Forside > Boligpolitik > Begrænsning af de tragiske tvangsauktioner

Begrænsning af de tragiske tvangsauktioner

11. maj 2009

Begrænsning af de tragiske tvangsauktioner

Tange, Glistrup og Voigt fremsatte 2. april 1976 forslag til ”Lov om realisering af overbehæftede faste ejendomme” og hører gerne direkte fra fremskridtsfolk om deres syn på forslaget.

Bag lovforslaget ligger erkendelsen af, at tvangsauktion ikke er nogen ideel måde at afhænde overprioriterede ejendomme på.

Dette lovforslag skulle gøre det muligt at undgå et stort antal tvangsauktioner og således, at ejendommene kan afhændes til deres reelle værdi, hvilket er en fordel både for ejeren, samfundet og panthaverne.

Vedtages lovforslaget, vil man efter en passende periode kunne konstatere, om loven virker så godt, at dens anvendelsesområde kan udvides til tvangsauktioner, således at de uheldige sider ved disse kan begrænses.

Pgf. 1. Ejeren af en fast ejendom, som ønsker at afhænde ejendommen ved at acceptere et modtaget skriftligt købstilbud, men som ikke kan gennemføre handelen p.g.a. ejendommens behæftelsesforhold, kan henvende sig til fogedretten i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende og anmode fogedretten om at indkalde de panthavere, der ikke ved købstilbuddets accept vil opnå fuld dækning, til et møde i fogedretten.

Stk. 2.Efter at have modtaget 2.000 kr. i gebyr indkalder fogedretten med mindst 14 dages varsel ejeren, tilbudsgiveren og de panthavere, der ikke kan opnå fuld dækning, til offentligt salgsmøde. Købstilbuddet bilægges indkaldelsen.

Stk. 3. Fogedretten bekendtgør salgsmødet med mindst 5 dages varsel i et på egnen udbredt dagblad.

Pgf. 2. På slagsmødet i fogedretten gennemgås købstilbuddet. Indkommer senest i forbindelse hermed et efter fogedrettens skøn bedre købstilbud, træder dette i det oprindeliges sted. Dækker det herefter foreliggende købstilbud ikke alle panthavernes krav, tilbydes ejendommen den sidst prioriterede panthaver. Såfremt denne panthaver ikke ønsker at acceptere dette tilbud, bortfalder hans panteret.

Stk. 2. Herefter tilbydes ejendommen den næstsidste panthaver til en pris, der dækker de foranstående panthavere. Såfremt denne panthaver ikke ønsker at acceptere dette tilbud, bortfalder hans panteret. Således fortsætter man, idet en panthaver dog aldrig kan overtage ejendommen til en pris, der er under prisen ifølge det foreliggende købstilbud.

Stk. 3. Handelsomkostninger ifølge det i pgf. 1. Nævnte købstilbud udredes af den panthaver, der måtte købe ejendommen.

Pgf. 3. Såfremt en pantekreditor ikke giver møde på salgsmødet, anses han for at have givet afkald på sin panteret for det beløb, der ikke dækkes ved den handel, der indgås på salgsmødet.

Pgf. 4. De udækkede prioriteter kan dog kun kræves aflyst, såfremt den på salgsmødet indgåede handel gennemføres og først i forbindelse med skødets tinglysning.

Pgf. 5. En panthaver, der mister sin panteret, beholder det personlige krav mod debitor.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 4. årgang / 6. maj 1976

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 2. august 2013 kl. 07:18
  2. 2. august 2013 kl. 07:22
  3. 6. september 2013 kl. 05:16
  4. 18. december 2013 kl. 05:31
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: