Arkiv

Posts Tagged ‘1981’

Facts om gæstearbejdere: Kun 5 % bliver danskere

28. april 2009 14 kommentarer

Facts om gæstearbejdere: Kun 5 % bliver danskere

Problematikken omkring gæstearbejderne i Danmark blev berørt ved landsmødet. Fremskridtspartiets redaktion bringer her nogle kendsgerninger.

I de sidste 5 folketingsår er der bevilget dansk statsborgerskab til 1.837 personer fra lande i Sydeuropa, Nordafrika, Pakistan og Mellemøsten. Der er i alt fra disse lande bosat 37.592 indbyggere pr 1. januar 1981. Det vil med andre ord sige, at kun ca. 5 % af indvandrerne er blevet danske statsborgere i den nævnte periode.

Her følger listen over lande, hvis borgere i de sidste 5 folketingsår har opnået dansk statsborgerskab.

I parentes anfører vi antallet af indvandrere ved nytår:

Land Antal med dansk statsborgerskab Indvandrere ved nytår
Jugoslavien 320 7.317
Tyrkiet 52 15.832
Pakistan 348 6.598
Italien 129 1.695
Spanien 113 1.002
Marokko 106 2.117
Portugal 30 250
Tunesien 17 162
Algeriet 56 282
Libyen 7 8
Ægypten 262 491
Saudi Arabien 0 13
Jordan 49 673
Syrien 57 105
Irak 41 98
Iran 43 232
Libanon 96 133
Israel 128 576

Udlændinge – som er gift med en dansker – kan opnå dansk indfødsret efter 3 år. Dog kan udenlandske kvinder, – der er gift med danske mænd – nøjes med at opholde sig i Danmark i 1 1/2 år, men denne regel udløber i 1983.

Nordiske statsborgere og dansk sydslesvigere får statsborgerskab efter 2 år.

Politiske flygtninge skal vente i 6 år, mens øvrige må vente i 7 år.

I november 1973 indførte Danmark et såkaldt indvandrerstop. Det vil efter gældende 7-års regel betyde, at stort set alle gæstearbejdere i Danmark, – såfremt de ønsker det – vil kunne opnå dansk statsborgerskab.

Fremskridtspartiet har i hele den periode, vi har været repræsenteret i Folketinget stemt for, at udlændinge – efter 7 års ophold i Danmark – kan få statsborgerskab. Det, der har vakt opsigt, har været, at gæstearbejderne, der har begået kriminelle handlinger, efter Fremskridtspartiets opfattelse ikke burde kunne blive danske statsborgere.

H. C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 34  / 9. årgang / 2. oktober 1981

Dansk er ikke altid godt

16. marts 2009 1 kommentar

Dansk er ikke altid godt

”Flere danske udsendelser i fjernsynet, TVs egenproduktion skal øges”. Sådan lyder slagordene i denne tid. Der må jo findes på et eller andet for at få den kraftige licens, der lurer lige om hjørnet til at glide ned. Og at produktionen i Tv-byen ikke er noget at skrive hjem om er en kendsgerning, men det har noget med produktivitet at gøre og er en helt anden sag.

Ved en første overfladisk betragtning lyder det som en god idé med flere danske programmer på flimmerskærmen. Fedt mand! Flere Matador og TV i Teltet, et nyt ”Bytinget” hver måned, Sportslørdag året rundt og ”Dus med dyrene” lørdag efter lørdag.

Jo, godmorgen!

For det første er Matador ikke en DR-”egenproduktion”, men en entrepriseopgave lagt ud til løsning hos det frie velfungerende erhvervsliv. For det andet stammer TV i Teltet, Bytinget og Sports-lørdag fra Provinsafdelingen, to DR-departementer, der afgjort ikke er udset til at få del i evt. økonomiske -, mandskabs- og facilitetsmæssige forbedringer.

Nej, det er helt anderledes seerfjendske planer, formynderne i monopolet og deres socialistisk politiske bagland omgås med. Det er de løftede pegefingres, de indoktrinerende, de samfundsnedbrydende og B&U`s familiefjendske programmer, der skal styrkes. Og da planerne ikke samtidig omfatter nogen udvidelse af sendetiden, betyder det ud med Dallas og færre af de fremragende engelske serier og nedskæring af god uforpligtende underholdning fra Amerika.

Melodi Grand Prix

Hvordan Danmarks Radio – når det gælder egenproducerede underholdningsprogrammer – misbruger licenspengene, er det nu overståede Melodi Grand Prix et afskrækkende eksempel på. Hvad der tidligere var noget nær en folkelig næsten landssamlende kultur- og mediebegivenhed var kogt ned til en ligegyldig, dårligt planlagt og uanstændigt afviklet happening, hvor det udelukkende var ”vennerne”, der var indbudt til at dyste, -(heller) ingen fri konkurrence her.

Og det byder man os i Volmer Sørensens, Victor Cornelius`, Grethe Søncks. Rachel Rastennis og Gustav Wincklers fædreland!

T. Zinglersen

Medlem af Radiorådet

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 9. årgang / 20. marts 1981

Giv agt, kast ANKER!

15. december 2008 Skriv en kommentar

Giv agt, kast ANKER!

De 20 soldeårs foreløbige resultat opgøres i Industrirådets årsberetning:

Rentebyrderne på vor udlandsgæld svarer til produktionen fra ca. 60.000 arbejdspladser i industrien. Gælden nærmer sig et helt års eksport, og op mod to års nettoeksport.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1  / 9. årgang / 9. januar 1981

Harboøre Tange

12. december 2008 1 kommentar

Harboøre Tange

Fremskridtspartiet har to folketingsmedlemmer i Ringkøbing amt, og de har nøje fulgt sagen omkring giftdepotet på Harboøre Tange.

De har selvfølgelig også været opmærksom på, at det var en farlig sag, men analyser har vist, at det drejer sig om et depot, der er etableret efter ministeriets anvisninger og tilladelse, og at depotet også indeholder giftstoffer, som ikke hidrører fra Cheminova.

Man kan selvfølgelig vælge – som f.eks. nogle af Venstres politikere – at råbe mest muligt op i pressen om denne sag. Og hvad er så virkningen af den megen presseomtale, som venstrefolkene har sørget for?

Jo, både nationalt og internationalt kan der rejses en angstbølge. Turister fra flere lande vil måske hævde, at den jydske vestkyst vil de ikke opsøge, for den er fuld af giftdepoter, som giften tapløber ud af.

Og fiskerierhvervets hårdt prøvede folk kan yderligere skades, ved at man fokuserer så voldsomt i offentligheden på denne sag.

Fremskridtsfolkene valgte oprindeligt at presse miljøministeren (Erik Holst, A, red.) hårdt for at få giftdepotet fjernet, og der er for længe siden givet besked om, at Fremskridtspartiets stemmer var sikre i Folketingets Finansudvalg, når det gjaldt bevilling til fjernelse af giftdepotet.

Resultatet er nu, at fremskridtsfolkene af hensyn til erhvervsinteresserne, arbejdspladsernes eksistens og eksportinteresserne ikke har fået æren af at være dem, som kæmpede hårdest for at få denne sag løst. Men fremskridtsfolkene kan med god samvittighed sige, at de fulgte den saglige og arbejdspladsvenlige politik, men at hensynet til erhvervsinteresserne ikke vejede så tungt for Venstres folketingsmedlemmer som hensynet til, at de opnåede mest mulig PR – koste hvad det ville, om det så skader erhvervslivet aldrig så meget.

Et renere dansk miljø er fortsat Fremskridtspartiets mål, og uanset om Venstre igen får æren, vil Fremskridtspartiet atter følge den saglige linie, for partimæssige PR er ikke så vigtig for fremskridtsfolk, som at der tages mest muligt hensyn til det erhvervsliv, som vi alle skal leve af.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 9. årgang / 20. marts 1981

190 millioner skattekroner fejlinvesteret

30. november 2008 Skriv en kommentar

190 millioner skattekroner fejlinvesteret

Dette statsmonopol, der stort set varetager magthavernes interesser og driver selvstændig politisk virksomhed af venstreorienteret observans, trænger i den grad til konkurrence fra et frit TV og en fri radio.

Havde det været en privat virksomhed, der havde brugt virksomhedens overskud til at investere i bygninger og apparatur, den ikke kunne bruge og samtidig havde belastet driftsbudgettet med en renteudgift på 38 millioner kroner, havde virksomhedens direktør næppe overlevet den førstkomne generalforsamling. Det er pudsigt nok, at Danmarks røde radio klager over sortseere, når den samtidig viser, at den er parat til at smide et overskud ud af vinduet.

Det er også bemærkelsesværdigt, at det overhovedet ikke er faldet Radiorådets flertal ind, at et overskud kunne anvendes til at nedsætte licensen.

Det er moderne med hvidbøger – som f.eks. om B & W. Mon ikke kulturministeren (Niels MatthiasenA, red.)skulle udarbejde et par stykker om Danmarks Radio og dets leverandører!

Ole Maisted

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3  / 9. årgang / 23. januar 1981

Den radikale kolbøttefabrik

28. november 2008 3 kommentarer

Den radikale kolbøttefabrik

Det kan konstateres, at der ingen grænser er for politisk opportunisme.

Det er helt oplagt, at der ikke kunne vedtages en lov om eksklusivaftaler med de Radikale, fordi Centrum Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti ville stemme for. Derimod kunne de Radikale (B) stemme for et dagsordensforslag med samme indhold, fordi CD stemte imod.

Alt skete på samme dag.

Kendsgerningen er, at de små forligspartier gerne må have en markant holdning imod Socialdemokratiet – bare det ikke er samtidigt.

Den radikale kolbøttefabrik mestrer denne holdningsløshed. Det er der en politisk opbakning af hos den danske befolkning på 5 – 6 %, og i demokratiets hellige navn har de Radikale en politisk indflydelse, der langt overstiger deres vælgertilslutning.

CD og Kristeligt Folkeparti optræder som pedalpartierne, hvor det afgørende er, at når det ene parti holder fanen højt (den øverste stilling af pedalen), så udfører det andet parti politisk rakkertjeneste for Socialdemokratiet (den nederste stilling af pedalen).

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 23 / 9. årgang / 19. juni 1981 

Sandheden om kapitalvindingsskatten

26. november 2008 10 kommentarer

Sandheden om kapitalvindingsskatten

I januar 1974 foreslog Fremskridtspartiet kapitalvindingsafgiften totalt ophævet.

I februar indgik Venstre forlig med Socialdemokratiet om skærpelse af kapitalvindingsskatten. Herom fremsatte den daværende venstrefinansminister et forslag i marts. Som led i storebededagsforliget fik Fremskridtspartiet gennemført, at Venstre ikke søgte sit forslag gennemført.

I januar 1975 genfremsatte Venstre imidlertid sit forslag om kapitalvindingsskattens skærpelse. Da den socialdemokratiske regering var tiltrådt, fremsatte den et endnu skrappere forslag. Heroverfor stod Fremskridtspartiets forslag til kapitalvindingsskattens totale ophævelse, som vi efter at arbejdsløsheden var skærpet mente skulle ske øjeblikkelig.

Ved skrivelse af 30. april 1975 fik Venstre tilbud om flertal for enhver lempelse af kapitalvindingsskatten, idet tilbuddet var underskrevet af Det Konservative Folkeparti, Kristeligt Folkeparti, CD. og Fremskridtspartiet. Havde Venstre taget imod dette tilbud, havde det været flertal, idet de fem partier repræsenterer folketingsflertallet tilsammen.

Venstre foretrak imidlertid den 9. maj 1975 at indgå forlig med Socialdemokratiet om at skære kapitalvindingsskatten bl.a. ved at beskatningsprocenten blev forhøjet til 75 vedrørende salg af fast ejendom.

I det håb, at den fortsatte erhvervsmæssige afmatning havde været tilstrækkelig anskuelsesundervisning for Venstre i det urimelige i at bevare den skærpede kapitalvindingsskat, har Fremskridtspartiet den 8. september 1975 og den 27. november 1975 gentaget sit forslag om total ophævelse af kapitalvindingsskatten og ved forslagenes fremsættelse præciseret, at partiet vil være med til enhver lempelse af skatten.

Skatten giver efter al sandsynlighed ikke staten noget overskud. Den stavnsbinder aktiviteten i et sådant omfang, at det er den rene underskudsforretning for det offentlige at opretholde denne skat.

Mogens Glistrup

————————-

Siden har der ikke været et muligt folketingsflertal for totalafskaffelse af kapitalvindingsskatten.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 9. årgang / 30. oktober 1981

%d bloggers like this: