Forside > Danmarks Radio > Nytteløs opgave at fortsætte DR´s licensbureaukrati

Nytteløs opgave at fortsætte DR´s licensbureaukrati

10. november 2008

Nytteløs opgave at fortsætte Danmarks Radios licensbureaukrati


Der er store penge og megen arbejdskraft at spare ved ophævelse af Danmarks Radios licenssystem.


Efter Fremskridtspartiets opfattelse er det på længere sigt ikke nogen statsopgave at drive fjernsyns- og radiovirksomhed. Da man imidlertid ikke skal bortkaste det skidne vand, før man har det rene, ser partiet i øjnene, at vi endnu i en årrække må opretholde Danmarks Radio som en statsinstitution.


I det omfang denne institution ikke gennem reklameindtægter eller på anden måde forretningsmæssig vis kan finansiere sine udgifter, findes det hensigtsmæssigt at opretholde dette licenssystem, der blev indført på en tid, hvor kun en mindre del af befolkningen var radiolyttere, og som havde sin rimelighed i den periode, hvor fjernsynet voksede frem.


Nu om dage er forholdet jo, at så at sige hele befolkningen jævnligt er forbrugere af såvel fjensyns- som radiostoffet. Under disse omstændigheder er der ikke tilstrækkeligt vægtige grunde til at opretholde et separat licensopkrævningssystem, der kræver, at arbejdskraft beslaglægges til denne i sig selv nytteløse opgave såvel indenfor Danmarks Radios administrationsapparat, i Postvæsenet og hos licensbetalerne. Det vil frembyde en administrativ forenkling og deraf følgende mere hensigtsmæssig anvendelse af arbejdskraften, om den pågældende finansiering i stedet for ad licensvejen skete ad skattevejen. Da som nævnt så at sige hele befolkningen er forbrugere på området, og da næsten alle betaler nogenlunde ensartede beløb af forholdsvis beskeden størrelse, uden, at en ophævelse af licenssystemet vil føre til et overforbrug af det pågældende gode, findes de argumenter, der almindeligvis taler imod gratisprincippet ikke at have nogen særlig styrke på radio- og Tv-området.


Over finansloven

Ophæves licenssystemet, bliver virkningen, at der på hvert års finanslov skal bevilges et beløb til Danmarks Radio, indtil denne institution bliver i stand til at klare sig selv eller bliver overflødig. Principielt sker der ikke herved nogen forrykkelse, idet licensens størrelse jo også under det nuværende system reelt afgøres af Folketingets flertal. Frygten for at ændringen i det bevillingstekniske vil føre til mindre sparsommelighed hos folketingsflertallet på dette område, findes ikke at være tilstrækkeligt vægtigt til at overstige de fordele, som vil være forbundet med, at man kommer licensbureaukratiet til livs.

Det kan ske med virkning fra 1. april 1975 såfremt der vedtages et forslag til folketingsbeslutning (fra Holten, Poulsgaard, Glistrup og Børge E. Pedersen) om, at opfordre ministeren for kulturelle anliggender, at fremkomme med lovforslag, hvorefter Danmarks Radios licenssystem ophæves.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1974

Reklamer
%d bloggers like this: