Forside > Folkestyre/demokrati, Mogens Glistrup > Forældede regler tvinger folketingsudvalg til at arbejde i blinde

Forældede regler tvinger folketingsudvalg til at arbejde i blinde

8. december 2008

Forældede regler tvinger folketingsudvalg til at arbejde i blinde

 

Nyt bevis på Christiansborgs uhensigtsmæssige arbejdsforhold.

 

Med den forældede forretningsorden har Folketinget afskåret sig selv fra, at få spørgsmål og problemer fuldt og helt belyst inden beslutninger skal træffes.

 

I virkeligheden tvinger en uhensigtsmæssig forretningsorden landets lovgivende forsamling til ofte, at måtte afgøre vigtige og vidtrækkende lovgivningsanliggender på et ufuldstændigt grundlag.

 

Hæmskoen er § 8 i “Forretningsordenen for Folketinget“. Efter denne paragraf har Folketingets forskellige udvalg ingen hjemmel til, at indkalde eller invitere personer med ekspertviden eller teknisk ekspertise med hvem, det kunne have afgørende betydning, at drøfte detailspørgsmål eller hele lovkomplekser i forbindelse med lovgivningsspørgsmål.

 

Udvalgene er alene henvist til at kanalisere udadrettet kontakt via spørgsmål til eller gennem samråd med vedkommende minister.

 

Ingen førstehåndsorientering

Det seneste eksempel på det uhensigtsmæssige i denne forældede arbejdsform stammer fra Folketingets vigtigste og mægtigste udvalg, politisk-økonomisk udvalg, hvor medlemmer, som følge af den alvorlige økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation, for nylig ønskede kontakt til det økonomiske råds formandskab. En sådan direkte og officiel kontakt forhindrede forretningsordenen og folketingetsmedlemmerne måtte derfor undvære den førstehåndsorientering, som kunne have givet nye impulser og medført ændrede synspunkter.

 

Gang på gang støder udvalgsarbejdet på denne helt meningsløse barriere og eksemplerne på slet lovgivning er legio (det, at der findes mange eksempler, red.). Alle vil erindre boligsikringsloven fra foråret, der viste sig vedtaget på urigtigt grundlag og som derfor måtte ændres allerede tre måneder senere. Fremskridtspartiets folketingsgruppe har ved flere lejligheder peget på de dårlige og utidssvarende forhold, hvorunder arbejdet på Christiansborg finder sted.

 

§ 8 bør ændres

I en ny henvendelse tilFolketingets uvalg for forretningsordener, om muligheden for, at ændre § 8 så der kan tilføres det politiske udvalgsarbejde den til rådighed stående ekspertise, skriver folketingsgruppen bl.a.:

 

“Dets aktualitet bliver skærpet af, at det må forudses, at landet kommer ind i en periode, hvor vidtrækkende utraditionelle beslutninger skal træffes med meget kort varsel og, hvor den hurtigtetablerede direkte forbindelse mellem vedkommende folketingsudvalg og den eller de enkeltpersoner eller organisationer, der berøres af beslutningerne eller har særligt sagkundskab på området, vil være særdeles ønskelig til sikring af, at alle rimelige saglige henvendelser bliver taget.

 

Som det vil være udvalget bekendt fra drøftelser i foråret, er det Fremskridtspartiets opfattelse, at store dele af problemet burde løses ved jævnlig anvendelse af reglen i Grundlovens § 51 om nedsættelse af parlamentariske kommissioner. Her drejer det sig jo om fastlæggelsen af lidt mere langsigtede løsninger af de pågældende spørgsmål så som betalingsbalance, indkomstskat, arbejdsløshed etc. I praksis ville medlemmerne af de parlamentariske kommissioner, hvis sådanne blev nedsat, jo nok frembyde fuldstændige eller næsten fuldstændige personalesammenfald med de medlemmer og stedfortrædere, som partigrupperne har udpeget til det pågældende ressortudvalg. Folketingets faste udvalg ville ved en sådan praksis i vidt omfang kunne opnå status som kommissioner i medfør af Grundlovens § 51 og fulgte man denne praktiske fremgangsmåde, ville mere kortsigtede hastespørgsmål jo i praksis let kunne klares ved, at udvalget blot benyttede sig af sine § 51-beføjelser”.

 

Der er endnu ikke indløbet nogen reaktion på denne henvendelse fra Skytte (B) og co.

 

T. Zinglersen og

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang  / 19. november 1974

%d bloggers like this: