Forside > Folkestyre/demokrati, Mogens Glistrup > Folketingets udadrettede kontakt må sikres

Folketingets udadrettede kontakt må sikres

12. november 2008

Folketingets udadrettede kontakt må sikres


Z-forslag kan tilvejebringe bedre arbejdsforhold for folketingsudvalgene og dermed bedre love


Af historiske grunde – og så naturligvis fordi forslaget kommer fra Fremskridtspartiet – har der hidtil været stor modstand hos Folketingets gamle partier mod nedsættelse af de i Grundlovens § 51 omtalte parlamentariske kommissioner.


For at få tilvejebragt grundlaget for, at Folketingets udvalg kan opnå udadrettede kontakter uden at skulle gå omvejen over spørgsmål til eller samråd med ministeren, må der, indtil udvalgene opnår § 51-status, foretages andre ændringer i de eksisterende bestemmelser.


I sin henvendelse til Udvalget for forretningsordenen peger Fremskridtspartiets folketingsgruppe på muligheden af, at tilføje følgende stykke til forretningsordenens § 8:


Folketingets udvalg er berettiget til, at indbyde hvem som helst til at deltage i drøftelser med udvalget og til at udbede sig skriftligt materiale fra hvem som helst. Rettes henvendelsen til en person, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, er den pågældende indenfor tjenesten eller hvervets område forpligtet til at efterkomme anmodningen. Dette gælder også, selvom anmodningen drejer sig om spørgsmål, vedrørende hvilke den pågældende har tavshedspligt.


Det må håbes, at Udvalget for forretningsordenen snarest ser på dette vigtige spørgsmål. Intet må være forsømt for at skaffe lovgiverne de bedste betingelser, at træffe deres altafgørende beslutninger på.


T. Zinglersen og

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 19. november 1974 / 2. årgang

Reklamer
%d bloggers like this: