Forside > A. Th. Riemann, Landbrugspolitik > Den lov må Fremskridtspartiet gå hårdt imod!

Den lov må Fremskridtspartiet gå hårdt imod!

30. marts 2011

Den lov må Fremskridtspartiet gå hårdt imod!

Danskerne dyrker apartheid – forskelsbehandling. Man råber op om urimelighederne i andre lande, og så er man ikke selv bedre!

Danske bønder forskelsbehandles i EF på grundlag af danske love. Landbruget nedgøres. Bøndernes erhvervsfrihed er langt mindre end andre bønders i fællesmarkedet, og nu indskrænkes den igen.

Den danske husdyrsproduktion er allerede sakket bagud i forhold til Holland, som vi før var foran og med nye planer og lovudkast, vil vi blive overløbet totalt.

Er det meningen? Eller har man overhovedet ikke tænkt sig om?

Bonden må ikke længere selv råde over sin bedrift. Embedsmanden har placeret sig ved bordenden!

Ny lov om husdyrhold og husdyrssygdomme

Lovforslaget er en væsentlig stramning af de nugældende regler, og man kan med rette undre sig over en sådan stramning.

Sundhedstilstanden i det danske husdyrbrug har aldrig været bedre end nu. Dette bevises blandt andet af det lave foderforbrug, den bedre vækst og den højere produktkvalitet, der afspejles i høj anseelse på internationale markeder.

Landbruget er endvidere – igennem de sidste 20 år – blevet langt mere oplyste og orienterede på det sundhedsmæssige område.

Endvidere er husdyrbrugerne påpasselige og ansvarsbevidste i anvendelsen af medikamentelle hjælpemidler i sundhedsarbejdet, hvilket bevises af resultaterne fra kødkontrollen. Her kan henvises til veterinærdirektoratets sidst udsendte årsberetning, hvor man – ved laboratorieundersøgelser af slagtedyr med tegn på tidligere sygdomsangreb og behandling, samt ved stikprøvekontrol på i alt 8.000 svin – kun fandt små medicinrester i nyrerne på 2 (to) svin.

I de sidste 20 år er der desuden fremkommet et stort antal nye hjælpemidler til forebyggende og kurativ brug i sundhedsarbejdet.

I øvrigt kan der henvises til de veterinære regler og sædvaner i lægmandsarbejdet indenfor EF, hvor danske bønder naturligvis må have samme rettigheder som deres kolleger og konkurrenter indenfor fællesskabet.

Alt berettiger til en liberalisering indenfor det danske sundhedsarbejde i husdyrbruget. Det vil være urimeligt og helt uantageligt for danske bønder, dersom der i stedet for gennemføres en stramning af reglerne, som der lægges op til i det nye lovudkast.

Tålmodighed misbruges!

Om lovens formål og område anføres at landbrugsministeren (veterinærdirektoratet – dyrlægeforeningen) kan ændre loven og blandt andet bestemme, hvornår dyrlægen skal tilkaldes.

Svineavlerne må ikke længere tage sæd af deres egne orner eller selv inseminere med indkøbt sæd!

Landbrugsministeren (altså igen den veterinære fagforening) kan fastsætte regler for staldens indretning, og man kan påbyde opførelse af udleveringsrum og give ordre til staldafdelingernes dyreantal. Embedsmændene kan ikke alene bestemme staldens indretning, men også angive hvilke ventilationsanlæg man skal etablere. Man kan påbyde overvågning af dyrene og pålægge landmanden at føre sygdomsregistre med regelmæssig indberetning til veterinærdirektoratet.

Samme embedsmænd kan bestemme, hvordan sundhedskontrol og forebyggende behandlinger skal foretages.

Direktoratet kan – efter forgodtbefindende – og på egen hånd forbyde anvendelse af lægemidler og pålægge landmændene at føre protokol over forbruget af medikamenter. Protokollen skal inspiceres af embedsmændene.

Som rådgivere for landbrugsministeren fungerer embedsmænd fra Sundhedsstyrelsen, veterinærdirektoratet (Dyrlægeforeningen) og disses embedsmænd, medens landbruget er blevet udelukket, men dog udset til at betale.

Bønder trues med politi

Personer (embedsdyrlægerne) har – under politibeskyttelse – til enhver tid, uden retskendelse, adgang til private lokaliteter. Landmanden skal – vederlagsfrit (uden betaling) – stille bistand til rådighed.

Sager mod bønder behandles simpelthen som politisager pointerer lovudkastet!

Lovforslaget gælder ikke for Grønland og Færøerne, så der kan bønderne altså finde et fristed.

Loven skal gælde alle former for sygdomme og ikke blot som den nugældende lov for smitsomme sygdomme. Produktions- og miljøforhold skal inddrages under loven.

Herunder giver loven regler for sundhedsprogrammer, hvis indhold bestemmes og kontrolleres af embedsmændene. Indretningen af lokaler af alle arter og til alle slags husdyr såsom burhøns, tremmekalve, reolgrise, mink, ræve, hjortedyr og regnorme (se § 3!) vil blive fastlagt af embedsmænd, medens samme ”eksperter” instruerer bønderne om pleje, pasning, fordring, – embedsmændene bestemmer ensidigt, hvad der må puttes i fodermidlerne m.m.m.

Embedsmændene bestemmer naturligvis også, hvornår dyrlægen skal tilkaldes, medens betalingen herfor dog overlades til bonden.

En ny stab af veterinære embedsmænd skal ansættes og lønnes. Foreløbig har man afsat 5,5 millioner kroner foruden de store millionbeløb, der allerede anvendes, men tro derfor ikke, at bønderne slipper. Nej, de skal honorere og betale de prøver, som ”eksperterne” forlanger indsendt.

Moderne Edb-anlæg skal i fremtiden ”samkøre” embedsmændenes sundhedsprogrammer med kødkontrollens slagteregistre, og bønderne vil i den forbindelse få påbud om at føre obligatoriske besætningsjournaler.

Det gennemgående tema er, at bønderne overalt skal deltage i betalingen og udføre embedsmændenes ordre. Til gengæld får de intet at sige over ”sundhedsprogrammerne”, der ensidigt fastlægges af de samme embedsmænd og retsligt sikres med trusler om politisager og straffebestemmelser.

Behandles som analfabeter

Jo, bønderne er sandelig kommet i søgelyset. De er blevet samfundets prygledrenge og embedsmændenes udbytningsofre. Som den minoritet landbruget er blevet, skal man ikke regne med politikernes bevågenhed. Hvad tæller 80.000 bønder mod bureaukraternes 800.000 embedsmænd?

Nej, bønderne må forudse at samtidig med at 200-års dagen for stavnsbåndets ophævelse og bondestandens frigørelse, sendes en hær af embedsmænd ud for at fortælle, hvordan bønderne skal passe deres dyr og dyrke deres marker. Andre embedsmænd vil give besked på, hvordan møddinger skal indrettes, og foder opbevares. Bonden vil få pålæg om såtid, sædskifte, gødskning, sprøjtning, plantning og husindretning.

Told- og skattevæsen vil tage sig af det regnskabsmæssige og afgøre, hvor lidt bonden kan få lov til at beholde af et tvivlsomt overskud.

Nu mangler vi bare en lov om hvem, der skal beskytte bønderne!

Udviklingen får mig til at tænke på en tur til Ungarn og Østtyskland, hvor jeg sammen med derboende kolleger besøgte en række kommunistiske landbrug.

Det bestandige omkvæd hvor vi kom frem var ”arme, arme leute”, stakkels, stakkels folk. Omkvædet kan snart komme til at gælde for danske bønder – arme, arme bønder! Bondens frihed undergraves dag for dag, og snart er han, – som den kommunistiske kolkhosbonde – reduceret til at være røgter på sin egen gård.

Vi mangler en Skipper Clement til – som for 300 år siden – at gå i spidsen for et bondeoprør. Hvor er han, og vil bønderne ”vove pelsen” i en frihedskamp?

I modsat fald får vi en ny form for stavnsbånd og hoveri.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 15. årgang / 23. januar 1987

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 31. maj 2011 kl. 03:21
 2. 9. marts 2013 kl. 08:31
 3. 9. marts 2013 kl. 10:24
 4. 11. marts 2013 kl. 06:25
 5. 15. marts 2013 kl. 04:44
 6. 2. april 2013 kl. 07:40
 7. 8. april 2013 kl. 08:08
 8. 16. juli 2013 kl. 10:35
 9. 8. august 2013 kl. 05:21
 10. 22. august 2013 kl. 05:12
 11. 1. september 2013 kl. 14:08
 12. 25. september 2013 kl. 13:25
 13. 22. oktober 2013 kl. 06:30
 14. 1. november 2013 kl. 06:19
 15. 1. november 2013 kl. 07:41
 16. 1. november 2013 kl. 10:10
 17. 2. november 2013 kl. 09:01
 18. 5. november 2013 kl. 09:08
 19. 29. november 2013 kl. 07:27
 20. 16. december 2013 kl. 08:31
 21. 5. september 2014 kl. 04:35
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: