Forside > Danmarks Radio, Fremskridtspartiet, Pressen > Fremskridtspartiet klager over DR

Fremskridtspartiet klager over DR

6. januar 2012

Fremskridtspartiet klager over DR

Den helt skandaløse reportage fra Fremskridtspartiets landsmøde i DR-tv har nu ført til, at partiets hovedbestyrelse ved landsformand Johannes Sørensen har klaget til DR over udsendelsen. Partiet har også fået svar, og det er ifølge Johannes Sørensen et “Goddag-mand-økseskaft-svar”.

I klagen fastslås det, at udsendelsen ikke levede op til den alsidighedsforpligtelse, som Radio- og Fjernsynsloven pålægger DR-1 som licens– og skatteyderbetalt tv.

Videre hedder det:

DR-1 havde annonceret at ville sende en halv time fra Fremskridtspartiets landsmøde, hvilket ikke skete idet en meget stor del af tiden blev brugt på reportage fra Mogens Glistrup i dennes hjem samt fra Kristen Poulsgaards pølsevogn.

Det er uanstændigt, at indlede og afslutte en udsendelse fra et politisk partis landsmøde med at lade en anden partiejer, som i dette tilfælde Mogens Glistrup fra Trivselspartiet, i så høj grad præge og dominere reportagen.

Det er i øvrigt aldrig tidligere blevet brugt ved andre partiers landsmøde reportager.

Desuden blev der bragt en faktuel stor fejl vedr. meningsmålingerne, hvor Fremskridtspartiet iflg. Gallup den 29. september 1996 står til 4,1%.

Fremskridtspartiet forlanger ikke særbehandling – men vi må forlange fair behandling på linie med det, der udsendes fra andre partiers landsmøder.

Som et par fremtrædende seere fra andre partier har sagt til mig:

Det er tydeligt, at DR-1´s journalister ikke kan lide jer.

Det ville være helt rimeligt, om DR-1 på grundlag af de mange timers optagelser fra vort landsmøde frembragte og sendte en ny landsmøde reportage, der behandler Fremskridtspartiet fair og på samme måde, som de andre danske politiske partier behandles, når der sendes reportager fra deres landsmøder.

Den faktuelle fejl om Fremskridtspartiets meningsmålinger er et helt kapitel for sig selv, som vi på en fremtrædende måde kræver rettet så hurtigt som muligt.

Man må med rette kunne forvente, at en udsendelse fra et partis landsmøde bliver et retvisende billede af landsmødet og ikke som i dette tilfælde, hvor man har plukket et par ganske uvæsentlige indslag, der absolut ikke var repræsentative for debatten.

Man forbigik helt meget væsentlige indlæg om ældrepolitik, sygehuspolitik, narkopolitik, miljøpolitik, retspolitik og vor EU-politik.

De her nævnte politikker indeholder de fem væsentligste punkter som vor folketingsgruppe på sommergruppemødet besluttede at fokusere på i den kommende samling. Langt den største del af landsmødet omhandlede disse punkter.

DR afviser klagen

Konkluderende hedder det, “at TV-AS har i reportagen givet årets landsmøde i Fremskridtspartiet en ordentlig og fair dækning, som vi gør det med alle andre partier. Og vi har i programmet ikke begået faktuelle fejl, der kan betinge en rettelse”.

I afvisningen finder DR det ikke kritisabelt, at der var indslag med Mogens Glistrup og Kristen Poulsgaard fra pølsevognen. Man henholder sig bl.a. til, at der også i reportagerne fra andre partiers landsmøder er indslag med politikere fra andre partier.

Endelig mener DR, at man på fyldestgørende måde har viderebragt landsmødets væsentlige politiske budskaber til seerne. DR mener således ikke, at reportagen adskiller sig fra andre partiers landsmøder.

Sagen til Pressenævnet

Johannes Sørensen siger, at der er tale om et goddag-mand-økseskaft-svar, der ikke kan bruges til noget som helst.

– DR bruger i sit svar en masse plads til at fortælle om, hvordan reportagerne fra andre partiers landsmøder har været. Det kan Fremskridtspartiet naturligvis ikke bruge til noget som helst. Hvis andre partier vil klage over reportager fra deres landsmøder, er det op til dem selv – det blander vi os ikke i. Vi har derimod klaget over en konkret udsendelse – nemlig om vores eget landsmøde. Og så nytter det ikke noget, at DR begynder at drage sammenligninger med alle mulige andre landsmødeudsendelser, der er Fremskridtspartiet uvedkommende.

Det er min klare opfattelse at udsendelsen gav et totalt misvisende billede af, hvad der reelt skete på landsmødet. Den opfattelse deles af masser af medlemmer og lokalforeninger, siger Johannes Sørensen.

Fremskridtspartiet hovedbestyrelse vil nu indbringe sagen for Pressenævnet.

– Vi vil ikke lade os feje af banen med et intetsigende svar. Derfor bliver sagen nu indbragt for Pressenævnet, hvor vi naturligvis håber på medhold. Det skulle helst give sig udslag i, at DR bringer en berigtigelse, så der igen kan blive ordnede forhold.

For en anden gangs skyld kan jeg i øvrigt anbefale DR at se lidt efter hvad TV-2 gør. Deres indslag om landsmødet var redeligt, og gav seerne et ordentligt indtryk af, hvad der reelt skete, siger Johannes Sørensen.

Rex

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 24.årgang / november 1996

Reklamer
%d bloggers like this: