De skjulte tal

4. september 2008

De skjulte tal

Fremmedes kriminalitet er et religiøst tabu-emne i Danmark.

I årevis har fremmedpolitikerne søgt at skjule og benægte de virkelige forhold.

Tvinges de nu til at lukke op for posen?

Volden eksploderer og ødelægger landet

Der er adskillige ting, som ”Overdanmark” ikke mener, det er sundt for almindelige danske borgere at vide. De må ikke vide, at Danmark er ved at segne under vold og anden kriminalitet, og de må ikke vide, at udlændinge står for en uhyggelig stor del af denne kriminalitet. Det er derfor berettiget – også på dette område – at tale om: De skjulte tal.

Det er påfaldende, at så mange ”eksperter” gennem årerne, og senest efter serien af drab på unge (Lars Seibert, Kenny og Adam) gang på gang udlægger kriminalstatistikken for folket, beroliger og fortæller, at volden i virkeligheden ikke er så slem og ikke er blevet værre.

Senest blev beroligelsen serveret af journalist Søren Frank i en helsides artikel i B.T. den 7. december 1993 under titlen ”Myten om ”Volds Danmark” holder ikke”. Og i Jyllands-Posten den 19. december 1993 i et debatindlæg af Britta Kyvsgaard fra Kriminologisk Universitet ved Københavns Universitet. Hendes indlæg havde overskriften ”Unødig angst for unge og vold”. Hun henviste i indlægget til den kendte kriminolog Berl Kutchinsky, der skulle have ”sandsynliggjort”, at hele miseren skyldes ” en større tilbøjelighed til at anmelde og registrere vold”.

Det er – desværre – ikke rigtigt. Det er ganske enkelt et faktum, at volden er vokset voldsomt og eksploderet de senere år. Man skal være døv og blind for ikke at blive opmærksom på dette gennem sig eget og ens nærmestes liv. Det har været en stigning i anmeldte voldsforbrydelser på hele 54 % fra 1980 til 1991 og 1992. Denne stigning skal ses på baggrund af en i forvejen alvorlig stigning gennem halvfjerdserne (stabilt niveau fra 1981 til 1984). Anmeldte voldssager iflg. Kriminalstatistikken fra Danmarks Statistik (1974-92) og politiets årsberetninger 1989, 1990, 1991 og 1992 var i 1970 3726, ti år senere omkring 5.000, men i 1992 lå tallet på over 12.000 (Danmarks Statistik). Altså tre gange så farligt at være på gaden i dag som sidst i tresserne hvor jeg skulle ud i nattelivet. Og der er tale om meget alvorligere vold med våbenbrug som noget man må regne med.

”Eksperterne” kan finde de klare tal hos Danmarks Statistik. Det virker ganske krampagtigt at skulle forklare stigningen med ”en større tilbøjelighed til at anmelde og registrere vold”. Det er vist meget nærliggende at gå ud fra, at tallene taler sandt. Selv om de ikke skulle passe i ”eksperternes” verdensbillede. Herved fremkommer et af de skjulte tal. (Kilder! Kriminalstatistik 1974, s. 17, 1989, s. 16 ff., 1991, s. 11 og Statistiske Efterretninger (social sikring og retsvæsen), s. 32. Alle udg. Af Danmarks Statistik, Politiets Årsberetninger 1989, 1990, 1991 og 1992.

Udlændinges vold en kræftsvulst iblandt os

Mindst lige så alvorlig er løgnen og hemmelighedskræmmeriet omkring udlændinges andel i volden og den øvrige kriminalitet. For her ligger en uhyggelig sandhed skjult. Noget ”alle ved”, men som åbenbart ingen må vide. Danmarks Statistik har skjult sandheden om dette emne siden 1989. Det samme har Justitsministeriet

(En sen Tv-avis med Trine Sick som oplæser, kunne i efteråret fortælle, at justitsministeren ”nok blev nødt til” at offentliggøre en undersøgelse over udlændinges kriminalitet, der viste, at de var mere kriminelle. Ordlyd efter hukommelsen, evt. lidt unøjagtigt).

De ved, at udlændinge er langt mere voldelige end danskere. Men tallene har bevidst været skjult siden 1989, og er først nu – efter meget pres – så småt ved at komme frem, idet en rapport skal komme lige efter årsskiftet (jan./feb.). de seneste tal (1989) viser en overkriminalitet (vold) begået af udlændinge på omkring 300%.

Altså hele tre gange mere voldelige!

Samme vedr. sædelighedsforbrydelser og ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).  Tal, der i øvrigt blev bekræftet af Bellahøj politistation for dette område i første halvdel af 1992 (Søndagsavisen 27. december 1993) og af Københavns politi for 1993 (Berl. Tid. 31. december 1993). Da alvorlig kriminalitet yderligere viser stor overvægt af ikke-nordiske udlændinge, er disse måske 4-5 gange mere kriminelle/voldelige end danskere (iflg. senest tilgængelige tal, 1989). De nøjagtige tal er vi mange, der venter på. Udlændinge udgjorde pr. 1 januar 1990 godt 150.000 (Udenlandske statsborgere i Danmark, ifølge Danmarks Statistik) i forhold til en befolkning på omkring 5 millioner. Eller ca. 3 %. Men udlændingene tog sig af 10,5 % af alle sigtelser for overtrædelser af straffeloven (her i øvrigt ikke anmeldelser, men opklarede forbrydelser), 10,5 % af alle sigtelser for vold, 10,7 % af alle sigtelser for sædelighedsforbrydelser og 10,1 % af alle sigtelser for ejendomsforbrydelser (tyveri m.m.).

Det kan kun sammenlignes med en kræftsvulst i vort samfund. (Kilde: Kriminalstatistik 1989, tabel 3.3., s. 58 og bil. 4, s. 113, udg. Af Danmarks Statistik).

Bortforklaringerne

Disse temmelig hårrejsende tal fik mig til at foretage en nærmere undersøgelse hos Danmarks Statistik. Jeg skrev 22. november 1993 og 27. november 1993 til rigsstatistiker Hans E. Zeuthen og fik svar i to omgange, først (23. november 1993) fra kontorchef Carsten Torpe, som kriminalstatistikken sorterer under, dernæst fra rigsstatistikeren (09 december 1993). Og en tilsvarende undersøgelse hos justitsministeriet (brev af 28. november 1993), besvaret af kontorchef for politikontoret, Lars Bay Larsen, 20. december 1993. Jeg ønskede at få at vide, hvorfor man ganske havde standset statistik om udlændinges kriminalitet siden 1989. Altså manglet tal for, et vitalt område i hele fire år. Hvem der havde bestemt dette. Og hvorforet senere tilbud fra Danmarks Statistik om en ”forsvarlig begrænset statistisk undersøgelse” til ca. 300.000 kr. ikke var blevet lavet og offentliggjort.

Essensen af svaret fra rigsstatistiker Hans E. Zeuthen og kontorchef Carsten Torpe var, at statistikken var ophørt, fordi ”oplysningerne ikke gav et rimeligt grundlag for at kunne vurdere, om personernes oprindelse har nogen indflydelse på omfanget af lovovertrædelser”, og så videre hed det, at ”Danmarks Statistik har i forbindelse med tidligere forespørgsler gjort opmærksom på, at en statistisk belysning af udlændinges kriminalitet forudsætter omfattende analyser, hvor de forskellige faktorer af betydning for kriminalitet ses under et. Det er nødvendigt at inddrage en række baggrundsdata, som f.eks. køn, alder, familieforhold, bopæl, uddannelse og indkomst m.v. i undersøgelsen, da man eller kan få intetsigende eller misvisende resultater. Et sådant projekt kræver betydelige ressourcer og har ikke kunnet prioriteres indenfor Danmarks Statistiks budget. De foreliggende data rummer desuden den svaghed, at det ikke er muligt at foretage en korrekt afgrænsning af kriminaliteten blandt turister og asylansøgere m.v., som kun har kort ophold i landet i kort tid”.

Det er jo temmelig interessant, at et mammutforetagende som Danmarks Statistik, der formentlig har et flercifret millionbudget for at kortlægge Danmark i mindste detalje, ikke har kunnet finde 300.000 kr. til en statistik, som de selv kalder ”begrænset og forsvarlig” på et område, der bogstaveligt drejer sig om liv og død for institutionens 5 millioner arbejdsgivere inklusive deres børn og børnebørn. Det har ikke selv taget initiativ, hvad der må forekomme at være deres pligt, men heller intet gjort efter flere opfordringer.

Det er lige bemærkelsesværdigt, at man pludselig standser en indtil da ubemærket statistik (offentliggjort til og med 1989), hvor det med brug af de almindeligt anerkendte ”statskoder” tydeligt kunne aflæses – detaljeret for alle de enkelte straffelovsovertrædelser – hvor mange sigtelser, der vedrører danskere, statsborgere fra ”Norden i øvrigt”, ”Asien”, ”Nordamerika, ”Mellem- og Sydamerika”, ”Afrika”, ”Oceanien” og kategorien ”ukendt”. Ved fordelingen af nationer på verdensdele havde man fulgt principperne i EUROSTAT`s (EUs statistiske organ) GEOnonemklatur.

Altså: En ret nøje og grundig redegørelse fra præmisserne. I stedet for at fortsætte med en sådan udmærket statistik med de eventuelle begrænsninger og noter den måtte have, indtil en bedre var lavet – ja, så stoppede man ganske enkelt for oplysninger efter 1989!

Bekymrede dansker, der ønskede at advare mod udviklingen, kunne herefter stort set kun gætte og bruge stumper af oplysninger, de fangede i pressen om udlændinges foruroligende høje kriminalitet. Samtidig løj presse, politikere og ”eksperter” om sagen.

Nogenlunde samme spørgsmål stillede jeg som nævnt til Justitsministeriet og modtog svar fra kontorchef Lars Bay Larsen, politikontoret.

Jeg fik ikke svar på, hvorfor man ikke havde kunnet iværksætte og offentliggøre den ”forsvarlige, begrænsede statistiske undersøgelse” til kr. 300.000 fra Danmarks Statistik. Ikke et ord om dette emne.

Heller intet om, hvordan man havde kunnet forsvare at ophøre med statistik om et så vigtigt område efter 1989, og intet havde forlangt i de følgende år, når det selv for almindelige borgere var indlysende, at der her var et stort problem, og når de sidste tilgængelige tal klart bekræftede dette.

I svaret af 20. december 1993 – et meget langt brev – blev der redegjort for, at ”registrering af anmeldelser af strafbare forhold med virkning fra den 1. januar 1990 blev overført fra Danmarks Statistik til Rigspolitiet ved oprettelse af et særligt anmelderregister” (dette skulle ifølge Danmarks Statistik (Arbejdsplan 1990) blot være en forbedring – en forenkling af produktionen, med fejlkontrol, hvor statistikken skulle fremvises på grundlag af kvartalsvise registerudtræk til Danmarks Statistik).

Der blev i svaret omtalt problemet med, at ”oplysninger ikke kunne relateres til, om de pågældende har status som indvandrere, flygtninge, asylansøgere eller turister”. (Samme besked hos Danmarks Statistik, hvortil man jo blot kan sige, at al statistik som bekendt har begrænsninger og unøjagtigheder, som man blot redegør for i tekst eller noter).

Endelig blev der i brevet fra ministeriet fortalt om fremtidige planer for statistik for udlændinges kriminalitet, hvor tal skulle foreligge så sent som sommeren 1995.

Essensen i de snarlige tal om det livsvigtige emne var ifølge ministeriets svarbrev, at man kort efter årsskiftet 1993/94 vil have en statistisk redegørelse for udlændinges kriminalitet i kalenderåret 1993. Den ville indeholde oplysninger om det samlede antal udlændinge, der har begået kriminalitet (min fremhævelse, for den vil forhåbentlig også, som tidligere give antallet af de forskellige straffelovsovertrædelser begået af udlændinge og disses geografiske fordeling, så man kan få et retvisende billede af, hvilke gæster vi skal holde mindst fast i, og således, at man kan sammenligne med den øvrige kriminalstatistik og udlede den andel af kriminaliteten, udlændinge fra de forskellige verdensdele står for. Ganske som tidligere. Ellers har vi simpelthen fået en dårligere statistik end den gamle fra tiden op til 1989).

Statistikken vil give oplysninger om de pågældendes opholdsstatus samt arten af den begåede kriminalitet- også så vidt muligt – om køn og alder.

Endelig skulle politikredsenes indberetningspligt opretholdes for 1994 (hvor mon tallene så skal komme fra efter 1994?), således at det også efter kalenderåret 1994 vil være muligt at udarbejde en sådan statistik.

Det skal blive spændende at se, hvad den så længe ventede rapport indeholder, og hvordan den er opbygget.

Den hidtil ringe interesse fra Danmarks Statistik og Justitsministeriet for at frembringe tal på dette område, som betyder liv og død for vort samfund må vise, at der skal holdes et særligt vågent øje med måden, dette arbejde fremover udføres på. I 1989 var udlændinge som sagt 3-5 gange så kriminelle/voldelige som danskerne. Det er svært at forestille sig, at dette forhold er forbedret siden.

De skjulte tals tale

Det kan dårligt overvurderes, hvad en sådan påvirkning har betydet for den målte voldseksplosion i halvfjerdserne og fra 1984 frem. Faktisk er der et ret nøje sammenfald i tallene. Fra ”indvandrerstoppet” i 1973 og 13 år frem voksede antallet af tyrkere med 150 %, og kriminaliteten voksede stødt gennem halvfjerdserne.

Holdt en lille pause fra 1981 til 1984.

Fra udlændingeloven i 1983 og frem eksploderer selvfølgelig antallet af indvandrere/”flygtninge” – og samtidig eksploderer volden og den øvrige kriminalitet. Naturligvis havde vi blandt danskerne i forvejen kriminelle typer. Men det er ikke svært at forestille sig, hvad en ”kulturberigelse” af den omtalte art har betydet for sådanne kredse. Hvis det egentlige problem skulle være videovolden eller manglende forældretilsyn o.s.v., hvorfor har disse ting da ikke virket ens på danskere og udlændinge?

Den rette sammenhæng er ikke svær at få øje på.

Knud Eriksen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 22. årgang / april 1994

Reklamer
Kategorier:Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Politiske "ben" og skandaler, Retspolitik, Socialdemokratiet, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 1. april 2009 kl. 10:10
 2. 1. april 2009 kl. 10:28
 3. 1. april 2009 kl. 10:30
 4. 1. april 2009 kl. 14:12
 5. 10. april 2009 kl. 08:19
 6. 11. april 2009 kl. 06:43
 7. 13. april 2009 kl. 12:03
 8. 13. april 2009 kl. 12:18
 9. 17. april 2009 kl. 08:57
 10. 17. april 2009 kl. 12:28
 11. 17. april 2009 kl. 14:42
 12. 18. april 2009 kl. 06:04
 13. 30. juni 2009 kl. 07:11
 14. 23. august 2009 kl. 10:44
 15. 10. september 2009 kl. 06:32
 16. 27. september 2009 kl. 05:44
 17. 2. oktober 2009 kl. 06:02
 18. 14. oktober 2009 kl. 15:42
 19. 13. november 2009 kl. 05:56
 20. 26. november 2009 kl. 06:04
 21. 26. november 2009 kl. 07:00
 22. 17. marts 2010 kl. 17:59
 23. 13. maj 2010 kl. 06:06
 24. 15. juni 2010 kl. 14:59
 25. 14. marts 2013 kl. 06:27
 26. 28. juni 2013 kl. 10:26
 27. 30. juli 2013 kl. 10:56
 28. 26. oktober 2013 kl. 08:44
 29. 28. oktober 2013 kl. 04:35
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: