Flygtningepolitik – og barsk logik

6. september 2008

Flygtningepolitik – og barsk logik


En historisk gennemgang af flygtningesituationen i Danmark, hvor forfatteren påviser, at andre politiske partier i dag stort set siger det samme som det, de for to år siden vrængede racister efter Fremskridtsfolk for. Artiklen er skrevet, før Folketinget færdigbehandlede regeringens udspil til ændringer i udlændingeloven, men tager alligevel også sigte på fremtiden.


Hvis ikke denne historie var af så ny dato, som tilfældet er, havde det været fristende, at indlede med “der var engang”. Men vi skal ikke længere tilbage end til foråret 1983, hvor Folketinget vedtog at ændre udlændingeloven med virkning fra 1984. Allerede på dette tidspunkt advarede Fremskridtspartiet imod ændringen af loven, og stemte som eneste parti imod.


Der sker så det, at antallet af flygtninge, som ankommer til Danmark, hovedsageligt over Gedser-grænsen fra DDR, stiger jævnt i løbet af 1984. Offentligheden bliver dog først for alvor opmærksom på stigningen, da der i en weekend op mod jul i 1984 kommer hele 150 flygtninge. Dronningen nævner flygtningene i sin nytårstale, og debatten starter. Fremskridtspartiet markerer sig kraftigt i debatten, idet partiet forlanger at få loven tilbage til situationen før 1983. Dette simple og absolut rimelige krav bliver dog overalt i presse, radio og TV brugt som grundlag for at lave en kæmpe hetz-kampagne mod Fremskridtspartiet, hvor det bliver hængt ud for racisme, nazisme, og hvad der ellers findes af effektive skældsord.


Ved Glistrups løsladelse fra Horserød den 11. marts 1985 udtaler han, at et af de vigtigste problemer for landet er, at få stoppet flygtningestrømmen. Igen bliver såvel han som partiet udråbt til støvletrampende SS-soldater, som alene har til formål at lægge andre mennesker for had.


Problemer allerede i 1984

Tiden går, flygtningestrømmen tiltager og det samlede antal for 1984 løber op på 14-1500 flygtninge, som melder sig ved den danske grænse. Fremskridtspartiet forsøger at komme igennem med et ønske om, at der sættes tal på, hvor mange flygtninge Danmark egentlig kan huse. Igen afvises det med skældsord og hån. Fremskridtspartiet er af den opfattelse, at Danmark skal modtage sin andel af verdens “ægte” flygtninge og afvise de mange, som alene er lykkejægere. Denne holdning bruges af partiets modstandere som endnu et bevis på partiets påståede menneskefjendskhed.


Allerede med de flygtninge, som ankom i 1984 var der opstået problemer. Jørgen Chemnitz fra Røde Kors kunne således fortælle i en Tv-avis, at de snart ikke magtede mere og at tingene var ved, at bryde sammen.


Politisk blev det da også indset, at strømmen af flygtninge ikke kunne fortsætte uhæmmet og da den største årsag til tilstedeværelsen af flygtningene var DDR’s politik, hvor alle blot sendes videre, tog regeringen sig sammen og lavede en aftale med DDR, således, at kun personer med visum til Danmark kom videre. Ingen mæglede et ord om, at det var Fremskridtspartiet, der allerede 1½ år forinden havde forudset situationen og derfor advaret imod loven, som partiet anså for at være “verdens mest liberale flygtningelov”.


Uro i flygtningelejrene

Flygtningestrømmen aftager en tid som følge af DDR-aftalen. I den korte tid er pressen mere opmærksom på de kæmpe-problemer som de allerede ankomne flygtninge, skaber i lejre rundt om i landet.

Fremskridtspartiet havde advaret imod, at man bringer grupper, der i deres hjemland er i åben krig, sammen i danske lejre. Partiet blev blot kaldt racistisk, som altid. Fakta er imidlertid, at vi her i landet har oplevet knivkampe, ildspåsættelse, vold mod politi og myndigheder, ødelæggelse af møbler og andet inventar, samt ikke mindst kampe mellem grupper af flygtninge.


Når tilhængere af flygtningestrømmen præsenteres for disse kendsgerninger, bruger de argumenter om, at “det er svært for flygtningene”…”de skal vænne sig til en ny kultur” o.s.v., – alt sammen rigtige argumenter, men absolut ikke tilstrækkeligt til at legimitere væbnede overfald o. lign. Havde danske statsborgere foretaget lignede aktiviteter, var de blevet sendt i fængsel.’


Når flygtningene laver optøjer, undskylder man det med, at de skal vente så længe på en afgørelse, og en placering i samfundet. Resultatet bliver, at man presser endnu mere på for at få steder til fast beboelse af flygtningene, et pres som gør, at danskerne bliver sat endnu længere tilbage i boligkøerne, institutionskøerne o.s.v. Vel at mærke de danskere, som betaler skat for at leve i Danmark, og som skal overholde dansk lov, eller gå i fængsel.


1986… Flygtningestrømmen tiltager igen

Efter således at have haft det meste af 1985 og halvdelen af 1986 med disse saglige beretninger om uroligheder hos de flygtninge, der allerede er ankommet, begynder strømmen af nye flygtninge at tiltage igen, denne gang ved den dansk-tyske grænse. Denne gang er det flygtninge, som først er blevet afvist i Vesttyskland, eller som har en sag kørende hos myndighederne i Vesttyskland, altså personer, som burde sendes tilbage øjeblikkeligt. Igen går der nogen tid, hvor de eneste som råber vagt i gevær er Fremskridtsfolk, dog ikke så mange som 2 år før, idet de fleste ikke længere ønsker at blive hængt ud som racister, blot fordi de påpeger nogle urimeligheder.


Så endelig bliver alle for alvor opmærksom på, hvor langt ud vi er kommet på det tidspunkt, hvor Røde Kors og Flygtningehjælpen melder om manglende husly til flygtningene. Og som ved et trylleslag er alle klar med en mening. Således udtaler Ole Espersen fra Socialdemokratiet i Jyllands-Posten den 16. august: “Vi er ved at nå grænsen for, hvad vi kan klare”, “Vi må stramme loven”, “Folk, der har sager kørende i andre lande skal straks sendes tilbage”. Udenrigsminister og fmd. for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen udtaler samme dag i Jyllands-Posten: “Vi kommer ikke udenom, at den danske lovgivning virker som en magnet”, “Der skal ikke kun være plads til flygtninge, der kan købe sig plads til Danmark”. Og endelig fastslår statsminister Poul Schlüter (C) den 20. august: “Det er et problem, at Danmark har så lempelige flygtningeregler”. Samtidig med udtaler flygtningenes ven nr. 1 Bernhard Baunsgaard (B), “Der skal laves flygtningelejre ved grænsen, så personer som ikke er rigtige flygtninge, kan sendes ud af landet med det samme”.


Og udover overstående 4 væsentlige udtalelser, kan der refereres til stribevis af læserbreve, hvor mange danskere har påpeget problemerne med flygtningene. For læsere af denne artikel vil man let kunne se, hvorledes udtalelser, der bare for 2 år siden blev kaldt racistiske når de kom fra Fremskridtspartiet, nu bliver sagt af selve dette lands ledende politikere! Og ingen råber racist!


Følg folkets røst

Gentagne opinionsundersøgelser har fastslået, at et meget stort flertal går ind for Fremskridtspartiets forslag om, at flygtningespørgsmålet afgøres ved en folkeafstemning. Den mest indædte modstander af Fremskridtspartiet og tilhænger af den massive tilgang af flygtninge, Jaques Blum, kultursociolog ved Kbhs Universitet, troede ikke på disse undersøgelser og kaldte dem manipulerede. Han lavede selv en undersøgelse og fik som resultat, at 61 % af befolkningen vil have stoppet flygtningestrømmen!


Adskillige politikere har bebudet, at loven skal laves om. Udover de allerede citerede personer har Birgith Mogensen fra CD udtalt at flygtningestrømmen “er en belastning for danske borgere”. Hun har helt ret, derfor er det også utroligt, at Folketinget har siddet Fremskridtspartiet overhørigt i mere end 2 år.


Det er ulykkeligt for Danmark, at politikere vælger at lade hånt om forudsigelser, blot fordi de kommer fra Fremskridtspartiet. Det har kostet det danske samfund enorme summer at huse de tusinder af flygtninge, som burde have været afvist ved grænsen.


Evighedsmaskine

Ikke nok med, at man med åbne arme har modtaget flygtninge men partier som SF og de radikale (B) har været så forelskede i flygtningene, at man fik vedtaget den såkaldte “humanitetsparagraf”, hvorefter flygtninge kan optages i Danmark, hvis man skønner, at de vil lide overlast ved hjemkomsten til deres fædreland. Eftersom behandlingen af flygtningene på et tidspunkt var oppe på 13 mdr., er det helt sikkert, at myndighederne i deres hjemland har opdaget, at de er flygtet og derfor vil de blive straffet efter disse landes love. Love, som er væsentlig mindre humane end danske, og så bliver man jo nødt til at beholde flygtningene her i landet, jfr. humanitetsparagraffen. Personer, som ved deres ankomst egentlig ikke var at regne som flygtninge!


Og så påstås det, at evighedsmaskinen ikke er opfundet!


Et land som Danmark formår ikke at løse alverdens problemer. Ved at lukke så mange flygtninge ind i landet skaber man blot endnu større problemer for danskere. Når flygtninge kommer forrest i uddannelseskøer, boligkøer o.s.v. skal det skabe utilfredshed hos den befolkning, som betaler det hele.


En rimelig løsning

Der er således kun een rimelig løsning på hele spørgsmålet: Der gennemføres en folkeafstemning om, i hvilket omfang Danmark skal modtage flygtninge og der gennemføres med øjeblikkelig virkning en situation, hvor alle ankomne flygtninge, underlægges stramme love. Deltager flygtningene således i kriminelle handlinger, skal de udvises af landet. Endelig skal flygtningelejrene ikke indrettes efter regler for hotelvirksomhed. Selvom fmd. for Kommunernes Landsforening, Thorkild Simonsen (A), i anledning af manglen på steder at placere flygtningene udtalte: “deres midlertidige bopæl må ikke være alt for primitiv”, er der en grænse. Grænsen går lige præcis der, hvor tusinder af unge danskere hvert år ved denne tid skal flytte til studiebyer og hvor de ikke kan finde noget sted at bo, hverken luksus eller primitivt. Igen er det urimeligt, at landets egen befolkning skal have dårligere kår end flygtningene.


Lad os håbe, at de politiske optøninger, som er sket på dette område bliver til noget. Det er så kun ærgerligt, at man ikke havde andet end skældsord til overs for Fremskridtspartiet, da vi for to år siden forudsagde situationen.


Men som verdenshistorien fortæller os, er personer med holdninger på tværs af den herskende klasse altid udskældt i sin egen tid. Fremskridtspartiet kan sagtens holde til at blive kaldt racistisk, men kan Danmark holde til flygtningepresset?

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 36 / 14. årgang / 24. oktober 1986

Reklamer
%d bloggers like this: