rigere bliver det danske samfund på grund af landbrugseksporten.

Disse realiteter kan ingen modbevise, og derfor er det ganske besynderligt, at man ikke gør det attraktivt at være landmand i Danmark, men når f.eks. Erhard Jacobsen, (CD) kunne vinde en valgkamp på at skælde ud på VK-planen, fordi denne vil nedsætte højeste understøttelsestakst til kr. 85.000 om året, samtidig med at gennemsnitsindkomsten for landbofamilierne er en tredjedel af højeste understøttelsestakst, ja, så undrer man sig over, at nogle landmænd stemte på Erhard Jacobsen ved det seneste folketingsvalg.

Realiteten er altså, at det brede vælgergrundlag i Danmark på folketingsvalgdagen er mere optaget af at hjælpe Erhard Jacobsen med at holde understøttelsen oppe på kr. 190.000 årligt for et arbejdsløst ægtepar end på at forbedre landbrugets profitmuligheder.

Man kan med rette konkluderer, at vælgernes reaktion er ganske besynderlig, for hvem er det, der har fremlagt en politik, der virkelig nedsætter det danske renteniveau?

Ja, det er ihvertfald ikke Centrum Demokraterne (D) – for Erhard siger jo, at dét med de højrentefremkaldende statsobligationer, dét kan vi ikke gøre noget ved.

Altså, Erhard Jacobsen vandt det seneste folketingsvalg ved at agitere for, at det arbejdsløse ægtepar skal have en indtægt på kr. 190.000 årligt, og de partier, der talte for at hæve landmandsfamiliernes indtægter, de tabte det sidste folketingsvalg. Sådan er det at være politisk parti i Danmark!

Lige såvel som socialdemokraterne holder sig i live ved at købe sig de brede massers stemmer, således har nu også Erhard Jacobsen lært, at de ledige alt i alt tæller mange stemmer på valgdagen.

Hvor længe kan CD holde sig oven vande endda som et stort parti ved at lefle for de uproduktive og blæse dansk landbrug en lang march?

Leder

Må citers med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 10. årgang / 19. marts 1982

Hvorfor holder Socialdemokratiet fast ved en politik, der er så åbenlys forkert?

21. august 2012 97 kommentarer

Hvorfor holder Socialdemokratiet fast ved en politik, der er så åbenlys forkert? 

Jeg tænker her på Socialdemokratiets politik m.h.t. den voldsomt store offentlige sektor, der har medført en forskel mellem udgifter og indtægter i milliardklassen.

Statsgælden kommer op på ca. 400 mia. kr. i 1983 som et resultat af mange års forsyndelser. Tallet sættes i relief, når man kan konstatere, at de personlige indkomster i 1983 forventes at udgøre 390,7 mia. kr., og de samlede skatter og afgifter vil beløbe sig til 234,3 mia. kr.

Hvis man havde ønsket, at der skulle være balance mellem statens indtægter og udgifter, skulle der have været opkrævet skatter og afgifter for yderligere ca. 400 mia. kr.

Man trykker statspapirer

Det turde Socialdemokratiet ikke. I stedet valgte man at trykke statspapirer, der kunne sælges – skulle man tro – til Socialdemokratiets politiske modstandere, nemlig kuponklipperne. For at dække underskuddet ind, måtte Socialdemokratiet give kuponklipningen imellem 10 til 20 mia. kr. i skattefri gevinster forlods, for at nogle overhovedet ville købe statspapirerne. Dernæst måtte Socialdemokratiet give kuponklipperne ca. 40 mia. kr. i renteindtægter. Altså en stensikker indkomst af passive investeringer der ikke har medvirket til nye produktive arbejdspladser.

Hvem skal nu betale denne statsgæld, kursgevinster og renteindkomster til kuponklipperne? Det skal de lønmodtagere, der ikke har mere i indkomst, end til at betale skatter, husleje og andre fornødenheder. Fremskridtspartiet finder, det er en ejendommelig fordelingspolitik, Socialdemokratiet fører. Dette parti tager fra de fattige og giver til de rige (kuponklipperne).

Det er ikke os, der er asociale

Når Socialdemokratiet skælder Fremskridtspartiet ud for at være asocialt, så kan Fremskridtspartiet melde hus forbi. I stedet for at skabe balance på de offentlige budgetter har Socialdemokratiet ved sin asociale politik yderligere skabt over 300.000 arbejdsløse i den private sektor. Det kan man da kalde fiasko på alle fronter.

Socialdemokratiet har haft travlt med at forsvare kuponklippernes, de finkulturelles, de højtlønnede offentligt ansattes interesser, frem for almindelige lønmodtageres interesser. Oven i alle de andre ulykker Socialdemokratiet har påført de mindre indkomster her i landet, har Socialdemokratiet forbitret bekæmpet Fremskridtspartiets idé med at hæve den skattefri bundgrænse. Socialdemokratiet vil kun være med til at forbedre statens budget ved at opkræve nye skatter og afgifter.

De lave indkomster skal ud af skattesystemet

Uanset hvordan man vender og drejer skattelovene, så må det være indlysende, at det er en fordel for de laveste indkomster, at de bliver løftet ud af skattesystemet. At hæve den skattefri bundgrænse er et udtryk for, at de laveste indkomster ikke kan bære skattebyrden.

Hvordan Socialdemokratiet kan få en sådan skattepolitik til at være asocial, kan kun være et udtryk for, at Socialdemokratiet har mistet enhver tillid til, at indkomstskatten er anvendelig til noget som helst.

Hvis det skulle være tilfældet, så støt Fremskridtspartiet i, at vi får afskaffet et asocialt skattesystem.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 11. årgang / 28. oktober 1983 

Kategorier:Økonomi, Den offentlige sektor, Offentligt ansatte, Skat og afgifter, Socialdemokratiet Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Landsforræderi

14. september 2008 8 kommentarer

Landsforræderi

 

Thor A. Bak – professor, dr. phil. og formand for Dansk Flygtningehjælp – ved bedst!

 

At omkring 60 % af den danske befolkning er uenig med ham i flygtningespørgsmålet, er ikke fordi han har uret, men skyldes at flertallet er helt igennem tåbeligt, er ringere mennesker med små-racistiske tilbøjeligheder og fremfører meningsløse indvendinger.

 

Det tilbagelod flygtningehjælps-formanden ingen tvivl om, da han i forrige uge optrådte i monopolfjernsynet som “Ugens gæst”, med journalisterne Georg Metz og Klaus Laursen som villige mikrofonholdere, der kun bidrog til seancen med et mindre sortiment af veltilpassede stikord.

 

Det var ikke småting, professoren fik fyret af i sin forelæsning. Han ville meget nødig angribe nogen, som ikke var tilstede, bedyrede han og fortsatte så tiden ud med at svine pastor Søren Krarup til og beskyldte ham for at have skjulte hensigter og Fremskridtspartiet for “at udnytte situationen nu og spille meget kontant på dette her”, som dr. phil. -professoren så gribende formulerede sig.

 

Det blev også afdækket at for at opfylde hr. Baks definition på en flygtning, der har krav på vor fulde humanitære, sociale og økonomiske hjælp, skal en iraner blot løseligt kunne godtgøre, at han i sit hjemland har nægtet at gøre militærtjeneste!

 

Til de mange, der i takt med stigningen i muhamedaner-invasionen nærer frygt for danskheden og vor kristne kultur, havde flygtningehjælps-formanden kun hån: “Så kunne man lige så godt bekymre sig over, om ikke snart marsboerne kom”, lød det.

 

Heller ikke en usmagelig sammenligning med forholdene i årerne 1940-45 og svenskernes modtagelse af jøder og danske modstandsfolk, afholdt Bak sig fra.

 

Hans manipulation med økonomien var lige så grov. Sølle 140 millioner kroner bedyrede Bak, at det hele menageri kostede i 1984. Herre Gud, kun lig med 200 betydningsløse ekstra kroner til pensionister og arbejdsløse, mente den velaflagte kemiprofessor og tidligere rektor for Københavns Universitet, men “glemte” at oplyse om, at Folketingets finansudvalg har fået foretaget beregninger, der viser, at skatteyderne må påregne at bløde om imod en milliard kroner til hr. Baks foretagende alene i 1985  (FREMSKRIDT nr. 3-85). Derimod fejlede hukommelsen intet, da det gjaldt at minde om behovet for flere penge til flere tolke, flere penge til flere sproglærere og flere penge til flere socialpædagoger.

 

Når hr. professoren – der for stort set alt hvad han har beskæftiget sig med gennem livet er blevet fedt betalt af skatteyderne – mener, han for åben Tv-skærm kan tillade sig at håne og tilsvine flertallet at de selv samme skatteydere som værende ringere mennesker med små-racistiske tilbøjeligheder, kan vi også tillade os at fortælle professoren, hvilket ord der kunne falde os i pennen som en mulig beskrivelse af hans udgydelser og virke i denne sag: Landsforræderi.

 

Og i den sammenhæng kan man som gerne tage en bred del af DR-monopolet´s medarbejdere med. For den platte facon de i den enøjede Tv-avis og ringe orienterende Radioavis, har behandlet fremmedarbejder– og flygtningetemaerne på kunne fortjene samme karakteristik.

 

Som TV-A´s Kirsten Bohl så rammende formulerede sig i “Før deadline” om et indslag i Tv-avisen om flygtninge: “Lad os bare indrømme vi prøver at påvirke!”

 

Ja, det er der sgu ingen, der er i tvivl om.

 

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 13. årgang / 8. februar 1985

Arabisk invasion

2. september 2008 Skriv en kommentar

Arabisk invasion

Hvor mange milliarder kroner koster de fremmede gæster danske statsborgere?

Hvem er interesserede i at fortælle om kulturberigelsen fra de fremmede? Det er formodentlig de partier, der er interesserede i flere fremmede med indfødsret og i deres stemmer.

Huguenotter, svenske lønarbejdere lærte selv dansk. Kartoffeltyskerne ydede et hårdt arbejde og hjalp med at dyrke heden op. Polske roearbejdere forsørgede ligeledes sig selv. Disse tre grupper fremmede lå ingen til byrde, men ydede en stor indsats.

Danskerne tænker med rette på egne arbejdsløse, unge uden uddannelse og hjælpeløse gamle. Fremmede unge mænd skal rejse hjem og selv bringe orden i deres land, ellers kommer tanken om slaget ved Wien 1453 og arabernes forsøg på indtrængen i erindring.Er der arabisk invasion nu? I så fald må den standses.

B. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 23. årgang  / marts 1994

Husbondafløsning

17. august 2008 1 kommentar

Husbondafløsning

Nu skal bønderne have statsbetalt ferie! 2.000 mand ansættes i ordningen, og det må ikke være bønder, men det skal derimod være fagforeningsfolk = D.I.S.-medlemmer.

Ferien skal koste 200 millioner kroner årligt. Heraf betaler staten 30 millioner kroner, landbruget 70, medens de sidste 100 millioner skal betales af de ferierende bønder.

Landets 100.000 bønder kan med denne nye ordning få 3 årlige fridage, som de selv kommer til at betale en væsentlig del af.

Staten slipper samtidig af med 2.000 arbejdsløse og sparer ca. 200 millioner kroner i årlig understøttelse.

Socialisterne har igen bagrendt de såkaldte borgerlige partier. Både de Konservative og ”Danmarks liberale parti” Venstre har stemt for denne latterlige ”hjælp” til landbruget.

En farlig præcedens er skabt. Snart kommer småhandlende, håndværkere m.fl. for også at få ”statsbetalt” ferie.

Friheden sælges for en slikkepind, og samtidig plyndres ofrene med alle former for skatter og afgifter.

Som fremskridtsmand undres man over, at landbruget er hoppet på denne limpind.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 9. årgang / 5. juni 1981

%d bloggers like this: