Forside > Trafikpolitik > Løgnens lovgivning

Løgnens lovgivning

4. august 2008

Løgnens lovgivning

For mange love savner tilstrækkeligt med forudgående omtanke, vurderende langsigtet virkning og uheldige eller destruktive bivirkninger. Enkelte love er endvidere præget af en klar nedvurdering af selvstændigt tænkende borgere, og påtvinger direkte befolkningen et regelsæt, hvis grundlag er så tvivlsomt, at man kun kan opfatte lovbeslutningen som et udtryk for arrogant magtanvendelse.

Et klart eksempel på dette er vedtagelsen af de generelle fartgrænsers indføjelse i færdselsloven. Til trods for en række afslørende svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsministeren har hele oplægget været så manipulatorisk, at det stærkt svækker den i forvejen tyndslidte tillid til mange folkevalgte på tinge.

Misteltenen i dette spil er Færdselssikkerhedskommissionens betænkning nr. 905/80, som med sine vage statistikker alligevel skråsikkert fremsætter en konklusion, der derpå udmøntes i den gældende lovbeslutning.

Tvetydige statistikker tilført uvederhæftige skøn og formodninger er således i stand til at påtvinge samfundet et væld af konfrontationer mellem borgere og politi, nedbrydning af retsopfattelsen og respekten for politiet samt grobund for politisk foragt, foruden at et klart billede toner frem, at regeringen (Socialdemokratiet, red.) mangler vilje til at gå i lag med de virkelige ulykkesårsager.

Ene og alene er en gruppe menneskers mangelfulde forståelse eller politiske styring i stand til at påføre borgerne en lovgivning, hvis grundlag aldrig har været ærligt undersøgt, men alt er taget til indtægt og fordrejet til fordel for de generelle hastighedsgrænser.

Det er plat umuligt at udseparere alle trafikulykkernes årsager med mindre man udfører en nøjere undersøgelse, derfor er de misbrugte statistikker i betænkningen reelt et løgnagtigt grundlag, som altså har været benyttet med fuldt overlæg af regeringen, men det tåler demokratiet bare ikke uden videre.

Det er interessant at se på Færdselssikkerhedskommissionens medlemmer og deres baggrund.
En stor del af medlemmerne er forudsætningsløse politiker, d.v.s. de sidder i kommissionen ud fra et personfordelingssystem og ikke fordi de har særlig forstand på det komplicerede problem, der hedder trafiksikkerhed.

En større del af medlemmerne er embedsmænd og derfor ikke frit stillede med synspunkter, som bekendt findes øverst oppe i hierarkiet en fagminister tilhørende regeringspartiet, hvilket kan være meget generende.

Kommissionsmedlemmer tilhørende partier til venstre for midten har ifølge sagens natur hang til central styring og ensretning af borgerne og er dermed automatisk tilhængere af generelle fartgrænser.

Radikale medlemmer har på det seneste vist, at de alle trasker med den kendte landinspektør, som ikke forstår den rette sammenhæng og kun kan se statistisk på problemerne.

Tryk Trafiks medlem er alene til stede i kommissionen for at medvirke til fartgrænsernes etablering.

Medlemmet fra Dansk Cyklist Forbund har vist at have samme indstilling.

Selv om nogle medlemmer med deres mindretalsudtalelser viser, at de tager afstand fra den kategoriske konklusion i betænkningen, savnes en helt klar tilkendegivelse af, at det er på en helt anden måde vi skal takle problemerne.

Det er således meget svært at nære tiltro til en kommission med den sammensætning, med etatspåvirkelige personer, personer med ensidige formål for øje og personer med manglende forudsætninger.

De få medlemmer, som ved, hvad det drejer sig om, kan tælles på èn hånd, men de har efter al sandsynlighed været udmanøvredrede partipolitisk eller været genstand for påvirkninger, der unddrager sig parlamentarisk kontrol, eller kæmpet mod en for stærk overmagt.

Grundlaget for tiltro til dette justitsministeriets appendix er derfor borte. Tilbage står for de selvstændigt tænkende borgere, der ikke ser den nuværende politiske konstellation for modtagelig for fornuftige ændringer, at klare sig bedst muligt under de givne omstændigheder.

Det betyder slet ikke indretning efter det politiske færdselssystem, men snarere velovervejet omgåelse ved enhver forsvarlig lejlighed med den overbelastning af færdselspolitiet man kan imødese den kommende sæson.

Generalsekretær jens Poulsen

Komiteen for Sikker Trafik

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 19 / 10. årgang  / 21. maj 1982

Reklamer
%d bloggers like this: